Meer
Publicatiedatum: 23-06-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Albergen

Albergen

Buur(t)man: Hans Morsink

Stand van zaken

 

31 december 2019

Op 9 december 2019 wordt de gemeente geïnformeerd dat er een nieuw lid is in de werkgroep herinrichting Zenderseweg en dat hij bezig is om twee subsidieverzoeken in te dienen bij de provincie. Op 20 december 2019 ontvangt de gemeente de ingezonden subsidieverzoeken.  De plannen die zijn ingediend bij de provincie zijn breder getrokken dan alleen de herinrichting van de Zenderseweg. De beide rotondes, de parkeerplaatsen bij de COOP en het evenemententerrein bij zaal Morshuis zijn ook in de plannen verwerkt net als het Julianapleintje dat eigendom is van de provincie.

 

30 november 2019

Op maandag 25 november 2019 was er een thema-avond bij zaal Morshuis. Er was een presentatie van de initiatiefnemer samen met projectontwikkelaar Bijont voor de invulling van de locatie Miets. Het plan is dat er 8 appartementen voor senioren komen en 9 appartementen voor starters (jongeren). Daarnaast was er een presentatie van het conceptplan herinrichting Zenderseweg door de werkgroep. Tot slot heeft Harald Zegeren uitleg gegeven over Essenkracht inzake duurzaamheid en de mogelijkheden die er zijn en welke projecten er nu spelen in de gemeente Tubbergen. Deze avond werd goed bezocht met in totaal 153 aanwezigen. Vooral de jongeren waren aanwezig en dat geeft aan dat het thema wonen leeft onder de jongeren in Albergen.

De buur(t)man van Albergen heeft in november overleg gehad met de leden van de stichting Weemselerveld. Een groep die zich bezig houd met burgerinitiatieven/buurtinitiatieven en inmiddels al drie projecten in Albergen heeft afgerond (speeltuintje, aanlegsteiger en schuilhut).

Er komt een initiatief binnen voor het plaatsen van een Obstacle parcours in de openbare ruimte in Albergen. De contactambtenaar openbare ruimte gaat hier mee aan de slag met de initiatiefnemer om een goede plek te vinden.

 

31 oktober 2019

In het overleg van 30 oktober 2019 geeft de werkgroep herinrichting Zenderseweg aan dat de afzien om de parkeerplaatsen van de COOP bij de plannen te betrekken omdat de eigenaar en de huurder hebben aangegeven niet te willen investeren in deze plannen. De projectleider gaat aan de slag om het plan aan te passen aan de wensen die de werkgroep heeft. Hij geeft ook duidelijk aan wat wel en niet kan in dit plan en dat er rekening moet worden gehouden met de verkeersveiligheid.

Op 17 oktober 2019 was de eerste bijeenkomst om het concept plan te bepreken herinrichting Zenderseweg. De projectleider van de gemeente en wethouder Erik Volmerink waren bij dit gesprek aanwezig.

Op 15 oktober 2019 is was er een kleine afvaardiging van de Dorpsraad/Mijn Albergen 2030 aanwezig bij de dialoogavond MAT2.0 in het gemeentehuis van Tubbergen. Aan de hand van deze avond is het MAT2.0 vastgesteld. Een belangrijke aanvulling op de kernagenda van Albergen is het plan Herinrichting Zenderseweg i.v.m. de vervanging van het riool.

 

30 september 2019

De heer Dick Nijhuis van Essenkracht heeft in een overleg de Dorpsraad/Mijn Albergen 2030 geïnformeerd en bijgepraat over duurzaamheid. Welke rol speelt  Essenkracht in de verschillende doelstelling van de dorpen in de gemeente Tubbergen. Welke initiatieven zijn er tot nu toe, etc.

 

31 juli 2019

De Dorpsraad/Mijn Albergen 2030 geïnformeerd over dat er op 9 juli 2019 een informatieavond wordt gehouden bij zaal Morshuis i.v.m. de vervangingen van de riolering aan de Zenderseweg. Aanleiding hiervoor is het vervangen van het riool i.v.m. wateroverlast. Deze avond is voor de aanwonenden en andere belangstellenden.

De werkgroep Ondernemen

Voor de toekomstvisie wil de werkgroep Ondernemen graag weten wat ondernemers belangrijk vinden. Om dit te achterhalen houdt de werkgroep binnenkort een enquête. De resultaten van deze enquête worden gebruikt voor de toekomstvisie. In deze visie komen zoveel mogelijk gerichte plannen om Albergen leefbaar en ondernemend te houden, vanaf 1571 tot in de verre toekomst.

