Meer
Publicatiedatum: 23-06-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Harbrinkhoek/Mariaparochie

Harbrinkhoek/Mariaparochie

Buur(t)man: Ronnie Nijhuis

Stand van zaken

April 2018

Werkgroep woonconcepten

Er was behoefte aan een behoefteonderzoek onder inwoners. Er is in april 2018 een enquête uitgezet. De resultaten moeten nog beoordeeld worden. In deze enquête zijn ook aspecten van zorg  en welzijn en duurzaamheid meegenomen.

 

Herinrichting middengebied.

Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met beleidsmedewerkers van de gemeente om tijdens dit gesprek de bevindingen naar voren te brengen en op te halen wat de mogelijkheden zijn m.b.t. de herinrichting van de Almeloseweg. De werkgroep gaat nu aan de slag met een plan. Hierbij moet w.s. ook gebruik worden gemaakt van een professioneel bureau om de situatie goede tekening te krijgen waarmee men aan de slag kan gaan.

 

Herinrichting schoolplein Mariaparochie

Er is een subsidie aangevraagd bij de Provincie.  Er is door de Provincie een bedrag van € 75.000,-- toegekend. Er is nu een voorstel richting college en raad onderweg voor een bijdrage van € 35.000,-- vanuit het budget van mijn dorp 2030 om het plan te kunnen realiseren. De planning is dat men tijdens de zomervakantie dit plein wil gaan realiseren met behulp van o.a. ouders en andere vrijwilligers.


Werkgroep Zorg

Deze werkgroep wil graag in beeld hebben welke activiteiten door welke vereniging worden georganiseerd. Men wil hiervoor een activiteitenkalender opzetten.

 

Werkgroep Duurzaamheid

Er is in januari 2018 een bijeenkomst bij Kampkuiper geweest. Tijdens deze bijeenkomst is de bevolking bijgepraat inzake de stand van zaken vanuit o.a. de werkgroep duurzaamheid.

Tijdens deze bijeenkomst kon men het e-mailadres doorgeven indien men verdere belangstelling had in duurzaamheid in Harbrinkhoek/Mariaparochie. Inmiddels hebben de belangstellende een mail ontvangen waarin men op de hoogte is gesteld dat er een enquête wordt gehouden. Op basis van deze enquête zullen de projecten worden opgestart. Er wordt op gekoerst om voor de winterperiode 2018/2019 een isolatieproject en/of zonneproject te realiseren.

 

1 december 2017

Herinrichting schoolplein Mariaparochie

De werkgroep ziet nog steeds mogelijkheden om er met de tennisvereniging gezamenlijk uit te komen. De werkgroep gaat nu weer opnieuw met de tennisvereniging communiceren en een nieuw plan voorleggen.

Het uitgangspunt van dit herziende plan is om alle partijen betrokken te houden bij het plan.

 

30 november 2017

Herinrichting schoolplein Mariaparochie

Er is overleg geweest met de Tennisvereniging. Het idee bestond om een van de velden op te offeren in ruil voor een beter (overdekt) terras.

Om een goede afweging te kunnen maken heeft de tennisvereniging onderzoek gedaan in hoeverre deze ontwikkelingen bijdragen aan het realiseren van de lange termijn doelstelling van de vereniging en welk effect dit zou hebben op de meerjarenbegroting.

Voor zowel de doelstelling als begroting zagen zij geen belangrijke positieve effecten. Waar men veel waarde aan hecht is de samenwerking met de overige gebruikers van het complex, dit enkel argument was voor hen echter onvoldoende om één van de vier banen op te offeren. Zij kwamen dan ook tot de conclusie dat zij op basis van de huidige kennis en stand van zaken negatief ten opzichte van voornoemd plan staan.

 

16 november 2017

Herinrichting schoolplein

Er is overleg geweest met de tennisvereniging m.b.t. het te ontwikkelen beachcourt voor de volleybalvereniging.

Karin heeft contact gehad met de tennisvereniging voor een beachveld. Men is bereid een van de velden op te offeren in ruil voor een beter (overdekt) terras.


Werkgroepen

Werkgroep zorg voor elkaar

Er zijn al enkele personen die een praatavond hebben gehad in hun buurt. Dit is als zeer levendig ervaren. Men voelt zich nu ook meer betrokken bij mijn dorp 2030.


Werkgroep woonconcepten

Er komt een specialist van Xpertise een vergadering van deze werkgroep bijwonen. Hij komt vertellen over een onderzoek welke in Oost Gelre is uitgevoerd.

 

Werkgroep Duurzaamheid

De werkgroep wil nu via de Carnavalskrant hun projectplannen onder de aandacht van de bevolking brengen.

Men wil inzetten op particulieren, zonnepanelen op de daken van de woningen maar er is ook een idee om een Energiecoörporatie op te richten.

