Meer
Publicatiedatum: 09-07-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Langeveen

Langeveen

Buur(t)man: Jos van Olffen

Stand van zaken

Bijeenkomst kerngroep ML-B2030 op 15 maart 2018

Stand van zaken in de themagroepen:

Buurtsuper: Op 14 april 2018 bijeen geweest en gebrainstormd over locaties en diensten. Hieruit kwamen o.a. naar voren : koffiehoek, besteldienst Plus, postagentschap, stomerij, drogisterij afhaalpunt, kapsalon,, fiets oplaadpunt, openbaar toilet, proeverij lokale streekproducten, sprokkelroute. Er zal gekeken worden naar andere dorpen wat het zelfde concept hebben. Ook wil deze werkgroep graag de kennis van de Dorpsraad erbij hebben. Werkgroep is van mening dat de waarde van de woningen in Langeveen meer zal worden als er een supermarkt of iets multifunctioneel gecreëerd zal worden.

Woningen: Deze werkgroep is nog niet bij elkaar geweest. Er is wel veel aandacht in de pers geweest vanuit de dorpsraad over het thema Woningen. Van de dorpsraad wordt nog een terugkoppeling verwacht in deze werkgroep.

Ouderen: Binnen deze werkgroep word gewerkt aan het project “online boodschappen bestellen bij de Plus in Geesteren”. Er is een gesprek geweest met Michel Wallenbosch, hij is erg enthousiast en wil zijn volledige medewerking verlenen, gaf aan dat het misschien een optie is om een boodschappen bus te laten rijden. De werkgroep gaat proberen om drie senioren te krijgen die hierin mee willen denken. 17 september wordt er door de WG Ouderen een presentatie gegeven bij de start van het nieuwe seizoen van de seniorenclub. Volgende bijeenkomst is 16 april.

Jongeren: Binnen deze werkgroep is nog geen actie ondernemen, gaat zo snel mogelijk gebeuren.

Saamhorigheid: Groep is al meerdere keren bij elkaar geweest en de focus ligt op dit moment op de (door)ontwikkeling van een meer interactieve website voor alle maatschappelijke organisaties in en rond Langeveen/Bruinehaar.

Voorzieningen & bereikbaarheid: Diverse actiepunten die bij de enquête en informatieavond op  30 mei 2017 zijn ingebracht door inwoners zijn voor verdere afhandeling overgeheveld aan de dorpsraad. Dorpsraad is nl. al langer beheerder/uitvoerder op deze actiepunten. Deze themagroep pakt o.a. de volgende acties op:  versterking bedrijvigheid creëren bij de marktdag; ontmoetingsplaats creëren; afhaalplek boeken bibliotheekfunctie De Gaarf.

Economie  & recreatie: Deze werkgroep is bezig met het project “Dineren en gezelligheid op Locatie” op 1 september a.s..Deze avond zal in Bruinehaar plaatsvinden, een diner wat uit lokale streekproducten zal bestaan en er zal dan tevens wat vertelt worden over Bruinehaar (Engbertsdijkvenen). Hierin zijn al de nodige stappen ondernomen, het zoeken van locatie in Bruinehaar. Ideeën hierbij: Tafels proberen te verkopen, meningen peilen van aanwezigen d.m.v. gespreksleider, live cooking, cabaretier, of een dj , drive in. Dit word allemaal nog verder uitgewerkt.

Samenvoeging Sport/Mariaschool/De Gaarf: Dit project is onderdeel van MLB 2030.. Deze werkgroep is op locatie geweest in Bentelo en in Heeten.  In deze dorpen staan soortgelijke projecten. Het is de bedoeling om zeer breed te kijken, school, Skik, fysiotherapie. Een ruimte creëren wat voor verschillende doeleinden geëxploiteerd kan worden. Er zijn diverse haalbaarheidsonderzoeken met als adviseur Tom Jannink. Mocht het blijken dat het breed niet haalbaar is , dan wordt alles terug geschaald naar Sport. Als de plannen duidelijk zijn, moet er zo snel mogelijk een avond gepland worden voor de bevolking van Langeveen en Bruinehaar.

Bijeenkomst themagroep Sport/Mariaschool/De Gaarf op 21 februari 2018

Stand van zaken werkgroepen:

Exploitatie en Bouw: Beide werkgroepen zijn in afwachting van het programma van eisen van de Mariaschool en kunnen dus nu even niet verder. De verwachting is dat de school dit programma van eisen in de maand mei zal kunnen aanleveren.

Communicatie: Er is onlangs een stuk geplaatst in 'Op en Rons de Essen' waarin kort is aangegeven dat er een onderzoek gaande is en dat de inwoners blijvend worden geïnformeerd over de ontwikkelingen.