Als voorbereiding heeft de werkgroep de ondernemers in Albergen in kaart gebracht. In totaal zijn er 576 ondernemers in Albergen. Deze zullen allemaal een plekje krijgen op het digitale Dorpsplein van Albergen. De werkgroep heeft ook een gebiedsregisseur gevonden in de persoon van mevrouw Hennie de Haan. Het is de bedoeling dat de gebiedsregisseur bedrijven gaat onderzoeken en interviewen. Zodat er samen met de uitkomsten uit de enquête een mooi eindresultaat kan worden behaald.

Nieuwe Kernwethouder

In de tweede week van juli de werkgroep Dorpsraad/Mijn Albergen 2030 geïnformeerd over het vertrek van Roy de Witte. Aan de hand hiervan zijn de portefeuilles in het college opnieuw verdeeld. Dit houdt in dat de nieuwe wethouder Hilde Berning-Everlo de nieuwe kernwethouder wordt van Albergen. Na de vakantie wordt er een overleg ingepland (29 oktober 2019) zodat de Dorpsraad/Mijn Albergen 2030 kennis kan maken met de nieuwe kernwethouder.

 

31 mei 2019

De werkgroep Dorpsraad/Mijn Albergen 2030 geïnformeerd over de stand van zaken van het MAT. Is de kernagenda nog actueel? Is de eerste stap afgerond? En zo ja, wat is de vervolgstap? Zijn er nieuwe thema’s of projecten die in 2020 gaan lopen en waar ook van de gemeente een rol wordt verwacht.  

Tennisvereniging Albergen gaat 4e baan aanleggen.

In het laatste gesprek dat de Tennisvereniging heeft gehad met de gemeente heeft wethouder Erik Volmerink het MAT ter sprake gebracht (de wens om de sportaccommodaties te centraliseren). De voorzitter van de tennisvereniging heeft is dit gesprek aangegeven dat de vereniging een verhuizing richting de MFA niet ziet zitten, los van het geld dat er eventueel mee gemoeid is.  Dit is de reden dat de tennisvereniging nu aan de slag gaat met uitwerken van het plan om de 4e baan aan te leggen.

 

30 april 2019

Uit de enquête woonwensen en voorzieningen Albergen is het volgende naar voren gekomen:

Algemene voorzieningen:

Ten aanzien van de voorzieningen in Albergen, men vindt het Centrum en de Detailhandel over het algemeen zwak. Ook het openbaar vervoer wordt door de leeftijdscategorie t/m 24 jaar als zwak gezien. Veiligheid, Sport, School en Medische voorzieningen scoren over het algemeen goed. Gemiddeld geeft men aan  50% van de dagelijkse boodschappen in Albergen te halen. Een beter/groter aanbod van winkels geeft men aan als hoofdreden om meer in Albergen te gaan kopen.  Ten aanzien van het Kerkplein, gaat de voorkeur naar een groen park. Ten aanzien van Miets, voornamelijk interesse voor appartementen/zorgwoningen. Dienst verder geanalyseerd worden i.s.m. Bijont.

Wonen:

Op korte termijn is de grootst beweging te verwachten onder de jongeren. De ouderen geven vooral aan zo lang als mogelijk te willen blijven woning in de huidige woning. Over het algemeen valt op dat nagenoeg iedereen, zowel jong als oud in Albergen wil blijven.  In de Leeftijdscategorie t/m 24  jaar wil 25% binnen nu en 5 jaar verhuizen. En 50% zelfs binnen nu en 3 jaar. 25% van deze groep heeft een voorkeur voor huren en 75% heeft de voorkeur voor een koopwoning, waarbij nieuwbouw erg populair is.  In de leeftijdscategorie t/m 29 jaar wil 12% binnen nu en 5 jaar verhuizen. En 65% zelfs binnen nu en 3 jaar. 10% van deze groep heeft een voorkeur voor huren en 90% heeft de voorkeur voor een koopwoning, waarbij nieuwbouw populair is.  In de midden categorie 30 t/m 49 jaar wil 60% blijven wonen in de huidige woning. 25% wil binnen nu en 5 jaar verhuizen. Bij verhuizing gaat de voorkeur dan vooral naar een vrijstaande woning. In de leeftijdscategorie vanaf 50 jaar wil 50% zo lang mogelijk blijven wonen in de huidige woning. 25% geeft aan sowieso te blijven wonen in de huidige woning.12% geeft aan binnen nu en 5 jaar van plan te zijn om te verhuizen. En 13% geeft aan over 5 tot 10 jaar te verhuizen.    

Mocht de leeftijdscategorie vanaf 50 jaar, de huidige woning verlaten dan gaat de voorkeur voornamelijk naar wonen in de vorm van een appartement 60%. Indien men in de toekomst zorg behoeft dan gaat de voorkeur voornamelijk naar een zorgwoning in Albergen 42% dan wel een levensloopbestendige woning in Albergen 28%.