 

Werkgroep Herinrichting middengebied

Er zijn twee avonden geweest op 8 en 9 november 2017. Er is vooraf een filmpje gemaakt vanaf de kerk tot aan café Kamkuiper.

Tijdens het filmpje kon men de knelpunten aangeven en werden ze in kaart gebracht.

Er is tijdens deze avond besproken wat de werkgroep voor ogen heeft. Dit is: een 30km fiets-wandelgebied waar de auto te gast is. Veiligheid werd als heel belangrijk genoemd en daarnaast de ontsluiting van de Kron opde Noordergraafsingel. De Almeloseweg wordt als sluiproute ervaren. De werkgroep gaat nu een inrichtingsplan maken zodat deze kan worden opgenomen in het plan Openbare Ruimte en het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en vervoersplan. Zodra het plan gereed is wordt er een inspraakavond georganiseerd voor het gehele dorp.


Website Mijn dorp

Deze is nog in ontwikkeling.

 

19 oktober 2017

Mijn dorp 2030 wordt een onderdeel van de website van de dorpsraad. De werkgroepen kunnen daarop hun leden vermelden en wie waar mee bezig is.

Deze website is nog in ontwikkeling.

 

Update werkgroepen

 

Werkgroep Zorg voor elkaar

Er waren veel ideen naar voren gekomen. Als gevolg hierop is nu eerst besloten met een vragenlijst binnen de buurten te gaan inventariseren welke ontwikkelingen men voor ogen heeft in hun buurt.

Daarnaast gaat een lid van de werkgroep een inventarisatie doen onder alle verenigingen voor de activiteiten die ze organiseren zodat er een activiteitenkalender gemaakt kan worden en gepubliceerd kan worden.

 

Werkgroep woonconcepten

Er is gesproken over een complex voor jong en oud. Als voorbeeld werd Gendt aangehaald. Daar krijgen jongeren huurkorting als ze de ouderen helpen.

Men wil een behoefteonderzoek onder de bewoners gaan houden. Bij Arcon en Karoala Schroder wordt navraag gedaan wie de werkgroep het beste kan ondersteunen

Hierbij wordt wel rekening gehouden met het onderzoek welke de gemeente gaat doen naar Kwalitatief programmeren.

 

Werkgroep Duurzaamheid

Door de werkgroep Duurzaamheid wordt een informatieavond gehouden. Deze gaat over gezamenlijke inkoop in het kader van duurzaamheid.

 

Werkgroep herinrichting middengebied.

Er ligt een voorstel voor een nota Kwaliteit Openbare ruimte over beplanting in de bouw en de omheining. Het middengebied (De weg van de kerk in Mariaparochie naar de Kampkuiper) maakt hier onderdeel van uit en is in de werkgroep besproken. Er werd gezegd loop eens rond en kijk wat er veranderd moet worden. De werkgroep Middengebied wil hierbij ondersteuning gaan bieden. Er wordt een inloopavond georganiseerd voor geïonterseerde inwoners. Daarnaast zijn er voornemens om op 8 en 9 november 2017 voor de aanwonenden van de Almeloseweg uit te nodigen om de inrichting van het middengebied te bespreken. Bij de inrichting wordt gedacht aan het autoluw maken, veel groen, wandelmogelijkheden en meer leefgebied. 

 

Inrichting schoolplein

Er is een plan ontwikkeld om het schoolplein opnieuw te gaan herinrichten.

Er is een overleg geweest met Tom Oude Alink, hoofd van de school, Rob Bruns, Karin Reinerink, Herbert Oude Luttikhuis en de buurtvrouw van Harbrinkhoek/Mariaparochie.

Tijdens dit overleg werd de twijfel van Karin en Herbert besproken of er wel draagkracht in het dorp is voor dit project en m.b.t.d e veiligheid.

Tom en Rob gaven tijdens dit gesprek aan met wie zij dit plan allemaal hebben besproken. Dit waren, de ouders, het plan heeft in de school gehangen zodat, zowel de ouders als de kinderen daarop kinderen reageren, via de Nieuwsbrief van de school, de ondernemers, MVV '29, via facebook, op bijeenkomsten waarvoor ouders uitgenodigd waren. Er is ook een bijeenkomst geweest waarbij iedereen uit het dorp kon aanschuiven om de mening te geven over het plan.

Daarnaast heeft de provincie de toezegging gedaan een subsidie voor dit project te willen verlenen. Draagkracht is ook een onderdeel voor de subsidie van de provincie.

Er zit ook een post zelfredzaamheid in dit plan. Hiervoor heeft Tom Oude Alink al diverse mensen benaderd om te helpen het plan te realiseren. Iedereen heeft direct volmondig toegezegd te willen helpen. Hieruit blijkt ook dat er draagkracht is voor het plan. Daarnaast was nog het probleem dat het beachcourt voor de volleybalvereniging gesitueerd was naast de zijingang van de sporthal. Het bestuur van de sporthal gaf aan dat het risico te groot is dat de vloer in de sporthal te leiden heeft onder het zand dat naar binnen wordt gelopen.

