Werk aan de winkel

Inleiding Werk aan de winkel

Inleiding

De gemeente Tubbergen behoort tot de arbeidsmarktregio Twente, één van de 35 regio’s in Nederland. Daarin hebben we één gemeenschappelijk Werkplein met drie vestigingen.

 

De arbeidsmarkt is op dit moment goed voor werkzoekenden. Binnen de gemeente Tubbergen is er in verhouding tot de rest van Nederland sprake van een lage werkloosheid. Wel is er qua arbeidsmarkt een lagere hoeveelheid vacatures per werkzoekende dan gemiddeld, dat betekent dat veel mensen uit Tubbergen dus buiten de eigen gemeente werken. Er is spanning op de arbeidsmarkt door een mismatch van vraag en aanbod. Waardoor vacatures lang open blijven staan en mensen met een niet courante opleiding langer werkloos blijven. Vorig jaar is het beleidsplan arbeidsmarkt 2.0 ingezet en daarmee wil de gemeente deze mismatch aanpakken.

 

Met de invoering van de Participatiewet en de Quotumwet is sociaal ondernemen een ander aandachtspunt. Meer mensen met een beperking (geestelijk of fysiek) moeten een plek krijgen op de arbeidsmarkt. Ook daarin is de gemeente actief. Regionaal er een Werkbedrijf dat de invulling van deze laatste wet monitort.

 

Door een verhoogde instroom van asielzoekers hebben we als gemeente meer statushouders die moeten integreren en dus ook een plek op de arbeidsmarkt moeten krijgen. Dat vergt een specifieke aanpak en begeleiding. Binnen deze ambitie zien wij de volgende thema’s:

 • Arbeidsparticipatie
 • Ondernemen

Arbeidsparticipatie

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder zijn de in 2019 behaalde mijlpalen weergegeven:

 

We willen voorkomen dat mensen uitvallen. Daarom willen we door middel van een doorlopende leerlijn vanuit het onderwijs mensen begeleiden naar een voor hun passende dagactiviteit. Hierbij denken we aan arbeidsmatige dagbesteding, vrijwilligerswerk en/of scholing. De lokale aanpak van de ‘Twentse Belofte’ sluit hierbij aan. 

Behaalde mijlpalen
 • Het lokaal beleid Twentse belofte is vastgesteld. Er zijn uitvoeringsafspraken gemaakt en de screening is gestart
Persbericht april 2019: Twents offensief om 7000 uitvallers te verleiden

 

Actief inzetten op bereikbaarheid en mogelijkheden instrumentenkoffer Werkplein. En daarbij meenemen vrijwillige inzet in samenspraak met het Werkplein

Behaalde mijlpalen Er is regionaal een nieuwe versie van de instrumentenkoffer beschikbaar en deze is in de uitvoering gedeeld.
Status Resultaat is opgeleverd en daarmee is de inspanning afgerond. Verdere uitvoering vindt plaats in programma Sociaal domein.

 

Het laten opleiden en begeleiden van medewerkers binnen bedrijven gericht op jobcoaching en begeleiden mensen met afstand tot arbeidsmarkt.

Behaalde mijlpalen
 • De infrastructuur bij Soweco is gereed.
 • Het project transformatie uitvoering Participatiewet is gestart.
 • Er is een lokaal plan 'Perspectief op uitvoering Wet sociale werkvoorziening en Participatiewet - voorlopige richting' opgesteld.
Persbericht oktober 2019: gemeenten zetten volgende stap naar een inclusieve samenleving

Waar staan we nu?

 • Er is een lokaal plan 'Perspectief op uitvoering Wet sociale werkvoorziening - voorlopige richting' vastgesteld, waardoor in beeld is gebracht welke mogelijkheden er zijn om voor elke inwoner passende daginvulling te bieden.

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

In de begroting van 2019 zijn de volgende incidentele middelen beschikbaar gesteld:

 • Ontwikkelen doorlopende leerlijn (€37.800): Dit budget wordt geheel toegevoegd aan het uitvoeringsplan sociaal domein, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek transformatie arbeidsparticipatie.
 • Structureel plaatsen PW doelgroep bij Soweco (€10.000): Dit budget wordt geheel toegevoegd aan het uitvoeringsplan sociaal domein, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek transformatie arbeidsmarktparticipatie.