Bijeenkomst themagroep Sport/Mariaschool/De Gaarf op 23 januari 2018

Deze bijeenkomst wordt gehouden in MFA De Belte in Nieuwe Heeten. De themagroep krijgt van het stichtingsbestuur van De Belte een uitgebreide presentatie over de totstandkoming van deze accommodatie met aansluitend een rondleiding. Alleen door een hoog gehalte van eigen werkzaamheid (vrijwilligersinzet) heeft men dit kunnen realiseren.  De themagroep ervaart deze presentatie en rondleiding als zeer inspirerend voor hun eigen initiatief.

Na afloop van de rondleiding wordt onder voorzitterschap van de nieuwe voorzitter Ebo Roek nog even kort de laatste stand van zaken met elkaar doorgenomen.

 • Cas Bart zal als directeur van TOF vanaf nu deel gaan uitmaken van deze themagroep. Hij vervangt directeur Marja Verweij van de Mariaschool in deze themagroep. M. Verweij blijft bij de interne onderhoudskundige zaken op de achtergrond betrokken. TOF heeft deskundig onderwijsbureau M3V ingeschakeld om hun visie op het toekomstig onderwijs in Langeveen te vertalen in concreet benodigde ruimte. Met het programma van eisen vanuit school kan dan gekeken worden welke ruimtes puur voor onderwijs nodig zijn en welke samen in een MFA gebruikt kunnen worden. Op moment dat dat helder is en het programma van eisen van alle andere gebruikers van een MFA ook helder is, kan de themawerkgroep een architect of bouwkundig bureau vragen naar een vlekkenplan.
 • Hoewel de dorpsraad indirect al bij deze themagroep betrokken was via link met de kerngroep ML-B2030, zijn zij -op eigen verzoek- nu ook rechtstreeks vertegenwoordigd in deze themagroep door Gerben Olimulder.

Bijeenkomst kerngroep ML-B2030 op 19 december 2017

Bijna alle themagroepen zijn een keer bij elkaar geweest. In elke themagroep is ook een lid van de dorpsraad vertegenwoordigd.

Stand van zaken in de themagroepen:

Buurtsuper: Groep is nog niet bijeen geweest. Eerste afspraak staat gepland voor 14 april 2018.  De werkgroep wil diverse suggesties gaan onderzoeken en de eventuele haalbaarheid hiervan.

Woningen: Groep is nog niet bijeen geweest. De kartrekker op dit thema is de dorpsraad. In eerste instantie moet gekeken worden hoe dorpsraad en themagroep Woningen hierin met elkaar kunnen optrekken en elkaar kunnen versterken.

Ouderen: Groep is op 2 november 2017 voor de eerste keer bij elkaar geweest. Positief overleg geweest. Insteek van de themagroep is om de ouderen zelf mee laten denken hoe plezierig ouder te worden in Langeveen/Bruinehaar.

Jongeren: Groep is nog niet bijeen geweest. Er zijn al wel lijntjes uitgegooid. Bedoeling is dat de groep in januari 2018 voor de eerste keer bij elkaar komt.

Saamhorigheid: Groep is al meerdere keren bij elkaar geweest en de focus ligt op dit moment op de (door)ontwikkeling van een meer interactieve website voor alle maatschappelijke organisaties in en rond Langeveen/Bruinehaar.

Voorzieningen & bereikbaarheid: Groep is bijeenkomst geweest. Diverse actiepunten die bij de enquête en informatieavond op  30 mei 2017 zijn ingebracht door inwoners zijn voor verdere afhandeling overgeheveld aan de dorpsraad. Dorpsraad is nl. al langer beheerder/uitvoerder op deze actiepunten. Deze themagroep pakt o.a. de volgende acties op:  versterking bedrijvigheid creëren bij de marktdag; ontmoetingsplaats creëren; afhaalplek boeken bibliotheekfunctie De Gaarf.

Economie  & recreatie: Groep is bij elkaar geweest en er zal al diverse ideeën ingebracht hoe je deze beide thema's zou kunnen versterken (ondernemersvereniging meer betrekken, promotiefilm m.b.t. recreatie maken). De ideeën worden door deze themagroep verder uitgewerkt.

Samenvoeging Sport/Mariaschool/De Gaarf: zie hiervoor de boven- en onderstaande updates van deze themagroep. 

Bijeenkomst themagroep Sport/Mariaschool/De Gaarf op 18 december 2017

Binnen de themagroep is de uitdrukkelijk wens uitgesproken dat voor het vervolg van proces een onafhankelijke voorzitter voor deze themagroep gewenst is, die dan ook tevens de linking-pin kan zijn in de kerngroep ML-B2030.  Het initiatief van themgroep is nl. een onderdeel van dit proces. Ebo Roek (tevens voorzitter van de kerngroep ML-B2030) is hiervoor benaderd en heeft toegezegd het voorzitterschap van deze themagroep op zich te willen nemen. Dat hij daarnaast ook voorzitter van de kerngroep ML-B2030 blijft wordt als extra plus gezien omdat je hiermee een verbinding hebt in hele proces MijnLangeveen-Bruinehaar2030.

