Programma Dienstverlening & burgerzaken

Algemeen

We streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner. 

 

We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk producten en diensten digitaal afgenomen kunnen worden. Om eenvoudig de inzake in alle lopende zaken te zien, kunnen onze inwoners en bedrijven via hun Persoonlijke Internet Pagina (PIP) aanvragen en meldingen aan ons doorgeven. Bovendien zien inwoners en bedrijven ook welke informatie de gemeente nodig heeft om de aanvraag of melding te behandelen en wat de status van de aanvraag is. Nog niet alle aanvragen en meldingen kunnen worden gedaan via PIP, hier wordt op dit moment nog aan gewerkt. Natuurlijk kunnen inwoners en bedrijven ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar ons Klant Contact Centrum (KCC).

 

Naast de dienstverlening zorgen we ook voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van onze inwoners in de basisregistratie personen, de uitgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen en paspoorten en de kadastrale informatie.

Wat hebben we in 2019 gedaan?

Besluitvorming

Wijziging dienstverlening Burgerzaken

Met ingang van 1 april 2019 zijn de openingstijden verruimd en gaat team Burgerzaken (deels) op afspraak werken en wordt de digitale dienstverlening continue verbeterd. Met de komst van werken op afspraak zijn ook de openingstijden van burgerzaken gewijzigd. De openingstijden zijn te raadplegen via de volgende link:  Gemeente Tubbergen - afspraak maken.

 

Het aanpassen van de dienstverlening van het team Burgerzaken aan de veranderende wensen van de inwoners van onze gemeente is een continu proces. Op 27 november 2018 is uw raad in een themabijeenkomst geïnformeerd over de aanstaande veranderingen in de dienstverlening bij het team Burgerzaken. In de vorige raadsperiode heeft uw raad hierover in een inspiratiebijeenkomst al van gedachten gewisseld en aandachtspunten meegegeven aan de organisatie.

 

Regelmatig wordt digitaal klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd (NPS). Al deze signalen leiden tot aanpassingen in de wijze waarop het team Burgerzaken haar dienstverlening aan de burgers van onze gemeente gaat aanbieden.

 

Klankbordsessie Visie op Dienstverlening

Op 18 november kwamen Tubbergse raadsleden en ambtenaren bij elkaar om het te hebben over een belangrijk onderwerp: de dienstverlening van Noaberkracht. Tijdens de bijeenkomst hebben de raadsleden input geleverd voor de nieuwe Visie op Dienstverlening van Noaberkracht. Belangrijke punten die aan bod zijn gekomen op 18 november waren bereikbaarheid, verwachtingsmanagement, meedenken en maatwerk. Deze punten zullen verwerkt worden in een vernieuwde Visie op Dienstverlening.

 

Moties en amendementen

Er zijn geen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 259 260 248 -12
Lasten 509 580 568 12
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -250 -320 -320 -0
Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -250 -320 -320 -0

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".