9. Jaarrekening 2019

Balans

Balans

Balans per 31 december
(bedragen x € 1.000,--) 2019 2018 2019 2018
ACTIVA PASSIVA
Vaste activa Vaste passiva
Immateriële vaste activa Eigen vermogen
Bijdr. aan activa in eigendom van derden 195 210 Reserves
195 210 a. algemene reserve 4.543 5.826
Materiële vaste activa b. bestemmingsreserves 18.745 18.948
Investeringen met een economisch nut c. gerealiseerd resultaat 2.396 1.035
a. gronden uitgegeven in erfpacht 32 32 25.683 25.809
b. overige investeringen met economisch nut 16.937 17.514 Voorzieningen
c. investeringen met economish nut
waarvoor een heffing wordt geheven 9.471 8.934
d. investeringen met maatschappelijk nut 645 433 a. verplichtingen, verliezen en risico's 2.713 2.770
e. strategische gronden 1.644 1.623 b. onderhoudsegalisatievoorziening 1.034 866
28.729 28.535 c. door derden beklemde middelen 602 813
Financiële vaste activa 4.349 4.449
Kapitaalverstrekking aan: Vaste schulden met een rente typische looptijd
a. deelnemingen 663 663 van één jaar of langer
b. gemeenschappelijke regelingen 33 33 a. binnenlandse pensioenfondsen en
696 696 verzekeringsinstellingen 0 113
Leningen aan: b. binnenlandse banken en overige
a. woningbouwcorporaties 0 45 financiële instellingen 5.967 7.394
b. leningen aan deelnemingen 187 354 5.967 7.507
187 399
c. overige langlopende leningen u/g 1.686 1.117
1.686 1.117
2.569 2.213
Totaal vaste activa 31.492 30.958 Totaal vaste passiva 36.000 37.766
Vlottende activa Vlottende passiva
Voorraden Netto schulden met een rente-
a. gronden niet in exploitatie 0 0 typische looptijd korter dan één jaar
b. gronden in exploitatie -618 -569 a. kasgeldleningen 4.000 0
c. overige voorraden 0 0 b. bank- en girosaldi 0 0
-618 -569 c. overige schulden 1.456 4.306
5.456 4.306
Uitzettingen looptijd korter dan 1 jaar
a. overige vorderingen 7.652 7.379
b. uitzettingen 's Rijksschatkist met een
looptijd korter dan één jaar 4.015 5.008
11.667 12.387
Liquide middelen
a. kas 0 0
b. bank- en girosaldi 229 235
229 235
Overlopende activa 349 359 Overlopende passiva 1.663 1.298
Totaal vlottende activa 11.627 12.412 Totaal vlottende passiva 7.119 5.604
Totaal activa 43.119 43.370 Totaal passiva 43.119 43.370
Verliescompensatie krachtensde wet op
vennootschapsbelasting 1969 bestaat 0 85 Waarborgsommen en garanties 30.044 31.471

