Programma Cultuur & recreatie

Algemeen

De gemeente Tubbergen onderscheidt zich door haar rijkheid aan natuurgebieden, recreatie en glaskunst. In Tubbergen is van alles te zien en te beleven, van het prachtige coulissenlandschap tot eeuwenoude wind- en watermolens. We vinden het belangrijk om toeristisch Tubbergen op de kaart te zetten. In 2017 is Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen opgericht als opvolger van de VVV. Deze stichting richt zich op de marketing van het toerisme in Tubbergen voor en door ondernemers uit de gemeente. De stichting werkt hierbij nauw samen met TwenteMarketing.  

 

Bezoekers van de gemeente Tubbergen zijn erg positief en waarderen hun verblijf in onze gemeente gemiddeld met een 8. De meeste toeristen die Tubbergen aandoen zijn 55 jaar of ouder en komen naar onze gemeente voor de natuur en de mogelijkheid om te fietsen.

 

Op www.beleeftubbergen.nl is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente!

Kengetallen

Binnen het programma Cultuur en recreatie maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Aantal historische molens                                7

Verbonden partijen

Binnen het programma Cultuur en recreatie dragen we als gemeente via de Regio Twente bij aan actief recreëren en genieten van natuur en landschap in onze drie Twentse recreatieparken: het Rutbeek (Enschede), het Hulsbeek (Oldenzaal) en het Lageveld (Wierden).

Wat hebben we in 2019 gedaan?

Wet- en regelgeving

Er is geen gewijzigde wet- en regelgeving van toepassing op dit programma.

 

Besluitvorming

Er is geen besluitvorming geweest die heeft geleid tot wijzigingen in de reguliere werkzaamheden.

 

Nieuw beleid

Behoud van cultureel en materieel erfgoed

Via MijnDorp 2030 dagen we dorpen en heemkundeverenigingen uit om na te denken en mede vorm te geven aan een nieuwe vorm van behoud van cultureel en materieel erfgoed. 

 

Moties en amendementen

Er zijn geen moties en amendementen met betrekking tot dit programma. 

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 7 45 22 -23
Lasten 708 741 727 14
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -701 -696 -705 -9
Onttrekkingen aan reserves 5 10 7 -3
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -696 -686 -698 -12

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".