Duurzaam leven

Inleiding Duurzaam leven

Inleiding

Wij zetten ons in om alle kernen aantrekkelijk te houden op het gebied van wonen en leven en willen de gevolgen van klimaatverandering beperken.

 

Binnen deze ambitie zien wij de volgende twee thema's:

 • Duurzaamheid;
 • Wonen en Ruimte.

Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

 1. Door meer vormen van duurzame energieopwekking toe te passen gaan we het gebruik van fossiele brandstoffen beëindigen. Duurzame opwekking staat synoniem voor gebruik maken van wind, zon, bodemwarmte, biogas en technieken die nog in ontwikkeling zijn.
 2. We streven naar een afvalloos Tubbergen in 2030
 3. Asbest van de daken voor 2024.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder zijn de in 2019 behaalde mijlpalen weergegeven:

DOOR MEER VORMEN VAN DUURZAME ENERGIEOPWEKKING TOE TE PASSEN GAAN WE HET GEBRUIK VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN BEËINDIGEN.

 

Brede draagvlak/ bewustzijn duurzame energieopwekking moet omhoog. Lokale coöperaties kunnen hierbij een instrument zijn.

Behaalde mijlpalen
 • Het Informatieplatform NOT is opgericht
 • Het Energieloket is ingericht.
 • Het initiatief 'Dichtbij, Duurzaam van Start' is opgestart.

 

We ondersteunen de samenwerking en partnership met Essenkracht. Daar waar mogelijk haken aan bij het uitgangspunt: lusten en lasten lokaal.

Behaalde mijlpalen
 • Essenkracht is opgericht. Alle kernen zijn hierin vertegenwoordigd. Wij zetten de samenwerking met Essenkracht voort.

 

We gaan zelf het goede voorbeeld geven door de gemeentelijke gebouwen op te werken naar energielabel A en te voorzien van duurzame energie.

Behaalde mijlpalen
 • Er is een sprintsessie geweest waarbij de grote lijnen van de warmtevisie in beeld zijn gebracht.
 • De aanbesteding gas voor gemeentelijke gebouwen is afgerond.
 • De scoop van de opdracht is bepaald voor de monitoringstool gas- en elektriciteitsverbruik (inmiddels is met drie gebouwen een start gemaakt).
 • Het voorstel voor energie inkoop 2021 is gereed.
Status Uitvoering vindt  in 2020 plaats binnen het reguliere werk.
Raadsbrief Raadsbrief 12 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen samengevoegd

 

We stellen een revolverend ‘Duurzaamheidsfonds Tubbergen’ in met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie.

Behaalde mijlpalen
 • Provincie en gemeente Tubbergen overwegen te participeren in een landelijk fonds.
 • Het duurzaamheidsfonds is vastgesteld.
Status Resultaat is opgeleverd en daarmee is de inspanning afgerond.

 

Via externe partijen onze inwoners ondersteunen met advies, duurzaamheidsvragen etc. (Duurzaam Thuis Twente, Energieloket, Stichting Energieke Regio). De verenigingen vormen hierbij een aandachtspunt.

Behaalde mijlpalen
 • De samenwerkingsovereenkomsten ten aanzien van duurzame energieopwekking zijn met betrokken partijen gesloten.
Persbericht

maart 2019: Gezamenlijk beleid geeft meer duidelijkheid over de ontwikkeling van grootschalige zonnevelden

Nationale klimaatdoelen

 

WE STREVEN NAAR EEN AFVALLOOS TUBBERGEN IN 2030

Op basis van monitoring en evaluaties gaan we indien nodig het afvalbeleid (de wijze van inzamelen) bijstellen.

Behaalde mijlpalen
 • De ROVA heeft geadviseerd om de wijze van inzameling afval vooralsnog niet te wijzigen. 
Status Uitvoering vindt in 2020 plaats binnen het reguliere werk.

 

Daar waar mogelijkheden zijn tot scheiding van afval voor maatschappelijke organisaties wordt hierover in gesprek gegaan.

Status Uitvoering vindt in 2020 plaats binnen het reguliere werk.
Raadsbrief Raadsbrief 42 Afvalinzameling maatschappelijke organisaties

 

Daar waar mogelijkheden zijn tot gratis inzameling van afval voor maatschappelijke organisaties wordt hierover in gesprek gegaan.