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Programmarekening 2019 ( Bedragen x € 1.000 ) Ontwerp baten Ontwerp lasten Ontwerp Saldo Begroting baten Begroting lasten Begroting saldo Rekening baten Rekening lasten Rekening saldo
Omschrijving programma's
Programma ambitiedeel
Ambitie kernagenda's 0 310 -310 0 44 -44 0 -69 69
Ambitie samen redzaam, gezond meedoen 0 151 -151 4 87 -83 0 77 -77
Ambitie leren en talent 0 30 -30 0 19 -19 0 19 -19
Ambitie werk aan de winkel 0 296 -296 183 401 -218 59 293 -234
Ambitie bereikbaar en aantrekkelijk 0 254 -254 18 86 -68 15 80 -65
Ambitie duurzaam leven 0 190 -190 10 569 -559 78 416 -338
Ambitie participatieprocessen 0 877 -877 0 775 -775 0 496 -496
Totaal ambitiedeel 0 2.107 -2.107 215 1.982 -1.766 152 1.313 -1.160
Programma basisdeel
Bestuur en middelen (exlusief algemene dekkingsmiddelen) 1.121 2.015 -894 2.328 3.569 -1.241 2.048 2.918 -869
Algemene dekkingsmiddelen
1. Lokale heffingen 4.054 31 4.023 4.054 31 4.023 4.016 33 3.983
2. Algemene uitkeringen 25.823 15 25.809 26.707 15 26.692 27.233 15 27.219
3. Dividend 891 3 888 1.112 3 1.109 1.113 0 1.113
4. Saldo financieringsfunctie 19 -89 109 22 -132 155 37 -119 156
5. Overhead 0 4.975 -4.975 5 5.103 -5.098 5 5.125 -5.120
6. Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 85 -85
7. Onvoorzien 0 20 -20 0 0 0 0 0 0
Sub-totaal 31.909 6.970 24.939 34.228 8.588 25.640 34.453 8.056 26.396
Dienstverlening en burgerzaken 259 509 -250 260 580 -320 248 568 -320
Veiligheid 26 2.780 -2.754 26 2.810 -2.784 18 2.783 -2.765
Openbare ruimte en mobiliteit 2.227 5.727 -3.500 2.310 5.623 -3.313 2.359 5.528 -3.168
Economie 514 538 -24 243 352 -108 279 354 -76
Onderwijs 64 1.630 -1.566 68 1.810 -1.742 69 1.775 -1.706
Sport en accommodaties 114 1.309 -1.195 122 1.350 -1.228 105 1.315 -1.210
Cultuur en recreatie 7 708 -701 45 741 -696 22 727 -705
Sociaal domein 2.803 17.544 -14.741 2.982 18.150 -15.168 3.228 17.402 -14.174
Milieu 1.578 1.463 115 1.582 1.492 89 1.446 1.346 99
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 2.139 2.216 -76 2.891 3.162 -271 3.210 3.747 -536
Totaal basisdeel 41.639 41.392 247 44.757 44.659 98 45.436 43.601 1.835
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 41.639 43.499 -1.860 44.972 46.640 -1.668 45.589 44.914 675
Mutaties reserves
Mutaties reserves 2.679 818 1.860 2.280 612 1.668 2.384 664 1.721
Het gerealiseerde resultaat 44.318 44.318 0 47.252 47.252 -0 47.973 45.578 2.396

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens de Kadernota Rechtmatigheid 2018 van de Commissie BBV zijn er echter situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uiteengezette beleid zijn gebleven, zoals compensatie van hogere kosten door direct gerelateerde hogere opbrengsten en kostenoverschrijdingen bij open-einde regelingen.

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen van de programma’s opgenomen (overschrijding van de lasten) met daarbij de verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door de raad geformuleerde beleid. Voor een nadere uiteenzetting van de verschillen wordt verwezen naar de toelichting op de baten en lasten. De raad autoriseert deze kostenoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening.


Programma Begrotingsafwijking lasten verklaring overschrijding conclusie
begroot werkelijk verschil
Programma economie 352 354 -2 • Programma economie € 2.000: Tegenover de hogere lasten van de grondexploitatie's (bedrijventereinen) staan hogere baten. Past binnen het beleid
Programma volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 3.162 3.747 -584 • Programma volkshuisvesting en ruimtelijke ordening € 584.000: Tegenover de hogere lasten van de grondexploitaties staan hogere baten Past binnen het beleid

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarden. De in deze jaarrekening verantwoorde bedragen zijn vermeld in euro’s (€1).  De baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen in het boekjaar waarin het dividend betaalbaar gesteld wordt (besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene vergadering van Aandeelhouders). Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personeelslasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt, daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting te worden gevormd.

Balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa met een economisch nut

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief zijn onder de volgende voorwaarden geactiveerd:

 • Het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen.
 • De technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien staat vast.
 • Het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut genereert.
 • De uitgaven die aan het actief toe te rekenen zijn, zijn betrouwbaar zijn vast te stellen.

 

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is voldaan:

 • Er is sprake van een investering door een derde.
 • De investering draagt bij aan de publieke taak.
 • De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen.
 • De bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

 

Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa (bij derden) waarvoor de bijdrage aan derden is verstrekt.

Activum

Afschrijvingstermijn in jaren

Onderzoek/ontwikkeling

5

 

Materiële vaste activa met een economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur. Jaarlijks wordt de boekwaarde met een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd. Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn, in voorgaande jaren soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt.