Men gaat voor een alternatief hierover in gesprek met de tennisvereniging om te kijken of daar mogelijkheden liggen.

M.b.t. de veiligheid zijn er nu ook al stappen ondernemen. Er is een bordje "Verboden toegang geplaatst" De politie kan nu handhaven doordat dit bord is geplaatst. Hierover zijn gesprekken geweest met de wijkagent. De ervaring leert al dat dit bord zijn effecten heeft.

 

26 juni 2017

Naar aanleiding van de bijeenkomst in november 2016 zijn er inmiddels 3 werkgroepen gevormd.

Deze zijn:

Duurzaamheid

Zorg en wonen

Inrichting dorp en leefomgeving

 Deze werkgroepen zijn reeds bij elkaar geweest.

 

Werkgroep Duurzaamheid

In de werkgroep duurzaamheid is gezocht naar de combinatie van duurzaamheid en leefbaarheid.

Het doel is om binnen een bepaalde periode te komen tot het drukken van de exploitatielasten door toepassing van individuele duurzaamheidsadvisering.  Hierbij wordt ook gedacht om de mensen die een uitkering ontvangen erbij te betrekken. Het nevendoel is om het gebruik van asbest te inventariseren en de gevolgen van de nieuwe wetgeving hierop in beeld te brengen.

 

Werkgroep Zorg en wonen

Vanuit deze groep is de behoefte naar voren gekomen een externe in te gaan zetten die de verbinding kan leggen met de ideeën die zijn verzameld in september, die de werkgroep goed in het proces kan zetten en die de werkgroep meeneemt hoe de ideeën verder uitontwikkeld kunnen worden en deze kan vertalen naar de toekomst.

 

Werkgroep Inrichting dorp en leefomgeving

Bij deze werkgroep zijn er drie sub thema's benoemd.

Deze zijn:

Infrastructuur

Vastgoed

Recreatie

Men is van mening dat diverse projecten met elkaar in nauwe samenhang staan.

Er is bepaald wie er voor nodig zijn om dit uit te werken.

 

Coach

Carola Schröder van het Oversticht is gevraagd verbinding te leggen met de ideeën die zijn verzameld in september, de werkgroep goed in het proces te zetten en hen mee te nemen hoe de ideeën verder uitontwikkeld kunnen worden. Zij heeft voor de  werkgroepen werkgroep Zorg en wonen en de werkgroep inrichting dorp en leefomgeving  2 sessies gehouden.  Aan het einde van beide avonden zijn de contouren in beeld gebracht voor hun plan voor de toekomst. Het is helder geworden wie wat kan gaan doen en met welk beoogd eindresultaat. 

 

Bij de werkgroep Leefomgeving zijn vier thema's naar voren gekomen waaraan gewerkt kan worden.

Deze zijn:

De ontsluiting van de Krön

Vergroening van het middengebied van het dubbeldorp

Het ontwikkelen van het bedrijfsverzamelgebouw

Het ontwikkelen van woonconcepten.

 

Bij de werkgroep zorg en mantelzorg zijn 3 thema's benoemd en vervolgens uitgewerkt.

Deze zijn:

Vraag & aanbod aan elkaar koppelen in de vorm van een maatjesproject

Inclusief dorp met deeleconomie. Dingen samen gaan doen.

Wonen voor jong en oud.

 

Men gaat nu aan de slag om deze ideeën uit te werken. 

 

30 november 2016

N.a.v. de avond op 20 september 2016  is er een stuurgroep geformeerd die de voortgang van het proces bewaakt. Deze stuurgroep heeft de avond van 20 september 2016 uitgewerkt. De thema's die naar voren zijn gekomen zijn: inrichting dorp en leefomgeving, duurzaamheid, mantelzorg en zorg en vrije tijd en recreatie.

 

In november 2016 is er een avond georganiseerd waarbij degene aanwezig waren die op de eerste avond hebben aangegeven te willen meedenken en inzet te willen plegen voor mijn dorp 2030.

 

Tijdens deze avond zijn de onderwerpen verder uitgewerkt en zijn er aandachtspunten geformuleerd. In maart 2017 komt elke werkgroep bijeen om deze punten uit te werken en aan de slag te gaan.

 

20 september 2016

Er is op 20 september 2016 een informatieavond geweest voor de inwoners van Harbrinkhoek-Mariaparochie. Die is goed bezocht. Inwoners hebben op een briefje hun ideeën over Mijn Dorp 2030 kunnen schrijven. Daarnaast hebben ze aan kunnen geven of men in een werkgroep wil plaatsnemen. Deze briefjes worden door de Dorpsraad uitgewerkt en krijgen dan een vervolg.

 

Planning

Nog geen relevante data bekend.