Meer
Publicatiedatum: 23-06-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Tubbergen

Tubbergen

Buur(t)vrouw: Bianca Menderink

 

Stand van zaken

6 april 2020

Er wordt gewerkt aan een aantal projecten in Tubbergen.

 

Een sterk centrum

Glashoes

Er zijn gesprekken gevoerd met mogelijke gebruikers over hun deelname aan het Glashoes. 

 

Verdegaal hal 

Het college streeft ernaar voor de zomer 2020 een plan van aanpak over de herontwikkeling met de raad afgestemd te hebben. 

 

Overig

De stimuleringsregeling detailhandel heeft de vestiging van drie nieuwe ondernemers in Tubbergen opgeleverd. 

De centrummanager is erg actief met het verbinden van ondernemers hetgeen de onderlinge samenwerking bevordert. 

Wonen

Er zijn concrete stappen gezet bij inbreidingslocaties: De Marke (in uitvoering), de Esch (in procedure), Weleveld (in procedure) en Oranjestraat (gerealiseerd). 

Er is een enquete woonwensen uitgezet met hoge respons. Er wordt gewerkt aan de verwerking van de resultaten. 

 

Sport, een verbindende factor

Samen met stakeholders wordt in 2020 gestart met uitvoering van de volgende fase: uitvoering geven aan masterplan De Eeshof. 

 

27 januari 2020 

Er wordt op dit moment gewerkt aan een aantal projecten in Tubbergen. In 2019 is het volgende gerealiseerd:

 

Een sterk centrum 

Glashoes

Programma van eisen en concept business case voor Glashoes zijn gereed. Raad heeft op 8 juli 2019 ingestemd met de plannen en voorkeur uitgesproken voor nieuwbouw scenario. 


Verdegaal hal

Op dit moment zijn college en raad met elkaar in gesprek hoe ze de herontwikkeling een vervolg kunnen geven. 

 

Groenplan

Het groenplan is gerealiseerd. Eind december 2019 zijn de boombakken met glinsterstenen in de Grotestraat geplaatst en daarmee is het project afgerond. 


Wonen

Concrete stappen zijn gezet bij de volgende inbreidingslocaties: de Marke, de Esch en Weleveld. 
Enquete woonwensen is opgestart en uitgezet. 

 

Sport, een verbindende factor 

Er is een (deels) nieuw wandel/trimpad aangelegd en bestaande wandelpaden zijn aangepast waardoor de ruimtelijke kwaliteit tussen sportlocaties en het buitengebied van Tubbergen beleefbaarder is. In de volgende fase wordt de verbinding gemaakt tussen de zorginstelling en het centrum van Tubbergen door het aanleggen van een dorpspark Tubbergen, in samenwerking met stakeholders. 

 

30 november 2017

Het kansenplan voor het centrum Tubbergen is op 10 juli 2017 door de raad vastgesteld. Het kansenplan geeft richting aan initiatiefnemers en eigenaren en heeft een verbinding gelegd tussen locaties en kansrijke initiatieven en functies. Op basis van het kansenplan is een handelingskader opgesteld waarin de aanpak en opgave per deelproject is bepaald, als ook de prioriteiten, de organisatie, de planning, de financiën en de rol van de gemeente / kernteam Tubbergen Bruist. Een aantal projecten is reeds in uitvoering.  De benodigde middelen voor uitvoering van het proces zijn in de begroting 2018 beschikbaar gesteld. De gemeenteraad is op 13 november bijgepraat over het handelingskader.

 

Voor het project 'nieuwe rol gemeentehuis' is in de maanden augustus-oktober een marktconsultatie gehouden om de interesse van partijen voor het gemeentehuis te peilen. Uiteindelijk hebben 16 partijen hun interesse getoond voor het gemeentehuis. Met deze partijen vinden momenteel gesprekken plaats op basis waarvan een definitief concept wordt voorgesteld aan de raad.

 

De eerste fase van het groenplan is in voorbereiding, naar verwachting worden de boombakken begin 2018 op het Raadhuisplein geplaatst. Er is vanuit het groenplan een relatie gelegd met het project de Glinstering door verwerking van de glazen stenen in het ontwerp van de boombak. Het pilot-object van de Glinstering is tijdens Glasrijk 2017 geplaatst.

 

8 mei 2017

In de afgelopen maanden is uitwerking gegeven aan de projecten 'nieuwe rol gemeentehuis' en 'herontwikkeling locatie Verdegaalhal'. Het voorstel voor de nieuwe rol voor het gemeentehuis ligt op 22 mei 2017 voor in de gemeenteraad. De kansenkaart voor de locatie Verdegaalhal is in februari 2017 gepresenteerd in de raadscommissie.

