Meer
Publicatiedatum: 09-07-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Geesteren

Geesteren

Buur(t)man: Bernard Knuif

 B. Knuif

Stand van zaken

31 januari 2020

Op 10 december was er een drukbezochte kernavond in Geesteren. Hierin werden de laatste plannen voor de gebiedsontwikkeling in het centrum en Vitaal en sport uitgelegd. Voor de nieuwe school zijn scenario's uitgewerkt voor de beste locatie. De variant achter het parochiehuis en vlakbij de kerk heeft daarbij de voorkeur. Op dit moment werkt een groep bestaande uit TOF onderwijs, gemeente en een afvaardiging van MijnGeesteren dat plan concreter uit. 

De vastgoedeigenaren Stevo/SMAS en stichting de Ransuil hebben de hoofden bij elkaar gestoken en een plan uitgewerkt voor toekomstbestendig sporten en sportaccommodaties in Geesteren. Het plan is om eerst een zaaldeel bij de voetbalaccommodatie aan te bouwen, met als doel dat het uitgroeit tot een volwaardige sporthal die op termijn de Ransuil kan vervangen.  Dit plan wordt nu door de genoemde partijen verder uitgewerkt en besproken met de betrokken verenigingen.

De werkgroep Vitaal Geesteren voert hun plan van aanpak uit. Zo doen studenten bijvoorbeeld onderzoek en worden er avonden over vitaler leven georganiseerd. De werkgroep Muziek en Cultuur werkt samen met de cultuurcoach aan het verbeteren van het aanbod in Geesteren. Daarnaast sluiten ze aan bij de werkgroep gebiedsontwikkeling en school.  

 

10 mei 2019

Het dorp krijgt een nieuwe school en die wordt gebouwd op locatie van de huidige school. Een stuurgroep met daarin een afvaardiging uit Geesteren, van de gemeente en van TOF Onderwijs heeft uitgebreid gewikt en gewogen over verschillende locaties. De gemeenteraad heeft over de gekozen locatie haar goedkeuring uitgesproken en nu kan de schop bij wijze van spreken in de grond. Maar voor dat echt gebeurt, krijgt de fase van plannen maken nog een vervolg. Want nu duidelijk is dat de school op de huidige locatie komt is de volgende stap om die locatie en het gebied er omheen zo multifunctioneel mogelijk te ontwikkelen. Ook daarin werken TOF onderwijs, gemeente en belanghebbenden uit Geesteren samen. Mijn Geesteren wil hier leading in zijn.
 
Het plan is om te starten met een gebiedsontwikkeling waarin alle betrokkenen aangeven wat ze willen, wat ze kunnen bijdragen, waar ze dat willen en wanneer ze dat willen.  De gebiedsontwikkeling gaat om meer dan de school alleen, er zal ook nagedacht worden over de inrichting van het gebied er omheen. Dit gebied strekt zich van de school tot achter de kerk, inclusief omliggende woningen en het plein voor de kerk, en ook inclusief de verschillende wegen en verkeersstromen.
De werkgroep Voorzieningen houdt zich bezig met de ontwikkeling van deze gebiedsontwikkeling. Daarnaast is de werkgroep samen met de gemeente aan de slag met het inventariseren van woonwensen. Omdat niet onbeperkt woningen bijgebouwd kunnen worden, moet elke nieuwe woning raak zijn. Dat betekent ook dat niet iedere individuele woonwens ingewilligd kan worden. Bij de eerste bijeenkomst om woonwensen te inventariseren kwamen bijna honderd jongeren. Animo is er dus zeker, nu is het zaak om de behoefte concreter te maken en de plannen daar op af te stemmen.
 
In afwachting van de gebiedsontwikkeling rond de nieuwe school heeft de werkgroep Economie & Werkgelegenheid de werkzaamheden van de gebiedsregisseur gepauzeerd. Deze regisseur was in gesprek met ondernemers en vastgoedeigenaren om een compact centrum te realiseren. De werkgroep wil in de gebiedsontwikkeling onderzoeken of het mogelijk is om van de Vriezenveenseweg weer tweerichtingsverkeer te maken. Op deze manier kan de Dorpsstraat hopelijk verkeersluwer gemaakt worden. Ook is er de wens om een dorpsplein te realiseren.
 
