Programma Openbare ruimte & mobiliteit

Algemeen

De gemeente is mede verantwoordelijk voor de “groene” kwaliteit van de leefomgeving. We dragen zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van onze kernen en buitengebieden van vandaag en morgen. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bedrijven, waar mensen zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte.

 

Noaberkracht beheert en onderhoudt de wegen, openbare verlichting, de verkeersvoorzieningen en het openbaar groen. Ook zorgt Noaberkracht ervoor dat er gestrooid wordt bij gladheid. Wanneer er iets in de openbare ruimte stuk is, kunnen inwoners dat melden bij de gemeente. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Zo houden we onze gemeente samen leefbaar.

 

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Voor het beheer van de wegen en het groen wordt de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de CROW gebruikt. Daarnaast zijn in het beleidsplan ‘Verlichten openbare ruimte’ de uitgangspunten en keuzes voor het beleid omtrent openbare verlichting beschreven.

 

Om de in totaal zo’n 270 kilometer riolering van de gemeente Tubbergen te onderhouden en vervangen, zijn de kaders en het beleid hiervoor vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).   

Kengetallen

 • Voor een overzicht  van de arealen wordt verwezen naar de paragraaf "Onderhoud Kapitaalgoederen".
 • Er zijn 29 projecten waarin de gemeente participeert met de samenleving in de openbare ruimte .

Verbonden partijen

 • De Provincie Overijssel en de Regio Twente dragen binnen het programma Openbare ruimte en mobiliteit bij aan de bereikbaarheid van onze gemeente.
 • Soweco is als opdrachtnemer in het onderhoud openbare ruimte.

Wat hebben we in 2019 gedaan?

Wet- en regelgeving

Er is geen gewijzigde wet-en regelgeving die geleid heeft tot wijzigingen in beleid.

 

Besluitvorming

Kwaliteitsplan Openbare Ruimte vs. Kwaliteitsplan Groen

Het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte is omgenoemd naar "Kwaliteitsplan Openbaar Groen" (KOG). Dit plan heeft zijn plaats naast het Gemeentelijke Verkeers Veiligheidsplan (GVVP), het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP), de Meerjarenplan Onderhoud Wegen (MJOP wegen)  en het Integraal Beheer en Onderhouds Plan (IBOR). Al met al zullen dit de pijlers vormen voor het inrichten, beheren en onderhouden van de openbare ruimte. 

 

In 2019 is de voor het KOG de aansluiting gezocht bij de nota biodiversiteit. Besluitvorming hieromtrent is doorgeschoven naar 2020.

 

Right to Challenge in Vasse via HOI² :  Inwoners van Vasse, Mander en Hezingen gaan bermen en sloten maaien

Een kleine 20 procent van de gemeentelijke bermen en sloten buiten de bebouwde kom is vanaf dit jaar gemaaid en afgevoerd door inwoners van Vasse, Mander en Hezingen. Deze werkzaamheden zijn door de gemeente Tubbergen in eerste instantie overgedragen voor een periode van vijf jaar. 

 

Nieuw beleid

Coördinator openbare ruimte

Wij betrekken  inwoners actief  bij de te maken keuzes voor de inrichting van hun en onze leefomgeving. 

Om een openbare ruimte met meer kwaliteit te bereiken kijkt de gemeente samen met de bewoners naar de toekomst van de leefomgeving. Inwoners kunnen meer zeggenschap krijgen over de openbare ruimte door samen plannen te maken over hoe uw straat of buurt eruit moet zien. Hiervoor is wel draagvlak uit de directe omgeving nodig en wordt ook rekening gehouden met het veiligheidsaspect. Wanneer inwoners zelf een deel van het onderhoud uitvoeren kan er meer kwaliteit en diversiteit in de inrichting van de openbare ruimte besteed worden. Tevens wordt door samen te werken in het onderhoud van de openbare ruimte ook nog eens de sociale contacten in de buurt versterkt. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderhoud gelijk blijft zijn hierover afspraken gemaakt. Tot nu toe zijn er 29 projecten in uitvoering, waarvan vijf projecten in opstartfase.

 

Eikenprocessierups

De laatste jaren is sprake geweest van toenemende hinder als gevolg van de aanwezigheid van extreem veel eikenprocessierupsen in onze gemeente. Er is structureel €35.000 extra geraamd  voor de bestrijding van deze rupsen. In het voorjaar 2019 zijn enkele honderden koolmezen nestkastjes geleverd door de gemeente aan de samenleving. Daarnaast zijn een aantal bomen op kritieke plaatsen en die vorig jaar overlast en een risico voor de volksgezondheid opleverden preventief behandeld.

 

Moties en amendementen

Amendementen

 • Verlichting Veldboersweg: Amendement is verwerkt in de begroting 2019.

