Duurzaam leven

Duurzaamheid

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

In het klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland samen met 194 andere landen toegezegd te zorgen dat de aarde in 2050 niet meer dan 2 graden is opgewarmd. Nederland heeft (door actief verder te werken aan het energieakkoord) hierop een eigen klimaatakkoord opgesteld met één groot doel: “om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden.”

Tubbergen  haakt aan bij de landelijk doelstelling voor de opwekking van 100% neutrale duurzame energie. Het tussendoel is om in 2023, 20% duurzame opwekking van energie te realiseren en 6% energiebesparing t.o.v. 2016 (bron Klimaatmonitor). In 2030 zitten we op 30% duurzame opwekking en 12% energiebesparing.

We willen initiatieven vanuit de samenleving, die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de gemeente, verder aanjagen. In samenwerking met “Essenkracht” gaan we de duurzame agenda van de kernen versnellen. Beleid ontwikkelen inzake het energieneutraal en aardgasloos bouwen. Tubbergen haakt aan bij de geformuleerde landelijke doelstellingen uit  het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie voor het klimaatadaptief inrichten van onze omgeving. Met het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt een aanzet gegeven om te voldoen aan de landelijke doelstellingen voor het klimaatadaptief inrichten van onze omgeving. Met het regionale samenwerkingsnetwerk dat “Onder Twente” vormt, samenwerken aan het duurzaam gebruik van de bodem en ondergrond.

Wat willen we bereiken?

 • Door meer vormen van duurzame energieopwekking toe te passen gaan we het gebruik van fossiele brandstoffen beëindigen. Duurzame opwekking staat synoniem voor gebruik maken van wind, zon, bodemwarmte, biogas en technieken die nog in ontwikkeling zijn.
 • We streven naar een afvalloos Tubbergen in 2030.
 • Asbest van de daken voor 2024.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Duurzaamheid':

- De samenwerkingsovereenkomsten ten aanzien van duurzame energieopwekking zijn met betrokken partijen gesloten. Nationale Klimaatdoelen persbericht

- Essenkracht is opgericht. Alle kernen zijn hierin vertegenwoordigd.

- De ROVA heeft geadviseerd om de wijze van inzameling afval vooralsnog niet te wijzigen.

- De verkenning en het plan van aanpak ten aanzien van circulaire inkoop is gereed.  Ten aanzien van de pilot deelvervoer: de scenario's zijn opgeleverd.

- Het college heeft besloten om met drie andere NOT gemeenten deel te nemen aan het project voor het collectief asbest saneren.

- Het ketenvormingsproject (Asbestschakel) is ontstaan.

- Asbestsaneringsbedrijven en bouwbedrijven hebben elkaar gevonden en bieden een totaalpakket aan.

- De Provincie heeft middelen beschikbaar gesteld voor het revolverend stimuleringsfonds voor het verwijderen van asbestdaken voor particulieren.

Energieneutraal

Innovaties en nieuwe inzichten bepalen in belangrijke mate het proces van de energietransitie. Met  de koers en aanpak die we volgen  anticiperen we op adequate wijze op interventies en procesdynamiek. Landelijk gezien zijn  er ontwikkelingen waardoor de transitie nog vele onzekerheden kent. Dit risico constateren we en we gaan hierop anticiperen mocht dat nodig zijn.

Mede door de samenwerking binnen NOT, die geïntensiveerd wordt de komende drie jaar,  kunnen we putten uit veel deskundigheid. 

 

Afval

De vraag is of we de samenleving meer kunnen betrekken bij het halen van het gestelde doel. Deze overweging die vooral betrekking heeft op draagvlak en betrokkenheid bij dit maatschappelijke thema kan nader onderzocht worden. De aandacht voor gescheiden inzameling van afval bij maatschappelijke organisaties blijft een aandachtspunt.

Er zijn geen verder trends of ontwikkelingen op dit moment die bijsturing van het thema afval noodzakelijk maken. 