Status Uitvoering vindt in 2020 plaats binnen het regulieren werk.

 

Beleid en actieplan maken voor circulaire inkoop

Behaalde mijlpalen
 • De verkenning en het plan van aanpak ten aanzien van circulaire inkoop is gereed.  Ten aanzien van de pilot deelvervoer: de scenario's zijn opgeleverd.
 • In april 2019 is het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen voorgesteld. (ondertekening gaat plaatsvinden in februari 2020)

 

ASBEST VAN DE DAKEN VOOR 2024.

Voorlichting en informatie over verwijderen asbest

Behaalde mijlpalen
 • Asbestsaneringsbedrijven en bouwbedrijven hebben elkaar gevonden en bieden een totaalpakket aan.

 

Stimuleren dat de vervanging daar waar mogelijk gekoppeld wordt aan plaatsen zonnepanelen.

Behaalde mijlpalen
 • Dit wordt daar waar mogelijk meegenomen in project 'zon op dak'
Raadsbrief  Raadsbrief 39 Project Gemeente zoekt dak

 

Onderzoek collectief saneren particulieren in NOT verband.

Behaalde mijlpalen
 • Het college heeft besloten om met drie andere NOT gemeenten deel te nemen aan het project voor het collectief asbest saneren. In juni 2019 heeft het bedrijf, waarmee wij samenwerking hadden gezocht, eenzijdig het project gestopt (één dag voordat de inschrijftermijn sloot). Er hadden zich weinig mensen aangemeld (3,5% respons) voor een aanbod. De mensen die zich hadden aangemeld zijn ingelicht.
Status gestopt

 

Vervolg ketenproject (Asbestschakel).

Behaalde mijlpalen
 • Het ketenvormingsproject (Asbestschakel) is ontstaan.
Status Resultaat is opgeleverd en daarmee is de inspanning afgerond.

 

Gratis wegbrengen asbest particulieren.

Status Uitvoering vindt in 2020 plaats binnen het reguliere werk.

 

Verkenning samenwerking met Provincie Overijssel om daken voor 2024 asbestvrij te krijgen.

Behaalde mijlpalen
 • De Provincie heeft middelen beschikbaar gesteld voor het revolverend stimuleringsfonds voor het verwijderen van asbestdaken. De 1e Kamer heeft het wetsvoorstel ten aanzien van het verbod op asbestdaken verworpen.  Het is nog onduidelijk of  en wanneer er wel een verbod komt.  In deze kabinetsperiode is geen nieuw wetsvoorstel gedaan.
 • De gemeente Tubbergen participeert samen met de Provincie in een landelijk fonds.

Waar staan we nu?

Doel 1: Door meer vormen van duurzame energieopwekking toe te passen gaan we het gebruik van fossiele brandstoffen beëindigen. Duurzame opwekking staat synoniem voor gebruik maken van wind, zon, bodemwarmte, biogas en technieken die nog in ontwikkeling zijn.

 

Duurzaamheid is een dynamisch beleidsterrein die volop in ontwikkeling is. Innovaties en nieuwe inzichten bepalen in belangrijke mate het proces van de energietransitie. Met  de koers en aanpak die we volgen  anticiperen we op adequate wijze op interventies en procesdynamiek. Landelijk gezien zijn  er ontwikkelingen waardoor de transitie nog vele onzekerheden kent. We zien nieuwe uitdagingen op ons afkomen, met name als het gaat om de warmtevisie, de RES (Regionale Energie Strategie) en het stimuleren van initiatieven uit de samenleving.

 

Samen met de gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal gaan wij komende jaren invulling geven aan de grootschalige energietransitie ten aanzien van de volgende onderwerpen:

 • Zonneveldbeheer;
 • Warmtevisie;
 • Aandacht voor mogelijkheden wind provincie.

 

Doel 2: We streven naar een afvalloos Tubbergen in 2030

ROVA verzorgt voor ons onder meer de afvalinzameling. De ROVA stelt jaarlijks een grondstofmonitor op. Op basis van de gegevens die in deze monitor zijn opgenomen, bepalen we of we op koers zijn met ons gestelde doel ten aanzien van afval.  

Raadsbrief 25:Grondstoffenmonitor2018

Persbericht: juni 2019: internationaal op de kaart dankzij afvalinzameling

Voor wat betreft afval hebben we de beoogde inspanningen geleverd en deze worden geborgd en voortgezet in de lijn.

