Programma Sociaal domein

Algemeen

Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelf redzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners  zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen.

 

In de gemeente Tubbergen werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties de re-integratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroegsignalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kindpakketten.

Vastgestelde beleidsnota's en verordeningen

Kengetallen

Binnen het programma Sociaal domein maken we gebruik van de volgende kengetallen:

 • Percentage volledig gevaccineerde inwoners      94,6% (2018)                  95,5% (2019)
 • Huishoudens met bijstandsuitkeringen                   140 (jan 2018)                120 (april 2019)
 • Werkloosheidspercentage                                               3,5% (2017)                     2,7% (2018)

Verbonden partijen

Binnen het programma Sociaal domein kennen we een aantal verbonden partijen:

 • Regio Twente: op het gebied van publieke gezondheid (GGD Twente) en Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning (waaronder OZJT).
 • Soweco: een samenwerkingsverband van zes Twentse gemeenten. Soweco voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit.
 • Stadsbank Oost Nederland: een samenwerkingsverband van 22 Twentse en Achterhoekse gemeenten. De Stadsbank is een financieel dienstverlener met ervaring in schulddienstverlening.

Wat hebben we in 2019 gedaan?

Wet- en regelgeving

Instroom na wijziging eigen bijdrage naar abonnementstarief Wmo

In de begroting 2019 hebben we rekening gehouden met een aanzuigende werking met betrekking tot het gebruik van de Wmo voorzieningen als gevolg van de wijziging van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage naar een abonnementstarief van €17,50 per vier weken. De instroom op huishoudelijke ondersteuning is waarneembaar, in 2019 zijn er (per saldo) 55 unieke cliënten bijgekomen. Deze instroom zien we niet op andere onderdelen van de Wmo (hulpmiddelen, individuele ondersteuning en groepsondersteuning/dagbesteding). 

 

Besluitvorming

Soweco 

Er is een lokaal plan 'Perspectief op uitvoering Wet sociale werkvoorziening - voorlopige richting' vastgesteld, waardoor in beeld is gebracht welke mogelijkheden er zijn om voor elke inwoner passende daginvulling te bieden.

 

Nieuw beleid

Interventieplan sociaal domein 

Het interventieplan is samen met het beleidsplan Omzien Naar Elkaar en het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen vertaald in het Uitvoeringsplan Sociaal Domein, de inspanningen uit het uitvoeringsplan zijn opgenomen in de begroting 2020 van de gemeente Tubbergen.

 

In 2019 is de besparing van €94.000 behaald op huishoudelijke ondersteuning. Dit voordeel is behaald middels de inzet op keukentafelgesprekken om cliënten inzicht te geven in de eigen mogelijkheden binnen de huishoudelijke ondersteuning, zonder afbreuk te doen aan de regelgeving. Deze besparing kent een structurele doorwerking.

 

Moties en amendementen

Moties

Voortgang Soweco

In de raadsvergadering van 17 juni 2019 is de motie voortgang Soweco unaniem aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college om op grond van de argumenten in de motie en de gegeven overwegingen vanuit het college samen met de overige gemeenten, de directie, RVC en OR te zoeken naar een duurzame oplossing, waarbij de toekomst en de baangarantie voor de doelgroepen vanuit de Participatiewet wordt gegarandeerd en zoveel mogelijk gebruik te maken van de sociale en fysieke infrastructuur van Soweco. 

Stand van zaken: De motie is in behandeling. 

 

Voorzieningen in het sociaal domein

In  de raadsvergadering van 11 november 2019 is de motie Voorzieningen in het sociaal domein aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • Een interventie in het Uitvoeringsplan Sociaal Domein op te nemen, ter voorkoming van (het voortbestaan van) onnodige, overbodige en overmatige voorzieningen;
 • De raad in de P&C-cyclus te informeren over de effecten van interventies. 

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De moties zijn te raadplegen via de volgende link:  Moties 2019

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Werkloze jongeren (percentage 16 t/m 22 jarigen) 0,5 0,5 1,0
Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 1.000 inwoners) 12,8 10,9 10,8
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar) 15,3 10,7 12,4
Jongeren met jeugdhulp (percentage van alle jongeren tot 18 jaar) 6,1 5,2 5,6
Jongeren met jeugdbescherming (percentage van alle jongeren tot 18 jaar) 0,8 1,2 1,2
Jongeren met jeugdreclassering (percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) 0,0 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 1.000 inwoners) 61,0 60,0 60,0

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 2.803 2.982 3.228 246
Lasten 17.544 18.150 17.402 749
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -14.741 -15.168 -14.174 995
Onttrekkingen aan reserves 250 404 381 -23
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -14.491 -14.764 -13.792 972

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

Beleid en uitvoering Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel €25.000)

Het voordeel op deze post wordt veroorzaakt door de overheveling van het incidentele budget toegankelijkheid gehandicapten. Voor het plan van aanpak toegankelijkheid gehandicapten is incidenteel € 25.000 beschikbaar gesteld. Het plan van aanpak is in 2019 opgesteld en in 2020 wordt gestart met de uitvoering van dit plan van aanpak. Het doel van de gemeente Tubbergen is om in de top 5 van de meest toegankelijke gemeenten van Nederland te komen. 