Stand van zaken werkgroepen:

Exploitatie: Er zijn voor beide scenario's globale berekeningen gemaakt. Op basis van de huidige informatie gaat de voorkeur uit naar scenario B omdat hierbij de exploitatie gunstiger lijkt, maar zal moeten blijken of de dekking wel haalbaar is. Een volgende stap is nu dat er nader onderzoek moet komen naar het dekkingsplan m.b.t. de financiële inbreng vanuit school en De Gaarf.

Bouw: Vanuit een vlekkenplan is een eerste inschatting gemaakt van de bouwkosten. Voor een verder verfijning hiervan is het nodig inzichtelijk te krijgen welke functies zijn te combineren zodat de ruimtes optimaal benut worden. Hiervoor is nu ook een duidelijke visie en programma van eisen van de school nodig. De werkgroep gaat zich ook oriënteren op welke deskundige ondersteuning (architect) het beste kan worden ingeschakeld voor het vervolgtraject. De eerste gedachten gaan uit gaat iemand die een band heeft met de samenleving in Langeveen.

Communicatie: Op korte termijn zal in afstemming met de communicatiewerkgroep van de kernwerkgroep ML-B2030 een publicatie plaatsvinden waarin de stappen voor een haalbaarheidsonderzoek voor scenario B worden benoemd.

Om nog beter een beeld en gevoel te krijgen over de ontwikkeling van een MFA zal de themagroep op 23 januari 2018 's-avonds een bezoek brengen aan MFA De Belte in Nieuw Heeten voor een rondleiding en presentatie over de realisatie. Tevens zal aansluitend hier ook het volgende overleg plaatsvinden.

Overleg afvaardiging themagroep Sport/Mariaschool/De Gaarf met portefeuillehouder R. de Witte op 6 december 2017

In een constructief gesprek geeft de portefeuillehouder aan dat de gemeente de bereidheid heeft om samen met Langeveen de haalbaarheid van scenario B (Multifunctionele Maatschappelijke Accommodatie voor sport-school-de Gaarf) verder te onderzoeken. Daarbij zal door alle partijen wel steeds het gezonde boerenverstand moeten worden gebruikt. Doelmatigheid en soberheid zijn hierin dan belangrijke kernwoorden. Eventuele kansen zouden vooral moeten liggen op het gebied van exploitatie. In een gesprek tussen de portefeuillehouder en de directeur van TOF heeft TOF laten weten volop medewerking te zullen verlenen in het haalbaarheidsonderzoek.

Bijeenkomst themagroep Sport/Mariaschool/De Gaarf op 28 november 2017

De werkgroepen geven de volgende stand van zaken weer:

 Exploitatie : Nog niet alle deelnemende partijen hebben hun exploitatie aangeleverd. Zodra alles binnen is zal voor beide scenario’s op hooflijnen een exploitatieoverzicht worden uitgewerkt.

 Bouw : Op basis van de aanleverde wensen en eisen m.b.t. tot sec de ruimten is een globale schets gemaakt van het gebouw. Deze globale schets (gebouw + buitenspeelplaats school) past binnen de aanwezige ruimte tussen voetbal, handbal en tennis.

 Communicatie: Er is een eerste contact gelegd met de werkgroep Communicatie van de Kernwerkgroep ML-B2030. Er worden vervolgafspraken gemaakt over de wijze waarop de inwoners van Langeveen en Bruinehaar zullen worden geïnformeerd over de voortgang van deze werkgroep.

 Vervolgtraject: Alvorens meer energie te gaan steken in het uitwerken van de diverse onderzoeksvragen m.b.t. beide scenario’s gaat een afvaardiging van deze werkgroep nu eerst op korte termijn in gesprek met de gemeente (portefeuillehouder) om de kaders te vernemen m.b.t. de financiële bijdrage van de gemeente in beide scenario’s. Op basis van de uitkomsten van dit gesprek kan dan wellicht al een keuzes worden gemaakt welk scenario verder in detail kan worden uitgewerkt.

 Bijeenkomst themagroep Sport/Mariaschool/De Gaarf op 6 november 2017

In deze bijeenkomst wordt het volgende stappenplan opgesteld:

In het kader van het haalbaarheidsonderzoek scenario B (Samenvoeging sportaccommodaties, Mariaschool en De Gaarf) worden de volgende  subwerkgroepjes gevormd:

 • Exploitatie (uitwerken op hoofdlijnen exploitatie scenario A en B (gebouwen, incl. terrein)
 • Bouw (opstellen van programma van wensen en eisen van alle betrokken partijen en welke ruimten multifunctioneel te gebruiken)
 • Gebruik en Beheer (dit wordt later nader ingevuld)
 • Communicatie (onderhouden korte lijnen met de werkgroep Communicatie binnen de Kernwerkgroep ML-B2030.

