Samen redzaam, gezond meedoen

Inleiding Samen redzaam, gezond meedoen

Inleiding

Binnen deze ambitie zien wij de volgende thema’s:

 • Zelfredzaamheid en zorg
 • Sport en bewegen

 

Gewijzigde opzet: van interventieplan naar uitvoeringsplan Sociaal domein

In 2019 is geïnvesteerd in het samenvoegen van het beleidsplan Omzien naar Elkaar, MAT en het interventieplan Sociaal Domein tot één uitvoeringsplan Sociaal Domein. Daarmee is een samenhangend uitvoeringsplan ontstaan waarmee we goed kunnen sturen op de gewenste effecten. Deze gewijzigde opzet is gepresenteerd in de begroting 2020.  In deze jaarrekening wordt gereflecteerd op de begroting van 2019. Dat betekent dat we verantwoorden over de inhoud van dit kernoverstijgende thema, zoals deze in de begroting van 2019 is vastgesteld.

Zelfredzaamheid en zorg

Wat willen we bereiken?

 1. Meer aandacht voor noaberschap, eenzaamheid, vroegsignalering en activering om deel te nemen aan de samenleving.
 2. Een beter bij de behoefte passende ondersteuning aan voorzieningen, verenigingen en activiteiten waar mensen samenkomen.
 3. Wij en onze partners in zorg en welzijn werken eenduidiger samen en zijn zichtbaarder en toegankelijker voor de inwoner.
 4. Er zijn meer mogelijkheden om de inwoner  passende daginvulling te bieden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder zijn de in 2019 behaalde mijlpalen weergegeven:

 

Meer aandacht voor noaberschap, eenzaamheid, vroegsignalering en activering om deel te nemen aan de samenleving

Wij stimuleren dat sport en bewegen breder ingezet wordt.

Behaalde mijlpalen
 • Er zijn voorbereidingen getroffen voor het opstellen van het Lokaal Sportakkoord.  De buurtsportcoaches en Wij in de Buurt zijn hier bij betrokken.
Persbericht maart 2019: voetbalverenigingen Tubbergen ondertekenen convenant maatschappelijk kader

 


We onderzoeken waarom mensen in armoede terechtkomen en welke interventies er mogelijk zijn (specifieke aandacht voor agrariërs, gezinnen met kinderen en ouderen).

Behaalde mijlpalen
 • Het onderzoek is afgerond en het  resultaat wordt in 2020  opgeleverd en gedeeld met de raad. 
Raadsbrief Raadsbrief 18 Evaluatie coördinator armoedepreventie
Persbericht

april 2019: Twente schulden eerder samen aanpakken

september 2019: gemeente Tubbergen vergroot inzet op preventie en het vroeg signaleren van schulden problemen

 

 Samenwerking met het onderwijs verstevigen door het opzetten van een LEA

Behaalde mijlpalen
 • Het LEA ( lokaal educatieve agenda) is ingesteld
Status Resultaat is opgeleverd en daarmee is de inspanning afgerond.

 

Een beter bij de behoefte passende ondersteuning aan voorzieningen, verenigingen en activiteiten waar mensen samenkomen

 

De mogelijkheden onderzoeken naar meer algemene voorzieningen die maken dat inwoners minder gebruik hoeven te maken van maatwerkvoorzieningen, bijv. WAST.

Behaalde mijlpalen
 • De behoeften en indicaties op het kernniveau op het gebied van Wmo voorzieningen zijn in beeld gebracht. Hiermee is fase 1  gereed.

 

We werken aan de bekendheid van het vrijwilligers- en verenigingsondersteuning van Wij in de Buurt bij verenigingen en inwonersinitiatieven.

Behaalde mijlpalen
 • Het plan van aanpak één toegang is vastgesteld waar vrijwilligers- en verenigingsondersteuning onderdeel van is.

 

We positioneren de cliëntondersteuning opnieuw.

Behaalde mijlpalen
 • Het plan van aanpak één toegang is vastgesteld waar clientondersteuning onderdeel van is.
Persbericht oktober 2019: cliënten positief cliëntervaringsonderzoek

 

We werken aan een zelfvoorzienend systeem voor het plannen, boeken, betalen en het reizen voor onze cliënten en uiteindelijk voor al onze inwoners. Met ‘MaaS’ verdwijnen de grenzen tussen het doelgroepenvervoer en het regulier vervoer. (MaaS-project)

Behaalde mijlpalen
 • Het college heeft akkoord gegeven voor de pilot voor het vervoersaanbod (MaaS project). Inmiddels is de pilot gestart.
 • De marktconsultatie uitgevoerd en er is een eerste beoordeling geweest van verschillende samenwerkingsverbanden (consortia).

Persbericht mei 2019: MaaS pilot Twente

Fysieke toegankelijkheid en bruikbaarheid van maatschappelijk vastgoed.