 

Vergunninghouders (voordeel €32.000)

Het voordeel op de post vergunninghouders wordt veroorzaakt doordat het geraamde bedrag 2019 is gebaseerd op de instroom van het aantal statushouders in voorgaande jaren. De taakstelling voor het jaar 2019 is echter fors naar beneden bijgesteld. Ter vergelijking:

1e helft 2018: 16

2e helft 2018: 14

1e helft 2019: 1

2e helft 2019: 8

De productafname bij de Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland (SVON) is daaraan gerelateerd en daardoor vallen de kosten voor 2019 lager uit. Ook is er weinig gebruik gemaakt van de tolkentelefoon.

 

Beleid en uitvoering Inkomensregelingen (voordeel €25.000)

Onder de post beleid en uitvoering inkomensregeling vallen de beleidsmatige kosten (bijv. abonnementen) en uitvoeringskosten (bijv. de dienstverlening van het ROZ en de Sociale Recherche Twente). Het voordeel op deze post wordt veroorzaakt door lagere kosten voor debiteurenbeheer en onderzoeken van het ROZ (€ 15.000), lagere abonnementskosten (€ 6.000) en een eenmalige lagere bijdrage aan de Sociale Recherche (€3.000).

 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004) (€ 75.000 voordeel)

De Bbz regeling is een open-eind regeling. Ondernemers in (tijdelijke) financiële problemen of ondernemers die noodzakelijke investeringen moeten doen, kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet of een inkomensaanvulling via deze regeling. Het voordeel op de Bbz bestaat uit meerdere onderdelen:

 1. De uitgaven voor bedrijfskredieten en levensonderhoud van gevestigde ondernemers zijn €66.000 lager dan de raming. Er is één bedrijfskredieten verstrekt en vijf ondernemers ontvangen een lening om te voorzien in het levensonderhoud.
 2. De mutatie van het debiteurensaldo per 31-12-2019 en de voorziening dubieuze debiteuren zorgt voor een incidenteel nadeel van €144.000;
 3. De ontvangen rente en aflossing zijn hoger dan de raming (ca. €22.000 voordeel);
 4. De rijksvergoeding is hoger dan de raming (ca. €131.000 voordeel). Dit voordeel is incidenteel en wordt veroorzaakt door een (voorlopige) aanvullende uitkering over het jaar 2018.

 

Hulpmiddelen (voordeel €28.000)

Met ingang van 2019 zijn we voor een gedeelte van de hulpmiddelen overgegaan naar een huurconstructie met twee leveranciers. Dit geldt voor rolstoelvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen. Eenvoudige woonvoorzieningen (o.a. drempelhulpen), trapliften en woningaanpassingen worden in eigendom verstrekt. Daarnaast is een berekening gemaakt voor de overname van alle uitstaande hulpmiddelen die eigendom zijn van de gemeente Tubbergen en met het overgaan naar de huurconstructie eigendom worden van de leveranciers. Deze overname heeft (gedeeltelijk) in 2019 plaatsgevonden. Het voordeel op hulpmiddelen kent meerdere oorzaken:

 1. De lasten zijn €46.000 lager dan geraamd, dit komt met name door lagere kosten voor de incidentele verstrekkingen in eigendom en minder instroom door de aanzuigende werking dan verwacht.
 2. De baten zijn €17.000 lager dan geraamd, dit komt met name door lagere overname opbrengsten voor het uitstaande bestand rolstoelen en woonvoorzieningen.

