Meer
Publicatiedatum: 23-06-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Manderveen

Manderveen

Buur(t)vrouw: Ellen List

Stand van zaken

22 januari 2020

Huiskamer:

Het bestemmingsplan is in concept klaar en gaat binnenkort in procedure. De werkgroep werkt tegelijk verder aan het definitieve ontwerp in overleg met de gebruikers. Ook is de werkgroep bezig met subsidieaanvragen, o.a. bij Leader is een aanvraag ingediend. We verwachten voor de zomer het bestemmingsplan in de gemeenteraad te brengen. Dan kan ook een definitief besluit worden genomen over de gemeentelijke bijdrage.

Wonen:

Vooralsnog zijn de lopende plannen (seniorenwoningen in plangebied Huiskamer en woningen Huzink) voldoende voor Manderveen. Tijdens realisatie Huiskamer en voor sloop school  wil Manderveen de woonwensen inventariseren. 

Duurzaamheid:

De gemeente is aangeschoven bij de dorpsraad om uitleg te geven over de warmtevisie die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Er is uitleg gegeven over het Wijk Uitvoering Plan (WUP) waarvoor Manderveen ook aangewezen is. De dorpsraad gaat een werkgroep vormen om hierover mee te denken.

Fietspad:

De gesprekken met de grondeigenaren zitten in een afrondende fase. Het bestemmingsplan is in voorbereiding en er wordt gewerkt aan een herplant plan. Er is overleg geweest met de werkgroep uit Manderveen om hen bij te praten. Toen is ook gesproken over de punten waarbij gemeente en inwoners kunnen samenwerken. Dit moet nog vastgelegd worden in een memo. Zodra het bestemmingsplan in procedure gaat, gaan we ook de inwoners van Manderveen weer informeren.

Gezondheid:

Geen nieuws.

Dorpsraad:

De dorpsraad is meer op sterkte en ontwikkelt zich steeds meer door naar een coordinerende rol voor Mijn Manderveen 2030.

3 juni 2019

Huiskamer

Op 20 mei 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen om de ondergrond van het Kulturhus en omliggend plangebied aan te kopen. Dit is een belangrijke mijlpaal voor Manderveen. De plannen rondom de Huiskamer kunnen nu verder ontwikkeld worden. De werkgroep is druk bezig met o.a. opstellen bestemmingsplan, definitief ontwerp, overleg met alle gebruikers en subsidieaanvragen om het plan financieel rond te krijgen.

Wonen

Dorpsraad Manderveen gaat eerst zelf de behoefte in kaart brengen. Daarna vindt overleg plaats met de gemeente.

Duurzaamheid

Om zoveel mogelijk te weten te komen over diverse vormen van alternatieve energie, heeft de gemeente Tubbergen zich bij Cogas aangemeld als pilotgemeente, om de mogelijkheden van de inzet van waterstof als vervanger van aardgas te onderzoeken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in Manderveen. Per 1 maart is een groep studenten van Saxion Hogeschool Enschede aan de slag gegaan. de resultaten hiervan worden voor de zomer 2019 bekendgemaakt.  De studenten hebben hun opdracht aan de dorpsraad Manderveen toegelicht.

Fietspad

In februari heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden waar grondeigenaren, aanwonenden en alle inwoners van Manderveen de concept tekeningen konden bekijken. De gemaakte opmerkingen zijn waar mogelijk verwerkt. De afspraken met de grondeigenaren zijn gepland. De kaders waaraan de herplant moet voldoen worden in kaart gebracht. Dit wordt besproken met de werkgroep uit Manderveen, omdat dit een van de punten is waarbij gemeente en inwoners kunnen samenwerken. 

Gezondheid

Dorpsraad Manderveen heeft aangegeven dat ze nu te druk zijn om dit onderwerp op te pakken. Wellicht als de Huiskamer straks wat verder is, kan dit thema opgepakt worden, als onderdeel van de Huiskamer.

23 januari 2019

Fietspad

De inwoners van Manderveen, buur(t)vrouw en vakinhoudelijke medewerkers van de gemeente overleggen samen op welke manier wordt samengewerkt in de voorbereiding en aanleg van een vrijliggend fietspad. Omdat het realisatieproces van een fietspad in de praktijk ten dele wordt bepaald door wettelijke (verkeers)veiligheidsnormen wordt gewerkt via het principe 'nevenheid waar het kan, overheid waar het moet'. Op 20 februari 2019 is er een eerste bijeenkomst in Manderveen waar alle inwoners het eerste schetsontwerp kunnen bekijken en het verloop van het proces wordt gepresenteerd.

Duurzaamheid

Dorpsraad Manderveen heeft een uitnodiging ontvangen van Essenkracht om hier bij aan te sluiten. De dorpsraad gaat bekijken wie dat kan gaan doen. Het is een mooie manier om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.