De themawerkgroep heeft bij de provincie in het kader van de 'Subsidieregeling Zelfstandig leven en gezond bewegen' een subsidie aangevraagd van € 15.000,- . Deze subsidie is bestemd voor de bekostiging van het haalbaarheidsonderzoek maatschappelijk vastgoed in Langeveen.

Op basis van de uitkomsten exploitatie-onderzoek zal een keuze worden gemaakt welk scenario dan verder op detailniveau zal worden uitgewerkt.

 Bijeenkomst themagroep Sport/Mariaschool/De Gaarf op 9 oktober 2017 

Op uitnodiging van externe begeleider Tom Jannink van Eeckhof wordt deze bijeenkomst gehouden in sporthal De Pol in Bentelo. Deze multifunctionele accommodatie die vooral met vrijwillige inzet van de inwoners tot stand is gekomen dient als inspiratiebron.  Er is met elkaar van gedachten gewisseld over een tweetal scenario's:

 • scenario A: Samenvoeging sportaccommodaties (voetbal, handbal, tennis en volleybal);
 • scenario B: Samenvoeging sportaccommodaties (voetbal, handbal, tennis en volleybal), de Mariaschool en dorpshuis De Gaarf.

In een constructief overleg met alle betrokken partijen is unaniem uitgesproken dat de focus in het vervolgtraject in eerste instantie moet komen te liggen op het scenario B: ‘Samenvoeging buitensport/Mariaschool/De Gaarf’. In hoeverre op enig moment misschien toch teruggeschakeld moet worden naar scenario ‘Samenvoeging buitensport’ zal zich gaandeweg het proces vanzelf openbaren.

Gemaakte afspraken voor de volgende bijeenkomst:

 • De werkgroep wordt voortgezet met deelname van de sport, school en De Gaarf
 • Alle partijen leveren op hoofdlijnen een programma van eisen aan m.b.t. benodigde ruimten zowel binnen als buiten en bieden inzicht in hun exploitatie
 • Tom Jannink stelt een plan van aanpak op hoe dit traject verder in te gaan
 • Op basis van alle input wordt door de coöperatie Ervaringshus een eerste concept opgesteld m.b.t. een investerings/-begrotingsplan
 • Nadenken hoe we de inwoners m.b.t. communicatie in dit traject meenemen.

Bijeenkomst themagroep Sport op 21 september 2017

Er zijn al diverse gesprekken gevoerd met belanghebbende partijen. De voetbal heeft al een eerste ruimtebehoefte gemaakt van hun wensen bij één gemeenschappelijke accommodatie. Ook de handbal, tennis en volleybal zullen dit nog gaan doen. Alles zal dan verwerkt worden in een concept. Er is nog geen nieuwe voorzitter gevonden voor deze werkgroep (én vertegenwoordiger in de kernwerkgroep ML-B2030). Men is nog zoekende.

Alvorens een verdere verdiepingsslag te gaan maken in de planvorming m.b.t. een accommodatie voor met name sportverenigingen, moet uit onderzoek duidelijk zijn dat fysieke integratie van school en De Gaarf in zo'n nieuwe accommodatie geen haalbare kaart is. School en De Gaarf hebben te kennen gegeven wel te willen aansluiten bij de gesprekken hierover.

Vervolg:  Op 9 oktober a.s. vindt er een overleg plaats bij Sporthal De Pol in Bentelo. Tom Jannink is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze multifunctionele accommodatie en wil graag als inspiratiebron een rondleiding geven. Tevens zal hij vanuit zijn opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek in Langeveen-Bruinehaar een presentatie geven van 2 concept scenario's: 1. Samenvoeging buitensport. 2. Samenvoeging buitensport, school en de Gaarf.De themagroep Sport, school, de Gaarf en de buur(t)man van ML-B2030 zullen hierbij aanwezig zijn. 

Bijeenkomst kerngroep ML-B2030 op 20 september 2017

Besproken wordt de samenstelling van de  7 themawerkgroepen . Bij iedere groep is in eerste instantie een lid van de kernwerkgroep de kartrekker. Om het proces in ieder themawerkgroep op eenzelfde manier te laten verlopen is er door de subwerkgroep Communicatie een handleiding opgesteld. Hierin staan tips en richtingen om het volgende beeld in elke themawerkgroep zo snel mogelijk scherp te krijgen:

 • Wat is de aanleiding van het project
 • De doelstelling
 • De opdracht beschrijving
 • De werkwijze
 • De planning

De kartrekkers gaan hun themawerkgroep in de maand oktober/november bij elkaar roepen voor een eerste (start)bijeenkomst.  