 

Doel 3: Asbest van de daken voor 2024.

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetvoorstel asbestdakenverbod per 2025 verworpen. Naast de discussie over gezondheidsrisico’s bij sanering van asbest, is het ‘moeten’ er voorlopig vanaf. Zie ook: Eerste kamer verwerpt wetsvoorstel.

 

Voor dit onderwerp zijn we in afwachting van rijksbeleid. Dat betekent dat we  geen extra inspanningen hebben verricht. 

 

ALGEMENE CONCLUSIE:

Bovenstaande ontwikkelingen betekenen dat wij gaan nadenken over bijstelling van deze agenda. In de P&C documenten van 2020 komen wij hier op terug.

Financiële kaders

Vanuit de begroting 2018 / overdrachtsdocument zijn de volgende middelen beschikbaar:

 • Voor de uitdaging duurzaamheid is een budget beschikbaar van €1,5 miljoen waarvan €225.000 aan procesgeld.
 • Voor de projecten asbestverwijdering en Mineral valley Twente zijn respectievelijk €5.000 en €20.000 beschikbaar.
 • De kosten van Duurzaam (t)huis Twente zijn tot eind 2017 gedekt vanuit subsidies van de VNG en de Provincie. Om de activiteiten voort te kunnen zetten is, voor de periode 2019 en 2020 een bedrag van  €0,50 per inwoner nodig. Dit is €11.000 per jaar.
 • Voor de Twentse energiestrategie is met ingang van het jaar 2018 een structureel budget beschikbaar van  €6.880 per jaar.

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

In de begroting 2019 is onderstaand budget beschikbaar gesteld:

Wat gaat het in 2019 extra kosten? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Procesgeld thema "Duurzaamheid" (voor vier jaar) -32 0 -32
Eindtotaal -32 0 -32

 

Programmajournaal 1

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Programmajournaal 2

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Jaarstukken

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Wonen en ruimte

Wat willen we bereiken?

 • We willen bereiken dat de woningmarkt in Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte. We willen dat elke toevoeging aan de markt ‘raak’ is.
 • We willen plannen ontwikkelen die niet alleen op de korte termijn voorzien in actuele, concrete behoefte, maar ook op de middellange termijn verstandig zijn.
 • We houden aandacht voor differentiatie per kern
 • We willen samen met de kernen het gesprek (blijven) aangaan om invulling te geven aan de woonprogrammering.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder zijn de in 2019 behaalde mijlpalen weergegeven:

 

Onderzoek naar de concrete woningbehoefte, ook door middel van keukentafelgesprekken (waaronder onderzoek naar kleinere kavels, sociale woningbouw en kangoeroewoningen in de kernen).

Behaalde mijlpalen
 • Met alle kernen zijn gesprekken gevoerd over de concrete woningbehoefte in de kern en potentiële inbreidingslocaties.

 

Onderzoek mogelijke locaties voor woningbouw. Per kern is een aantal mogelijke locaties genoemd.

Behaalde mijlpalen
 • Wij zijn gestart met onze proactieve aanpak om op basis van de kwalitatieve behoefte per kern de mogelijke ontwikkellocaties te initiëren. Alles in samenwerking met de MijnDorp2030 woon-werkgroepen per kern. Elk dorp is in staat gesteld om enquêtes uit te voeren.
 • In de meeste kernen inventarisatie van inbreidingslocaties gerealiseerd en is er een uitvoeringsprogramma per kern.

 

Bouwen voor de concrete behoefte van jong en oud; zoals bijvoorbeeld betaalbare huurwoningen, kleinere woningen en in een gezonde mix op de juiste locaties.

Behaalde mijlpalen
 • Projecten die zijn gerealiseerd: Reutum
 • Projecten die in uitvoering zijn: Tubbergen (De Esch, de Marke), Manderveen, Geesteren (Hutten fase 2)
 • Projecten die in voorbereiding zijn: Albergen, Langeveen, Vasse, Reutum, Maria parochie / Harbrinkhoek, Fleringen (huurappartementen)
Persbericht

februari 2019: wonen op De Esch weer een stap dichterbij

juli 2019: start CPO bouw zicht voor toekomstige bewoners De Marke

september 2019: vaststelling bestemmingsplan Tubbergen De Esch

 

Waar mogelijk promotie voor huren.

