Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening

Algemeen

Als gemeente is van het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een goed woon en leefklimaat is gegarandeerd. Het woningaanbod moet zowel een kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de samenleving. Er moet echter ook ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste. De inrichting van de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook alle agenda's  die zijn opgenomen in het koersdocument.

Kengetallen

Binnen het programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Woningvoorraad                                                   8.490 (2018)                                                                      8.525 (2019)
  • Gemiddeld bouwjaar woningvoorraad    1978 (2018)                                                                       1979 (2019)
  • Mediane vraagprijs woningen                       € 317.951 (jul-2018; t.o.v. NL: € 293.968)         € 319.428 (nov 2019; t.o.v. NL: € 334.583)

 

Aantal aangeboden woningen (2019):

Verbonden partijen

De Provincie Overijssel en de Woningstichting Tubbergen dragen bij aan het bereiken van de doelen binnen het programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Wat hebben we in 2019 gedaan?

Wet- en regelgeving

Er is geen gewijzigde wet- en regelgeving van toepassing op dit programma. 

 

Besluitvorming

Planontwikkeling

De trend van meer plannen ontwikkelen in samenspraak met de samenleving wordt doorgezet, ook in de ruimtelijke planvorming. Daarnaast speelt de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Bij mogelijke aanpassingen van bestaand beleid of het opzetten nieuw beleid wordt afgewogen  hoe dit in licht van de nieuwe Omgevingsvisie past. Hierbij vindt een nauwe samenwerking plaats met de participatieprocessen.

 

CPO bouw locatie De Marke

Om te voorzien in de woonbehoefte van jongeren heeft de gemeente de locatie van de voormalige basisschool De Marke beschikbaar gesteld voor starters. De toekomstige bewoners zijn begonnen met de bouw van zes woningen volgens het CPO, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, principe. De gewenste starterswoningen worden gerealiseerd in de vorm van vier rijwoningen en een tweetal twee-onder-een-kapwoningen. 

 

Gemeenten gaan in gesprek met ondernemers over huisvesting arbeidsmigranten

Er zijn in ons land en ook in de gemeente Tubbergen veel vacatures waarvoor werkgevers moeilijk een invulling kunnen vinden. Veel van die werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen uit bijvoorbeeld de Oostbloklanden. Deze mensen zullen hier ook moeten overnachten. Hiervoor is beleid opgesteld, met als doel het stellen van duidelijke regels wat wel en niet mogelijk is. Meer hierover is te vinden via de volgende link:  Huisvesting arbeidsmigranten.

 

Nieuw beleid

Deregulering planregels

Er is nieuw beleid voor de deregulering van planregels. Dit project loopt nog door vanwege de doorwerking van het beleid in de veeg- en parapluplannen  voor de kernen en buitengebied. 

 

Startersleningen

Het verstrekken van startersleningen is na aanpassing van de regeling in verband met de stijging van de koopprijzen voor woningen gecontinueerd. In 2019 zijn twee startersleningen van elk € 25.000 verstrekt. Eind 2019 is nog €437.000 aan ruimte beschikbaar voor startersleningen.

Tevens is er een regeling voor blijversleningen in het leven geroepen. In 2019 is geen blijverslening verstrekt wat betekent dat de volledige ruimte van € 500.000 nog beschikbaar is .

 

Moties en amendementen

Amendementen

  • Actualisatie grondprijzen kalenderjaar 2019: Het amendement is verwerkt. 

 

Moties

Starterswoningen

In de raadsvergadering van 11 november 2019 is de motie Starterswoningen unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

  • Een raadsvoorstel voor te bereiden dat het begrip starterswoning in het grond- en woningbeleid financieel afbakent;
  • De starterswoning als zodanig te betrekken bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen en/of de uitgifte van woningbouwkavels.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2019

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Gemiddelde WOZ waarde (duizend euro) 244,0 257,0 269,0
Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen) 4,4 7,8 10,6
Demografische druk (percentage) 75,2 76,2 76,7
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro's) 696,0 654,0 666,0
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's) 774,0 684,0 692,0

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 2.139 2.891 3.210 319
Lasten 2.216 3.162 3.747 -584
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -76 -271 -536 -265
Onttrekkingen aan reserves 0 0 326 326
Toevoegingen aan reserves 626 489 493 -4
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -702 -760 -703 57

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Kosten bodemonderzoek (voordeel €94.000)

In 2019 hebben we de grond- en grondwatersanering op perceel Vinckenweg 18 te Geesteren voorbereid en gestart. Tijdens de uitvoering bleek dat we niet alle verontreinigingen met de voorziene uitvoeringswijze konden verwijderen. Daarom is aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd en een gewijzigde saneringstechniek toegepast. De sanering wordt in 2020 hervat en zal naar verwachting in het voorjaar van 2020 worden afgerond. De resterende kosten worden in 2020 bij ons in rekening gebracht. Daarom is het voorstel om het resterende budget over te hevelen naar 2020.

 

Omgevingsvergunningen en bestemmingsplanwijzigingen (nadeel €40.000)

Ondanks het feit dat we het afgelopen jaar economische in een hoogconjunctuur zaten, blijven de aantallen aanvragen omgevingsvergunning achter. Dit heeft mede te maken met: grondpositie nieuwbouwwijken, duurdere bouwmethode, aannemers komen moeilijk aan personeel etc. Het betreft een landelijke tendens. De uitspraak van de Raad van State inzake de PAS maakt dat agrarische bedrijven voorlopig niet kunnen uitbreiden. Het zal een tijdelijke tendens zijn waarbij niet is in te schatten wanneer de aantallen aanvragen weer zullen toe nemen.

 

Tevens was er sprake van extra inspanningen en inkomsten bij de "Ruimtelijke Ordening" procedures. Deze mutaties zijn al financieel vertaald en meegenomen in de tussentijdse programmajournaals. 

 

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves betreft een hogere onttrekking m.b.t. verliesnemingen uit grondexploitaties  van €326.000. Dit wordt met name veroorzaakt doordat een verliesvoorziening is genomen betreffende het complex "de Marke" in Tubbergen. 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".