Voorzitter Ebo Roek geeft terugkoppeling van het gesprek dat hij, samen met Sijko Florijn en buur(t)man Jos van Olffen, op 11 september jl. heeft gevoerd met de dorpsraad Langeveen over positie en rollen ten opzichte van elkaar. Met name van de kant van de dorpsraad heeft men nog geen duidelijk beeld over de invulling van de relatie met de kernwerkgroep. Middels een door de kernwerkgroep opgesteld organigram en met mondelinge toelichting is hierin meer duidelijkheid richting de dorpsraad gegeven. De dorpsraad zal met één vertegenwoordiger in alle 7 werkgroepen plaats nemen. Wanneer een themawerkgroep tot de conclusie komt dat een bepaalde actie/activiteit reeds door de dorpsraad wordt uitgevoerd c.q. door de dorpsraad kan worden uitgevoerd, draagt zij de verantwoordelijkheid over aan de dorpsraad. Hierover zal dan duidelijke communicatie richting de inwoners plaatsvinden. De dorpsraad kan zich vinden in deze procesafspraken.

Vanuit betrokkenheid gemeente Twenterand is ook een ambtelijk medewerker bij deze bijeenkomst aangeschoven. Op 18 oktober a.s. staat er een bestuurlijke afspraak gepland tussen weth. de Witte en de nieuwe (tijdelijke) burgemeester van Twenterand . De wethouder gaat de burgemeester informeren over MijnDorp2030 en specifiek over MijnLangeveen-Bruinehaar2030.

Vervolg

Nadat alle themawerkgroepen bijeen zijn geweest zal een nieuw overleg van de kernwerkgroep ML-B2030 worden ingepland waarin terugkoppeling zal plaatsvinden van de startbijeenkomsten themawerkgroepen.

Bijeenkomst themagroep Sport op 1 augustus 2017

Tom Jannink van buro Eeckhof is als extern deskundige bezig met een haalbaarheidsonderzoek. Er wordt met de volgende belanghebbende partijen gesproken over hun eventuele wensen en behoeften m.b.t. samenwerking en gebruik één maatschappelijk vastgoed: voetbal, tennis, volleybal, handbal, school, kulturhus, kinderopvang, Waaijer, fysio, kerk, paardensport, klootschieters. Zowel Tom Jannink als leden van de werkgroep sport zullen hiervoor gesprekken gaan voeren.  Na inventarisatie moet duidelijk zijn  wat het draagvlak is voor één gezamenlijk maatschappelijk vastgoed en hoe een vervolgonderzoek verder vorm zou moeten krijgen.

Tevens is door de themagroep Sport aangeven het wenselijk te vinden om ook vertegenwoordigd te zijn in de kernwerkgroep van ML-B2030. Er zal gezocht worden naar een voorzitter voor de themawerkgroep Sport, die dan ook de vertegenwoordiger is in de kernwerkgroep.

Bijeenkomst themagroep Sport op 27 juni 2017

Aanwezig bij dit overleg: voetbal, handbal, volleybal, verenigingsadviseur SWDT, buur(t)man en 2 externe deskundigen t.b.v. haalbaarheidsonderzoek (tennis heeft zich voor dit overleg afgemeld) . Insteek van het overleg is met elkaar te onderzoeken of er bij de betrokken partijen (in eerste instantie sportverenigingen, maar daarnaast worden daar ook andere partijen bij betrokken) voldoende draagvlak is te vinden voor het eventueel realiseren van één accommodatie, dan wel samenwerkingsverbanden.

Actiepunten

 • Haalbaarheidsonderzoek MFA in Langeveen door externe deskundige. Is het haalbaar om met meerdere partijen waarvan de accommodaties nu nog verspreid liggen, tot 1 accommodatie te komen? 
 • Tennis en handbal willen vóór 1 oktober 2017 een “Go / No Go” hebben. De details hoeven dan nog niet bekend te zijn. Wel moet de visie van alle stakeholders bekend zijn.

Volgende afspraak: Dinsdag 1 augustus 2017.

Bijeenkomst kerngroep ML-B2030 op 20 juni 2017

Evaluatie van de gehouden informatiebijeenkomst  MijnLangeveen-Bruinehaar2030 op 30 mei 2017:

 • relatief goede opkomst met ca. 80 personen
 • goede mix van jong en oud
 • goede verdeling en input van belangstellenden bij de 7 thema-tafels
 • voor elke thema hebben zich inwoners  opgegeven die willen participeren in de werkgroep

Vervolg:

 • De diverse leden van de kernwerkgroep die in de informatiebijeenkomst gekoppeld zijn aan een van de 7 themawerkgroepen nemen in de maand september het initiatief voor een startbijeenkomst
 • Alle themagroepen stellen a.d.h.v. de volgende vragen een startdocument op: Wat is het doel; Welke resultaat willen we bereiken: Welke toekomstgerichte activiteiten willen we uitvoeren; Hoe gaan we dat doen; Hebben we voldoende draagvlak vanuit de inwoners voor wat we willen gaan doen.
 • Lid kernwerkgroep in themawerkgroep zorgt voor terugkoppeling aan de hele kernwerkgroep.