Behaalde mijlpalen
 • Dit is niet specifiek gedaan, maar op basis van de enquête is wel de behoefte in beeld gekregen.
Persbericht februari 2019: woningstichting en gemeente Tubbergen ondertekenen prestatieafspraken 2019

 

Bij inbreiding zo mogelijk kansen tot verschuiving van maatschappelijk vastgoed naar woningen benutten.

Behaalde mijlpalen
 • Wij hebben de planvorming rondom gebiedsontwikkeling  gefaciliteerd. Er is nog geen besluitvorming.

 

Er moet gebouwd blijven worden. Zo nodig door middel van nieuwbouwkavels door bestemmingsplannen in uitleggebieden vast te stellen, indien sprake is van een concrete behoefte op langere termijn.

Behaalde mijlpalen
 • Er is gestart met gesprekken over aankoop van gronden in Harbrinkhoek, Geesteren, Albergen en Vasse.

Waar staan we nu?

Er zijn gesprekken gevoerd met alle kernen van  MijnDorp2030!. Binnen de kaders van het RWP (Regionale Woonprogrammering Twente) , Ladder voor Duurzame Verstedelijking (LDV),  Kwalitatief Programmeren en de gemeentelijke Uitvoeringsnota Woningbouw is naar aanleiding van de gesprekken over concrete behoefte en potentiële inbreidingslocaties een Uitvoeringsprogramma woningbouw opgesteld voor vijf kernen.

Op basis hiervan is woningbouw aangejaagd, waarbij resultaten afhankelijk zijn van medewerking eigenaren, ontwikkelaars en zeker ook van financiële kaders.

Financiële kaders

Vanuit de begroting 2018 / overdrachtsdocument zijn de volgende middelen beschikbaar:

 • Voor de uitdaging ”meer aandacht voor inbreiding” is een budget beschikbaar van €1.610.000 waarvan €160.000 voor procesgeld.
 • Continuering startersleningen.
 • Instellen blijversleningen

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

In de begroting 2019 zijn de volgende budgetten beschikbaar gesteld:

Wat gaan het in 2019 extra kosten? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
We willen dat de woningmarkt in de gemeente Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte. We willen plannen ontwikkelen die zowel op de korte termijn voorzien in actuele, concrete behoefte, als ook op de middellange termijn verstandig zijn. We houden aandacht voor differentiatie per kern en willen samen met de kernen het gesprek (blijven) aangaan om invulling te geven aan de woonprogrammering. We gaan bouwlocaties aanwijzen n.a.v. de woningbehoefte. -53 0 -53
Procesgeld thema Wonen  en ruimte (voor vier jaar) -40 0 -40
Eindtotaal -93 0 -93

 

Programmajournaal 1

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Programmajournaal 2

Het incidentele budget van €50.400 voor de inspanning 'We willen dat de woningmarkt in de gemeente Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte.' is deels niet benodigd geweest, gezien deze inspanning voor een gedeelte heeft plaatsgevonden binnen de reguliere budgetten. Een gedeelte van dit budget (€25.000) is komen te vervallen.

 

Jaarstukken

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Duurzaam leven - financieel

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 0 10 78 68
Lasten 190 569 416 152
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -190 -559 -338 221
Onttrekkingen aan reserves 0 359 249 -109
Toevoegingen aan reserves 0 0 46 -46
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -190 -200 -135 66

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Procesgeld duurzaamheid (voordeel €25.000)

Het incidentele budget van €25.000 'Procesgeld duurzaamheid voor 4 jaar' is 2019 niet besteed en wordt overgeheveld naar 2020 (zie ook voorstel budgetoverheveling).

 

Procesgeld wonen en ruimte (voordeel €35.000) 

Het incidentele budget van €40.000 'Procesgeld wonen en ruimte voor 4 jaar' is 2019 niet volledig besteed, het restant wordt overgeheveld naar 2020 (zie ook voorstel budgetoverheveling).

 

Mutaties reserves

Het verschil op de mutaties van de reserves  betreft voornamelijk een dotatie aan de reserves van €46.000 m.b.t. het kernenfonds en  lagere onttrekkingen voor duurzame energietransitie €11.000 en maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie €77.000. Zie voorstel budgetoverheveling.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".