Meer
Publicatiedatum: 09-07-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Vasse

Vasse

Buur(t)man: Jos van Olffen (sedert 1 januari 2018)

Stand van zaken

Bijeenkomst regiegroep MV2030 op 19 maart 2018

In verband met vertrek buur(t)man Rik Landhuis naar elders, treedt Jos van Olffen vanaf 1 januari 2018 als waarnemend buur(t)man op. Nadat hij intern bij Noaberkracht gevraagd is als vaste buur(t)man voor Vasse, heeft hij de regiegroep een aantal vragen voorgelegd om op basis van beantwoording de inschatting te maken of de buur(t)man en Vasse een goede match met elkaar zijn. Wederzijds vertrouwen en hetzelfde verwachtingspatroon over de rolvervulling  zijn nl. van groot belang voor goede samenwerking in het proces MD2030. Het wederzijds vertrouwen is inmiddels volmondig richting elkaar uitgesproken.

De buur(t)man wisselt met de regiegroep van gedachten over hun volgende reactie (op de eerdere vraag van de buur(t)man of een verandering in de manier van werken bij de gemeente wordt ervaren met het proces MijnDorp2030)

Er wordt op dit moment door de gemeente wel veel neergelegd bij de dorpsraden

De beleving van de dorpsraad is dat de gemeente op dit moment wel heel veel bij de dorpsraden neerlegt (o.a. openbaar groen, landschap Overijssel, proces MD2030, etc.). De buur(t)man heeft uitleg gegeven over de visie van de gemeente bij het proces MD2030 en de aanleiding om hierover met de dorpen in gesprek te gaan:

Landelijke trends en ontwikkelingen (demografie) hebben zijn uitwerking c.q. gaan die krijgen m.b.t. de leefbaarheid in elke kern.

Gemeente wil met het proces MD2030 die bewustwording van die veranderende leefbaarheid binnen een dorp op gang brengen

Gemeente wil samen met het dorp kijken wat je als dorp zou moeten doen om ook in de toekomst een vitaal en leefbaar dorp te blijven

Dorp is leidend bij de bepaling welke initiatieven hiervoor zouden moeten worden uitgevoerd, gemeente is hierbij faciliterend

Dorp bepaalt uiteindelijk zelf op welke wijze en tempo zij al dan niet uitvoering willen gaan geven aan het proces MD2030

De gemeentelijk visie is dat het dorp zelf het beste weet wat goed voor hun is. Daarom wil de gemeente bij de ontwikkeling van eventuele beleidsplannen de samenleving hierbij nadrukkelijk betrekken (burgerparticipatie).

De buur(t)man toont echter wel begrip voor de gevoelens en beleving van al die vrijwilligers die bij het proces MV2030 zijn betrokken. Immers, het is bekend dat steeds minder mensen meer vrijwilligerswerk moet worden verricht. En in deze ontwikkeling is wel een spanningsveld te merken.

 Bijeenkomst regiegroep MV2030 op 30 januari 2018

De volgende afspraken worden gemaakt:

  • Regiegroep zorgt voor toezending van alle vertoonde presentaties naar alle themawerkgroepen.
  • Regiegroep maakt overzicht van alle initiatieven en markeert hierin de overlap van initiatieven van verschillende themawerkgroepen.
  • Regiegroep zorgt voor actualisatie van het totaaloverzicht op basis van continue input van de linking-pins van de themawerkgroepen.
  • In de jaarvergadering van 17 april a.s. zorgt de regiegroep voor een korte terugkoppeling aan de inwoners m.b.t. de stand van zaken van de diverse themawerkgroepen.
  • Regiegroep MV2030 organiseert in de 2de helft van 2018 opnieuw een bijeenkomst voor alle themawerkgroepen voor het delen van de stand van zaken.

Bijeenkomst met alle themawerkgroepen MV2030 op 17 januari 2018

Alle themagroepen geven a.d.h.v. een powerpoint presentatie de stand van zaken weer in hun groep. De initiatieven worden qua uitvoering veelal uitgesplitst in korte, middellange en lange termijn.

Wethouder de Witte en buur(t)man beschrijven nog eens de rol van de gemeente in het proces MV2030.

  • Gemeente is een enthousiaste partner en wil samen met Vasse gaan kijken naar de toekomstige leefbaarheid
  • Vasse weet zelf het beste wat nodig is om het dorp toekomstbestendig te houden en zijn dus de kartrekker van MV2030 (niet de gemeente)
  • Gemeente heeft in het totale proces vooral een faciliterende rol (beschikbaar stellen buur(t)man, indien nodig vakambtenaren van de gemeente die aansluiten bij de ontwikkeling van initiatieven naar uitvoeringsfase, indien nodig financiële bijdrage in realisering van initiatieven).
  • Afhankelijk van het idee/project kan de rol van de gemeente hierin verschillend zijn: faciliterend/ondersteunend, maar indien nodig ook regievoering.

Op de jaarvergadering van de dorpsraad op 17 april a.s. wordt een overzicht gegeven van de diverse initiatieven in de themagroepen. De regiegroep MV2030 maakt hiervoor een totaaloverzicht waarin tevens ook de overlap van dezelfde initiatieven van verschillende themagroepen zichtbaar zal worden gemaakt. Het is vervolgens aan de betreffende themagroepen zelf om onderling af te stemmen wie  dan het initiatief geheel dan wel gedeeltelijk voor haar rekening neemt.