Volgende bijeenkomst wordt gepland in september/oktober.

Bijeenkomst kerngroep ML-B2030 op 24 april 2017

Toelichting subwerkgroep Communicatie op vervolgtraject n.a.v. enquêtes

Door de subwerkgroep Communicatie wordt a.d.h.v. een powerpointpresentatie de hoofd-thema’s weergegeven die zijn gedestilleerd uit de enquête. Deze hoofdthema's zijn:

 • Jongeren
 • Saamhorigheid
 • Voorzieningen en bereikbaarheid
 • Ouderen
 • Wonen
 • Buurtsuper

De vervolgstap is dat er een informatie-avond wordt belegd op 30 mei a.s. waar alle inwoners van Langeveen en Bruinehaar middels een brief voor worden uitgenodigd. Vertrekpunt is de uitkomst van de enquête. Op basis van de verwachte input op deze informatie-avond zou het volgende duidelijk moeten worden:

 • Hoe zit het met het draagvlak voor de 6 genoemde thema’s en de bereidheid om hierin daadwerkelijk een bijdrage te leveren. Wil men deelnemen in een werkgroep?;
 • Zijn er naast de 6 genoemde thema’s wellicht toch ook nog andere belangrijke thema’s te benoemen die een rol (gaan) spelen in de toekomstige leefbaarheid van Langeveen en Bruinehaar.

  Van belang is dat ML-B2030 nu, maar ook in de komende jaren vooral ook een dynamisch proces blijft. Dat betekent dat de kernwerkgroep flexibel moet opereren en anticiperen op (nieuwe) ontwikkelingen die zich in Langeveen en Bruinehaar voordoen en die van invloed zijn op de toekomstige leefbaarheid.

Terugkoppeling bijeenkomsten ‘Samenwerking sportverenigingen’

De sportverenigingen voetbal, handbal, tennis, volleybal en klootschieten hebben een paar keer met elkaar om tafel gezeten voor een verkenning of, en zo ja welke aspecten er zijn die hun mogelijk bindt en tot en verdere samenwerking kan leiden. De aanwezige sportverenigingen voetbal, tennis en handbal geven aan dat zij ieder voor zich op dit moment wel een nadrukkelijke behoeftevraag hebben m.b.t. hun accommodatie. Iedereen is van mening dat deze individuele behoeftevraag past als een gezamenlijk thema binnen het proces ML-B2030 (als bloemblaadje van de bloem). Het gaat immers om een vraagstuk dat van invloed is op de leefbaarheid voor de langere termijn. Afgesproken wordt dat de betrokken sportverenigingen binnen een thema-werkgroep ‘Sport’ verder met elkaar om tafel gaan zitten om de behoeftevragen in beeld te brengen en vervolgens te gaan onderzoeken waar vanuit de individuele behoeftevraag goede verbindingen kunnen worden gelegd, zodat er iets gezamenlijk kan worden ontwikkeld dat voor alle deelnemende partijen een win-win situatie gaat opleveren. Op 8 mei a.s. zal hierover een eerste bijeenkomst plaatsvinden die door verenigingsadviseur Ilke Velthof zal worden belegd. Afgesproken wordt tevens dat er over de ontwikkelingen en voortgang in de werkgroep Sport structureel terugkoppeling zal plaatsvinden aan de kernwerkgroep ML-B2030.

 Terugkoppeling  onderwerpen vanuit de dorpsraad

Door de dorpsraad wordt een korte terugkoppeling gegeven van onderwerpen waar de dorpsraad mee bezig is.

Natura 2000

Door Europa opgelegde doelstelling is: behouden van het hoogveen, bepaalde plantensoorten en de kraanvogel (fourage gebied). Samen met nog een aantal dorpsraden (o.a. Geesteren, Bruinehaar, Pollen, Kloosterhaar, Sibculo) wordt ingezet om zoveel mogelijk de maatregelen te beperken die nodig zijn om de doelstelling te realiseren.

Kwaliteit Openbare Ruimte

De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid om zelf meer invloed te gaan uitoefenen in de openbare ruimte. Initiatieven op straat- en wijkniveau (dus niet individueel) om het beheer van openbare ruimte van de gemeente over te nemen, kunnen met de gemeente worden besproken. De overname van beheer kan gecompenseerd worden met een vergoeding die naar eigen inzicht t.b.v. algemeen belang kan worden ingezet (een beperkte vorm van burgerbegroting). De dorpsraad zal dit thema in een nog te organiseren algemene informatie-avond onder de aandacht brengen bij de inwoners.