 

Onder meer naar aanleiding van de start van beide processen en de communicatie over ontwikkelingen binnen Tubbergen Bruist zijn verschillende nieuwe initiatieven en ontwikkelingen op locaties ontstaan. Op basis daarvan is besloten een totaal kansenplan voor Tubbergen op te stellen, waarmee duidelijkheid ontstaat voor de mogelijkheden voor initiatiefnemers en locaties. Het kansenplan wordt op 8 mei gepresenteerd in de raadscommissie.

 

Daarnaast is een aantal concrete initiatieven in uitvoering, te weten het groenplan, de verlichte hardlooproute en is de samenwerking tussen het maatschappelijk vastgoed (Delle/Huve) in een vergevorderd stadium.

 

In de kern Tubbergen wordt het proces ‘Tubbergen Bruist’ gevolgd dat in 2015 gestart is. In samenwerking met een kernteam van lokale stakeholders, is een ontwikkelrichting vastgesteld en zijn thema’s benoemd om de sociaal-economische positie van Tubbergen te versterken:

1. Het versterken van de koopkracht en vitaliteit van het centrum;

2. Het verlevendigen van het Raadhuisplein;

3. Betaalbare huisvesting voor jong en oud;

4. Sport een verbindende factor.

 

De thema’s zijn vertaald naar een concreet (en dynamisch) uitvoeringsprogramma 2016-2018. Dit programma is in 2016 in de raadscommissie Ruimte & Economie toegelicht. De ‘herontwikkeling van de locatie Verdegaalhal’ en ‘de nieuwe rol voor het gemeentehuis’ zijn belangrijke deelprojecten waarmee in september 2016 van start is gegaan. In brede samenspraak wordt invulling gegeven aan de gewenste ontwikkelingen op deze locaties.

 

Planning

6 april 2020

Glashoes: Er is gesproken met potentiele gebruikers van het Glashoes. Streven is voor de zomer 2020 uitvoering geven aan fase 2.

Verdegaal hal: De Verdegaalhal is tot 30 september 2020 verhuurd en de huurovereenkomst kan tot maximaal 30 september 2021 verlengd worden. Het college beraadt zich hoe het plan van aanpak t.a.v. de invulling van de Verdegaal hal gestalte gaat krijgen. 

In Tubbergen is een centrummanager actief die partijen verbindt. 

Dit jaar wordt gestart met het uitvoering geven aan Masterplan De Eeshof. 

 

1 januari 2020

Groenplan is gerealiseerd. 

 

 

30 november

In het handelingskader is de planning van de verschillende projecten weergegeven.

Begin 2018 wordt het voorstel voor het definitief concept voor het gemeentehuis voorgelegd aan de gemeenteraad.

Uitvoering van fase 1 van het groenplan vindt naar verwachting in februari 2018 plaats.

De kwartiermaker zal naar verwachting begin 2018 actief zijn.

De resultaten van het onderzoek schaalvergroting supermarkten is naar verwachting in april 2018 afgerond.

 

8 mei 2017

Het voorstel voor de nieuwe rol voor het gemeentehuis Tubbergen ligt op 22 mei 2017 voor in de raad. Op basis van een positief raadsbesluit vindt in een periode van 3 maanden een marktconsultatie plaats op basis waarvan concrete invulling volgt.

 

Het kansenplan voor Tubbergen wordt op 8 mei gepresenteerd in de raadscommissie. Op basis van het kansenplan vindt uitwerking van scenario's voor de Verdegaalhal plaats. Naar verwachting kunnen deze in het najaar 2017 worden gepresenteerd.


Uitvoering van het groenplan en de verlichte hardlooproute vindt naar verwachting in het najaar 2017 plaats, afhankelijk van de uiteindelijke financiering.

 

13 februari 2017

De nota van uitgangspunten voor het gemeentehuis Tubbergen is op 13 februari 2017 door de raad vastgesteld. Op basis van de uitgangspunten worden scenario's uitgewerkt en berekend. Besluitvorming over de scenario's volgt naar verwachting in mei 2017.

 

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden naar de rol en functie van de locatie Verdegaalhal. Op basis van gesprekken met sleutelfiguren en een ruimtelijke analyse wordt een kansenkaart ontwikkeld op basis waarvan scenario's worden uitgewerkt. De verwachting is dat rond de zomer 2017 een besluit genomen kan worden over het gewenste scenario. Daarna volgt concrete uitwerking.