 

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Activum

  Afschrijvingstermijn in jaren

Riolering (Gemeentelijk rioleringsplan)

  50

Gebouwen van steen, betonwerken m.b.t. riolering en aanleg/renovatie sportterrein (gras)

  40

Liften, wegen met elementenverharding, aanleg/renovatie sportterrein (kunstgras), duurzame activa (materiaal hout/hard), duurzame voorzieningen in schoolgebouwen en aangelegd gronddepot

  25

Gebouwen van ander materiaal, woonwagens, renovatie, verbouw, (vervanging) riolering gebouw, kunstwerken en wegen met asfaltverharding

  20

Hekwerken, noodlokalen, elektrotechnische installaties, werktuigbouwkundige installaties, cv-installatie, isolatie/ventilatie/energiebesparing/klimaatbeheersing,  1e inrichting scholen, elektronica en mechanica m.b.t. riolering, grasbetonstenen, verkeersmaatregelen/installaties en openbare verlichting

  15

Halteplaatsen openbaar vervoer

  12

Beveiliging (alarminstallaties), brandbeveiligings- en brandpreventievoorzieningen, buitenzonwering, stoffering, dranghekken, speeltoestellen, duurzame gebruiksgoederen en bewegwijzering/straatmeubilair

  10

Luchtfoto’s, grootschalige basiskaart en digitale kadasterkaart

  4

Investeringen met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Laatst genoemden worden altijd geactiveerd.

 

Door contractuele, technische of economische redenen of op grond van een afwijkend besluit van de gemeenteraad kan incidenteel afgeweken worden van de tabel.

 

 

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut worden geactiveerd en jaarlijks lineair afgeschreven. Jaarlijks wordt de boekwaarde met een vast percentage van de verkrijging- of vervaardigingsprijs verminderd. De afschrijvingstermijn wordt per afzonderlijk activum bekeken. De ondergrond van investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut wordt als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus afgeschreven).

 

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering tot marktwaarde plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

 

Vlottende activa

Grond- en hulpstoffen

Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijging- of vervaardigingsprijs worden de grond- en hulpstoffen tegen deze lagere marktwaarde gewaardeerd.

 

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en kunnen vervaardigingskosten worden geactiveerd.

De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt een afwaardering naar de lagere marktwaarde verantwoord/wordt een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat getroffen. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten (limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs worden daarnaast een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen en is de werkelijk over vreemd vermogen betaalde rente over het boekjaar toegerekend. De rente is toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari van het betreffende boekjaar.

De disconteringsvoet die is gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties is voor alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone.

Voor winstneming geldt de percentage of completion-methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd, wordt tussentijds naar rato van de voortgang van de kosten en de opbrengsten, winst genomen. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

 1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én
 2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én
 3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Verantwoorde uitzettingen korter dan één jaar en overlopende activa hebben overwegend een kortlopend karakter en zullen binnen één jaar na balansdatum worden afgewikkeld. Als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) zijn gemeenten eigen-risicodrager geworden ten aanzien van de bijstandsverlening. Formeel behoren alle gemeentelijke vorderingen reëel gewaardeerd te worden. Gelet op de slechte situatie in de agrarische sector bestaat er de mogelijkheid dat enkele vorderingen toch niet geheel dan wel gedeeltelijk zullen worden geïncasseerd. In dit geval is het echter reëel om slechts 20% van de hoofdsom op te nemen.

 


Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

 

Vaste financieringsmiddelen

Reserves

Naast de algemene reserve zijn er diverse reserves gevormd die voor een specifiek doel bestemd zijn. Het muteren van reserves vindt plaats op aangeven van de raad. 

 

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De voorziening pensioenverplichtingen ten behoeve van de wethouders is op contante waarde van de (al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen' die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

 

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van langer dan één jaar.