 

Beleid en uitvoering Maatwerkdienstverlening 18+ (voordeel €106.000)

Het voordeel op de post Beleid en uitvoering Maatwerkdienstverlening 18+ heeft twee oorzaken:

 1. Incidentele lasten a €15.000: Dit wordt veroorzaakt door een project dat in 2018 is gestart voor het voorkomen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit project is op een innovatieve wijze uitgevoerd door Garage2020. De uitkomsten zijn vertaald in een app voor jongeren. Het project is in 2019 afgerond.   
 2. Incidentele baten a €130.000: Dit betreft een uitbetaling uit de bestemmingsreserve Beschermd Wonen/Maatschappelijk Opvang van centrumgemeente Almelo. De rijksbijdrage die Almelo als centrumgemeente ontvangt wordt ingezet voor het realiseren van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang voor de gehele sub regio. Er zijn afspraken gemaakt over de maximale hoogte van de bestemmingsreserve van de sub regio Almelo. Het overschot vloeit terug naar de individuele gemeenten.
 3. Daarnaast zijn er een aantal kleine verschillen.

 

Huishoudelijke ondersteuning (voordeel €228.000)

De huishoudelijke ondersteuning bestaat uit zes modules: basismodule, extra hygiëne, wasverzorging, maaltijdverzorging, regie en zorg voor minderjarige kinderen. In totaal is een bedrag begroot van €1.855.000. De werkelijke kosten in het jaar 2019 zijn € 1.627.000 (t.o.v. €1.502.000 in 2018), dit betekent een voordelig verschil van €243.000.

Het voordeel op huishoudelijke ondersteuning wordt voornamelijk veroorzaakt door een voordeel op de basismodule. De aanzuigende werking van de wijziging van het abonnementstarief Wmo (eigen bijdrage) is wel degelijk waarneembaar, maar minder dan verwacht.

Voor 2019 zijn we uitgegaan van een gemiddeld aantal unieke cliënten van 514 (o.b.v. 2018) en een instroom van 88 unieke cliënten. Het verloop van het aantal unieke cliënten is in 2019 als volgt geweest:

Peildatum

1-1-2019

31-3-2019

30-6-2019

30-9-2019

31-12-2019

Aantal unieke cliënten

515

530

551

561

570

 

Per saldo zijn er 55 unieke cliënten (gefaseerd) ingestroomd, het gemiddeld aantal indicaties is gedurende 2019 545 geweest. De werkelijke kosten kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Huishoudelijke ondersteuning

Werkelijke kosten 2019 (bedragen x €1.000)

Basismodule

1.385

Extra hygiëne

83

Was verzorging

64

Maaltijd verzorging

11

Regie

82

Zorg voor minderjarige kinderen

2

Totaal

1.627

 

Eigen bijdrage/abonnementstarief Wmo (nadeel €66.000)

Cliënten zijn voor het gebruik van Wmo voorzieningen een eigen bijdrage verschuldigd (het abonnementstarief Wmo). Deze bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

De raming van de inkomsten vanuit het abonnementstarief Wmo voor 2019 was €175.000, de werkelijke inkomsten in het boekjaar 2019 zijn €109.000. Dit betekent een nadelig verschil van €66.000. Dit verschil heeft twee oorzaken:

 1. Er zijn minder unieke cliënten bij gekomen dan verwacht in 2019;
 2. De werkelijk ontvangen bijdragen wijken af van de opgelegde bijdrage door het CAK i.v.m. het afsluiten van het boekjaar.

 

Wmo ondersteuning individueel (voordeel €124.000)

Voor individuele ondersteuning (voorheen: Ondersteuning Zelfstandig Leven) is een bedrag begroot van €751.000, gebaseerd op gemiddeld 99 indicaties met een gemiddelde indicatie van 3,5 uur per week (o.b.v. 2018).

Het verloop van het aantal indicaties is in 2019 als volgt geweest, met een gemiddelde van 99 indicaties:

Peildatum

1-1-2019

31-3-2019

30-6-2019

30-9-2019

31-12-2019

Aantal indicaties

103

95

93

99

105

 

In 2019 hebben op basis van het Twents model herindicaties plaatsgevonden. Als gevolg hiervan heeft een uitstroom plaatsgevonden op de “oude” producten en hebben cliënten indien dat nodig is een nieuwe indicatie in één van de ondersteuningsbehoeften gekregen.