Gezondheid

Dorpsraad Manderveen gaat bekijken of er een werkgroepje gevormd kan worden voor dit thema, om samen met de gemeente dit thema verder te verkennen.

Proces Mijn Manderveen 2030 / dorpsraad

De dorpsraad wil de rol van de stuurgroep Mijn Manderveen 2030 nieuw leven in blazen. De bezetting is weer wat meer op sterkte (ook vanuit de verschillende werkgroepen Mijn Manderveen zijn er mensen aangehaakt), zodat de taken beter verdeeld kunnen worden. Dit moet nog wel verder groeien.

 

21 november 2018

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) en de begroting 2019 financiële beschikbaar gesteld voor de aanleg van een vrijliggend fietspad. De gemeente gaat een proces in gang zetten om dit verder op te pakken. Na het informeren van aanwonenden en grondeigenaren over het genomen besluit gaat de gemeente het ontwerp gedetailleerd uitwerken en daarna starten met de processen voor grondverwerving, wijzigen van het bestemmingsplan en het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Ook de Huiskamer maakt onderdeel uit van het MAT. De eerste stap is het voeren van gesprekken met de huidige eigenaar van het plangebied, door de gemeente. Voor de toekomstbestendigheid van de Huiskamer is eigenaarschap van de inwoners van Manderveen wenselijk. Als daar meer duidelijkheid over is, kan de werkgroep Manderveen verder met het werven van subsidies, etc.

Ook over het proces Mijn Dorp 2030 Manderveen, Woningbouw, Gezondheid en Duurzaamheid is wat opgenomen in het MAT. Check voor de inhoud daarvan de gemeentelijke website.

 

3 mei 2018

De verkennende gesprekken met de betrokken grondeigenaren zijn afgerond en bij de gemeente is verslag gedaan van de bevindingen. Over het algemeen zijn de betrokken grondeigenaren positief over de aanleg van het fietspad. Men ziet het nut er wel van in. De gemeente gaat hier nu verder mee aan de slag.

 

28 maart 2018

De gemeenteraad heeft op 19 februari besloten om € 500.000 te reserveren voor de Huiskamer Manderveen onder voorbehoud van het definitief doorgaan van het plan. De werkgroep in Manderveen gaat nu verder aan de slag met de verdere invulling organisatiestructuur, werven van fondsen en subsidies, opstarten bestemmingsplanprocedure/omgevingsvergunning, verder uitwerken van het voorontwerp tot definitief ontwerp en bestek en aanbestedingstraject. De gemeente zal gesprekken voeren met de huidige eigenaar van het plangebied t.b.v. eigenaarschap inwoners Manderveen.

Wat betreft de fietsverbinding Manderveenseweg heeft de gemeente in overleg met de werkgroep fietsverbinding een onafhankelijk persoon aangesteld om verkennende gesprekken te voeren met de betrokken grondeigenaren om te inventariseren of er draagvlak is voor een vrijliggend fietspad. Naar aanleiding van de gesprekken zal er een terugkoppeling plaatsvinden naar de werkgroep en de gemeente. Dan kan de balans worden opgemaakt of de plannen voor een fietspad verder worden uitgewerkt.

 

2 januari 2018

Dinsdagavond 19 december heeft een drukbezochte bijeenkomst plaatsgevonden in het Kulturhus in Manderveen. Meer dan 100 inwoners waren aanwezig tijdens deze avond waar 2 onderwerpen op de agenda stonden.

Als eerste werd door de werkgroep Huiskamer Manderveen een toelichting gegeven op het plan om de school naar het Kulturhus te verplaatsen. Het werd enthousiast ontvangen. Het plan is nagenoeg gereed, de laatste puntjes worden op de i gezet en dan wordt het aan de gemeente aangeboden voor besluitvorming.

Daarna kwam de fietsverbinding Manderveenseweg aan de orde. Na een ouderwetse stemronde werd duidelijk dat in Manderveen het meeste draagvlak is voor een vrij liggend fietspad.

 

9 november 2017

Fietsveiligheid/verbinding Manderveenseweg

In oktober heeft een vervolgoverleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de werkgroep in inrichting Manderveen.

De werkgroep gaat nu een bijeenkomst organiseren voor alle inwoners van Manderveen waar dit thema besproken gaat worden, om te kijken waarvoor draagvlak is in Manderveen.

Op dezelfde avond zal ook de voortgang van het project Huiskamer verder toegelicht worden door de betreffende werkgroep.

De datum van deze bijeenkomst is nog niet bekend.