De werkgroep Sport & Verbinden heeft als doel het opzetten van een omnivereniging, een Open Club. Daarin wil men op allerlei mogelijke manieren samen gaan werken, het sportaanbod verbreden en een duurzame, centrale accommodatie ontwikkelen. Een plek waar heel Geesteren terecht kan. Aanvankelijk zette de werkgroep in op een combinatie met de nieuwbouw van de basisschool. Doordat de school op de huidige locatie blijft, is dit niet meer haalbaar. Daarom heeft de werkgroep haar werkzaamheden stopgezet. Wel ziet ze nog kansen bij het onderbrengen van het bewegingsonderwijs in de Ransuil. Nu de gymzaal gesloopt gaat worden zal het bewegingsonderwijs elders ondergebracht worden. Dat kan met een investering in de Ransuil. Maar een realisatie van een vierde zaaldeel is ook mogelijk, wat tegelijk een start van de toekomstige vervanging van de Ransuil kan zijn. Alleen moet de gemeente dan wel meer investeren dan ze wettelijk verplicht is. Afhankelijk of de gemeente dat wil kijkt de werkgroep of ze een doorstart maakt.

 

Ook de werkgroep Vitaal Geesteren ontwikkelt allerlei plannen.  De werkgroep richt zich op activiteiten ter bewustwording van vitaliteit over de volgende aspecten, t.w.: Geluk – Eten en bewegen – Vitaal blijven bij mantelzorg en Hulpmiddelen om vitaal en zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Een voorbeeld van een activiteit is het initiatief om elke tweede dinsdag van de maand met elkaar te wandelen vanaf de Peuverweide. Dit is inmiddels gestart. De eerste editie bleek een succes. Met zo’n 60 wandelaars werd er genoten van een mooie route in het buitengebied van Geesteren en werd er onderling gezellig bijgepraat. Onder het genot van een gratis kop koffie of thee in de STEVO-kantine werd de eerste wandelavond geëvalueerd en wegens succes geprolongeerd. De  eerstvolgende wandelavond wordt gehouden op dinsdag 14 mei om 19.00 uur. Ook het ontwikkelen van een Vitaliteitspas is een idee van deze werkgroep. Hierbij worden inwoners beloond voor goede activiteiten en de beloning bestaat uit iets dat goed is voor je vitaliteit, zoals bijvoorbeeld een kookworkshop.  Voor de bekostiging hiervan hebben de gemeente en de werkgroep afspraken gemaakt, in het MAT is een bijdrage van € 30.000 toegezegd.
 
De werkgroep Muziek & Cultuur heeft de basis voor de muziekkoepel vergroot en verdraaid. Nu wordt gekeken hoe de koepel  gerealiseerd kan worden. Ook is de bedoeling om in mei te starten met een Muziekcoach / cultuurmakelaar. Deze persoon gaat aan de slag met het realiseren van de strippenkaart en een projectkoor.

 

3 april 2018
Op 28 maart is de voortgang van MijnGeesteren2030 gepresenteerd aan de dorpsbewoners. Tijdens een drukbezochte avond hebben de werkgroepvoorzitters een update gegeven over de voortgang van hun werkgroepen.

Lokale economie en werkgelegenheid
De inventarisatie van het Kadaster is afgerond. Samen met de gemeente is uitgesproken dat het nu goed zou zijn om een soort van gebiedsmakelaar aan te stellen. De werkgroep heeft behoefte aan een persoon die de kartrekkersrol op zich gaat nemen, iemand die kan verbinden, kan rekenen en winkeliers de nut en noodzaak kan overbrengen. Iemand die het vertrouwen van de winkeliers krijgt en samen met hen plannen voor de toekomst kan maken en bespreken met alle voor hem/haar belangrijke partijen. Zodat er ook daadwerkelijk geruild kan worden. De bedoeling is dat de gemeente hier de benodigde middelen voor beschikbaar stelt.