 

28 februari 2019

De werkroep Groen geïnformeerd met de informatie van de provincie Overijssel over het “adopteren van rotondes”. Wat is het beleid van de provincie en hoe kan de werkgroep ontheffing aanvragen voor het onderhoud en de inrichting van de rotondes.

 

31 januari 2019

Op maandag 21 januari 2019 was er een overleg met de Dorpsraad/Mijn Albergen2030. Bij dit gesprek zijn ook de kernencoördinator Jos van Olffen en de kernwethouder Ursula Bekhuis aanwezig. Er was ook een nieuw lid van de Dorpsraad/Mijn Albergen 2030 aanwezig.  Op deze avond is de nieuwe organisatiestructuur en het nieuws uit de werkgroepen besproken. Er was een eerste terugkoppeling van de enquête wonen. Proberen om bij het volgende overleg ook weer de dames van communicatie uit te nodigen.

Zaken die er op dit moment spelen in Albergen:

 • De Schoolmoestuin
 • Invulling pand Miets met appartementen
 • Tennisvereniging - aanleg 4e baan of eventuele verplaatsing
 • Gronden rondom boerderij Kemna (komen misschien te koop)
 • Groene schoolpleinen, opstart traject bij basisschool Kadoes

Op maandag 14 januari 2019 was al het vervolgoverleg van de werkgroep Ondernemen. Er zijn twee sporen uitgezet en geïnventariseerd welke achtergrond informatie er beschikbaar is.

Op woensdag 9 januari 2019 overleg gehad met de werkgroep Ondernemen. Bij dit overleg was de ondernemersconsulent en de kernwethouder aanwezig. De zaken uit het Maatschappelijk Akkoord zijn besproken en er wordt een plan gemaakt voor een gezamenlijke aanpak.

 

30 november 2018

Op 26 november 2018 is er een overleg geweest met de leden van de Dorpsraad en de leden van de Regiegroep Mijn Albergen 2030. In dit overleg heeft iedereen aangegeven wat ze tot nu vinden van het proces Mijn Albergen 2030 en hoe het tot nu toe loopt. Omdat de kartrekken van de Regiegroep heeft aangegeven dit niet meer te willen doen, heeft de Dorpsraad besloten om zelf de regie in handen te nemen. Eerst volgende overleg wordt gepland voor 21 januari 2019 en hiervoor worden ook de kernencoördinator en de kernwethouder uitgenodigd.

 

30 september 2018

Het overleg met de Regiegroep van 4 september 2018 is niet doorgegaan. Het overleg met alle werkgroepen op 18 september 2018 is ook niet doorgegaan. Hierdoor heeft Carola Schröder haar opdracht terug gegeven aan de gemeente (ondersteuning voor nog twee bijeenkomsten).

 

4 juli 2018

Aftrap werkgroep Ondernemen, Mijn Albergen 2030.

 • Bianca Menderink (bedrijfsconsulent gemeente)  en Jan Kroeze uit Geesteren zijn aanwezig en vertellen hoe de werkgroep Economie in Geesteren tot nu toe te werk is gegaan.
 • Bewustwording is een belangrijke factor om de ondernemers aan het denken te zetten over hun toekomst (opvolging, pensioen etc.)  Met de gegevens van het kadaster zijn ze met de ondernemers in gesprek gegaan.
 • De inwoners van Albergen moeten ook bewust worden om zoveel mogelijk te kopen en zaken te doen bij de plaatselijke middenstanders en ondernemers.
 • Dit geldt ook voor de samenwerking tussen de bedrijven en de verenigingen. De bedrijven sponsoren de verenigingen en dan mag je ook verwachten dat de verenigingen bij deze bedrijven kopen, maar dit gebeurd nog te weinig. Dit zijn dus (punt 2 en 3) twee bewustwordingsprocessen waar we de komende tijd aan moeten gaan werken in Albergen.
 • De ondernemersvereniging Albergen/Fleringen telt maar weinig fanatieke leden, ondanks dat er tussen de 60 en 70 leden zijn. Dat is jammer. Hoe kunnen we hier weer een enthousiaste groep van maken.
 • Het zou voor Albergen goed zijn dat inzichtelijk wordt gemaakt welke bedrijven, middenstanders, ZZP-ers er allemaal zijn in Albergen. Dit zou kunnen door het maken van een ondernemerskaart.
 • Er worden nog nieuwe mensen gevraagd om deel te nemen aan de werkgroep ondernemen.

 

21 juni 2018

Bespreken Maatschappelijk Akkoord met de Raadsleden.