 

Asbestdaken en vervanging door zonnepanelen

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetvoorstel asbestdakenverbod per 2025 verworpen. Naast de discussie over gezondheidsrisico’s bij sanering van asbest, is het ‘moeten’ er voorlopig vanaf.

Het Rijk (trekker), de provincie en de gemeenten onderzoeken de mogelijkheden van een revolverend fonds voor het verwijderen van asbestdaken voor particulieren. Van de gemeente wordt vooralsnog een bijdrage in het fonds gevraagd. In het vierde kwartaal van 2019 wordt hierover duidelijkheid verwacht.

In 2019 zullen er geen nieuwe initiatieven worden ontplooid om de sanering van asbestdaken te versnellen. Bij de begroting van 2020 komen we hierop terug.

 

Circulaire inkoop

Wij zijn bezig met het onderzoeken van het mobiliteitsvraagstuk Dinkelland, Tubbergen, Noaberkracht. In de begroting van 2020 geven wij u hierover meer duidelijkheid.

We gebruiken 2019 vooral om inzicht te krijgen in onze ambities en mogelijkheden (inclusief financiële consequenties) voor circulaire inkoop. Begin 2020 komt hierover een raadsvoorstel.

Er zijn momenteel verder geen trends en ontwikkelingen die bijsturing van het thema circulaire inkoop noodzakelijk maken

 

Financiële kaders

In de begroting 2018 is een incidenteel budget van €1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitdaging duurzaamheid, waarvan €225.000 aan procesgeld. In de begroting 2019 zijn de projecten en processen beschreven waarvoor dit budget is ingezet. Dit betekent dat het resterende bedrag (programmamiddelen duurzaamheid) uitkomt op een bedrag van €1,326 miljoen. 

Hieronder vindt u een toelichting op de reeds beschikbaar gestelde middelen en de nog toe te kennen middelen uit dit budget voor processen en projecten voor duurzaamheid.

 

Wat is er nodig in 2020 en verder?

Hieronder wordt een nadere concretisering gegeven van de door de raad beschikbaar gestelde programmamiddelen voor duurzaamheid. 

 1. Voor het voortzetten van de samenwerking NOT met betrekking tot de Energietransitie in 2020, 2021 en 2022 is jaarlijks, gedurende drie jaar, een bedrag van € 50.000 nodig. In totaal gaat het dus om een bedrag van € 150.000.
 2. In NOT verband gaan we ten behoeve van de voorlichting, communicatie en draagvlak het zogenaamde Energieloket 3.0 oprichten. In dit loket vinden inwoners, bedrijven, (maatschappelijke) organisaties alle informatie die nodig is ten aanzien van de energietransitie. De kosten voor het loket (2020, 2021 en 2022) bedragen € 40.000 per jaar.  In totaal gaat het dus om een bedrag van €120.000.
 3. We gaan vanaf september 2019 collectieve initiatieven ondersteunen die een bijdrage leveren aan de energietransitie. Gedacht moet worden aan oprichten van coöperaties, vergroten van kennis, inhuren van expertise door organisaties etcetera. Hiervoor wordt een laagdrempelige stimuleringsregeling geactiveerd voor de periode van achttien maanden. Voor de stimuleringsregeling is in deze tranche een bedrag van € 60.000 nodig.
 4. Sinds vorig jaar zomer wordt er gekeken naar de opties voor een landelijk fonds voor asbestdaksanering: de opvolger voor de uitgeputte subsidieregeling van het rijk. Deze keer niet in de vorm van een subsidie, maar een leningconstructie. De contouren van dit fonds worden achter de schermen met zorg bepaald, de SVn houdt zich hiermee bezig. Dit doet de SVn in samenwerking met het ministerie van I&W, het landelijke programmabureau voor de versnelling van de sanering van asbestdaken, banken, de VNG en de provincies. De Provinciale Staten van Overijssel hebben al € 6,25 miljoen gereserveerd voor een fonds. Zodra het landelijke fonds gereed is, kan de provincie Overijssel snel aanhaken. De provincie heeft gemeenten gevraagd ook een financiële bijdrage te leveren. De gemeente kan starten met een relatief klein bedrag en kan dit bedrag later verhogen. Door deelname aan het fonds kunnen de inwoners van onze gemeente gebruik maken van het fonds. Deelname aan het landelijke fonds is  interessant aangezien de overheden 25% inleggen en 75% van banken en andere investeerders afkomstig is. De 25% van de overheid bestaat voor de helft uit een bijdrage van het rijk, een kwart van de provincie en een kwart van de gemeente. Vooralsnog programmeren we een deelname van €50.000 per jaar gedurende vijf jaar (2020-2024). In totaal gaat het dus om een bedrag van €250.000. De kosten voor deelname worden bepaald door rentelasten en beheerskosten. Voor de periode 2020-2024 bedragen deze € 10.000.

