Bereikbaar en aantrekkelijk

Inleiding Bereikbaar en aantrekkelijk

Mobiliteit

Wat willen we bereiken?

 • Verbeteren veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers.
 • Verbeteren veiligheid en bereikbaarheid ‘auto’.
 • Verbeteren mogelijkheden om te reizen met het openbaar vervoer.
 • Instandhouding van adequate parkeervoorzieningen.
 • Uitbreiden communicatie over verkeersgedrag.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder zijn de in 2019 behaalde mijlpalen weergegeven:

 

Het stimuleren van het fietsgebruik, met als basis een goed en veilige fietsnetwerk, met speciale aandacht voor ouderen en scholieren (met name schoolroutes).

Status Deze inspanning is nog niet afgerond, maar wordt in 2020 opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan.  

 

Het veiliger maken van en verbeteren van fietsvoorzieningen, zodat het gebruik toeneemt en de bereikbaarheid voor gebruikers toeneemt.

Status Deze inspanning is nog niet afgerond, maar wordt in 2020 opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan.  


De bestaande openbaar vervoer voorziening verbeteren of uitbreiden met nieuwe verbindingen of mogelijkheden.

Behaalde mijlpalen
 • Na overleg en afstemming met Provincie. buurtbus, Syntus en buurgemeenten is de nieuwe openbaar vervoerverbinding tussen Tubbergen en Hardenberg is op 16 december 2019 van start gegaan. Per 15 december 2019 is ook lijn 264 gestart, waarmee lijn 64 gedurende twee zitten in de ochtendspots wordt ontlast.
 • We hebben actief bemiddeld in het dienstenrooster van Keolis in verband met volle busverbinding Tubbergen-Almelo (motie).
Persbericht

oktober 2019: rechtstreekse busverbinding Tubbergen-Hardenberg vanaf 16 december een feit

november 2019: veertig minuten met de bus van Tubbergen naar Hardenberg

december 2019: eerste rit van Tubbergen naar Hardenberg met de buurtbus

Raadsbrief Raadsbrief 38 Openbaar vervoerverbinding Tubbergen Hardenberg

 

Het verbeteren en uitbreiden van de communicatie over verkeersgedrag en verkeersmaatregelen.

Status Deze inspanning is nog niet afgerond, maar wordt in 2020 opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan.  

 

Deelnemen aan een projectgroep van provincie Overijssel en/of rijksoverheid en/of gemeenten over de verkeersproblematiek in Zenderen en Borne.

Behaalde mijlpalen
 • De gemeente Tubbergen neemt deel aan een projectgroep over de verkeersproblematiek in Zenderen en Borne.  

Waar staan we nu?

Het verbeteren van de veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers en auto's en de communicatie over het verkeersgedrag:

Deze onderdelen worden opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan.

Het verbeteren van de mogelijkheden om te reizen met het openbaar vervoer:

Afstemming blijft plaatsvinden met Provincie en Keolis.

Instandhouding van adequate parkeervoorzieningen.

Er zijn geen specifieke initiatieven geweest. Er heeft wel toetsing plaatsgevonden van bouwplannen, ontwikkelingen en dergelijke op grond van “Bouwen en parkeren 2018”.

Financiële kaders

Vanuit de begroting 2018 / overdrachtsdocument zijn de volgende middelen beschikbaar:

 • Voor het verbeteren van de (fiets)verkeersveiligheid Manderveenseweg is in afwachting met de gesprekken met betrokkenen een bedrag gereserveerd van €1,750  miljoen.
 • Voor het aanleggen van een fietspad Veeneggeweg / Voshaarsweg is een bedrag van €50.000 beschikbaar

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

In de begroting 2019 zijn de volgende budgetten beschikbaar gesteld:

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld -incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Stimuleren van het fietsgebruik en het verbeteren van de fietsvoorzieningen -3,5 0 -3,5
Het  veiliger maken van de fietsvoorzieningen zodat het gebruik toeneemt en de bereikbaarheid beter wordt. -3,5 0 -3,5
Het verbeteren en uitbreiden van de communicatie over verkeersgedrag en -maatregelen, meer gebruik maken van HAH-blad en andere media, het versterken van de koppeling tussen infrastructurele projecten en verkeersgedrag en extra inzet van HAH-blad en andere media wanneer infrastructurele projecten worden uitgevoerd. -7 0 -7
Procesgeld thema Mobiliteit (voor vier jaar) -20 0 -20
Eindtotaal -34 0 -34

 

Programmajournaal 1

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Programmajournaal 2

De incidentele budgetten voor de inspanningen met betrekking tot het stimuleren van fietsgebruik, het veiliger maken en verbeteren van fietsvoorzieningen en het verbeteren en uitbreiden van de communicatie over verkeersgedrag en verkeersmaatregelen zijn niet benodigd. Deze inspanningen zijn opgenomen in het Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan en kunnen worden uitgevoerd binnen de reguliere capaciteit. Deze budgetten zijn vervallen.