Er waren 5 thematafels

 1. Wonen en Groen
 2. Sport en Bewegen
 3. Ondernemen
 4. Gezond en Welzijn
 5. Duurzaamheid

Per tafel was er een tafelheer/tafeldame (gespreksleider). De eerste 3 thema's zijn aangedragen door de werkgroepen van Mijn Albergen 2030. Hier waren ook personen van de werkgroepen aanwezig die de stand van zaken konden weergeven en zo de discussie op gang konden brengen. De laatste twee tafels waren thema's van de gemeente. Hier stonden mensen van de gemeente om de discussie te voeren en de inwoners bewust te laten worden dat dit ook belangrijke thema's zijn voor Albergen.

De gesprekken en de discussies kwamen overal goed op gang.  Af en toe was het even fel maar over het algemeen was de discussie goed.  Er kon drie keer gewisseld worden van tafel.  Er is voldoende input ontvangen voor het Maatschappelijk Akkoord. Uit de prioritering kwam naar voren dat Wonen en Groen op de eerste plaats komt en daarna Sport en Bewegen.

Er waren 65 personen aanwezig. 18 personen van Noaberkracht, 17 raads- en commissieleden en 30 inwoners. De kernwethouder vond het een geslaagde avond en was zeer tevreden over hoe de avond in zijn geheel is verlopen.

 

18 juni 2018

Overleg met de Regiegroep voor bespreken Maatschappelijk akkoord Albergen. De bijeenkomst van donderdag wordt als dubbel ervaren. Uitdaging en korte termijn. De insteek is positief en kansen om in gesprek te gaan met raadsleden. Wat wordt er mee gedaan? Dorp wil consistentie op langere termijn, geen vier jaren politiek.

Ten aanzien van de Regiegroep:

 1. Communicatie, wie wat hoe blijft een belangrijk onderdeel.
 2. Tess en Wies maken samen een plan. Voorstel wordt in petit comité besproken (John dV en JohnM en komst terug in overleg van september. Er moet een duidelijke lijn zijn in de communicatie, mailing, Facebook, Twitter, etc.
 3. Voor september overzicht samenstelling werkgroepen, verantwoordelijkheid portefeuille houder en concept voorstel mbt werkwijze, wat gaan we doen, frequentie.
 4. Karola maakt basis voor de werkgroep.
 5. Werkgroep Wonen is bezig met enquête mbt behoefte e.d. ook ruimte voor vragen van de andere werkgroepen.
 6. De werkgroep Gezond en bewegen staat nog aan het begin. Stakeholders bijeen voor de start.
 7. Lijst mail adressen vanuit de werkbijeenkomsten delen. Hiaten na laten vragen en doorgeven aan de Buur(t)man.

 

28 mei 2018

Overleg mat de Regiegroep en Karola Schröder

Eén van de personen die de communicatie gaat oppakken is bij het overleg aanwezig. Freek geeft uitleg wat op dit moment de stand van zaken is m.b.t. Wonen en wat de stand van zaken is rondom het pand van Miets. John geeft aan wat de stand van zaken is van de werkgroep Ondernemen.

De Regiegriep geeft aan dat de eerste prioriteit is: Het vormgeven van de nieuwe werkgroepen en plannen maken met de nieuwe werkgroepen.

 

24 april 2018

Overleg met de Regiegroep en Karola Schröder.

Actie punten:

 1. Zijn er nog aanvullingen gekomen n.a.v. de toegezonden stukken?
 2. Nieuw overzicht maken van de diverse werkgroepen n.a.v. de nieuwe aanmeldingen
 3. Duidelijk maken wat de rol is van de Regiegroep
 4. Structuur van de werkgroepen aangeven

Er is flink gediscussieerd over: wat is de rol van de Regiegroep en hoe gaan we nu verder?

 1. Er zijn geen reactie gekomen n.a.v. de toegezonden stukken (verslag werkavond)
 2. Wat is de rol van de Regiegroep en hoe gaan we nu verder?
 3. We moeten een startmoment kiezen en daarna een avond plannen waarin we de werkgroepen uitleggen wat wij van de werkgroepen verwachten en wat de werkgroepen van de Regiegroep kunnen verwachten. 
 4. Bij het volgende overleg zijn er 2 personen uitgenodigd die de communicatie op zich gaan nemen zodat ze bijgepraat kunnen worden.
 5. Een vergaderschema opstellen voor de Regiegroep.

Op basis van de volgende vragen kan iedere werkgroep aan de slag gaan:

 1. Wat is de status van de werkgroep?
 2. Hoe is de relatie van de ontwikkeling van de werkgroep tot de gemaakte plannen voor Albergen 2030?
 3. Waar loopt de werkgroep tegen aan?
 4. Wat is nodig voor de vooruitgang?
 5. Hoe gaat het met je rol als regievoerder in de werkgroep?