Ondernemen

Wat willen we bereiken?

 • Tubbergen heeft  een goed ondernemersklimaat waarbij ondernemers en gemeente als partners opereren.
 • Compacte toekomstbestendige winkelleefgebieden (centra) in de drie verzorgingskernen  (Albergen, Geesteren en Tubbergen) waar de eerste levensbehoeften verkrijgbaar zijn.
 • Goed vestigingsklimaat voor start ups/nieuwe bedrijven en bestaande bedrijven creëren.
 • Gemeente als regievoerder  op ontwikkeling van bedrijventerreinen (grondbeleid)  in alle kernen.
 • Een vitale en toekomstbestendige vrijetijdssector
 • Kwalitatief goed toeristisch voorzieningenniveau
 • Structurele inzet op het beeldmerk ‘Glinsterend Tubbergen’ voor marketing, promotie en productontwikkeling

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder zijn de in 2019 behaalde mijlpalen weergegeven.

 

ONDERNEMEN

Ondernemers en gemeenten stellen samen een Visie op Ondernemen op waarin in ieder geval de volgende onderdelen een plek krijgen:

 • Dienstverlening en samenwerking, met o.a.:
  - Operationele en strategische gesprekspartner;
  - Beleid onder de loep nemen (schrapsessies).
 • Focus op eigen kracht en identiteit (mogelijke verkenning hoe maakindustrie te promoten om hiermee nieuwe bedrijvigheid te trekken).

Gestart wordt met verkenning (eerste resultaat) om een gedragen opdracht te formuleren met kaders, randvoorwaarden en uitgangspunten.

Behaalde mijlpalen
 • De bijeenkomst met alle besturen van alle ondernemersverenigingen heeft plaatsgevonden. Uitkomsten hiervan zijn:
  - Ondernemers hebben aangegeven dat zij op dit moment geen behoefte hebben aan het ontwikkelen van een Visie op ondernemen.
  - Beleid gaan we samen onder de loep nemen.
  - Twee keer per jaar gezamenlijk om tafel.
 • Vervolgstap ten aanzien van een speerpuntenkalender is besproken met ondernemers. Zij hebben met elkaar bepaald dat er geen behoefte is aan een speerpuntenkalender. De onderlinge verbindingen zijn gelegd en men weet elkaar te vinden. Ondernemers zoeken elkaar adhoc, op projectbasis, op.
  Verder is de verkenning is uitgevoerd en op basis hiervan is besloten dat een opdrachtformulier niet nodig is.
Status Resultaat is opgeleverd en daarmee is de inspanning afgerond.

 

Verder doorontwikkelen van de ingezette lijn t.a.v. bedrijvenconsulentschap en dienstverlening door de ingezette ‘frisse houding’ nog meer in het hele ambtelijke apparaat door te zetten.

Behaalde mijlpalen
 • Het bedrijfsconsulentschap is voldoende doorontwikkeld en moet in stand gehouden worden. Het project is daarmee afgerond. Hier moet wel aandacht voor blijven.
 • Organisatie van Dag van de ondernemer.
Status Resultaat is opgeleverd en daarmee is de inspanning afgerond. Verdere uitvoering vindt plaats in programma Economie. 
Persbericht: juni 2019: dienstverlening aan ondernemers

 

Samenwerking tussen ondernemersverenigingen, de ondernemers en de gemeente verbeteren, waarbij de gemeente de rol van aanjager op zich neemt om deze behoefte verder te verkennen en vorm te geven

Behaalde mijlpalen
 • In een bijeenkomst met alle ondernemersverenigingen is de afspraak gemaakt om twee keer per jaar gezamenlijk om tafel te gaan. Dit is voldoende qua onderlinge samenwerking.
 • In november 2019 is de Ondernemersprijs Tubbergen georganiseerd en dit heeft een impuls gegeven aan de samenwerking tussen ondernemersverenigingen, ondernemers en de gemeente.
Status Resultaat is opgeleverd en daarmee is de inspanning afgerond. Verdere uitvoering vindt plaats in programma Economie.  
Persbericht

oktober 2019:genomineerden starter van het jaar en ondernemer van het jaar bekend

november 2019: trotse winnaars tijdens eerste ondernemersprijs Tubbergen

 

Ondernemers zelf binding met eigen achterban versterken

Behaalde mijlpalen
 • Geen rol voor de gemeente. Wel is bijvoorbeeld Albergen bezig om alle ondernemers in Albergen en directe omgeving in kaart te brengen om zo de onderlinge band te versterken.
Status Uitvoering vindt in 2020 plaats binnen het reguliere werk.