 

Jaarstukken

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Landelijk gebied

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen resultaten. Hieronder zijn de in 2019 behaalde mijlpalen weergegeven:

 

Ondersteuning van het ondernemerschap door:

 • Inzet agrarisch consulent als sparringpartner voor ondernemers
 • Onderzoek mogelijkheden innovatie /rol gemeente
Behaalde mijlpalen
 • We maken geen aparte visie over landelijk gebied, omdat deze ingesloten zit in de Omgevingsvisie. Met de Provincie en het Waterschap Vechtstromen is een eerste verkenning gedaan om samen op te trekken voor de opgaven binnen het landelijk gebied.

 

Bijdrage aan de kringlooplandbouw door invulling ambitie Mineral Valley Twente (MVT):  

 • Actief participeren in de netwerkorganisatie MVT
Behaalde mijlpalen
 • Er is overeenstemming over de deel te nemen partijen aan de Mineral Valley en de bij te dragen middelen en menskracht.  Dit heeft geleid tot een ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en de oprichtingsakte tussen deelnemende partijen van Mineral Valley.
 • Tussen LTO en  wethouders NOT zijn goede afspraken gemaakt over voortgang in NOT verband.
 • We zijn gestart met het uitbreiden van het aantal proeftuinen van Mineral Valley (van 20 naar 40).

Voor meer informatie over Mineral Valley zie de Website van Mineral Valley

Persbericht

mei 2019: Samenwerking bekrachtigd samen aan de slag met verwaarding mest en gezondere bodem

december 2019: proeftuinen presenteren zich tijdens bijeenkomst Mineral Valley Twente

 

Bijdrage aan de kringlooplandbouw door invulling ambitie Mineral Valley Twente (MVT):  

 • Uitvoering geven aan de pilot “Twents bermgras verrijkt bodemleven” binnen het plan van aanpak Circulair Terreinbeheer
Status

Uitvoering vindt in 2020 plaats binnen het reguliere werk.

 

Inzet van de ‘ervencoach’ om de individuele erfeigenaar actief te benaderen.

Behaalde mijlpalen
 • Er zijn vier ervencoaches aangesteld. Zij werken in NOT verband.  Met de Provincie is overeen gekomen dat alle ervencoaches in 2020 worden ondergebracht bij provinciaal programma 'Toekomstgerichte erven specifiek Stoppersregeling  en Warme sanering Varkenshouderij'.
 • De ervencoaches hebben de  boerinnenavond georganiseerd.
 • De bijeenkomst over biomassa heeft plaatsgevonden.
Persbericht

maart 2019: ervencoaches als wegwijzers bij het maken van keuzes

juni 2019: ervencoach helpt agrariërs bij moeilijke vraagstukken

 

Prestatie afspraken maken met Platform ‘Natuurlijk Tubbergen’.