Structuur voor de werkgroepen

Het zou goed zijn dat de werkgroepen allemaal volgens het volgende "Plan aan aanpak" zouden gaan werken:

 • Aanleiding van het project (o.a. wat is het probleem, wie heeft het probleem, waarom is het een probleem)
 • Doestelling  (o.a. wat is het doel, waarom wordt het uitgevoerd, wiens belang is het)
 • Opdrachtbeschrijving (o.a. wat wordt er opgeleverd, welke middelen worden ingezet, wie gaat het uitvoeren, wanneer wordt het opgeleverd)
 • Draagvlak (o.a. is er voldoende aantoonbaar draagvlak, waaruit blijkt het draagvlak, wat is het de inwoners daadwerkelijk waard om het project uit te voeren)
 • Planning opstellen

 

3 april 2018

Inloopavond Kwaliteit Openbare Ruimte (KOR) bij zaal Morhuis.

Er was een aardige opkomst. Er zijn plusminus 15 reacties binnengekomen met ideeën/tips/aandachtspunten om Albergen mooier en groener te maken.

 

1 maart 2018

Er heeft een kort overleg plaatsgevonden met de Regiegroep en Karola Schröder over de input die we hebben gekregen op de werkavond van 7 februari jl. Karola heeft alles verzameld en in één document gezet zodat het kan worden gedeeld met de mensen die op de werkavond aanwezig waren. Zij kunnen er aanvullingen op geven als ze dit wensen.

 

De input voor de werkgroepen die we hebben ontvangen op de werkavond van 8 februari:

De werkgroep Zorg en Welzijn:

 • Laat jongeren en ouderen bij elkaar wonen
 • Realiseer flexibele woningen (voor families, gezinnen en alleenstaanden)
 • Zorg voor uitbreiding dagopvang
 • Benut leegstaande (school) gebouwen
 • Zorginstellingen, woningstichting, huisartsen

De werkgroep Sport en Gezondheid:

 • Ambitie: jeugd aan het sporten krijgen
 • Ouderen activeren om samen te bewegen
 • Eén ingang voor alle sporten, zowel fysiek als organisatorisch, ook cultuur hieraan koppelen
 • Cultuur, dagbesteding, onderwijs koppelen aan die gezamenlijke ingang (Culturhoes concept)
 • Oude gebouwen ombouwen tot appartementen voor jong en oud

De werkgroep Ondernemen

 • Genoeg industrie terrein realiseren
 • Ontsluiting Zenderen
 • Voorzieningen voor start-ups, flexplekken, bedrijfs verzamelgebouw
 • Twee sporenbeleid voor vergunningen
 • Vragen aan de wethouder of er nog gesproken wordt over de behoefte aan ruimte?
 • Nog beter en meer samenwerken (ook hand in eigen boezem steken)
 • 't moet van twee kanten komen
 • Bewoners activeren om meer in het dorp te kopen / zaken te doen.

De werkgroep Groen:

 • Diverse ideeën over het vergroenen van Albergen, maar het is nog "los zand"
 • Wel vrijwilligers die betrokken willen zijn bij de uitvoering
 • Tip: LO en/of HO vragen om mee te denken over een groep plan en biodiversiteit voor Albergen

Het is ook door vertaald naar de volgende werkgroepen:

 1. Ruimte Omgeving Wonen en Groen
 2. Sport Bewegen en Cultuur
 3. Gezondheid en Welzijn
 4. Ondernemen
 5. Duurzaamheid (is onderdeel van elke werkgroep)
 6. Regiegroep
 7. Communicatiegroep

In de volgende bijeenkomst moeten we het hebben over de rol van de Regiegroep en rol van de werkgroepen. Heeft de Regiegroep een faciliterende rol, wat ga je wel en niet doen. Hoe geef je elkaar feedback. Het is van belang dat je rol duidelijk wordt. Als je rol duidelijk is ga je het zelf leuker vinden en krijg je anderen beter in beweging. De inwoners van Albergen en dat is precies de bedoeling.

 

 

7 februari 2018

Werkbijeenkomst bij De Danne. De opkomst was goed want er waren in totaal 39 personen aanwezig. De sfeer was goed en positief deze avond.

Er werden geen op- of aanmerking gegeven op de nieuwe organisatiestructuur die door de regiegroep is opgesteld. Wel is aangegeven dat de communicatie op dit moment niet goed loopt en dus beter moet. Maar er zijn nog geen mensen die dit op zich willen nemen.

