Programma Milieu

Algemeen

Het uitgangspunt van de gemeente Tubbergen is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang.

 

Afval wordt in de gemeente Tubbergen opgehaald door Rova, daarnaast zijn er twee afval brengpunten waar inwoners hun afval kunnen brengen. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.

Kengetallen

Aantal sloopmeldingen 2019

2019

sloopmeldingen

m² asbest

Tubbergen

115

42.470

 

Afvalinzameling 

Jaar restafval
per inwoner
GFT
per inwoner
PMD
per inwoner
2018 66 kg 157 kg 39 kg
2019 64 kg 168 kg 37 kg 

Het scheidingspercentage bedraagt 80 %.

Verbonden partijen

Binnen het programma Milieu kennen we een aantal verbonden partijen:

  • Regio Twente: op het gebied van kennisoverdracht en –uitwisseling, samenwerken op diverse milieuthema’s en duurzaamheid.
  • Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT): een samenwerkingsverband van dertien Twentse en Achterhoekse gemeenten. Het OLCT is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging.
  • ROVA: samenwerking op het gebied van afvalinzameling door ondersteuning, beleidsadvisering en gegevensverwerking.
  • Twence: afspraken in het kader van het aandeelhouderschap waarbij restafval en GFT aan Twence ter verwerking wordt verwerkt. Daarnaast is Twence onze duurzaamheidsbevorderaar en treedt zij op als aanbestedende dienst.  
  • Cogas: Cogas voorziet onder meer in de behoefte aan openbare nutsvoorzieningen in de gemeenten die in de vennootschap deelnemen en in haar concessie- en machtigingsgebieden. Tubbergen valt onder het verzorgingsgebied van Cogas.
  • Enexis: Enexis beheert het energienetwerk in zeven provincies in Noord-, Oost-, en Zuid-Nederland, waaronder Overijssel. Tubbergen valt onder het verzorgingsgebied van Enexis.
  • Omgevingsdienst Twente (ODT): De Omgevingsdienst Twente voert in opdracht van alle Twentse gemeenten en de provincie Overijssel de werkzaamheden m.b.t. vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en bodem uit.

Wat hebben we in 2019 gedaan?

Wet- en regelgeving

Asbestsanering

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetvoorstel asbestdakenverbod per 2025 verworpen. Naast de discussie over gezondheidsrisico’s bij sanering van asbest, is het ‘moeten’ er voorlopig vanaf. Het verbod zal er wel komen maar in deze kabinetsperiode zal geen nieuw wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

 

Project collectief asbestsaneren met ichoosr:
Vorig jaar gestart met het project. In juni heeft iChoosr eenzijdig het project gestopt, net voordat de inschrijftermijn sloot. Er hadden zich een beperkt aantal mensen (3,5% respons) aangemeld voor een aanbod. De mensen die zich hadden aangemeld zijn ingelicht.

 

Gratis asbestinventarisatie risicovolle locaties
Vanuit de provincie waren er gratis asbestinventarisaties beschikbaar voor risicovolle locaties. De betreffende dakeigenaren zijn door ons geïnformeerd.

 

Revolverend fond asbestdaken

Het Rijk heeft aangegeven dat er een landelijk asbestdakenfonds komt voor particuliere dakeigenaren met een krappe beurs. De provincie zal hier naar alle waarschijnlijkheid in participeren.  Van de gemeente wordt vooralsnog een bijdrage in het fonds gevraagd. Alleen als de gemeente bijdraagt kunnen haar inwoners gebruik maken van het fonds.

 

Gratis wegbrengen asbest particulieren
Asbestvezels zijn en blijven schadelijk voor de volksgezondheid. Daarom blijft het voor particulieren mogelijk om gratis maximaal 35 m² asbestdak in te leveren.

 

Afvalinzameling 

Het eerder ingezette beleid is in 2019 ongewijzigd voortgezet.

 

Poorttarieven Afvalbrengpunt 2019 voor particulieren

Als onderdeel van de contractafspraken met de nieuwe eigenaar van het afvalbrengpunt in Tubbergen zijn nieuwe afspraken gemaakt over de te accepteren afvalsoorten op de door de gemeente als Gemeentelijk afvalbrengpunt aangewezen milieubrengstation in Tubbergen. Er is overeenstemming bereikt over de nieuwe tarieven voor 2019. Door de toename van het aantal te scheiden afvalstromen wordt de service aan inwoners op het milieubrengstation verhoogd. Tevens wordt voldaan aan het uitgangspunt dat zoveel mogelijk grondstoffen uit het huishoudelijke afval terug gebracht worden in de circulaire economie. 

 

Nieuw beleid

Revolverend duurzaamheidfonds

Het revolverend duurzaamheidsfonds is ingesteld. De gemeente Tubbergen werkt hiermee aan de ambitie om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Het college wil met het revolverend duurzaamheidsfonds lokale initiatieven stimuleren die gericht zijn op duurzame energieopwekking en het beperken van het totale energieverbruik. De benodigde structurele middelen zijn opgenomen in de basisbegroting.  Inmiddels zijn vier aanvragen gehonoreerd.

 

Groene leges

In 2019 is in NOT verband de "Notitie Groene leges Noordoost Twente" voorbereid en in gebracht in het bestuurlijk besluitvormingsproces. Vaststelling is voorzien in 2020. Doel is het stimuleren van huiseigenaren om hun huis te verduurzamen waarbij voor omgevingsvergunningplichtige duurzaamheidsmaatregelen een korting op de leges wordt gegeven.

 

Moties en amendementen

Moties

  • Grondstoffen: De motie is afgedaan.
  • Dumpen gevaarlijk afval: De motie is uitgevoerd.
  • Uitspraken inzake Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (PAS): De motie is uitgevoerd.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Omvang huishoudelijk restafval (kilogram per inwoner) 195,0 70,0 65,0
Hernieuwbare elektriciteit (percentage) 6,9% 10,5% 14,2%

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 1.578 1.582 1.446 -136
Lasten 1.463 1.492 1.346 146
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 115 89 99 10
Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten 115 89 99 10

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".