Behaalde mijlpalen
 • Het Gehandicaptenplatform heeft voorbereidende gesprekken gevoerd.

  

Wij en onze partners in zorg en welzijn werken eenduidiger samen en zijn zichtbaarder en toegankelijker voor de inwoner

 

We werken aan een passend ondersteuning- en zorgaanbod voor verwarde personen op het snijvlak van het sociaal domein en zorg en veiligheid.

Behaalde mijlpalen
 • Er is een vastgesteld plan van aanpak voor personen met verward gedrag.
 • De subsidie voor de pilot implementatie Wijk GGD is aangevraagd, goedgekeurd en gestart.
Persbericht december 2019: wijk GGD-er van start

 

 We starten een pilot ‘praktijkondersteuner Jeugd in de huisartsenpraktijk’. 

Behaalde mijlpalen
 • De vacature voor praktijkondersteuner is ingevuld. 
 • De praktijkondersteuners huisartsen zijn in dienst bij de GGD en gestart bij de huisartsen.
Persbericht januari 2019: praktijkondersteuner jeugd helpt Tubbergse jongeren met psychische problemen
Raadsbrief Raadsbrief 1 Pilot Praktijkondersteuner huisartsen Jeugd GGZ- Tubbergen

 

De samenhang en samenwerking tussen professionele algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen wordt geïntensiveerd door de realisatie van één toegang.

Behaalde mijlpalen
 • Het plan van aanpak één toegang is vastgesteld.
 • Nadere regels subsidies zijn opgesteld en de beschikkingen zijn verleend voor het realiseren van één toegang.

 

Wij werken aan een integrale schuldenaanpak, waardoor schulden van vele inwoners van de gemeente Tubbergen worden opgelost of worden voorkomen. (Menzis-project) 

Behaalde mijlpalen
 • De medewerkers schulddienstverlening zijn aangenomen en gestart.
 • Samenwerkingsafspraken met betrokken instanties zijn gemaakt om betalingsachterstanden vroegtijdig te kunnen melden (m.b.t. vroegsignalering).
Persbericht april 2019: Twente schulden eerder samen aanpakken

  

Er zijn meer mogelijkheden om de inwoner  passende daginvulling te bieden

Bij de uitvoering van het onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte is het doelgroepenbeleid een speerpunt. In samenwerking met Noaberkracht vindt de inzet van deze doelgroep via re-integratie en leer/werkbedrijf plaats. 

Behaalde mijlpalen
 • Wij zijn PSO-3 (prestatieladder sociaal ondernemer) gecertificeerd. Onze werkprocessen zijn afgestemd op mensen uit de doelgroep.  
Persbericht

april 2019: iedereen doet mee

 

Wij geven duidelijke opdrachten aan het Werkplein Twente en de Soweco, zodat onze werkzoekenden de mogelijkheid krijgen om zich op maat te laten begeleiden en zich eventueel om te scholen naar passend werk. Participatiewet afgesproken.

Behaalde mijlpalen
 • Het project transformatie uitvoering Participatiewet is gestart. Met dit project ontstaat de mogelijkheid om (samen met onder andere Soweco en gemeente Almelo) de uitvoering van de participatie tegen het licht te houden en te komen tot mogelijke scenario’s waarbij op een afgewogen manier de juiste keuzes gemaakt kunnen worden voor kwetsbare doelgroepen.
 • Er is een lokaal plan 'Perspectief op uitvoering Wet sociale werkvoorziening en Participatiewet - voorlopige richting' opgesteld.
Persbericht oktober 2019: gemeenten zetten volgende stap naar een inclusieve samenleving

Waar staan we nu?

Doel 1: Meer aandacht voor noaberschap, eenzaamheid, vroegsignalering en activering om deel te nemen aan de samenleving.

 • Door in te zetten op onderdelen zoals armoede, LEA en sport als middel is er meer aandacht voor vroegsignalering en activering om deel te nemen aan de samenleving.

 

Doel 2: Een beter bij de behoefte passende ondersteuning aan voorzieningen, verenigingen en activiteiten waar mensen samenkomen.

 • De behoeftes zijn beter in beeld gebracht waardoor we inzicht hebben in welke voorzieningen, activiteiten en verenigingen nodig zijn om mee te doen in de samenleving.

 

Doel 3: Wij en onze partners in zorg en welzijn werken eenduidiger samen en zijn zichtbaarder en toegankelijker voor de inwoner.

 • In 2019 is het plan van aanpak vastgesteld om te komen tot één toegang in samenwerking met onze partners in zorg en welzijn. Ook de samenwerking met de huisartsen is versterkt.

 

Doel 4: Er zijn meer mogelijkheden om de inwoner  passende daginvulling te bieden.

 • Er is een lokaal plan 'Perspectief of uitvoering Wet sociale werkvoorziening en Participatiewet - voorlopige richting' vastgesteld, waardoor in beeld is gebracht welke mogelijkheden er zijn om voor elke inwoner passende daginvulling te bieden.