In vijf groepen hebben we input gegeven over hoe Albergen er in de toekomst uit zou moeten zien door vier toekomstscenario's. In elke groep werd er gesproken over de herkenbaarheid van het dorp. Albergen moet een centrale rol krijgen in de gemeente Tubbergen. De dingen die nu goed zijn, zoals Evenementen, Carnaval en Sportverenigingen, die moeten goed blijven. Elke groep gaf aan dat het ook best goed gaat in Albergen en dat de mensen tevreden zijn. Er zijn natuurlijk wel aandachtspunten zoals b.v.b. Miets. Een groep gaf aan dat ze van  Albergen een groen dorp willen maken, met een aantrekkelijk dorpskern waar de mensen niet doorheen rijden maar vooral ook willen rondkijken en op een terrasje gaan zitten, etc.

Wethouder Erik Volmerink heeft een pitch gegeven over wonen en Paul Boerrigter  over groen. Daarna zijn de werkgroepen bij elkaar gaan zitten om aan te geven hoe we de scenario's vorm kunnen geven door doelen op te schrijven en aan te geven hoe we deze doelen willen bereiken.

 

Alle input die we hebben gekregen wordt uitgewerkt en op papier gezet en in het vervolgoverleg verder besproken en uitgewerkt.

 

28 november 2017

De nieuwe werkstructuur zal er ongeveer zo uit gaan zien:

 1. Werkgroep Ruimte, Omgeving, Wonen en Groen
 2. Werkgroep Sport, Bewegen en Cultuur
 3. Werkgroep Gezondheid en Welzijn
 4. Werkgroep Ondernemen

Boven de werkgroepen staat de Regiegroep die in elke werkgroep een afgevaardigde heeft. De Buur(t)man van de gemeente zit ook in de Regiegroep. Er moet nog een werkgroep Communicatie komen. Duurzaamheid zal onderdeel uitmaken van elke werkgroep.

 

1 november 2017

Buurtcoach Karola Schröder heeft samen met de leden van de Dorpsraad de werkstructuur voor Mijn Albergen  2030 besproken. In deze nieuwe structuur werken de dorpsraad en de werkgroep Mijn Albergen 2030 nauw samen. Bij het samenstellen van de structuur is er gekeken naar de omschrijving van taken en de competenties van de mensen voor de verschillende werkgroepen. Het is vooralsnog een werkstructuur die wordt voorgelegd aan de mensen die al actief zijn binnen de werkgroep Mijn Albergen 2030. Hoe de formele structuur er in de toekomst uit moet gaan zien is zeker iets om te agenderen. De leden van de Dorpsraad kunnen zich allen vinden in de nieuwe werkstructuur.

 

18 oktober 2017

 Bijeenkomst voor het opzetten van een structuur met een klein groepje. Het was een positieve bijeenkomst maar het heeft nog niet direct geresulteerd in een definitief structuurontwerp . er moet nog een slag in het kader van de samenwerking Dorpsraad en werkgroep Mijn Albergen 2030 worden gemaakt. Hiervoor is net iets meer tijd nodig en hiervoor wordt binnenkort overlegd met de Dorpsraad (planning 1 november). Daarna wordt er een afspraak gemaakt met de Dorpsraad en de werkgroep Mijn Albergen 2030 om de structuur definitief te maken.

Een vervolgstap is het benoemen van een overall visie en de visie per themawerkgroep.  Als er al een groep hiermee aan de slag wil dan is dat natuurlijk prima. De bedoeling is om dit jaar, maar het kan ook net begin volgend jaar worden een 'werkbijeenkomst' te plannen waar met elkaar en met ondersteuning van de Buurtcoach, Karola Schröder de visie ontwikkelen/maken. Hierna kunnen de plannen verder worden ontwikkeld en concreet worden gemaakt.

 

13 september 2017 

Bij dit overleg waren zowel de leden van de Dorpsraad als de leden van de werkgroep Mijn Albergen 2030 uitgenodigd. Er hebben een paar mutaties plaats gevonden binnen de werkgroep Mijn Albergen 2030. De werkgroep telt op dit moment 13 leden. John Muller heeft aangegeven dat hij wel het voorzitterschap van de werkgroep op zich wil nemen. De voorzitter van de Ondernemersvereniging in Albergen sluit ook aan bij de werkgroep. Jos van Olffen geeft een toelichting op met name de invulling van de rollen van de lokale werkgroepen in het proces Mijn Dorp 2030 (=Mijn Albergen 2030). van belang is dat er één werkgroep is (kernwerkgroep) die de lijnen voor het proces uitzet en bewaakt. Omdat er geen heldere procesafspraken zijn gemaakt zou het goed zijn om een paar stappen terug te doen om:

 1. Een kernwerkgroep te formeren (vanuit de diverse themawerkgroepen) die sturing geven aan het proces;
 2. Visiedocument opstellen met daarin het DNA van Albergen en hoe het proces verder wordt aangevlogen;
 3. Vanuit eenzelfde plan van aanpak (met gerichte vragen) uitvoering geven aan de themawerkgroepen;
 4. Duidelijk communiceren richting de inwoners organiseren.