Voorzieningen, Verkeer, Planologie & Woningbouw
Belangrijkste speerpunt van deze werkgroep is om zo spoedig mogelijk een nieuwe school te bouwen. Hiervoor zijn twee scenario's mogelijk,  namelijk nieuwbouw op de huidige locatie of nieuwbouw bij het sportcomplex. In het laatste geval kan de gewenste verbinding met sport optimaal benut worden. In overleg met de portefeuillehouder is het voornemen uitgesproken om beide varianten objectief uit te werken zodat een goede keuze gemaakt kan worden voor een van beide scenario's. Het idee is om dit samen met TOF Onderwijs, gemeente Tubbergen en de werkgroep uit te werken, waarbij de gemeente het voortouw neemt.
De verkeersmetingen geven geen objectieve noodzaak weer om grootschalige verkeersaanpassingen te doen. Tegelijk wordt dat in Geesteren niet zo ervaren. Er is de behoefte om een plan op te stellen voor het verbinden van de vier toegangswegen vanuit Hardenberg, Vriezenveen, Almelo en Tubbergen. Van de gemeente wordt verwacht hierin het voortouw te nemen.
Voor woningbouw spreekt de werkgroep zich uit om eerst Hutten 1 en 2 vol te bouwen en daarna te richten op inbreiding. Hierbij legt de gemeente ook de link met het kwalitatieve woningonderzoek van de STEC groep. Op basis van die uitkomsten wil de gemeente met de werkgroep afspreken hoeveel en welk type woningen op welke locatie gebouwd kunnen worden.

Vitaal Geesteren
Geesteren wil het vitaalste dorp van de gemeente worden. De bedoeling is om in 2018 de bewustwording over vitaliteit te vergroten door onder andere een Vitaliteitsfestival. Dit festival vindt plaats op 23 juni 2018. Daarna volgen activiteiten zoals realisatie van de fysieke infrastructuur voor een demofaciliteit, afspraken met ROC, Saxion en UT omtrent de inzet van studenten en thematische activiteiten en bijeenkomsten met verschillende doelgroepen. Hierin neemt de werkgroep zelf het voortouw, maar wordt van de gemeente een bijdrage verwacht in middelen en kennis.

Sport en verbinden
De bedoeling is het realiseren van één Open Club in Geesteren met een gezamenlijke multifunctionele accommodatie. Bij de vorming van de multifunctionele accommodatie wordt gedacht aan een combinatie met de basisschool. De verenigingen hebben hierover al gesprekken met elkaar gevoerd en ook de inwoners van Geesteren zijn betrokken en enthousiast over dit plan. Het idee is om de mogelijkheden van de realisatie van de Open Club uit te laten werken als onderdeel van de uitwerking van de scenario's van de school. Want afhankelijk van de locatie van de school zal er meer of minder mogelijk zijn in de realisatie van een gezamenlijke accommodatie bijvoorbeeld.

Muziek en Cultuur
Er heeft zich een nieuwe werkgroep gevormd rondom Muziek en Cultuur. Het ideaalbeeld van deze groep is als volgt: "In Geesteren 2030 worden Geesternaren van alle leeftijdsgroepen op een actieve, maar ook passieve manier betrokken bij muziek en cultuur in ons dorp. Dit is van belang om de leefbaarheid optimaal te houden; muziek en cultuur zorgen voor verbinding, plezier en ontspanning. Zij hebben een zichtbare plek in ons dorp." Inmiddels is de visie MijnGeesteren2030 aangevuld met het thema Muziek en Cultuur. De werkgroep wil dit onder andere bereiken door: een podiumvoorzieningen/ oefenlocatie liefst in combinatie met nieuwbouw school, een openluchtvoorzieningen met koepel, een muziek/ cultuurcoach, een strippenkaart voor jeugd en een schoolkoor en projectkoor. De werkgroep is dit nu verder aan het uitwerken en waar mogelijk te realiseren.

Algemeen
Op verschillende onderdelen wordt inbreng van de gemeente verwacht, zowel in ambtelijke ondersteuning als in financiële middelen. Tijdens een bijeenkomst tussen de werkgroep voorzitters en het college van B&W is afgesproken dat ambtelijk hiervoor een voorstel voor de gemeenteraad wordt voorbereid. Zodat de gemeenteraad in dit stadium mee kan praten en beslissen over de rol en inbreng van de gemeente.

29 november 2017

De werkgroepen zijn nog steeds druk bezig, maar er is nog weinig concreet nieuws te melden ten opzichte van 4 oktober.

4 oktober 2017
Hieronder de voortgang per werkgroep:

Lokale economie en werkgelegenheid
We verwachten binnenkort de resultaten van de gesprekken die het Kadaster heeft gevoerd met de eigenaren en bewoners in het centrum. Daarna komt de werkgroep weer bij elkaar. Er is binnenkort ook een gesprek met gedeputeerde van Hijum van de Provincie Overijssel.

