Meer
Publicatiedatum: 23-06-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Reutum

Reutum

Buur(t)vrouw: Thea Snoeijink

Stand van zaken

Februari 2020

Stand van zaken per thema

Wonen

uitvoering van woonenquete

haalbaarheidsonderzoek van potentiele bouwlocaties

realisatie van 7 appartementen voor de doelgroep starters en senioren

 

Behoud voorzieningen

door de werkgroep zijn gesprekken gevoerd met TOF, Kulturhus, locatieraad Reutum

met de uitkomsten van de gesprekken worden vervolgacties bepaald

initiatief van de supermarkt wordt niet verder opgepakt

 

Klimaatneutraal

afgevaardigde vanuit Reutum heeft zich aangesloten bij Essenkracht

 

Verenigingen

De opzet van de website is concreet en kan tot uitvoering worden gebracht. Vanuit de gemeente is bij het beschikbaar stellen van het bedrag voor uitvoering van de website de voorwaarde gesteld, dat de overkoepelende website niet als einddoel zal dienen, maar als middel. Een start tot een verdere samenwerking met de verenigingen.

 

Gezondheid

Nog niet iets concreets te benoemen.

 

 

Juni 2019

korte Stavaza per thema:

Wonen:

20 juni terugkoppeling resultaten enquete en potentiele bouwlocaties;

Afgifte omgevingsvergunning voor de realisatie van 7 appartementen aan de Kerkstraat 89 te Reutum.

Behoud voorzieningen

Er worden gesprekken gevoerd over mogelijkheden verschillende accommodaties, nog geen definitieve duidelijkheid.

Klimaatneutraal

17 juni: Gesprek met de gemeente en Groen Gras en Essenkracht over de realisatie van een zonneveldje.

Verenigingen

Er wordt heel concreet gekeken naar de mogelijkheden van een overkoepelende site voor het dorp, waarbij ook aandacht voor het beste en efficienste middel.

Gezondheid

In overleg met het dorp wordt hiervoor een bijeenkomst belegd.

 

Maart 2019

Terugkoppeling MAT aan het dorp.

 

November 2018 MAT

5 thema's:

Wonen

Behoud voorzieningen

Klimaatneutraal

Verenigingen

Gezondheid (gemeentelijk thema)

 

September 2017

Per thema is een werkgroep actief.  De stand van zaken per werkgroep is divers. Zo heeft onder meer de werkgroep "Wonen" vergevorderde plannen tot realisatie van appartementen in een bestaand pand.  Frequent wordt de gemeente geïnformeerd over de stand van zaken van de werkgroepen.  Actuele vorderingen van de werkgroepen zullen worden gemeld via Pepper Flow.

 

3 juni 2017

Opening van het Ontmoet en Beweegplein

 

25 april 2017

Uiteindelijk zijn er zes thema's benoemd, die verder worden uitgewerkt in werkgroepen.  Deze thema's zijn:

1. voorzieningen en VAB's

2. zorg/woonzorgvoorziening

3. verenigingen/ontmoeting

4. klimaatneutraal Reutum/Haarle

5. aankleding terras/dorpsplein

6. wonen 

 

Oktober 2016

Het dorp is bezig met een plan van aanpak om te komen tot een breed en integraal gedragen plan, inclusief projecten en gevraagde financiering (kernwaarden: verfrissen, verbinden, versterken). Met stakeholders wordt geprobeerd om vanuit diverse thema’s ontwikkelingen en behoeften in beeld te brengen.

Planning

Eind 2019

Keuze over woningbouwlocaties.

 

25 oktober 2017

Op 25 oktober 2016 heeft een interactieve sessie met stakeholders plaatsgevonden. De uitkomsten van deze avond zijn gedeeld tijdens de jaarlijkse dorpsraadvergadering op 13 maart 2017 en heeft geresulteerd in 6 thema's die in werkgroepen verder zullen worden uitgewerkt.