Wellicht dat inwoners in een later stadium dit thema breed gaan omarmen en het als themawerkgroep binnen het proces ML-B2030 verder gestalte willen geven (flexibiliteit in het proces ML-B2030).

Woningbouw

Dorpsraad is frequent in gesprek met de gemeente over voldoende (toekomstige) bouwmogelijkheden in Langeveen. Er is op dit moment nog een beperkt aantal bouwkavels beschikbaar en de dorpsraad is op dit moment met de gemeente in overleg over toekomstige nieuw bestemmingsplannen. Dorpsraad neemt initiatief om de (toekomstige) behoeftevraag van de inwoners van Langeveen in kaart te brengen. Hiervoor worden eventueel studenten ingeschakeld. De input van de behoeftevraag is nodig voor verder overleg met de gemeente.

Het aspect woningbouw kan ook als een themawerkgroep van het proces ML-B2030 worden gezien dat in eerste instantie wordt uitgevoerd door de dorpsraad. Maar belangstellende inwoners kunnen hier te allen tijde bij aansluiten. 

Gezondheidscentrum

De dorpsraad zet zich al jaren in voor behoud van een gezondheidscentrum en voert daarvoor ook jaarlijks een evaluatiegesprek met fysio en huisarts. Beiden zijn tevreden zoals het nu loopt. De huis arts zal op korte termijn zijn praktijk middels een nieuwsbrief nog eens extra onder de aandacht brengen.

Overige mededelingen

Gerard Averés heeft bij aanvang van het proces ML-B2030 reeds aangegeven dat het voor de beeldvorming beter zou zijn dat niet hij maar iemand anders het voorzitterschap van de kernwerkgroep op zich neemt. Als óók voorzitter van de dorpsraad kan nu teveel het beeld bij de inwoners ontstaan dat de dorpsraad kartrekker is van het proces. Dit beeld moet juist niet ontstaan, omdat het proces de uitstraling moet hebben van breed draagvlak en aansturing vanuit de inwoners zelf. Vanaf nu zal Ebo Roek  de rol van voorzitter van de kernwerkgroep ML-B2030 op zich nemen. Uiteraard is en blijft de dorpsraad wel als betrokken partner deel uitmaken van de kernwerkgroep.

Afspraken

Na de informatiebijeenkomst op 30 mei a.s. zullen de voorzitter en buur(t)man het initiatief nemen voor het  plannen van een vervolgoverleg van de kernwerkgroep.

Bijeenkomst kerngroep ML-B2030 op 23 januari 2017

In deze bijeenkomst wordt door de subwerkgroep Communicatie een terugkoppeling gegeven over de resultaten van de enquête. Van de 675 verzonden enquêtes zijn er 116 ingevuld (analoog en digitaal). Met een bijna 20% respons is de conclusie dat je –gelet op de algemene respons bij enquêtes- kunt spreken van een representatief resultaat wat een prima vertrekpunt is voor het vervolgtraject. Een paar opmerkelijke feiten zijn:

 • Aantal digitaal ingevulde enquêtes is hoger dan analoog ingevuld;
 • Terugkoppeling van bedrijven is zeer gering (6 van de 100 aangeschreven);
 • Prima feedback van de schooljeugd.

Conclusie is dat de enquête zeer bruikbare feedback heeft opgeleverd op basis waarvan nu vervolgstappen kunnen worden gezet in het proces. Grote waardering wordt uitgesproken aan de sub werkgroep Communicatie die met een geweldige inzet en prima analyse heeft gezorgd voor dit resultaat.

Vervolgstappen

 • Er moet nu nagedacht worden op welke wijze er een terugkoppeling van deze enquête moet plaatsvinden met de inwoners;
 • Uit de feedback van de enquête moeten thema’s benoemd worden die een belangrijke invloed (gaan) hebben op de toekomstige leefbaarheid in Langeveen en Bruinehaar (denk bv. aan jeugd, ouderen, verduurzaming, maatschappelijk vastgoed, etc.). Dus het moet niet zozeer gericht zijn op wensen die voortkomen uit het hier-en–nu-denken;
 • Op basis van deze thema’s moet er op een positieve manier terugkoppeling (confrontatie/prikkelend) plaatsvinden met de inwoners/bedrijven/verenigingen en hun uitdagen de handschoen op te pakken;
 • In de terugkoppeling bij deze thema’s ook –voor zover aanwezig- de demografische cijfers/gegevens benoemen;
 • De thema’s moeten vanuit een gezamenlijk belang eventueel opgepakt en verder uitgewerkt worden.

In navolging van het bestuurlijk contact tussen de gemeente Tubbergen en gemeente Twenterand heeft er op 9 januari jl. ook een ambtelijk overleg plaatsgevonden over het proces ML-B2030. De gemeente Twenterand wil vanuit betrokkenheid graag een keer aanschuiven bij een overleg van de kernwerkgroep.