Met de Dorpsraad wordt de afspraak gemaakt dat er samen met ondersteuning van de Buurtcoach, Karola Schröder, een structuur wordt opgezet. De Dorpsraad zal hiervoor in oktober een afspraak maken. 

 

26 juni 2017

Op maandag 26 juni 2017 is de buurtman samen met de kern coördinator naar de vergadering geweest van de Dorpsraad. De Dorpsraad heeft opnieuw aangegeven graag te willen samenwerken met de werkgroep Mijn Dorp 2030 maar wel als zelfstandig orgaan wil blijven bestaan en opereren.

 

24 juni 2017

De werkgroep Mijn Dorp 2030 (bestaat nu uit 14 stakeholders)  geeft aan dat ze op zaterdag 24 juni 2017 een inloopmiddag organiseren bij de Tukkers. Deze inloopmiddag is van 15.00 t/m 18.00 uur. En is tijdens de zwart-wit dag van de voetbalvereniging. Er zal een presentatie plaatsvinden over de zaken die er op dit moment spelen in Albergen en over zaken waar de werkgroep graag met inwoners over wil discussiëren. De werkgroep hoopt zo input te krijgen voor de thema’s die de inwoners belangrijk vinden voor Albergen.

 

23 mei 2017

Omdat er wat strubbelingen waren tussen de Dorpsraad en de werkgroep Mijn Dorp 2030 is er op 23 mei 2017 een bijeenkomst geweest waar beide partijen aanwezig waren. Aan de hand van drie vragen; “Hoe kunnen we beter samenwerken”; “Wat zijn de voordelen als we beter samenwerken” en “Wat zijn de nadelen als we dit niet doen”, hebben we de situatie besproken. Er is uitgelegd wat de rol is van de Dorpsraad en wat de rol is van de werkgroep Mijn Dorp 2030. Beide partijen hebben daarna aangegeven dat de communicatie tussen beide nog sterk verbeterd kan worden. De Dorpsraad geeft aan dat er binnenkort een nieuwe website komt en er iemand is gevonden die deze gaat bijhouden.

Zowel de Dorpsraad als de werkgroep Mijn Dorp 2030 geven aan dat de samenwerking beter moet. Ze gaan elkaar beter informeren over waar ze mee bezig zijn.

 

16 maart 2017

Vervolgoverleg gehad. Gerard Davina  (Noaberkracht) heeft een presentatie gegeven over "Kwaliteit openbare ruimte".  In het overleg daarna kwam na voren dat de samenwerking tussen de Dorpsraad en de werkgroep Mijn Dorp 2030niet goed is.  Voor het volgende overleg gaat er eerst een overleg met elkaar (de Dorpsraad en de werkgroep Mijn Dorp 2030) plaats vinden.

 

18 januari 2017

Vervolgoverleg gehad. De werkgroep bestaat nu uit 12 stakeholders. Op deze avond zijn er 4 sub-werkgroepen samengesteld. Werkgroep Natuur en Omgeving, werkgroep Huisvesting en omgeving, (hieronder valt Zorg voor ouderen en overige voorzieningen). Werkgroep Sport, Cultuur en Onderwijs en de werkgroep Ondernemerschap (hieronder valt economie, werkgelegenheid en huisvesting ondernemers) Daarnaast is er vanaf eind Oktober 2016 een werkgroep bezig met de heroriëntatie van de bibliotheek in Albergen. 

 

Uit de eerste drie bijeenkomsten is een mogelijke missie/visie voor Albergen naar voren gekomen:

Respectvolle en veilige omgeving waar je kunt zijn wie je bent. Een samenleving waar iedereen eigen keuzes mag maken zonder dat dit ten koste gaat van anderen. Een samenleving waar mogelijkheden liggen voor ondernemers en voorzieningen voor huidige en toekomstige generaties.

 

11 mei 2016

Op 11 mei 2016 was de 3e bijeenkomst. Aanwezig waren 12 stakeholders. Het belangrijkste was het verdelen van de taken in de werkgroep en het bepalen van de missie/visie voor Albergen. Indeling van 4 sub-werkgroepen: Ondernemers en economie, Natuur en omgeving, Huisvesting en omgeving (incl. zorg) en Sport, cultuur en onderwijs. 

 

7 april 2016

De 2e bijeenkomst was op 7 april 2017. Er waren 10 stakeholders aanwezig en op deze avond is een presentatie gegeven van de demografisch ontwikkeling van Albergen en is het Filmpje van Mijn Dorp 2030 bekeken. Het DNA is verder uitgewerkt en er ik gekeken of de werkgroep wel een goede afspiegeling is van Albergen of missen we nog groepen (jongeren en ondernemers). 