Verkeer planologie en Woningbouw
Voor verkeer wordt de monitoring van verkeersdrukte voortgezet. De gemeente vindt dat er geen objectieve noodzaak is voor aanpassingen. Mogelijk dat de monitoring eind 2017 aanleiding geeft om wel iets te doen. Er komt via de gemeente een laadpaal in het centrum, de locatie moet nog bepaald worden. Voor duurzaamheid en mobiliteit ontstaat straks een gemeentebreed initiatief genaamd Essenkracht.
De uitvoering van de meeste plannen gebeurt binnen bestaande groepen zoals verkeer via de werkgroep verkeer van de dorpsraad, agrarische ader via de LTO, Duurzaamheid via Duurzaam Geesteren/ Essenkracht en woningbouw via het dorpsbelang. Op 17 oktober is er een gemeentelijke bijeenkomst over Wonen waar leden van het dorpsbelang heen gaan.

Vitaal Geesteren
De werkgroep is van samenstelling veranderd en flink uitgebreid. Er zijn jongeren en techneuten bij, vertegenwoordigers van scholen, zorg en fysiotherapie zijn ook aangehaakt. Onder de naam Vitaal Geesteren komen nu initiatieven. Allereerst een bewustwording creëren via Facebook en een gezondheidscheck op de website. Ook is het plan om in 2018 een Vitaliteitsfestival te organiseren. Dit wordt een soort van markt waarop de nieuwste technologie te zien is, gezonde producten, gericht op zorg. De bedoeling is om dit met scholen/studenten voor te bereiden en te organiseren.

Sport en verbinden
Er zijn verschillende afspraken geweest met besturen van (bijna) alle sportverenigingen in Geesteren. Op alle Algemene Ledenvergaderingen worden de ideeën en plannen rondom de omnivereniging/Open vereniging toegelicht en besproken. Op 21 november is er een avond voor álle sporters in Geesteren, zodat er een plan voor alle Geesternaren ontstaat. De bedoeling is om voor 2018 het plan klaar te hebben zodat een verzoek om politieke steun en bijdrage kan worden gedaan aan de gemeente.

Voorzieningen
Namens de gemeente werkt M3V een plan uit voor alle scholen in de gemeente. De school in Geesteren staat op de nominatie voor nieuwbouw. De gemeente reserveert hiervoor in de begroting 2018 al geld.

Muziek en Cultuur
Er ontstaat een nieuwe werkgroep rondom het thema Muziek en Cultuur. de eerste bijeenkomst is op 9 oktober.

20 juni 2017

Er zijn een tiental reacties binnen gekomen via mijngeesteren2030@gmail.com. De aard van de reacties zijn vaak aanvullend op de visie; mensen vragen extra aandacht voor een bepaald onderwerp. Een reactie wees ons op een 'vergeten' onderwerp, namelijk muziek en cultuur.

Dit onderwerp is nauwelijks besproken en heeft ook geen plaats in de visie, terwijl dit wel belangrijk is in Geesteren. In de uitvoering van de visie zal hier dus nadrukkelijk ook aandacht voor zijn. Alle mensen die gereageerd hebben, hebben een persoonlijke reactie gekregen.
Om inwoners geïnformeerd en  betrokken te houden wordt er voor de zomervakantie een nieuwsbrief gelanceerd met de laatste stand van zaken.

Voortgang werkgroepen/ thema's:
Op het thema Sport en Verbinden wordt actief de samenwerking gezocht. Alle verenigingen en stichtingen die iets doen of willen rondom de sportcomplexen bij de Vinckenweg zijn uitgenodigd. Ze onderzoeken op welke gebieden ze willen en kunnen samenwerken en op welke gebieden ze liever zelfstandig blijven. Van daaruit worden gezamenlijk verdere stappen gezet. Eind juni is een tweede bijeenkomst gepland.

Het doel op het gebied van Economie en Werkgelegenheid is om winkels en horeca zoveel mogelijk te centraliseren in het centrum van Geesteren.  Het Kadaster zal als onafhankelijke partij hierbij helpen.  Daarom wil het Kadaster graag in gesprek met de inwoners, ondernemers en pandeigenaren uit het centrum. Eerst zal mevrouw Scholten van het Kadaster inventariseren welke wensen en mogelijkheden er zijn bij de verschillende belanghebbenden. Uiteindelijk zal geprobeerd worden een proces te starten om met een soort van ruilverkaveling te gaan herschikken. Tijdens een bijeenkomst op 14 juni is aan de betrokkenen meer informatie gegeven. De eerste aanmeldingen voor gesprekken zijn direct al gedaan, goed nieuws dus!