Op initiatief van buurtsportcoach Sophie Derkman en verenigings- en vrijwilligersadviseur Ilke Velthof van SWDT, wordt er op 25 januari a.s. een tweede bijeenkomst belegd met de sportverenigingen uit Langeveen. Doel is versterking samenwerking tussen sportverenigingen. Drie personen van de kernwerkgroep nemen deel aan deze bijeenkomst. Hoewel de bijeenkomst van de sportverenigingen niet direct voortkomt uit het lopende proces bij de kernwerkgroep, is het initiatief wel een prima voorbeeld van een thema-werkgroep die onder het proces ML-B2030 valt (als een van de bloemblaadjes).

Vijf personen van de kernwerkgroep nemen deel aan de bijeenkomst op 6-2-2017 met de gemeenteraad. Vanuit belangstelling en betrokkenheid willen college en raadsleden met de dorpen in gesprek over de ervaringen en ontwikkelingen van het proces tot dusver. Dorpen wordt de gelegenheid geboden om even kort hun eigen lokale proces voor het voetlicht te brengen.

Bijeenkomst kerngroep ML-B2030 op 5 september 2016

Op 5 september 2016 heeft de kernwerkgroep besloten om d.m.v. een enquête het DNA van Langeveen en Bruinehaar in beeld te krijgen. De subwerkgroep Communicatie gaat hiervoor een enquête opstellen die op naam aan alle huisgezinnen, verenigingen/organisaties, ondernemers wordt toegezonden. Verwacht wordt dat de uitkomsten van de enquête voldoende input leveren voor het opstellen van een DNA-profiel. In een geplande bijeenkomst van de kernwerkgroep op 23 januari 2017 zal terugkoppeling van de subwerkgroep Communicatie plaatsvinden over de resultaatopbrengsten van de enquête en kunnen op basis daarvan de vervolgstappen in het proces worden benoemd.

Bijeenkomst kerngroep ML-B2030 op 7 juli 2016

Op 7 juli 2016 heeft de kernwerkgroep gebrainstormd over hoe het DNA-profiel Van Langeveen en Bruinehaar in beeld te krijgen. Uit de kernwerkgroep is vervolgens een subwerkgroep Communicatie gevormd met als doel het inrichten van een effectief communicatiekanaal waardoor betrokkenheid en draagvlak wordt gecreëerd bij de inwoners voor het proces MLB2030.

Bijeenkomst kerngroep ML-B2030 op 11 april 2016

N.a.v. de startbijeenkomst is op initiatief van de dorpsraad een kernwerkgroep Mijn Langeveen-Bruinehaar2030 (MLB2030) gevormd, met daarin een bredere vertegenwoordiging uit de samenleving van Langeveen én Bruinehaar. Deze kernwerkgroep zal verder vorm geven aan het proces. De gemeente Tubbergen heeft op bestuurlijk niveau de gemeente Twenterand ook gevraagd het proces -met name m.b.t. Bruinehaar- te ondersteunen. In deze eerste bijeenkomst zijn a.d.h.v. een powerpointpresentatie de kengetallen en het verdere proces toegelicht en met elkaar besproken.

Startbijeenkomst ML-B2030 op 11 januari 2016

De aftrap van het proces heeft plaatsgevonden op 11 januari 2016 waarbij de gemeente (portefeuillehouder + buur(t)man) samen met de dorpsraad en een groep stakeholders met elkaar van gedachten heeft gewisseld over de toekomstige leefbaarheid van Langeveen.

Planning

23-1-2017

 • Alle leden van de kernwerkgroep geven n.a.v. de ontvangen presentatie van de enquête vóór 30 januari a.s. in een mail door welke (hoofd)thema’s zij uit de feedback halen die invloed (kunnen) hebben op de leefbaarheid van de inwoners in Langeveen en Bruinehaar op langere termijn.
 • De subwerkgroep Communicatie zal –rekening houdende met bovengenoemde uitgangspunten en de input van de leden kernwerkgroep- een stappenplan gaan opzetten voor een vervolgtraject. De subwerkgroep Communicatie komt op 31 januari a.s. bijeen.
 • De volgende bijeenkomst van de kernwerkgroep ML-B2030 vindt plaats op 24 april 2017. Er zal terugkoppeling plaatsvinden  van de subwerkgroep Communicatie m.b.t. voorstel stappenplan voor vervolgtraject van het proces ML-B2030;
 • Uiterlijk 1 december 2016 verzending van de enquêtes (vooraf publicatie middels pers artikelen, posters en social media).
 • Vóór 1 januari 2017 inlevering van enquêtes.
 • Lancering van facebookpagina MLB2030 gelijktijdig met verzending enquêtes.

Budget

Tot op heden gemaakte kosten:

Proceskosten: € 3.468,-

Uitvoeringskosten: € 75.000,- (aanleg kunstgrasveld v.v. Langeveen)