Behaalde mijlpalen
 • Biodiversiteit: Het proces tot opstellen van het uitvoeringsplan biodiversiteit is in voorbereiding.
 • Landschapsdeal: In 2019 is de Landschapsdeal NOT gerealiseerd. De Landschapsdeal is een alliantie/ projectgroep tussen de LTO, de Stichting behoud Twents Landschap, het Waterschap Vechtstromen het Landschap Overijssel en de gemeenten Oldenzaal, Losser, Dinkelland en Tubbergen. De partners hebben de komende tijd € 110.000 beschikbaar voor gezamenlijke activiteiten die de kwaliteit van het waardevolle cultuurlandschap en daarmee ook de biodiversiteit, moeten borgen. In 2020 wordt gestart met een communicatietraject gericht op voorlichting, educatie, kennisoverdracht, trainingen en cursussen. Het vervolg traject zal bestaan uit het realiseren van landschapsherstel projecten die vanuit de diverse gebieden moeten ontstaan, waar mogelijk zullen deze ondersteunt worden vanuit de projectgroep.
 • Platform Natuurlijk Tubbergen: In 2019 is onder leiding van de gemeente  inzet gepleegd door een groep van ca. tien Tubbergse  “natuurclubs”  om een overall Platform Natuur Tubbergen op te richten. Doel was om alle partijen in één nieuw platform te vertegenwoordigen om de samenwerking en afstemming , en daarmee de effectiviteit,   te verbeteren. Door de deze samenwerking zou er meer synergie ontstaan en meer financiële armslag worden verkregen om projecten in het kader van het versterken van de biodiversiteit van de grond te krijgen. Gebleken is dat  in 2019 geen basis is om te komen tot het oprichten van het Platform Natuurlijk Tubbergen. In plaats van het Platform worden gezamenlijk natuurdagen georganiseerd.  
 • Natuur Educatie Op Locatie (NEOL): 2019 heeft vooral in het teken gestaan van het uitvoeren van pilots met basisscholen door Wonderrijck op erven, weilanden, agrarische bedrijven, inzaailocaties etc. met als doel het idee van Natuur Educatie op Locatie nader te verkennen en geschikt te maken om uit te rollen in het lesprogramma van de basisscholen. Tevens was van belang om de check te doen of de scholen ook daadwerkelijk gemotiveerd zijn om mee te doen. In november is door de scholen aangeven dat zij meerwaarde zien in het project en  dit een vervolg willen geven.  In een  nadere uitwerking van het idee, in een concreet projectplan, moet de financiële haalbaarheid worden getoetst door Wonderrijck.

Waar staan we nu?

Stikstofproblematiek

De gewenste bijdrage van de landbouw aan de stikstofproblematiek kan niet los worden gezien van de bijdrage aan opgaven op het gebied van klimaat, luchtkwaliteit, gezondheid, bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en dierenwelzijn.

 

Door bovengenoemde ontwikkelingen worden de melkveehouders en hun gezin op de proef gesteld. In de huidige situatie waarin veel onzekerheid wordt ervaren zijn gesprekken over de toekomst van het boerenbedrijf hét gesprek aan de keukentafel.

 

De huidige marges zijn beperkt en nogal problematisch gezien de uitdagingen die de agrarische sector te wachten staat. De verschillen tussen de bedrijven zijn groot. Uitbreiding en verbreding van activiteiten kan een aanvulling zijn op het verdienmodel.

 

De problematiek rond stikstof is een breed maatschappelijk probleem, waarbij de landbouw een deel van de oplossing kan bieden. Stoppen is een emotionele beslissing en wordt bedrijfsbeëindiging vaak als bedreiging gezien. Toch creëert het mogelijkheden voor de blijvers binnen de gebiedsgerichte aanpak stikstof. De provincie ziet de gemeente als partner in dit proces, hierin zullen we onze weg nog moeten vinden. 

Persbericht: juni 2019: dossier PAS -programma aanpak stikstof

 

Ervencoaches

In Tubbergen zijn vier ervencoaches aangesteld. Zij helpen bij agrarische bedrijfsontwikkeling en kunnen ingezet worden als sparringpartner of geven desgevraagd advies, hulp of begeleiding. In 2019 hebben zij in Tubbergen 35 keukentafelgesprekken gevoerd. De volgende thema's zijn daarbij besproken:

 • Nieuwe functies
 • Energie
 • Doorontwikkeling
 • Financiën
 • Bedrijfsvoering
 • Zorgen
 • Sloop
 • Asbest

 

Zie voor meer informatie: Infographic ervencoaches Tubbergen

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

In de begroting 2019 zijn de volgende budgetten beschikbaar gesteld:

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Innovatievere agro en foodsector: ondersteuning van het ondernemerschap door inzet agrarisch consulent als sparringpartner voor ondernemers en onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatie. -15 0 -15
Toekomstgerichte erven: inzet van de 'ervencoach' om de individuele erfeigenaar actief te benaderen/opdrachtomschrijving ervencoach i.s.m. de NOT-gemeenten. -35 0 -35
Biodiversiteit: uitvoering geven aan versterking coulisselandschap/landschapsdeal en opstellen agenda voor biodiversiteit. -20 0 -20
Procesgeld thema Landelijk gebied (voor vier jaar) -100 0 -100
Eindtotaal -170 0 -170

 

Programmajournaal 1

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Programmajournaal 2

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Jaarstukken

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bereikbaar en aantrekkelijk - financieel

Overzicht baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 0 18 15 -3
Lasten 254 86 80 6
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -254 -68 -65 3
Onttrekkingen aan reserves 205 18 15 -3
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -49 -49 -50 -0

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".