 

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

 

Borg- en garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, zijn deze buiten de telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde jaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Toelichting op de balans per 31 december

Vaste activa

Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

Immateriële vaste activa Boekwaarde Investe- Afschrijving/ Boekwaarde
(Bedragen x € 1.000) 1-1-2019 ringen aflossing 43465
Bijdr. aan activa in eigendom van derden 210 15 195
Totaal 210 0 15 195

Materiële vaste activa

De post materiële vaste activa wordt onderscheiden in:

 Materiële vaste activa Saldo Saldo
(bedragen x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018
In erfpacht uitgegeven gronden 32 32
Investeringen met een economisch nut 16.937 17.514
Investeringen met economish nut waarvoor een heffing wordt geheven 9.471 8.934
Investeringen met maatschappelijk nut 645 433
Strategische gronden 1.644 1.623
Totaal 28.729 28.535

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële activa weer:  

Materiële vaste activa Boekwaarde Investe- Desin- afschrijvingen/ Boekwaarde
(bedragen x € 1.000) 1-1-2019 ringen vesteringen herwaardering 31-12-2019
In erfpacht uitgeven gronden 32 0 0 0 32
Gebouwen 13.471 248 224 671 12.824
Gronden en terreinen E.N.** 2.549 262 82 5 2.723
Grond,weg en waterw.M.N* 433 248 0 37 645
Grond,weg en waterw.E.N** 474 3 0 29 448
Grond, weg en watew.E.N waarvoor heffing wordt geheven** 8.934 873 0 337 9.470
Overige mat.vaste activa E.N.** 261 0 0 39 222
Duurzame bedrijfsmiddelen E.N** 760 15 0 54 720
Strategische gronden 1.622 22 0 0 1.644
*M.N. maatschappelijk nut
**E.N. economisch nut
Totaal 28.536 1.670 306 1.171 28.729

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in materiële vaste activa met economisch nut staan in onderstaand overzicht vermeld:

Materiële vaste activa beschikbaar besteed besteed in restant
met economisch nut gesteld voorgaande dienstjaar krediet
(bedragen x € 1.000) krediet dienstjaren
Vervanging gemaal Boskamp 259 80 139 39
Aanschaf pompen tbv gemaal Boskamp 81 32 41 8
Rioolverv GRP achterstallig onderhoud 110 79 31 0
Afkoppelen verhard opp Tubbergen (3ha) 300 91 209 0
Vervanging afvoerleiding Tubbergen 350 34 317 -0
Rioolvervanging Julianastraat 175 0 34 141
Nieuwe sporthal Tubbergen, gebouw 2.169 2.084 33 53
Renovatie pompgemalen 238 141 70 27
Zalencentrum Manderveen, grond 128 0 128 0
Zalencentrum Manderveen, opstal 174 0 174 0
Kulturhus Manderveen, grond 90 0 90 0
Landbouwbank Manderveen, opstal 26 0 26 0
Landbouwbank Manderveen, grond 20 0 20 0
Ijsbaan Manderveen, grond 24 0 24 0
Totaal 4.144 2.541 1.336 267

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in materiële vaste activa met maatschappelijk nut staan in onderstaand overzicht vermeld:

Materiële vaste activa beschikbaar besteed besteed in restant
met maatschappelijk nut gesteld voorgaande dienstjaar krediet
(bedragen x € 1.000) krediet dienstjaren
Verv. Openb Verlichting Juliana- en Bernhardstr 40 0 40 0
Maatregelen veiligheid fietsers 100 0 42 58
Fietspad Veeneggeweg/Voshaarsweg 50 0 50 0
Verkeersveil-verharding Veldboersweg Langeveen 100 0 72 28
Totaal 290 0 205 85

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Kredietoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens de Kadernota Rechtmatigheid 2018 van de Commissie BBV zijn er situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleid en binnen het doel blijven waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld. Zoals uit bovenstaande opstelling blijkt dat er geen kredietoverschrijdingen groter zijn dan €10.000.   

 

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Financiële vaste activa Boekwaarde Investe- Afschrijving/ Boekwaarde
(Bedragen x € 1.000) 1-1-2019 ringen aflossing 31-12-2019
Kapitaalverstrekkingen:
Deelnemingen 663 0 -0 663
Gemeenschappelijke regelingen 33 0 0 33
Leningen aan :
Woningbouwcorporaties 45 0 45 0
Leningen aan deelnemingen 354 0 167 187
399 0 212 187
Overige langlopende leningen 1.117 789 221 1.686
Totaal 2.213 789 433 2.569

Vlottende activa

Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar in exploitatie genomen bouwgronden en overige voorraden. De niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn ondergebracht onder de materiële activa onderdeel strategische gronden.