 

25 februari 2016

De startbijeenkomst was op 25 februari 2016. Er waren 33 personen aanwezig op deze avond waar Roy de Witte uitleg heeft gegeven over het proces Mijn Dorp 2030. Aan de hand van de vragen wat zijn de sterke en zwakke punten van Albergen? Wat zijn de kansen en de bedreigingen? hebben we geprobeerde om het DNA van Albergen vast te stellen. Op deze avond hebben zich  10 personen aangemeld voor de werkgroep Mijn Dorp 2030.

 

Er is al een Facebookpagina en een website aangemaakt. De werkgroep kan nu bepalen of dit voldoende is.

 

Er zijn veel gegevens inzake het DNA van Albergen verzameld. Maar het definitieve DNA (Missie) van Albergen moet nog bepaald/uitgewerkt worden. Zo zullen de belangrijke thema’s voor Albergen naar voor komen. Daarnaast moet er nog voldoende draagvlak voor het DNA worden gevonden. De werkgroep gaat nu verder vorm geven aan het proces en toekomstgesprekken plannen.

 

Vanuit de werkgroep is al wel het eerste verzoek om een financiële bijdrage binnengekomen en inmiddels reeds toegekend. Het gaat om de aanleg van een multifunctioneel Beach sportveld bij de Tukkers. Van 19 tot en met 24 september 2016 heeft hierop de Beach sportweek plaatsgevonden (volleybal, handbal en voetbal).

Planning

18 september 2018

Groot overleg met alle werkgroepen. 20.00 uur bij de Danne

 

4 september 2018

Overleg Regiegroep. 19.30 uur bij de Danne

 

4 juli 2018

Avond werkgroep Ondernemen, 19.00 uur bij de Danne.

 

21 juni 2018

Bespreken Maatschappelijk Akkoord Albergen door de raadsleden met de inwoners. De avond begint om 19.30 uur in het Cultuurhoes in Albergen.

 

7 juni 2018

Op donderdag 21 juni is er de ontmoeting met de gemeenteraad. Ontmoeten en Bespreken van het "Maatschappelijk akkoord Albergen" Hiervoor wordt iedereen uitgenodigd.

 

24 april 2018

De volgende overleggen van de Regiegroep staan gepland voor 28 mei en 18 juni om 19.30 uur bij De Danne.

 

28 maart 2018

Op 3 april 2018 is er een bijeenkomst van 19.00 t/m 21.00 uur bij Partycentrum Morhuis. De Werkgroep Mijn Albergen 2030 gaat samen met de gemeenteraad en de inwoners meedenken over de openbare ruimte in Albergen.

 

In april 2018 staat er weer een overleg met de Regiegroep op de planning.

 

21 december 2017

De werkavond van  11 december 2017 is niet doorgegaan i.v.m. de slechte weersomstandigheden. Er wordt in februari 2018 is een nieuwe datum gepland.

 

 11 december 2017

Werken aan Mijn Albergen 2030. Plannen maken voor de toekomst gaat beter als je de richting van die plannen hebt bepaald.

Op maandag 11 december 2017 van 19.30 tot 22.00 uur in de Danne. Mijn Dorp Albergen 2030 wil met een aantal inwoners de richting voor Albergen 2030 ontwikkelen. Dat gaan we doen door een aantal scenario's voor Albergen uit te werken en de belangrijke trends daartegen af te zetten. Op basis daarvan kan het wensscenario voor Albergen gekozen worden. En als dat helder is kunnen de verschillende werkgroepen hun plannen maken om invulling te geven aan dit wensscenario voor Albergen 2030.

 

28 juni 2017

Op woensdag 12 juli 2017is het vervolgoverleg met de werkgroep Mijn Dorp 2030. Evaluatie inloopmiddag van 24 juni jl. en waar staan we nu met de werkgroep Mijn Dorp 2030. Om 20.00 uur bij De Danne.

 

24 juni 2017

Op 24 juni is er vanaf 15:00 uur een inloopmiddag in de bestuurskamer van r.k.s.v. De Tukkers. Hier zullen diverse werkgroepen ideeën en gerealiseerde projecten presenteren. Daarnaast wil de werkgroep sparren met Albergenaren over thema's als sport, cultuur, onderwijs, zorg, woningbouw, groenvoorziening en huisvesting voor ondernemers. 

 

20 mei 2017

Eind mei 2017 staat het overleg tussen de Dorpsraad en de werkgroep Mijn Dorp 2030 gepland.

 

juni 2016

Er is nog geen datum voor een vervolgoverleg van de werkgroep maar naar verwachting zal deze eind september, begin oktober 2016 plaatsvinden.