Programma Economie

Algemeen

Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening creeren wij een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal kan worden ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends.   

 

De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale acquisitie). 

Kengetallen

Binnen het programma Economie maken we gebruik van de volgende kengetallen:

 • Aantal verkooppunten                           306 (2018)                304 (2019)

 

Leegstand winkelvloeroppervlak (2019):

Verbonden partijen

De volgende verbonden partij draagt bij aan het behalen van de doelen binnen het programma Economie:

 • Regio Twente (Twentemarketing): Twente Marketing draagt bij aan de versterking van de Twentse economie middels binding, branding en borging. 

Wat hebben we in 2019 gedaan?

Wet- en regelgeving

Geen gewijzigde wet- en regelgeving.

 

Besluitvorming

Geen supermarkt buiten het centrum van Tubbergen

Er is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een supermarkt op De Es. De vergunning is geweigerd omdat deze onder andere in strijd is met gemeentelijk en provinciaal beleid. Als het aan de gemeente Tubbergen ligt komt er geen supermarkt op De Es. Meer informatie vind je hier:  Geen supermarkt buiten het centrum van Tubbergen.

 

Nieuw beleid (is dit nieuw? beleid van 2017)

Innovatiehub

In september 2017 is de Innovatiehub Tubbergen gestart. Vier ondernemers hebben zich verenigd in deze hub en de hub biedt studenten uitdagende stage- of afstudeeropdrachten. Er is een directe verbinding tussen de Tubbergse bedrijven en het onderwijs ontstaan. Studenten weten de innovatiehub goed te vinden. Talent wordt hiermee behouden voor de regio, voor de gemeente Tubbergen en draagt bij aan verjonging, innovatie, talent en beschikbaarheid van potentiële werknemers. Met een afbouwregeling van drie jaar is de innovatiehub door de gemeente gefaciliteerd.  De deelnemende bedrijven zijn enthousiast over de resultaten van de hub. In 2020 staat de Innovatiehub Tubbergen volledig op eigen benen. 

 

Moties en amendementen

Moties

 • Innovatiehub 2.0: De motie is uitgevoerd.

 

Subsidieregeling stimuleringsvoucher detailhandel (2019) 

In juni 2019 heeft het college de Subsidieregeling stimuleringsvoucher detailhandel vastgesteld. Met het budget van het Retailvoucher van de Provincie Overijssel willen we nieuwe initiatieven aantrekken in de kernen van de gemeente Tubbergen. Met een financieel steuntje in de rug kunnen nieuwe ondernemers een onderneming starten. In 2019 zijn twee vouchers verleend aan het starten van een onderneming in respectievelijk Tubbergen en Albergen. Het restantbedrag wordt met vouchers in 2020 verleend. 

 

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid

In de raadsvergadering van 15 april 2019 is de motie Uitvoeringsagenda Duurzaamheid aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:

 • Een concrete uitvoeringsagenda op te stellen en te verbinden aan de duurzaamheidsdoelstellingen;
 • In deze uitvoeringsagenda uiteen te zetten waar we op dit moment staan, met welke mix van maatregelen we de doelstellingen denken te behalen en welke partners we daarvoor nodig hebben;
 • De uitvoeringsagenda ter vaststelling voor te leggen aan de raad;
 • De uitvoeringsagenda jaarlijks met de raad te evalueren. 

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

 

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid

In de raadsvergadering van 15 april 2019 is de motie Uitvoeringsagenda Duurzaamheid aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op:

 • Een concrete uitvoeringsagenda op te stellen en te verbinden aan de duurzaamheidsdoelstellingen;
 • In deze uitvoeringsagenda uiteen te zetten waar we op dit moment staan, met welke mix van maatregelen we de doelstellingen denken te behalen en welke partners we daarvoor nodig hebben;
 • De uitvoeringsagenda ter vaststelling voor te leggen aan de raad;
 • De uitvoeringsagenda jaarlijks met de raad te evalueren. 

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

 

De moties zijn te raadplegen via de volgende link:  Moties 2019

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Indicator

Realisatie 

2017

 

2018

 

2019

Functiemenging (percentage) 49,8 51,1 52,1
Vestigingen van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar) 147,0 137,5 164,0

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 514 243 279 35
Lasten 538 352 354 -2
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -24 -108 -76 33
Onttrekkingen aan reserves 0 15 17 2
Toevoegingen aan reserves 67 -2 0 -2
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -92 -92 -59 33

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Toeristenbelasting (voordeel €23.000)

In 2019 is de toeristenbelasting over het jaar 2018 ontvangen. Er is in de begroting rekening gehouden met een ontvangst van €190.000. In werkelijkheid is de toeristenbelasting over het jaar 2018 €213.000. Hierdoor ontstaat het voordeel van €23.000. Deze hogere inkomst heeft te maken met het hogere aantal toeristen in 2018 doordat er in dat jaar sprake was van een mooie, warme en lange zomer.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".