10 oktober 2017

Huiskamer

Op 8 september is er een bustour geweest langs voorbeeldprojecten in Notter Zuna en Hoonhorst om inspiratie op te doen.  De plannen voor de Huiskamer in Manderveen  krijgen steeds meer vorm. De werkgroep die zich daarmee bezig houdt, komt wekelijks bij elkaar om de voortgang erin te houden. Onder externe begeleiding wordt gewerkt aan de organisatiestructuur, exploitatie en programma van eisen. Ook is een architect ingeschakeld om een voorontwerp te maken van het gebouw, zodat ook een inschatting gemaakt kan worden van de investeringskosten.

 Fietsveiligheid/verbinding Manderveenseweg

Het vervolgoverleg tussen de gemeente en de werkgroep inrichting Manderveen zal naar verwachting in oktober plaatsvinden.

 

30 juni 2017

Huiskamer

Op 29 juni heeft er weer een overleg plaatsgevonden met de werkgroep die zich bezig houdt met de plannen voor de school-kulturhus. Naast aandacht voor het ontwerp van het gebouw, gaan de Manderveners ook aan de slag met organisatiestructuur en beheer, programma van eisen met stakeholders en gebruikers, investeringsplan en dekking. Hiervoor wordt externe expertise ingeschakeld om het tot 1 krachtig plan te smeden. Er wordt een bustoer gepland om ideeën op te doen voor exploitatie en organisatiestructuur in andere plaatsen waar een combi gemaakt is van school en dorpshuis. Natuurlijk is er ook aandacht voor draagvlak bij de inwoners voor Manderveen. Hiervoor wordt een communicatieplan gemaakt.

Fietsveiligheid/verbinding Manderveenseweg

Op 28 juni 2017 heeft er opnieuw een constructief overleg plaatsgevonden tussen de werkgroep inrichting binnen Mijn Manderveen 2030 en de gemeente (ambtelijk) over de fietsveiligheid/verbinding Manderveenseweg. Het rapport van Bono Traffics is doorgenomen, zowel de verkeerssituatie op de Manderveenseweg is besproken als het onderzoek naar de mogelijkheid om een fietspad aan te leggen. Ook is gesproken over eventuele alternatieven om de fietsroute veilig en acceptabel te maken, zodat de fietser op de rijbaan kan blijven rijden.

Afgesproken is dat Manderveen in eigen verband(en) gaat nadenken over hetgeen besproken is. Ook andere ideeën zijn bespreekbaar. Er is geen datum afgesproken (tempo bepaalt Manderveen), maar ongeveer half september 2017 komt er een vervolgoverleg. Ook heeft de gemeente gevraagd om een goede terugkoppeling in Manderveen en om aandacht voor draagvlak voor de gekozen maatregel.

 

06 juni 2017

Tussen de werkgroep inrichting binnen Mijn Manderveen 2030 en de gemeente heeft een constructief overleg plaatsgevonden over de fietsveiligheid/verbinding Manderveenseweg.

Er is een vervolgoverleg gepland om samen het rapport van Bono Traffics door te nemen. Daarna worden verdere procesafspraken gemaakt.

 

24 mei 2017

Op 23 mei was er een inloopavond in Manderveen voor de plannen van de school-kulturhus (huiskamer). De avond werd goed bezocht en de reacties waren positief, de aanwezigen konden de plannen inzien en hun ideeën en opmerkingen delen.  De werkgroep gaat hier nu verder mee aan de slag.

Met de dorpsraad en de werkgroep inrichting binnen Mijn Manderveen 2030 is gesproken over de realisatie van een noodspeelvoorzieningen op een nog onbebouwde kavel in plan Bessentuin. In goed overleg worden afspraken over verantwoordelijkheden tussen gemeente en de gemeenschap Manderveen/dorpsraad schriftelijk vastgelegd.

De toestellen worden waarschijnlijk nog voor de zomervakantie geplaatst. Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen gemeente en dorp waarbij Manderveen veel zelf doet met vrijwilligers. De kosten worden grotendeels betaald uit het startgeld dorpsplanplus.

Tussen de werkgroep inrichting binnen Mijn Manderveen 2030 en de gemeente is een afspraak ingepland om te praten over de fietsveiligheid/verbinding Manderveenseweg.

De werkgroep recreatie organiseert op Hemelvaartsdag Dauwstappen + ontbijt waar al veel aanmeldingen voor binnen zijn!

 

25 april 2017

Onderzoek van ICS heeft uitgewezen dat vanuit ruimtelijk en organisatorisch perspectief, haalbare mogelijkheden zijn om het onderwijs te clusteren in het Kulturhus. Om deze kansen te benutten is een gezamenlijk plan nodig waarin de mogelijkheden tot inhoudelijke en ruimtelijke samenwerking zijn vormgegeven. Daarom is een werksessie georganiseerd waaraan betrokken partijen hebben deelgenomen.