 

Moties

 • Fietspad Veeneggeweg-Voshaarsweg: De motie is uitgevoerd.
 • Plastic fietspad: De motie is uitgevoerd.

 

Uitstervingsgevaar bestuivende insecten

In de raadsvergadering van 28 november 2016 is de motie Uitstervingsgevaar bestuivende insecten aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op: 

 • Een inventarisatie te maken van geschikt braakliggende (bouw-)terreinen, groenstroken, wegbermen en akker- en perceelranden;
 • Er zorg voor te dragen dat op deze grondstukken jaarlijks wilde bloemen gezaaid kunnen worden en dat op daarvoor geschikte percelen vrucht-/drachtbomen geplant worden;
 • In het kader van ecologisch verantwoord bermbeheer de burgers te vragen zeer terughoudend te zijn met het maaien van bermen;
 • De bijenagenda van de provincie Overijssel te ondertekenen;
 • De Vereniging Natuur en Bijen Tubbergen te ondersteunen, zodat deze organisatie kan komen tot de realisering van een educatieve bijenstand op een goed bereikbare locatie.

Stand van zaken: De punten 1 t/m 4 zijn uitgevoerd. Punt 5 is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2016

 

Biodiversiteit

In de raadsvergadering van 17 juni 2019 is de motie Biodiversiteit unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:

 • Integraal in beeld te brengen welke maatregelen nu al worden genomen door de gemeente Tubbergen om biodiversiteit te bevorderen;
 • Een integrale visie en uitvoeringsagenda ter bevordering van biodiversiteit op te stellen, waarin ook duidelijk de rol van de door de gemeente gebruikte bestrijdingsmiddelen wordt meegenomen.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

 

Eikenprocessierups

In de raadsvergadering van  8 juli 2019 is de motie Eikenprocessierups aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college van burgemeester en wethouders:

 • Om ervoor te zorgen dat de Twentse gemeenten de handen ineen slaan met elkaar, de Regio en de Provincie om de meest adequate wijze van bestrijding te onderzoeken, te kiezen en uit te voeren;
 • Om met een gezamenlijk plan van aanpak te komen voor de bestrijding van de processierups en daarin direct te kijken naar de aanpak van invasieve exoten, zoals bijvoorbeeld de Japanse Duizendknoop.
 • Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De moties zijn te raadplegen via de volgende link:  Moties 2019

 

Amendement oktober Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG)

het voorgestelde besluit:
 1. In te stemmen met de beleidsvoornemens van het Kwaliteitsplan Openbaar Groen Tubbergen 2020-2027.
 2. Kennis te nemen van de benodigde verhoging van de structurele middelen voor groen – en speelvoorzieningen en deze integraal af te wegen bij het opstellen van de begroting 2020 of begroting van de jaren erna.
te wijzigen in:
 • het voorstel tot instemming met de beleidsvoornemens van het Kwaliteitsplan Openbaar Groen Tubbergen 2020-2027 terug te leggen aan het college, met de opdracht een integrale visie en uitvoeringsagenda ter bevordering van biodiversiteit, als bedoeld in de motie 2019-Wessels/Lentferink/Plegt-1, aan het voorstel toe te voegen.

 

Investeringskredieten:

 • Parkeervoorzieningen TVC'28: De parkeervoorziening bij TVC is ingevuld. De Sportlaan is als fietserf ingericht.
 • Rioolvervanging Zenderseweg Albergen: De voorbereiding van het project is afgerond en de werkzaamheden zijn onlangs aanbesteed. Gelijktijdig met het vervangen van de bestaande riolering , wordt er een apart regenwater riool aangelegd. Daarmee wordt het verhard oppervlak afgekoppeld van de gemengde riolering. De start van de werkzaamheden is onlangs uitgesteld vanwege de Carnavals optocht in Albergen.
 • Project Julianastraat e.o. Tubbergen: Het project is op basis van design en construct (DC:  wat betekent dat de verantwoording voor het ontwerp en de uitvoering bij de gecontracteerde partij ligt)  aanbesteed.  De uitvoering is gestart in 2019. De transportleiding richting de rioolwaterzuivering is grotendeels vervangen. In het proces van ontwerp en uitvoering zijn discussies ontstaan waardoor het werk door de opdrachtgever stil is gelegd. Ook zijn de betalingen stopgezet. In 2019 is een traject opgestart met een door partijen aangestelde juridisch adviseur om de discussiepunten van tafel te krijgen en te kijken over er voldoende vertrouwen is over en weer het werk in 2020 af te ronden. Al met al is er een vertraging opgetreden van een jaar.
 •  Vervanging. Openbare Verlichting Juliana- en Bernhardstraat: Het project wordt te samen met de herinrichting van de Oranjewijk Tubbergen uitgevoerd. De openbare verlichting is aangeschaft en voor een groot deel vervangen. Krediet is afgesloten.