 

Van de in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven:

Boekwaarde Mutaties in het jaar 2019 Boekwaarde Voorziening Balanswaarde
Gronden per Uitgaven Inkomsten Winstneming per verlieslatend per
in exploitatie 1 jan. 2019 31 dec. 2018 complex 31 dec. 2019
(*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000)
Binnenveld II -377 202 0 160 -15 -15
De Marke 0 431 220 210 314 -104
Hutten -22 84 348 106 -180 -180
Weemselerveld Zuid -259 93 0 100 -66 -66
Weemselerveld fase III 10 30 348 106 -202 -202
Dannenkamp -238 207 -11 -42 -42
Steenbrei III 60 28 148 9 -52 -52
Knooperf Langeveen 112 11 89 0 34 34
De Scholt 4 -67 44 127 12 -137 -137
Bessentuin 34 12 83 -37 -37
Lutkeberg 179 6 -2 184 184
Totaal -568 1.148 1.363 480 -304 314 -618
Balanswaarde Geraamde nog te Geraamde nog te Geraamd Geraamd
Gronden per maken kosten realiseren resultaat resultaat
in exploitatie 31 dec. 2019 opbrengsten (nominale waarde) (contante waarde)
(*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000)
Binnenveld II -15 12 - -3 -3
De Marke -104 104 - 314 302
Hutten -180 138 - -23 -22
Weemselerveld Zuid -66 171 262 -158 -155
Weemselerveld fase III -202 64 132 -270 -259
Dannenkamp -42 32 - -11 -11
Steenbrei III -52 166 199 -80 -76
Knooperf Langeveen 34 5 - -3 -3
De Scholt 4 -137 409 447 -175 -165
Bessentuin -37 144 88 -71 -67
Lutkeberg 184 18 -8 -8
Totaal -618 1.263 1.128 -487 -467

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van februari 2020 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek, maar minimaal jaarlijks, wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden.

 

Het college hanteert de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van haar schattingen:

 • Rentepercentage bedraagt 0,5%;
 • Alle kostenopgaven bouw- en woonrijp maken zijn opnieuw beoordeeld/geraamd door de afdeling Openbare Ruimte.
  Bij de kostenopgave is een fasering met een cbs index toegepast.
  Het budget per jaar inclusief de index is in de betreffende jaarschijf van de grondexploitatie opgenomen.
 • Geen opbrengstenindexatie
 • De geplande afzet is gebaseerd op uitgangspunten in de woonvisie en bedrijventerreinvisie.

 

Ten aanzien van de geraamde nog te maken kosten heeft het college de geactualiseerde berekeningen vanuit de afdeling openbare ruimte gehanteerd.

Ten aanzien van de geraamde nog te realiseren opbrengsten heeft het college de uitgangspunten uit de woonvisie en bedrijventerreinvisie gehanteerd, ten aanzien van de geraamde capaciteit geldt:

 • Woningen: woningbouwaantallen zijn conform woningbouwprogramma
 • Bedrijventerrein: uitgeefbare hectares zijn conform bedrijventerreinvisie

De risico’s zijn nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in het jaarverslag.

Tabel Exel-integratie: Tabellen Balans Dinkelland: tabblad materiële vaste activa1

 

Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Tabel Exel-integratie: Tabellen Balans Dinkelland: tabblad materiële vaste activa1

Overige vorderingen Saldo Saldo
(Bedragen x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018
Debiteuren 1.156 1.167
Vorderingen op openbare lichamen 4.929 5.284
Belastingvorderingen 267 308
Nog te ontvangen bedragen 1.300 619
Totaal 7.652 7.379

In bovenstaand overzicht is een voorziening opgenomen voor dubieuze debiteuren.

Tabel Exel-integratie: Tabellen Balans Dinkelland: tabblad materiële vaste activa1

Tabel Exel-integratie: Tabellen Balans Dinkelland: tabblad materiële vaste activa1

Specificatie schatkistbankieren:

Schatkistbankieren Saldo Saldo
(Bedragen x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018
Uitzetting in 's Rijksschatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 4.015 5.008
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar
(1) Drempelbedrag 332,25
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 206 357 860 215
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 126 - - 118
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag - 25 527 -
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 44.300
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 44.300
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat -
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 332,25
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 18.559 32.503 79.076 19.736
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 206 357 860 215