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

Voor het uitwerken van inspanningen uit het interventieplan en Maatschappelijk Akkoord Tubbergen is een bedrag van €350.000 beschikbaar gesteld. Voor de volgende inspanningen hebben we in 2019 een beroep gedaan op het interventiebudget:

 1. Pilot praktijkondersteuner huisarts (€75.000);
 2. MaaS project (€24.000) voor de duur van drie jaar;
 3. Pilot Wijk GGD aanpak personen met verward gedrag (€17.500);

De beoogde besparing van het transformatieplan in 2019 is behaald door de inzet op keukentafelgesprekken. Deze besparing kent een structurele doorwerking.

 

Daarnaast zijn voor een aantal specifieke inspanningen incidentele budgetten beschikbaar gesteld. Het gaat om de volgende inspanningen:

 • Project algemene voorzieningen (€60.500): Een gedeelte van dit budget is in 2019 ingezet voor het onderzoek naar de behoefte en het ontwikkelen van algemene voorzieningen. Het restant voegen we toe aan het uitvoeringsplan sociaal domein voor de verdere uitvoering van dit project. 
 • Sport als middel (€52.000): Dit budget wordt geheel toegevoegd aan het uitvoeringsplan sociaal domein om te stimuleren dat sport en bewegen breder ingezet wordt.
 • Samenwerking in zorg en welzijn (€10.000): Dit budget is in 2019 geheel besteed voor het versterken van de samenwerking tussen de gemeente en partners in zorg en welzijn. 

In 2019 is geïnvesteerd in het samenvoegen van het beleidsplan Omzien Naar Elkaar (ONE), MAT en het interventieplan Sociaal Domein tot één uitvoeringsplan sociaal domein zodat er een samenhangend plan ontstaat waarmee we goed kunnen sturen op de gewenste effecten. De resterende afzonderlijke budgetten worden bij de budgetoverheveling van deze jaarstukken 2019 samengevoegd tot één budget ten behoeve van het uitvoeringsplan sociaal domein, met uitzondering van het stimuleringsfonds. 

Financiële kaders

Stimuleringsfonds sociaal domein

De stand van het stimuleringsfonds bedraagt begin 2019 €240.000. In 2019 is hiervan een bedrag van ca. €19.000 besteed. De resterende middelen hevelen we over naar 2020.

Sport en bewegen

Wat willen we bereiken?

(Sport)verenigingen hebben een belangrijk aandeel in de samenleving. Het is een plek waar mensen samenkomen voor een praatje, voor vrijwilligerswerk of om betrokken te blijven bij de samenleving. Sport heeft een hoog sociaal karakter en gaat verder dan alleen het sporten op zich. Bij de accommodaties gaan we uit van het behoud van het bestaande en het maken van slimme combinaties.

 • Sport moet als middel dienen om maatschappelijke doelen te bereiken – vitale sportverenigingen.
 • Verbinding leggen tussen sport en andere doelgroepen.
 • Samenwerking tussen verenigingen onderling.
 • Toekomstbestendige exploitatie en beheer van gesubsidieerde accommodaties.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder zijn de in 2019 behaalde mijlpalen weergegeven:

 

Maatschappelijk Kader wordt verder uitgerold over alle sportverenigingen (met voetbal is begin gemaakt)

Behaalde mijlpalen
 • Er is een convenant met voetbalverenigingen gesloten. Het daarbij behorende uitvoeringsplan sportverenigingen is opgeleverd.
 • Er zijn voorbereidingen getroffen voor het opstellen van het Lokaal Sportakkoord.
Persbericht maart 2019: Convenant voetbalverenigingen

 

Buurtsportcoaches/Wij in de Buurt worden ingezet om verbindingen te leggen tussen sport en andere doelgroepen en geven ondersteuning aan sportverenigingen

Behaalde mijlpalen
 • Buurtsportcoaches en Wij in de Buurt zijn betrokken bij het Lokaal Sportakkoord.

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

In de begroting 2019 is onderstaand budget opgenomen voor het thema Sport en bewegen:

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Sport en bewegen: ondersteunen bij het tot stand komen van een toekomstbestendige exploitatie en beheer van SSRT. -28 0 -28
Eindtotaal -28 0 -28

 

Programmajournaal 1

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Programmajournaal 2

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Jaarstukken

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Samen redzaam, gezond meedoen - financieel

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 0 4 0 -4
Lasten 151 87 77 10
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -151 -83 -77 6
Onttrekkingen aan reserves 151 87 77 -10
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten 0 4 0 -4

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves  betreft voornamelijk een hogere onttrekking voor samenwerking gemeente en partners in zorg en welzijn van €10.000 en een lagere onttrekking voor het interventieplan sociaal domein van €26.000. Zie voorstel budgetoverheveling.

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".