 • Uitvoeringsplan 2010 parkeernota: Het bedrag is gedurende lange tijd gereserveerd geweest om uitvoering te geven aan parkeermaatregelen of nieuw parkeeronderzoek. Het college van B&W heeft geen uitvoeringswensen aangegeven en ook geen wens uitgesproken om opnieuw parkeeronderzoek uit te voeren in Tubbergen. Daarmee is de grondslag verdwenen om het bedrag nog langer in de begroting te houden. Krediet is afgesloten.
 • Verkeersveiligheid-verharding Veldboersweg Langeveen: Het project komt voort uit het maatschappelijk akkoord van Tubbergen 2018. Omdat de achterliggende nieuwbouw aan de Veldboersweg op het Knooperf de Veldboer gereed is, is na bijeenkomsten met en een enquête onder de bewoners en belanghebbenden besloten om de weg te verharden maar niet te voorzien van verlichting. Het project is naar wens uitgevoerd en naar tevredenheid van de buurt. Krediet is afgesloten.
 •  Fietspad Veeneggeweg/Voshaarsweg: De aanleg van het fietspad is uitgevoerd in beton verharding. Krediet is afgesloten.

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 2.227 2.310 2.359 49
Lasten 5.727 5.623 5.528 95
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -3.500 -3.313 -3.168 144
Onttrekkingen aan reserves 305 295 295 -0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -3.195 -3.017 -2.873 144

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Wegen (voordeel €34.000) 

Dit voordeel is ontstaan doordat er subsidies zijn ontvangen in het kader van Duurzaam Veilig. Bij de provincie zijn voor het programma Duurzaam Veilig projecten voor verbetering van de infrastructuur ingediend. Het gaat om de projecten verbreden bestaande fietsstroken en aanleg bermverharding langs smalle buitenwegen. Het doel is om de verkeersveiligheid fietsers te verbeteren en het fietsgebruik te stimuleren.

Gerealiseerde projecten verbreden fietsstroken en fietspaden zijn:

Hardenbergerweg Langeveen, Uelserweg/Hardenbergerweg/Almeloseweg Tubbergen, Zenderenseweg Albergen, Oosterveldweg/Tutenbergweg Vasse.

Gerealiseerd project aanleggen bermverharding: Stroveldsweg Fleringen.

 

Openbare verlichting (voordeel €61.000) 

Een gedeelte van het voordeel is ontstaan door werkzaamheden die verricht zijn aan derden waarvoor een bijdrage is ontvangen.  Daarnaast is er een voordeel behaald in de energiekosten. De laatste jaren is er meerdere keren van energieleverancier geswitcht. Door een meerjarige verrekening van energiekosten ontstaat er een budgettair voordeel in 2019.

 

Kunstwerken (voordeel €33.000) 

Dit voordeel is ontstaan op het onderhoud van bruggen en viaducten. Daadwerkelijke vervanging is afhankelijk van uitkomsten van landelijk onderzoek naar aanpassing van normen op draagkrachtberekeningen. Ernstige vertraging is opgetreden doordat de instantie die het onderzoek oorspronkelijk zou uitvoeren er niet meer is.  In de huidige normen worden dezelfde eisen gesteld voor kunstwerken van Rijkswaterstaat als gemeentelijke kunstwerken, terwijl de verkeersintensiteit en belasting anders is. De eisen waren zo streng, dat vooral veel kleinere bruggen en viaducten moesten worden afgekeurd. Daarom was er behoefte aan een aanpassing. Zodra de definitieve NEN-normen zijn vastgesteld kan worden bezien in hoeverre de gemeentelijke kunstwerken nog voldoen en welke maatregelen noodzakelijk zijn.

 

Verkeer (voordeel €63.000) 

Door een meerjarige verrekening van subsidieaanvragen en toekenningen is er een voordelig saldo ontstaan. Dit heeft geen consequenties gehad voor de projecten of activiteiten. Dit gaat om langjarige projecten die over de jaarschijven heen gaan.

 

Schikking aanbesteding reclamedisplay's  (nadeel €45.000) 

Onze aanbestedende partij Noaberkracht is aansprakelijk gesteld in verband met onrechtmatig handelen in de aanbesteding voor reclamedisplays. Na onderhandelingen hebben partijen overeenstemming bereikt over een schikking van €102.500. Het aandeel van de gemeente Tubbergen bedraagt €45.000. De partij die de procedurele fout in de aanbestedingsprocedure heeft gemaakt, is door Noaberkracht aansprakelijk gesteld. Als Noaberkracht het totaalbedrag heeft geschikt, dan wordt vervolgens het bedrag verhaald. De uitkomst van die procedure is ongewis, maar de verwachting is dat een deel van de schade kan worden verhaald.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedrag en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder 'Toelichting en analyse op de baten en lasten'.