 

Positieve grondhouding bij vragen en verzoeken van starters voor vestiging en/of bestaande ondernemers voor uitbreiding.

Behaalde mijlpalen
 • Er is een positieve grondhouding geweest ten aanzien van ondernemersvragen. Er is positieve feedback van ondernemers ontvangen.

 

Bevorderen bewustzijn inwoners kernen onder het motto: ‘ koop in je eigen kern als je dit ook in de toekomst wilt blijven kunnen doen’

Behaalde mijlpalen
 • De ondernemers zijn hierin zelf aan zet.
Status Uitvoering vindt in 2020 plaats binnen het reguliere werk.

 

Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor aantrekken nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten.

Behaalde mijlpalen
 • Stimuleringsregeling detailhandel vouchers is vastgesteld  en in werking getreden.
 • Er zijn nu drie stimuleringsvouchers detailhandel toegekend, waarmee drie nieuwe ondernemers zich gevestigd hebben in Albergen (1) en Tubbergen (2).
Persbericht juni 2019: kans om te ondernemen dankzij stimuleringsvoucher detailhandel

 

Mogelijkheden onderzoeken van een ‘winkeliersHUB’ (verbinden jonge toekomstige ondernemers aan ondernemers zonder opvolging).

Behaalde mijlpalen

De interesse voor een winkeliershub is gepolst. Er is geen belangstelling.

Status Resultaat is opgeleverd en daarmee is de inspanning afgerond.

 

Mogelijkheden onderzoeken om, ten behoeve van het creëren van compacte (koop)centra, als gemeente actief te opereren in de vastgoedmarkt. Gemeentelijke herverkaveling

Behaalde mijlpalen In de kernen Albergen, Geesteren en Tubbergen is een centrummanager /gebiedsmakelaar actief (geweest).

 

De rol van de gemeente bij het grondbeleid bedrijventerreinen, samen met de partners, opnieuw onder de loep nemen en indien gewenst de huidige aanpak wijzigen. (Als gemeente regie nemen en een actieve rol innemen ten aanzien van grondbeleid om bedrijven te kunnen behouden in de kernen van de gemeente. Grondrisico, eventueel gedeeld met ondernemers, mag.) Concrete behoefte regelmatig in kaart brengen. (bijv. behoefteonderzoek onder start ups, uitbreiders en zzp'ers)

Behaalde mijlpalen Het huidige beleid  biedt voldoende mogelijkheden om bij concrete behoefte een actieve rol in te nemen.

Status Uitvoering vindt in 2020  plaats binnen het reguliere werk.

 

Stimuleren van WIFI In centrumgebieden.

 • Tubbergen: indienen van een aanvraag.
 • Overige kernen: positieve grondhouding bij aanvraag
Behaalde mijlpalen
 • Geen rol voor de gemeente.
Status Deze inspanning vervalt. 

 

Proces evenementenvergunningen onder de loep nemen en kijken waar vereenvoudiging/deregulering mogelijk is waarbij het waarborgen van de veiligheid voorop staat. Daarnaast ambtelijke ondersteuning bij het indienen van aanvragen verlenen.

Behaalde mijlpalen
 • Het afstudeeronderzoek naar beeldbepalende evenementen van een student is afgerond.
Status Uitvoering vindt in 2020 plaats binnen het reguliere werk.

 

VRIJETIJDSECONOMIE

Een gemeentebrede toekomstbestendige vrijetijdseconomische strategie, gebaseerd op: trends/ontwikkelingen, vraag/aanbod en de gewenste profilerings- en marketingactiviteiten voor gemeente Tubbergen.