Vervolgtraject van de themagroepen is de haalbaarheid te onderzoeken van genoemde  initiatieven.

Bijeenkomst dorpsraad/regiegroep MV2030 op 10 januari 2018

Alle themagroepen zijn vanaf 20 september 2017 aan de slag gegaan. Het is de bedoeling dat op 17 januari 2018 in een gezamenlijke bijeenkomst alle themagroepen elkaar middels een powerpointpresentatie informeren over de stand van zaken.  

Op verzoek van de dorpsraad is HOI2 voor deze bijeenkomst uitgenodigd om de stand van zaken weer te geven van hun organisatie. Hiervan maakt HOI2 gebruik. Doel van HOI2 is om (grootschalige) projecten te ontwikkelingen met een sociaal doel en positief verdienmodel. Dit op basis van het zgn.  principe right to challange  (recht van burgers om gemeentelijke werkzaamheden over te nemen wanneer zij denken dat dit slimmer, efficiënter en goedkoper kan). Hun insteek is zo snel mogelijk projecten opstarten om inkomsten te genereren. Na opstarten van het project zal dan moeten blijken of er vanuit de bevolking hier ook voldoende draagvlak  voor is.

De buur(t)man heeft ingebracht dat voor een succes van zowel proces MijnVasse2030 als ook HOI2 het van groot belang is dat richting de inwoners zo snel mogelijk wordt duidelijk gemaakt wat de doelstelling, werkwijze en eventuele overeenkomsten van beide processen zijn. De jaarvergadering van de dorpsraad op 17 april a.s. zou hiervoor al een prima gelegenheid kunnen zijn. De doelstelling  van beiden is dezelfde: initiatieven ontwikkelingen die bijdragen aan het versterken van de toekomstige leefbaarheid. HOI2 doet dat door (grootschalige) projecten  met een positief verdienmodel te ontwikkelen en het proces MijnVasse2030 via de themagroepen met allerlei kleinere initiatieven. Tezamen maakt het de leefbaarheid van Vasse dus extra sterk. Vooral dit aspect zou je dus gezamenlijk aan de inwoners moeten gaan uitdragen. Samenwerking uitdragen tussen HOI2 en proces MV2030 is van essentieel belang voor draagvlak!  Door dorpsraad en HOI2 wordt het voornemen uitgesproken om op 17 april op de jaarvergadering een toelicht te geven op de beide processen.

20 september 2017

Op initiatief van de dorpsraad wordt een inwonersbijeenkomst gehouden met elkaar van gedachten te wisselen over welke thema's belangrijk zijn voor de toekomstige leefbaarheid van Vasse e.o. Input voor deze discussie is het op 10 mei 2017 opgeleverde eindverslag van de  tijdelijke Beleidscommissie MV2030 aan de dorpsraad. Aan de hand van de gevoerde discussies worden de volgende themagroepen benoemd:

Zorg, Welzijn & Educatie

Wonen & Infrastructuur

Sport & Verenigingen

Toerisme & Landbouw

Economie & Werkgelegenheid

Vervolgtraject:  Binnen de dorpsraad wordt een aparte regiegroep MijnVasse2030 gevormd die het hele proces MV2030 gaat begeleiden.  Buur(t)man maakt deel uit van deze regiegroep. De regiegroep geeft maandelijks in de vergadering van de dorpsraad een terugkoppeling over de voortgang. In alle themagroepen hebben leden van de dorpsraad zitting. Zij zijn de linking-pins die zorgen voor een terugkoppeling aan de dorpsraad/regiegroep MV2030. In eerste instantie zijn de linking-pins ook de kartrekker om het proces in elke themagroep op gang te brengen. 

10 mei 2017

Tijdens de vergadering van de dorpsraad van 10 mei heeft de beleidsgroep Mijn Dorp 2030 Vasse haar eindrapport opgeleverd in het bijzijn van Roy de Witte en de buurtman. De beleidsgroep had zich ten doel gesteld om samen met de inwoners van Vasse een breed gedragen visie op te stellen om Mijn Dorp 2030 Vasse verder vorm te geven. 

Na de aanvankelijke insteek om inwoners zoveel mogelijk plannen te laten genereren, koos de beleidsgroep ervoor om eerst goed in kaart te brengen wat er leeft onder de inwoners als het gaat om het behoud van de leefbaarheid in de toekomst. Om tot een zo goed mogelijke afspiegeling te komen van wat er leeft, besloot de beleidsgroep een discussieavond te beleggen op 28 maart, waarvoor alle verenigingen, belangengroeperingen en overige geregistreerde groepen  werden uitgenodigd.

datum toevoegen

De Dorpsraad Vasse pakt de handschoen op om samen met de inwoners van Vasse deze visie nader uit te werken en te concretiseren in de vorm van breed gedragen projecten door het vormen van werkgroepen. Binnen de dorpsraad is een regiegroep samengesteld aangevuld met de buurtman die de vervolgstappen voorbereidt. Hierbij zal ook de verbinding worden gelegd met de doorontwikkeling van de dorpshuiskamer.