 5. Regie ambitie duurzaamheid: Voor regie van de ambitie duurzaamheid is éénmalig een extra bedrag nodig van € 180.000. Dit bedrag zal van 2019 t/m 2022 gebruikt worden voor personele inzet van 16 uur per week. Het betreft dus een incidenteel budget voor meerdere jaren. De kosten voor Tubbergen bedragen € 80.000. Deze incidentele meerkosten brengen we ten laste van de programmamiddelen voor duurzaamheid. 
 6. Aanpassing gemeentehuis: Bij alle scenario's met betrekking tot de toekomstige invulling van het gemeentehuis wordt er fors geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen. Omdat daarmee een belangrijk bijdrage wordt verleend aan de doelstellingen van de gemeente met betrekking tot duurzaamheid, stellen we voor een bedrag van €200.000 uit de programmamiddelen duurzaamheid aan te wenden voor dit project.

Voorgesteld wordt om aan de bovenstaande projecten en processen een totaalbedrag van € 620.000 beschikbaar te stellen uit de programmamiddelen duurzaamheid.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het financiële hoofdstuk.

Conclusie

Naar verwachting is er in het vierde kwartaal van 2019 meer duidelijkheid over de mogelijkheden van een revolverend fonds asbest verwijderen particulieren.  Van ons wordt een bijdrage gevraagd die zal leiden tot een multiplier. De financiële toelichting is terug te vinden onder  het financiële hoofdstuk.

De inspanningen die we verrichten zijn vooralsnog verder op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen de geprogrammeerde koers totdat blijkt dat de ontwikkelingen bijsturing van het doel tot gevolg heeft.

Wonen en ruimte

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

De uitdaging is om plannen te ontwikkelen die zowel op de korte termijn voorzien in actuele, concrete behoefte, als ook op de middellange termijn verstandig zijn. Hierbij houden wij aandacht voor differentiatie per kern en willen samen met de kernen het gesprek (blijven) aangaan om invulling te geven aan de woonprogrammering: elke woning die nog wordt toegevoegd aan de woningmarkt, moet “raak” zijn, zodat de woningmarkt in Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte.

Hierbij dient een omslag in denken tot stand te komen, waarbij de woningvoorraad afgestemd wordt op de demografische ontwikkelingen. Er is met name aandacht voor de doelgroep ouderen en de doelgroep waarvoor te weinig aanbod is: de starters. Het uitgangspunt is dat inbreiding voor uitbreiding gaat en in toenemende mate de oplossing gevonden moet worden in de bestaande voorraad.

Wat willen we bereiken?

 • We willen bereiken dat de woningmarkt in Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte. We willen dat elke toevoeging aan de markt ‘raak’ is.
 • We willen plannen ontwikkelen die niet alleen op de korte termijn voorzien in actuele, concrete behoefte, maar ook op de middellange termijn verstandig zijn.
 • We houden aandacht voor differentiatie per kern
 • We willen samen met de kernen het gesprek (blijven) aangaan om invulling te geven aan de woonprogrammering.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Wonen en ruimte':

- Wij zijn gestart met onze pro-actieve aanpak om op basis van de kwalitatieve behoefte per kern de mogelijke ontwikkellocaties te initiëren.