Behaalde mijlpalen
 • In 2019 is gestart met een verkenning naar de inhoud van de strategie. Hiervoor zijn diverse gesprekken gevoerd met ondernemers(verenigingen), evenementen, Terrein Beheer Organisaties (TBO), Heemkundes en werkgroepen recreatie en toerisme MijnDorp2030!. De contouren zijn op basis van de uitkomsten bepaald.
 • In 2019 gestart met het intensiveren van het toeristisch consulentschap (vergelijkbaar met de bedrijfsconsulenten) als vraagbaak en sparringspartner van bestaande en nieuwe bedrijven/organisaties in de R&T-sector.
 • Er is gestart met bedrijfsbezoeken in de R&T sector.

 

Een kwalitatieve verbetering aanbrengen binnen de toeristische voorzieningen waaronder het aanbrengen van fysieke informatielocaties (1) en het thematisch ontwikkelen van de bestaande routenetwerken (2) (fietsen, wandelen, paardrijden en mountainbiken).

Behaalde mijlpalen
 • In 2019 is het 'Twents blokje om' opgeleverd als 300 km lange wandelroute door Noordoost Twente
 • Samen met de gemeente Noordoost Twente, de VVV's/TTI's* Noordoost Twente en TwenteMarketing** is gestart met fase 2 'Twents blokje om' ten behoeve van marketing, borging en doorontwikkeling van de routes
 • Er is gestart met een verkenning naar de realisatie van een kinderroute in het Springendal.
 • Wij sluiten aan bij de denktank van Gastvrij Overijssel met betrekking tot de 'Greenline NOT'. In de denktank zitten tevens TBO's, ondernemers uit de sector recreatie en toerisme, agrariërs en marketingpartijen (naast overheid).

* (Twentse Toeristische Informatievoorziening = toeristische stichting per gemeente)

** TwenteMarkteting = De regionale marketingpartij voor Twente. TwenteMarketing is onderdeel van MarketingOost (Overijssel).

 

Het beeldmerk ‘Glinsterend Tubbergen’ wordt de komende jaren op twee manieren door gemeente Tubbergen gefaciliteerd:

 1. Financiële bijdrage Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen (marketingorganisatie gemeente Tubbergen) t.b.v. de vermarkting van gemeente Tubbergen haar belangrijkste culturele, historische en natuurlijke waarden, evenementen en haar ondernemers (verblijfsrecreatie, dagrecreatie, culinair aanbod, streekproducten).
 2. Op projectbasis financieel bijdragen aan de vrijetijdseconomische productontwikkeling passend bij het beeldmerk ‘Glinsterend Tubbergen’.
Behaalde mijlpalen
 • De Raad heeft ingestemd met een financiële bijdrage voor vijf jaar aan de Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen. Inmiddels is het bedrag overgemaakt.
 • Er is gestart met een verkenning naar de uitbreiding van de Glaskunstroute door de gemeente Tubbergen (alle kernen).
 • Er is gestart met de uitvoering van de toeristische projecten in Vasse (zie kernagenda Vasse) in samenwerking met Stichting Toeristisch Glinsterd Tubbergen.

 

Het vrijetijdseconomisch product van Tubbergen maakt onderdeel uit van Twente. Gemeente Tubbergen zet de samenwerking met de andere dertien Twentse gemeenten op structurele basis voort.

Behaalde mijlpalen
 • De Noordoost Twente gemeenten zijn gestart met een gezamenlijke verkenning naar het verbeteren van de samenwerking. Zowel bestuurlijk, in beleid als operationeel tussen de vier gemeenten en de vier VVV"s/TTI's en Twentemarketing. Aanvullend vervullen wij ten behoeve van de regionale beleidsvorming een ambtelijke kopgroep positie in Twente namens Noordoost Twente.
 • Tubbergen is bestuurlijk en ambtelijk kartrekker vitaliteit namens de Regio Twente in Overijssel. Wij vervullen een rol in de inhoud en uiteenzetting van zowel het provinciale onderzoek naar de vitaliteit van de verblijfssector als de dagrecreatieve sector. Het onderzoek naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie is inmiddels gestart in samenwerking met Regio Twente en de Provincie.

Waar staan we nu?

Ondernemen

ONDERNEMEN

We hebben stappen gezet in de onderlinge samenwerking. Dit beeld wordt bevestigd bij bijeenkomsten en ontmoetingen met ondernemers. Bij actuele behoefte pakt de gemeente de regie.