Op het gebied van Vitaal Geesteren en gezond leven is het de bedoeling om een bijeenkomst te organiseren. Centraal zal de visie MijnGeesteren2030 staan tijdens deze avond. Tijdens de bijeenkomst worden betrokkenen uitgedaagd om te kijken hoe die visie op dit thema samen gerealiseerd kan worden. Een datum en precies programma is nog niet bekend, verwachting is nog voor de vakantie.

Voor de plannen rondom de school en andere voorzieningen wordt aangesloten bij het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Uit dit plan van de gemeente Tubbergen moet blijken hoeveel toekomst de huidige school in Geesteren nog heeft. En van daaruit kan een toekomstbestendige oplossing worden bedacht en uitgewerkt. De verwachting is dat hier in september meer duidelijkheid over komt.
Tot slot zijn er rondom verkeer, duurzaamheid, wonen en agrarische zaken een aantal kleinere initiatieven. Hierbij wordt voornamelijk aangesloten bij bestaande groepen zoals Duurzaam Geesteren, werkgroep verkeer van het Dorpsbelang en de lokale LTO.

Conclusie is dat er met veel inzet wordt gewerkt aan de realisatie van de visie. De samenwerking tussen werkgroepen en gemeente verloopt prima. En waar mogelijk wordt zoveel mogelijk draagvlak gezocht en ook gevonden.

4 april 2017

Op 29 maart zijn de plannen voor MijnGeesteren 2030 gepresenteerd. In zaal Kottink in Geesteren waren ongeveer 170 Geesternaren aanwezig. De avond begon met Dromen, durven, doen; een verhaal over Geesteren op 29 maart 2030. Daarna werd aan de hand van zeven onderwerpen toegelicht wat de toekomstschets voor Geesteren 2030 is.

De thema's zijn:

1. Levensloopbestendig Geesteren
2. Regionomisch Geesteren
3. Kindvriendelijk Geesteren
4. Veilig en bereikbaar Geesteren
5. Binding met de boer
6. Vitaal Geesteren
7. Sportief Geesteren.

De presentatie bevatte de hoogtepunten van de toekomstschets in boekvorm. In het boekje staat de ambitie in tekst beschreven en in schetsen uitgewerkt. De aanwezigen kregen aan het einde van het avond een samenvatting in de vorm van een papieren placemat mee naar huis.
De plannen werden met applaus begroet.

Toch waren er ook vragen en aanvullingen. De avond was tekort om deze allemaal te bespreken. Daarom kan iedereen via mijngeesteren2030@gmail.com reageren op de plannen. De eerste reacties druppelen inmiddels binnen. De bedoeling is dat de reacties verwerkt worden in de plannen als daar aanleiding toe is.


Op onderdelen wordt er al gestart met de uitvoering. Zo wordt in samenwerking met Kadaster, ondernemers en gemeente Tubbergen gesprekken gevoerd over de toekomst van de ondernemers en winkels in Geesteren. Op 25 april vindt ook een eerste overleg plaats met alle sportverenigingen over hun toekomst. Op andere onderdelen wordt de uitvoering nog gestart of is er niet direct noodzaak tot actie.

De plannen zijn te vinden op de website van dorpsbelang Geesteren via de volgende LINK.

24 januari 2017

Ondertussen is MijnGeesteren alweer flink uit de startblokken in 2017.  Elke werkgroep heeft vragen beantwoord als Hoe ziet Geesteren er in 2030 uit op dit thema? Welke toekomstige ontwikkelingen moeten we rekening mee houden op dit thema of onderwerp? Wat kan er nu beter of wat moet er op termijn anders om dit streefbeeld te bereiken? en Moeten we hierin keuzes maken?

Met de antwoorden op deze en andere vragen heeft elke werkgroep een concept visie afgerond. Op 17 januari hebben de voorzitters van de werkgroepen deze visies gepresenteerd aan alle 25 deelnemers van MijnGeesteren2030.

Iedereen is onder de indruk van de plannen. Tijdens de bijeenkomst is er gediscussieerd over gemaakte keuzes en voor- en nadelen. De conclusie is dat we het eens zijn over hoe Geesteren er in 2030 uit zou kunnen en moeten zien. En dat we op hoofdlijnen ook helder hebben wat er moet gebeuren om die visie te realiseren.