Aanwezig waren o.a. verenigingen en organisaties uit Manderveen, het onderwijs en verschillende zorgpartijen. Met deze input is Building Design gevraagd om een schetsplan te maken dat tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad op 18 april aan de inwoners is gepresenteerd. De reacties zijn positief. De werkgroep gaat er nu verder mee aan de slag, waarbij nauw overleg is met het onderwijs en de fysiotherapie. Ook de dorpsraad, Stichting Kulturhus Manderveen en de verenigingen zijn betrokken.

Vanuit de werkgroep verenigingen zijn meerdere overleggen geweest met alle verenigingen om de uitkomsten van de enquête te bespreken. Meerdere verenigingen hebben te maken met o.a. terugloop aantal leden/vrijwilligers, moeilijke financiële situatie. De mogelijkheden zijn verkend om de krachten te bundelen tussen de verenigingen en meer samen te werken.

 

15 februari 2017

Tijdens een bijeenkomst in januari 2016 heeft de werkgroep Mijn Manderveen 2030 de resultaten van de fotoactie gepresenteerd aan de inwoners van Manderveen. Aan het eind van de bijeenkomst zijn 7 subgroepen gevormd die aan de slag zijn gegaan (in totaal 44 inwoners van Manderveen):

  • Kulturhus: er is overleg geweest met de stichting Kulturhus.
  • School: er is een fancy fair georganiseerd op 25 juni 2016, daarvoor zijn ook in Duitsland wonende Nederlanders benaderd.
  • Verenigingen: er is een enquête gestuurd naar alle verenigingen om beter beeld te krijgen van de verenigingen: algemeen, toekomst, communicatie, middelen, etc.
  • Inrichting: er is overleg geweest met de afdeling Openbare Ruimte van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en het waterschap over een aantal fysieke aandachtspunten en speelgelegenheden. Een aantal daarvan zijn in goede samenwerking opgelost.
  • Woningbouw: er is een enquête woonbehoeftes gehouden,  de resultaten moeten nog gebundeld worden in een rapport en worden verspreid.
  • Recreatie/ondernemers: met succes is een wandel driedaagse georganiseerd en een ochtendwandeling, een houtdorp voor de jeugd en een LEGO bouwfestijn.
  • Communicatie: er is een facebook pagina Mijn Manderveen 2030 aangemaakt en meerdere nieuwsbrieven verspreid met een activiteitenkalender.  Daarnaast wordt er gewerkt aan een website voor Manderveen en is de 112 buurtapp gestart.

De werkgroepen school, kulturhus en verenigingen hebben onderling de krachten gebundeld om te kijken of er een combinatie mogelijk is tussen de school en het kulturhus. Een soort “Huiskamer ” waar Manderveners elkaar op elk moment van de dag kunnen ontmoeten, zorg ontvangen, waar kinderen onderwijs krijgen en waarin verenigingen meer samenwerken, waar Manderveners kunnen sporten, dansen, muziek maken enzovoort. Een voorziening waar het dorp zelf de regie op voert. Met een groep betrokken mensen, verenigingen en organisaties uit Manderveen wordt dit verder uitgewerkt. ICS adviseurs is ingeschakeld om dit onderzoek te begeleiden.

Planning

TEST

 

28 maart 2018

Op 19 februari heeft de gemeenteraad besloten om € 500.000 te reserveren voor de Huiskamer Manderveen. De werkgroep Huiskamer komt wekelijks bijeen voor de verdere uitwerking van het plan.

Op 6 maart heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de werkgroep fietsverbinding. Naar aanleiding daarvan is een onafhankelijk persoon aangesteld die nu verkennende gesprekken voert met betrokken grondeigenaren.

 

2 januari 2018

Op 19 december heeft een drukbezocht avond plaatsgevonden in Manderveen over de fietsverbinding Manderveenseweg en de Huiskamer. Het plan voor de Huiskamer wordt begin januari aan de gemeente aangeboden voor besluitvorming. De verantwoordelijk wethouder heeft op de avond zelf de uitslag van de stemronde over de fietsverbinding in ontvangst genomen.

 

9 november 2017

Verwacht in december: informatieavond voor inwoners Manderveen over fietsveiligheid/verbinding Manderveenseweg en Huiskamer.

 

10 oktober 2017

Verwacht in oktober: vervolgoverleg fietsveiligheid/verbinding Manderveenseweg.

 

30 juni 2017

Eind juli: inrichten noodspeelvoorziening en bustour langs voorbeelden combi school en dorpshuis.

Half september: vervolgoverleg fietsveiligheid/verbinding Manderveenseweg.

 

15 februari 2017

Werkgroep Mijn Manderveen 2030 komt om de zoveel tijd bij elkaar om de voortgang te bespreken en af te stemmen. Daarnaast vindt met enige regelmaat overleg plaats in Manderveen over het onderzoek naar de Huiskamer van Manderveen.