 

VRIJETIJDSECONOMIE

Toeristische overnachtingen:

De toeristische overnachtingen zijn van 230.357 in 2017 gestegen naar 258.420 in 2018. Dit betekent afgerond een groei van 12%.

De vrijetijd economische sector in Overijssel doet het goed. Zo was de bedrijfstak in 2018 goed voor circa 37.000 banen in de Provincie. Dit is 6.3% van de totale Provinciale werkgelegenheid. De werkgelegenheid per Overijsselse gemeente varieert tussen de 4.2% en 14.1%. De gemeente Tubbergen mag zich met 9% van de werkgelegenheid (na Steenwijkerland, Ommen, Dinkelland en Losser) een vijfde plaats toerekenen met de meeste werkgelegenheid in de vrijetijd economische sector binnen Overijssel.

Het totaal aantal overnachtingen is in Twente in 2018  t.o.v. 2017 gemiddeld 2% gestegen. Twente pakt een steeds groter aandeel in de Provinciale markt. Vanaf 2015 is het marktaandeel van Twente in Overijssel met maar liefst 47% gestegen. De gemeente Tubbergen kent met een groei van 12% een bovengemiddelde groei t.o.v. Twente. Het marktaandeel van de gemeente Tubbergen binnen Twente bedroeg in 2018 7.3%. Het aantal, maar bovenal de toename in kwaliteit en de vitaliteit van, vrijetijd economische bedrijven en het recreatief aanbod in Noordoost Twente (en daarmee Tubbergen) is hoogstwaarschijnlijk de reden voor het verschil in deze toename t.o.v. andere gebieden in Twente.

 

Inspanning:

We hebben stappen gezet in de onderlinge samenwerking tussen verschillende belanghebbende partijen waaronder gemeente(n), Provincie, terreinbeheerorganisaties, vrijetijd economische ondernemers, inwoners, VVV’s/TTI’s (Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen) en Twente Marketing. Dit beeld wordt zowel operationeel als bestuurlijk bevestigd door de uitvoering en verkenning van verschillende processen, projecten, beleid en onderzoek. Samen wordt gewerkt aan vitaliteit in de vrijetijdssector, (natuur)beleving en gezamenlijke gebiedsmarketing.

Financiële kaders

Vanuit de begroting 2018 / overdrachtsdocument zijn de volgende middelen beschikbaar:

 • Voor Tubbergen Bruist is een bedrag van €600.000 aan projectgeld en een bedrag van €300.000 aan procesgeld beschikbaar.
 • In de begroting 2018 is besloten de functie van bedrijfsconsulent van structurele dekking te voorzien.
 • In de begroting 2018 van de Regio Twente is een bedrag van € 1 per inwoner per jaar opgenomen voor vrijetijdseconomie. Dit komt voor de gemeente Tubbergen neer op een structureel bedrag van €19.460.

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

In de begroting 2019 zijn de volgende budgetten beschikbaar gesteld:

Wat gaat het in 2019 extra kosten? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor aantrekken nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten, inzet van de gebiedsregisseur. -65 0 -65
Het beeldmerk 'Glinsterend Tubbergen': financieel bijdragen aan Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen als marketingorganisatie voor gemeente Tubbergen t.b.v. de vermarkting van gemeente Tubbergen haar belangrijkste culturele, historische en natuurlijke waarden, evenementen en haar ondernemers (verblijfsrecreatie, dagrecreatie, culinair aanbod en streekproducten). 0 -80 -80
Procesgeld thema "Ondernemersklimaat" (voor vier jaar) -60 0 -60
Eindtotaal -125 -80 -205

 

Programmajournaal 1

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Programmajournaal 2

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Jaarstukken

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Werk aan de winkel - financieel

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 0 183 59 -125
Lasten 296 401 293 108
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -296 -218 -234 -16
Onttrekkingen aan reserves 253 175 213 37
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -43 -43 -22 21

sub1

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves  betreft voornamelijk een hogere onttrekking voor Tubbergen Bruist van €54.000 en een lagere onttrekking voor het opstellen bedrijventerreinvisie van €12.000. Zie voorstel budgetoverheveling.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".