Nu is het zaak om de vijf onderdelen samen te smeden tot één plan en één toekomstschets. De nadruk willen we leggen op de dwarsverbanden tussen de thema's. De samengevoegde versie wordt op 29 maart gepresenteerd aan alle inwoners van Geesteren. Hierbij nodigen we ook politieke partijen en het college van B&W uit. Dus wil je meer weten? Houd dan de avond van woensdag 29 maart vrij, de avond is in Geesteren, precieze locatie volgt nog.

Eind 2016

In Geesteren is een groep van ongeveer 25 mannen en vrouwen aan de slag met Mijn Geesteren 2030. De groep bestaat uit jongeren, ouderen,  ondernemers, parttimers, etc, met allen een verschillende achtergrond. Op 24 mei en 23 juni 2016 is door deze groep met name gesproken over het DNA van Geesteren en trends en ontwikkelingen. Dhr. Hans-Peter Benschop van het Trendbureau Overijssel heeft zijn kennis en kunde met de groep gedeeld.

Op 13 september 2016 zijn de volgende vijf thema’s benoemd waar werkgroepen mee aan de slag gaan: Sport en Verbinden, Verkeer, planologie, leefbaar buitengebied en woningbouw, Voorzieningen, Lokale economie en werkgelegenheid en tot slot het thema Zorg en gezondheid.

Planning

10 mei 2019

De werkgroep Sport en verbinden verwacht een reactie van de gemeente of ze meer wil investeren dan alleen wettelijk verplicht. De werkgroepen Voorzieningen en Economie & Werkgelegenheid wachten op een reactie van de gemeente of ze in de lead mogen zijn bij de gebiedsontwikkeling. Beide reacties worden in mei verwacht.

De werkgroep Vitaal is gestart met de uitvoering van haar Plan van Aanpak en ook de werkgroep Muziek en Cultuur kan in mei aan de slag met ondersteuning van de muziekcoach/ cultuurmakelaar. 

 

3 april 2018
De bedoeling is om zo spoedig mogelijk een raadsvoorstel op te stellen. Het aantal, de complexiteit en de onderlinge samenhang  tussen de initiatieven maakt dat dit zorgvuldig moet gebeuren en dus ook meer tijd vraagt. De verwachting is dat bespreking in de gemeenteraad van juni of juli mogelijk is.

4 okbtober
De planning is om eind 2018 duidelijkheid te hebben over de plannen in het centrum en de plannen rondom de school en sportverenigingen. Daarmee wil het dorp richting de gemeente met het verzoek om politieke steun en bijdrage.

 

20 juni 2017

Voor een bijeenkomst op 12 september worden allen leden van MijnGeesteren2030 uitgenodigd. Dan wordt de laatste stand van zaken van de verschillende werkgroepen besproken.  Tijdens de avond wordt ook besproken hoe de werkgroepen verder gaan. Mogelijk vindt er een samenvoeging van werkgroepen plaats.

 

19 mei 2017

Op 13 juni is er een vervolgoverleg met de voorzitters van de werkgroepen. Hier wordt onder andere besproken met welke organisatievorm we verder gaan.

 

4 april 2017

Er is geen planning hoe de groep nu verder gaat met MijnGeesteren2030. Diverse subgroepen gaan al wel met hun onderwerp aan de slag. Maar of er nog een overkoepelend overleg blijft en op welke manier is nog niet duidelijk.

 

24 januari 2017

De planning is dat tot 29 maart gewerkt wordt aan het samenvoegen van alle deelvisies tot één visie op Geesteren in 2030. Na de bijeenkomst is de bedoeling om de visie bij te stellen als daar aanleiding toe is. Ondertussen wordt op onderdelen ook al gewerkt aan de uitvoering van de plannen. Dit bestaat tot nu toe voornamelijk het voeren van gesprekken met betrokken partijen. We hopen ook dat dat bijdraagt aan een groter draagvlak voor de visie.

 

Eind 2016

De bedoeling is dat de werkgroepen in januari 2017 de eerste resultaten opleveren. Dat gebeurt op 17 januari in Erve Kampboer tijdens een bijeenkomst met alle werkgroepleden. In tussentijd spreken de werkgroepen afzonderlijk af.

 

Afstemming tussen de werkgroepen vindt plaats door de voorzitters van de afzonderlijke werkgroepen, zij vergaderen op 14 december.

De planning is nu dat vanaf woensdag 29 maart de gehele bevolking van Geesteren bij de plannen betrokken gaat worden. Dat gaat beginnen tijdens de jaarlijkse informatiebijeenkomst van Stichting Dorpsbelang Geesteren.