De werkelijke kosten in 2019 zijn €628.000 (t.o.v. €660.000 in 2018) en kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Ondersteuning individueel

Werkelijke kosten (bedragen x € 1.000)

Ondersteuning 1 individueel

400

Ondersteuning 2 individueel

228

Totaal

628

Ten opzichte van de begroting betekent dit een voordelig verschil van €124.000. Dit voordelige verschil kent meerdere oorzaken:

 • Hoeveelheidsverschil: Het gemiddeld aantal indicaties is 99, dit is gelijk aan de verwachting. De gemiddelde hoogte van de indicatie is 3,2 uur per week, dit is 0,3 uur per indicatie per week lager dan begroot. Dit levert een voordeel op van ca. €69.000.
 • Prijsverschil: In verband met de herindicaties die in 2019 plaats hebben gevonden en de verwachting dat relatief veel (80%) van onze cliënten in niveau 2 (ondersteuning met regie, de duurdere vorm van ondersteuning) terecht zouden komen is gerekend met een hoger gemiddeld uurtarief dan in werkelijkheid het geval is (€4,60 verschil). Eind 2019 blijkt dat ca. 60% van onze cliënten een indicatie niveau 1 hebben en ca. 40% een indicatie niveau 2, in tegenstelling tot de verwachting. Dit levert een voordeel op van ca. €70.000.
 • Verzilvering: De verzilvering is hoger dan verwacht. Hierdoor ontstaat een nadelig verschil van ca. €16.000. Deze hogere verzilvering kan meerdere oorzaken hebben, zoals minder ziekte, ziekenhuisbezoek, enz.

 

Wmo ondersteuning groep (voordeel €282.000)

Voor groepsondersteuning (voorheen: Ondersteuning Maatschappelijke Deelname) is een bedrag begroot van € 1.051.000, gebaseerd op gemiddeld 126 indicaties met een gemiddelde indicatie van 4,3 dagdelen per week (o.b.v. 2018).

Het verloop van het aantal indicaties is in 2019 als volgt geweest, met een gemiddelde van 123 indicaties:

Peildatum

1-1-2019

31-3-2019

30-6-2019

30-9-2019

31-12-2019

Aantal indicaties

125

122

126

121

119

In 2019 hebben op basis van het Twents model herindicaties plaatsgevonden. Als gevolg hiervan heeft een uitstroom plaatsgevonden op de “oude” producten en hebben cliënten indien dat nodig is een nieuwe indicatie in één van de ondersteuningsbehoeften gekregen.

De werkelijke kosten in 2019 zijn €764.000 (t.o.v. €760.000 in 2018) en kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Ondersteuning groep

Werkelijke kosten (bedragen x € 1.000)

Ondersteuning 1 groep

605

Ondersteuning 2 groep

160

Totaal

765

 

Ten opzichte van de begroting betekent dit een voordelig verschil van €286.000. Dit voordelige verschil kent meerdere oorzaken:

 • Hoeveelheidsverschil: Het gemiddeld aantal indicaties is 3 lager dan begroot, de gemiddelde hoogte van de indicatie is 3,6 dagdelen per week, dit is 0,7 dagdelen lager dan begroot. Dit levert een voordeel op van ca. €197.000. Het lager aantal indicaties kan meerdere oorzaken hebben, zoals overlijden, verhuizing, overgang naar de Wlz, gebruik maken van een algemene voorziening in plaats van een maatwerkvoorziening. De laatste twee oorzaken hebben ook betrekking op de gemiddelde hoogte van de indicatie.
 • Prijsverschil: In verband met de herindicaties die in 2019 plaats hebben gevonden en de verwachting dat relatief veel (80%) van onze cliënten in niveau 2 (ondersteuning met regie, de duurdere vorm van ondersteuning) terecht zouden komen is gerekend met een hoger gemiddeld tarief per dagdeel dan in werkelijkheid het geval is (€3,30 verschil). Eind 2019 blijkt dat ca. 80% van onze cliënten een indicatie niveau 1 hebben en ca. 20% een indicatie niveau 2, in tegenstelling tot de verwachting. Dit levert een voordeel op van ca. €78.000.
 • Verzilvering: De verzilvering is iets lager dan verwacht. Hierdoor ontstaat een voordelig verschil van ca. €11.000. Deze lagere verzilvering kan meerdere oorzaken hebben, zoals vakantie, ziekte, ziekenhuisbezoek, overgang naar Wlz gedurende het jaar.

 

Jeugdzorg (voordeel €142.000

In totaal is een bedrag begroot van € 4.010.000, de werkelijke kosten in 2019 zijn € 3.869.000 en zijn als volgt te specificeren:

Jeugdzorg in Tubbergen 2019

Werkelijke kosten (bedragen x € 1.000)

Zorgconsumptie in 2019

3.519

Bijdrage Regio Twente 2019

115

Nog te betalen 2019, bestaande uit:

 1. Verrekening voorschot subsidies beschikbaarheidsvoorzieningen en maatregelhulp (o.b.v. werkelijk gebruik).
 2. Nog te verwachten declaraties in 2020 met betrekking tot 2019 (o.b.v. productieverantwoording maart 2020)

184

44

140

Prognose zorgconsumptie 2019

3.818

 