Overlopende activa

Overlopende activa Saldo Saldo
(Bedragen x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018
Kruisposten 2 2
Rekening courant ROZ 121 89
Vooruitbetaalde bedragen 226 269
Totaal 349 359

Vaste passiva

Eigen vermogen

 Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Reserves Saldo Saldo
bedragen x € 1.000 31-12-2019 31-12-2018
Algemene reserve 4.543 5.826
Bestemmingsreserves 18.745 18.948
Resultaat na bestemming 2.396 1.035
Totaal 25.683 25.809

Het verloop van de reserves wordt hieronder toegelicht:

 

(Bedragen x € 1.000)
Algemene reserve
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Buffer voor het opvangen van algemene incidentele financiële tegenvallers
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 1.266
Reserve grondeploitatie 3.828
Calculatieresultaat Steenbrei III te Vasse 9
Calculatieresultaat Danenkamp te Harbrinkhoek 11
Calculatieresultaat Weemselerveld Zuid te Albergen 100
Calculatieresultaat Weemselerveld Zuid III te Albergen 106
Calculatieresultaat Hutten te Geesteren 106
Calculatieresultaat Binnenveld te Tubbergen 160
Calculatieresultaat de Scholt te Fleringen 12
Calculatieresultaat Knooperf te Langeveen 0
Verliesvoorziening De Marke te Tubbergen 314
Calculatieresultaat Lutkeberg te Geesteren 2
Saldo 2e programmajournaal 2019 370
Saldo financiele rapportage 97
Vennootschapsbelasting 2019 85
Dekking sociaal domein 304
Saldo 1e programmajournaal 2019 260
Algemene reserve - Totaal 1.998 4.788 2.243 4.543
Reserve nog te bestemmen resultaat vorig boekjaar
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Het te verdelen resultaat van de exploitatie toe te voegen aan het eigen vermogen
Resultaatbestemming 2018 856
Reserve nog te bestemmen resultaat vorig boekjaar - Totaal 856 0 856 0
Reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Het te verdelen resultaat van de exploitatie toe te voegen aan het eigen vermogen
Resultaatbestemming 2018 179
Reserve nog te bestemmen resultaat vorig boekjaar - Totaal 179 0 179 0
Reserve fonds kwaliteitsimpuls
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Inzet voor aanpassingen in de ruimtelijke kwaliteit
Kernenfonds 46
Reserve fonds kwaliteitsimpuls - Totaal 94 46 0 140
Reserve uitvoeringsprogramma gebiedsontwikkeling Noord Oost Twente
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Uitvoering van projecten en processen in kader van gebiedsontwikkeling NOT welk een bijdrage leveren aan de gestelde doelen van de programma's Economische Kracht & Werk, Krachtige Kernen en Omzien naar Elkaar
Co-financiering startende ondernemers 10
Reserve uitvoeringsprogramma gebiedsontwikkeling NOT - Totaal 10 0 10 0
Reserve evenementensponsoring
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Verstrekken van subsidies voor nieuwe initiatieven op gebied van evenementen en op incidentele basis helpen aan te jagen
Reserve evenementensponsoring - Totaal 125 0 0 125
Reserve bevordering jeugdwerkgelegenheid en tegengaan van jeugdwerkloosheid
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: In de kadernota 2009 is besloten om in samenwerking met de betrokken partners voortvarend aan de slag te gaan met het tegengaan van de dreigende jeugdwerkloosheid en het stimuleren van de jeugdwerkgelegenheid
Actieplan arbeidsmarkt 2.0 52
Reserve bevord. jeugdwerkgel. en tegengaan van jeugdwerkloosheid - Totaal 155 0 52 102
Reserve transitiekosten Wsw
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: In de kadernota 2012 is voorgesteld om deze reserve in te stellen voor het transitietraject Soweco
Reserve transitiekosten Wsw - Totaal 149 0 0 149
Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Onderhoudslasten gelijkmatig over de begrotingsjaren te verdelen
Jaarlijkse dotatie 125
Reserve dekking afschrijving investering majeure projecten 522
Onderhoudskosten gebouwen 33
Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen - Totaal 1.517 125 555 1.087
Reserve afboeking kredieten met maatschappelijk nut
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: In de kadernota 2009 is besloten om ten behoeve van het afboeken van boekwaarden van investeringen met een maatschappelijk nut een bestemmingsreserve in te stellen
Reserve boeking kredieten met maatschappelijk nut - Totaal 1 0 0 1
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Bij de kadernota 2010 is de vrijval binnen de reserves in beeld gebracht en toegevoegd aan deze reserve. Middelen worden incidenteel bestemd
Algemene reserve 1.266
Resultaatbestemming 2018 856
Reserve majeure projecten 8
Saldo meerjarenbegroting 2019 1.008
Financiering generatiepact 327
Kwaliteitsplan openbare orde 31
Interventieplan sociaal domein 8
Projectbudget POH 41
Projectgeld Wijk GGD 15
Uitvoering plan van aanpak Vitaal Geesteren 10
Onderzoekbehoefte ontwikkelen en inzetten algemene voorzieningen 3
Samenwerking gemeente en partners in zorg en welzijn 10
Inzet op beeldmerk Glinsterend Tubbergen 40
Toekomstgerichte erven (buitengebied) 15
Deregulering bestemmingsplannen 22
Duurzame energietransitie 96
Opstellen van een duurzaam MOP gebouwen 7
Reserve dekking afschrijving investering majeure projecten 300
Maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie 35
Stimuleringsregeling binnenstedelijke herontwikkeling 161
Initiatieven verbeteren verkeersveiligheid 2
Beleidsambitie heroverwegen verkeersdrempels 8
Afwaardering aankoop Huiskamer Manderveen 70
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen - Totaal 7.157 2.130 2.210 7.077
Reserve majeure projecten
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Realiseren majeure projecten uit het collegeprogramma
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 8
Reserve dekking afschrijving investering majeure projecten 750
Mijn Dorp 2030 5
Marketingplan Vasse 64
Multifunctioneel speel- en ontmoetingsplein te Harbrinkhoek 11
Huiskamer Manderveen 50
Voorbereidingskosten Huiskamer Manderveen 23
Tubbergen Bruist 72
Laadpalen gemeentehuis voor electrisch rijden 0
Subsidieloket 8
Peuterbieb 5
Reserve majeure projecten 3.845 0 996 2.849
Reserve wegen en kunstwerken
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Principe van kostendekking in meerjarig perspectief plaatsen
Wegen en kunstwerken 200
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen - Totaal 1.149 0 200 949
Reserve GRP
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Reserveren gelden voor opstellen nieuw GRP
Reserve GRP - Totaal 3.000 0 0 3.000
Reserve Agenda van Twente
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: opvangen extra lasten Agenda van Twente
Hogere bijdrage Agenda van Twente 53
Reserve Agenda van Twente - Totaal 747 0 53 694
Reserve grondexploitatie
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Buffer voor het opvangen van incidentele financiële tegenvallers
Algemene reserve 3.828
Reserve grondexploitatie - Totaal 3.828 0 3.828 0
Reserve dekking afschrijving investering majeure projecten
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Dekking kapitaallasten investeringen
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 300
Reserve majeure projecten 750
Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen 522
Afschrijvingslasten Manderveenseweg 0
Reserve dekking afschrijving investering majeure projecten - Totaal 1.000 1.572 0 2.572
Reserves - Totaal 25.810 8.661 11.183 23.288

