Bereikbaar en aantrekkelijk

Mobiliteit

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

De uitdagingen liggen vooral in de verkeersveiligheid en dan met name voor de oudere fietsers. De meeste dodelijke en ernstig gewonde verkeersslachtoffers zijn oudere fietsers. De groep neemt ook in aantal toe (ouderen blijven langer mobiel), maar ook door de toename van het gebruik van e-bikes stijgt het aantal verkeersslachtoffers in deze groep. Ook bij provincie Overijssel is de stimulering van het fietsgebruik een speerpunt en is geld beschikbaar om maatregelen uit te voeren. Goede communicatie gericht op gedragsbeïnvloeding is onderdeel van de verkeerveiligheidsaanpak.

De uitdagingen op het terrein van de infrastructurele bereikbaarheid liggen vooral bij de provincie Overijssel en de grote Twentse gemeenten. Gemeente Tubbergen neemt deel aan de bekende overlegstructuur en werkt van daaruit aan een betere bereikbaarheid via de weg en met het openbaar vervoer. Vanuit het sociaal domein wordt geïnvesteerd in toegankelijkheid en bruikbaarheid van het Openbaar Vervoer met projecten als MaaS (het ontsluiten van het totale vervoersaanbod en het integreren van OV met doelgroepenvervoer) en de reiskoffer waarmee inwoners ondersteund worden in het zelfstandig reizen met het OV.

Wat willen we bereiken?

  • Verbeteren veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers.
  • Verbeteren veiligheid en bereikbaarheid ‘auto’.
  • Verbeteren mogelijkheden om te reizen met het openbaar vervoer.
  • Instandhouding van adequate parkeervoorzieningen.
  • Uitbreiden communicatie over verkeersgedrag.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Mobiliteit':

- De gemeente Tubbergen neemt deel aan een projectgroep over de verkeersproblematiek in Zenderen en Borne.

- Overleg is gestart en er is afgestemd met provincie, buurtbus, Syntus en buurgemeenten over nieuwe openbaar vervoer verbinding

Tubbergen-Hardenberg.

 

De volgende inspanningen, zoals deze in de begroting 2019 zijn opgenomen, zijn afgerond:

Wat gaan we er voor doen?

Wat is de eerste / volgende stap zoals beschreven in de begroting 2019?

Status

Het stimuleren van het fietsgebruik, met als basis een goed en veilige fietsnetwerk, met speciale aandacht voor ouderen en scholieren (met name schoolroutes).

Het opzetten van acties om het fietsgebruik te stimuleren en het bieden van goede fietsvoorzieningen, onder meer door het uitvoeren van proeven met bredere fietsvoorzieningen.

Deze is opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan.  Dat betekent dat deze inspanning is afgerond.

Het veiliger maken van en verbeteren van fietsvoorzieningen, zodat het gebruik toeneemt en de bereikbaarheid voor gebruikers toeneemt.

Het verbeteren van de oversteekbaarheid van drukke wegen en onveilige verkeerssituaties wegnemen.

Deze is opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan.  Dat betekent dat deze inspanning is afgerond.

Het verbeteren en uitbreiden van de communicatie over verkeersgedrag en verkeersmaatregelen.

Meer gebruik maken van HAH-blad en andere media.

Deze is opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan.  Dat betekent dat deze inspanning is afgerond.

 

Omdat deze inspanningen zijn afgerond wordt de uitvoering hiervan opgenomen in de basisbegroting.

Landelijk gebied

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

De samenleving staat voor grote uitdagende opgaven op het gebied van klimaat, voedselzekerheid en voedselveiligheid, biodiversiteit en waterkwaliteit. Landbouwbodems van goede kwaliteit vormen niet alleen een belangrijke basis, maar ook een voorwaarde voor het realiseren van die opgaven. Duurzaam bodembeheer draagt wezenlijk bij aan het herstellen van de balans tussen landbouw en natuur. Denk hierbij aan het versterken van kringlooplandbouw die van belang is voor de opgaven voor bodem, water, natuur en klimaat.

Onze ‘speelruimte’ is beperkt. We kunnen inzetten op bewustwording en ‘meeliften’ met bestaande programma’s zoals Mineral Valley Twente, Vruchtbare Kringloop Overijssel, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Natura2000, MijnDorp2030, Commissie Grondgebondenheid, Twentse Energie Strategie, Agenda voor Twente, Twente Marketing (toerisme).

De basis van ons beleid is om het buitengebied aantrekkelijk te houden. Voor de vrijkomende agrarische erven en de huidige regelingen (o.a. RvR, KGO) ligt de uitdaging om verrommeling en verpaupering van het landschap tegen te gaan maar ook om nieuwe economische dragers in het buitengebied te krijgen.

In het kader van de Omgevingsvisie zien wij de uitdaging om deze en andere gemeentelijke regelingen tegen het licht te houden en te bezien waar met minder of andere regels een beter passende invulling gegeven kan worden aan vrijkomende agrarische erven.

Wat hebben we gedaan?

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Landelijk gebied':

- De bijeenkomst over biomassa heeft plaatsgevonden.

- Tussen LTO en  wethouders NOT zijn goede afspraken gemaakt over voortgang in NOT verband.

- Er is overeenstemming over de deel te nemen partijen aan de Mineral Valley en de bij te dragen middelen en menskracht.

- Er zijn drie ervencoaches aangesteld. Zij werken in NOT verband. Ervencoaches

- De boerinnenavond is georganiseerd en had een goede opkomst.

De komende jaren gaan de kringlooplandbouw, de biodiversiteit en de duurzaamheid voor een belangrijk deel de agenda van het landelijk gebied bepalen. De impact hiervan is nog onduidelijk.

Er zijn verder geen trends of ontwikkelingen op dit moment die bijsturing van het thema 'landelijk gebied' noodzakelijk maken.