 

Afrekeningen eerdere jaren

 

Nog te betalen 2018, bestaande uit:

 1. Verrekening voorschot subsidies niet van toepassing.
 2. Nog te verwachten declaraties in 2019 met betrekking tot 2018 (o.b.v. productieverantwoording maart 2019)

140

-

140

Betaald in 2019 over 2018

192

Saldo afrekening 2018 (nadeel)

-52

 

 

Saldo werkelijke kosten 2019

3.870

 

Toelichting op verschil begroting en jaarrekening

De nog te betalen bedragen in boekjaar 2020 over het jaar 2019 is opgebouwd uit drie componenten. De eerste component (1) is de subsidie voor beschikbaarheidsvoorzieningen en regionaal gecoördineerde crisiszorg. De tweede component (2) is de subsidie voor maatregelhulp. De derde component (3) bedraagt de declaraties over 2019, die later dan onze deadline (rechtmatig) worden ingediend.

 

 1. Voor de eerste component is regionaal subsidie verleend aan een zestal gecontracteerde partijen voor beschikbaarheidsvoorzieningen en/of regionaal gecoördineerde crisiszorg. De opbouw van het begrote bedrag is gebaseerd op de aantallen uit 2017. Het aantal zorgindicaties in 2019 wijkt dus af van 2017. Het lager vast te stellen subsidiebedrag beschikbaarheidsvoorzieningen en/of regionaal gecoördineerde crisiszorg bedraagt € 74.000. Daarbij het belangrijk te weten dat één voorziening van één inwoner al maximaal € 140.000 op jaarbasis kan bedragen. Deze afwijking in aantallen en de inschatting van daarbij horend budget is dus niet eenvoudig bij te stellen. De vaststelling van de subsidie is gebaseerd op de werkelijke aantallen 2019 t.o.v. de ingeschatte aantallen uit 2017. De voorschotbedragen kunnen niet met een maximum (of plafond) vooraf worden verleend. De werkelijke aantallen (productieverantwoordingen) zijn in februari en maart 2020 bekend geworden. De daarvoor geleverde productieverantwoordingen waren niet of niet compleet aanwezig.
 2. Voor de tweede component maatregelhulp is regionaal subsidie verleend aan een vijftal gecontracteerde partijen voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdzorg plus. De opbouw van het begrote bedrag is gebaseerd op de aantallen uit 2017. Het hoger vast te stellen subsidiebedrag jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdzorg plus bedraagt eveneens € 117.000. Het aantal zorgindicaties in 2019 wijkt dus af van 2017. Ook binnen deze vorm van subsidie is het belangrijk te weten dat één voorzienig van een inwoner al maximaal € 140.000 op jaarbasis kan bedragen. De werkelijke aantallen (productieverantwoordingen) zijn in februari en maart 2020 bekend geworden. De daarvoor geleverde productieverantwoordingen waren niet of niet compleet aanwezig.
 3. Voor de derde component is het te verwachten bedrag in 2020 over 2019 van € 140.000 is ongeveer gelijk aan het betaalde bedrag in 2019 over 2018. Het betreffen betalingen aan een klein aantal grote organisaties. Als kleinere gemeenten hebben wij geen tot weinig invloed op de declaratiesnelheid van deze organisaties. Regionaal heeft deze lage declaratiesnelheid al aandacht.

 

Beleid en uitvoering Volksgezondheid (nadeel €50.000)

Het nadeel op de post Beleid en uitvoering volksgezondheid wordt veroorzaakt door de begrotingswijziging bij de Regio Twente in verband met het rijksvaccinatieprogramma. Hiervoor zit een vergoeding in de algemene uitkering (taakmutatie rijksvaccinatieprogramma). In 2019 werden er gevallen van meningokokken geconstateerd en is er een extra inentingscampagne gestart onder 14-jarigen ter voorkoming van de meningokokken infectie. Hiermee was geen rekening gehouden in de begroting van de GGD Twente (Regio Twente). Dit heeft geleid tot een incidentele uitzetting. Bij de campagne is een bereik geweest van 98% in de gemeente Tubbergen. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt met betrekking tot de aanbesteding van het elektronisch dossier GGiD. In de aanbesteding zijn een aantal belemmeringen geweest, waardoor de oorspronkelijk geraamde bijdrage ontoereikend was. Deze kosten zijn incidenteel en naar verwachting zal de aanbesteding in 2020 afgerond worden. 

 

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves  betreft voornamelijk  een lagere onttrekking voor actieplan arbeidsmarkt 2.0 van € 23.000. 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".