sub2

Voorzieningen

De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten: 

Voorzieningen Saldo Saldo
bedragen x € 1.000 31-12-2019 31-12-2018
Verplichtingen, verliezen en risico's 2.713 2.770
Onderhoudsegalisatievoorziening 1.034 866
Door derden beklemde middelen 602 813
Totaal 4.349 4.449

Het verloop van de voorzieningen wordt hieronder toegelicht:

(Bedragen x € 1.000)
Voorziening pensioenen en wachtgelden wethouders
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Egaliseren van toekomstige verplichtingen voor pensioenen en wachtgelden aan gewezen wethouders
Storting pensioen aanspraken wethouders en wachtgeld wethouders 213
Toekenningen conform regeling 270
Voorziening pensioenen en wachtgelden wethouders - Totaal 2.770 213 270 2.713
Voorziening rioolheffingen
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: De reserve rioolheffing treedt op als communicerend vat tussen de opbrengsten en de rioleringskosten (gekoppeld aan het GRP)
Storting exploitatieoverschot 168
Voorziening rioolheffingen - Totaal 866 168 0 1.034
Voorziening afval
Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12
Doel/motief: Principe van kostendekking in meerjarig perspectief plaatsen
Exploitatietekort 211
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen - Totaal 813 0 211 602
Voorzieningen - Totaal 4.449 381 481 4.349

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: 

Vaste schulden (bedragen x € 1.000) Saldo Saldo
Rentetypische looptijd 1 jaar of langer 31-12-2019 31-12-2018
Onderhandse leningen:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 0 113
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 5.967 7.394
Totaal 5.967 7.507

Er is €1.540.000 afgelost waardoor het totaal aantal leningen komt op €5.967.000. De totale rentelast voor het jaar met betrekking tot de vaste schulden bedraagt €  118.000 (vorig jaar €164.000). Er zijn geen nieuwe leningen aangetrokken.

Netto-vlottende schulden (bedragen x € 1.000) Saldo Saldo
Rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 31-12-2019 31-12-2018
Kasgeldleningen 4.000 0
Overige schulden:
Crediteuren 1.456 4.306
Totaal 5.456 4.306

sub2

Overlopende passiva

Overlopende passiva Saldo Saldo
bedragen x € 1.000 31-12-2019 31-12-2018
Vooruitontvangen bedragen 768 572
Transitorische rente geldleningen 41 64
Nog te betalen bedragen 853 662
Totaal 1.663 1.298

sub3

Specificatie nog te betalen bedragen 

Nog te betalen bedragen Saldo Saldo
(Bedragen x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018
Inschrijfgelden bouwkavels 25 32
Van derden ontvangen bedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 0 10
Vooruitontvangen bedragen 743 530
Totaal 768 572

sub3

Specificatie van derden ontvangen bedragen voor uitkeringen met specifiek bestedingsdoel:

Overlopende passiva Saldo Stortingen Ont- Saldo
van derden ontvangen bedragen 31-12-2018 trekkingen 31-12-2019
bedragen x € 1.000
Regeling:
Retailvoucher Provincie 10 10 0
Totaal 10 0 10 0

sub3

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Alle liquide middelen staan ter onmiddellijke beschikking van de gemeente.

Liquide middelen Saldo Saldo
(Bedragen x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018
Kas 0 0
Bank 229 235
Totaal 229 235

sub3

Specificatie van vooruit ontvangen bedragen:

Overlopende passiva Saldo Stortingen Ont- Saldo
Vooruit ontvangen bedragen 31-12-2018 trekkingen 31-12-2019
bedragen x € 1.000
Regeling:
Gemeentelijk energieloket 17 17 -
Tubbergen Bruist 292 75 216
Gedragsbeinvloedingsproject en infrastructurele maatregelen 63 63 -
Één gemeenschappelijke accommodatie zelfstandig leven en gezond bewegen 15 15 -
Cultuurprofiel cultuur in Tubbergen: Glashelder 130 0 130
Kerktoren H. Pancratiusbasiliek 14 14
Ontwikkeling sportpark Tubbergen 99 99
Cultuureducatie 14 7 7
Ervencoach toekomstgerichte erven 34 15 19
Mijn Dorp 2030 15 15
SPUK bijdrage 36 36
Bijdrage project herinrichting entree Fleringen 208 208
Totaal 530 405 192 744

Niet uit de balans opgenomen rechten/verplichtingen

Recht op verliescompensatie in het kader van de vennootschapsbelasting

De gemeente Tubbergen heeft met ingang van 2019 geen latentie meer.

Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen

Overige niet in de balans opgenomen rechten

Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen of garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. De borgstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Geldnemer Aard/ Oorspronkelijk Percentage Restant
Omschrijving bedrag borgstelling eind jaar
x € 1.000 x € 1.000
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 5.000 50% 4.667
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 3.000 50% 2.850
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 3.000 50% 3.000
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 6.000 50% 4.537
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 3.000 50% 3.000
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 2.500 50% 2.083
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 3.000 50% 1.080
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 1.121 50% 465
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 313 50% 16
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 1.173 50% 117
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 2.800 50% 1.120
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 694 50% 35
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 1.009 50% 101
Woningstichting Tubbergen Borg WSW 4.000 50% 4.000
Woningstichting Tubbergen