5. Kernagenda's

Inleiding op de kernagenda

Inleiding op de kernagenda

Het Maatschappelijk Akkoord (MAT) bestaat uit kernagenda’s en kernoverstijgende agenda’s. In dit hoofdstuk ziet u de kernagenda’s.

 

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in MijnDorp2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hierbij is aangegeven wat wij als gemeente in 2019 willen en kunnen bijdragen qua geld en capaciteit. Dit is terug te vinden in de begroting van 2019.

 

In deze jaarrekening geven wij per kern en per thema de in 2019 behaalde mijlpalen weer. Wij beseffen ons dat de kernagenda door de kernen zelf zijn opgesteld en dat de kernen hier in de meeste gevallen zelf hun eigen tempo in bepalen. Ook kan per initiatief de rol van de gemeente in relatie tot de rol van de samenleving anders ingevuld zijn. Desondanks geven wij hieronder de behaalde mijlpalen weer om op deze wijze toch een voortgang op het MAT te kunnen laten zien.

Albergen

Wat is er in 2019 gedaan?

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema:

Bereikte mijlpaal:

Wonen en Groen

 • Er is eind 2019 een nieuw initiatief voor een Centrumplein Albergen ontstaan. In het najaar zijn de plannen gepresenteerd aan de inwoners.
 • Naar aanleiding van de woonwensen is er in samenwerking met de initiatiefnemers een plan ingediend bij de gemeente voor de invulling van het pand “Miets”.
 • De rotondes zijn ingezaaid met zomerbloeiers door  de werkgroep Groen. Deze werkgroep heeft het plan opgevat om de rotondes te adopteren.

Sport en Bewegen

 • Gewijzigde plannen: De tennisvereniging heeft niet gekozen voor een verplaatsing richting de MFA. Er wordt nu een vierde baan aangelegd op de huidige locatie.

Ondernemen

 • De werkgroep ondernemen heeft een gebiedsregisseur aangesteld.
 • Er is een eerste inventarisatie gemaakt van alle ondernemers/ middenstanders in Albergen, het zijn er in totaal 576.
 • Voor het in kaart brengen van de ondernemers in Albergen en gezamenlijk nadenken hoe deze bewustwording te creëren en wie hiervoor nodig is, is een enquête onder de ondernemers uitgezet.
 • Alle ondernemers/middenstanders worden gepubliceerd op het digitale dorpsplein.

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Financiële kaders

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

Begroting 2019

In de begroting 2019 zijn op diverse thema's aanvullende uren of middelen beschikbaar gesteld voor de kern Albergen. 

 • Wonen en groen: Voor het thema "Wonen en groen" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Albergen. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte". 
 • Voor het thema "Ondernemen" zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld. De behoefte aan aanvullende middelen voor het scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor het aantrekken van nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten, evenals de inzet van de gebiedsregisseur, is in meerdere kernen naar voren gekomen. Daarom zijn deze middelen meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Werk aan de winkel", onder het thema "Ondernemersklimaat". 
 • Daarnaast is er een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen ingesteld met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds is gemeentebreed ingesteld en is daarom meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Duurzaamheid". 
 • De overige  ambities voor 2019 voor de kern Albergen zijn uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren.

 

Programmajournaal 1

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Programmajournaal 2

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Jaarstukken

Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MAT worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van vier jaar.

Fleringen

Wat is er in 2019 gedaan?

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema:

Bereikte mijlpaal:

School naar Kulturhus

 • Werkgroep Fleringen, TOF Onderwijs en de gemeente zijn met elkaar in gesprek om de plannen concreet te krijgen.

Woningbouw

 • Er is een woonenquête uitgevoerd.

Inrichting openbare ruimte

 • De Provincie heeft subsidie ad €150.000 voor gebiedsontwikkeling NOT toegekend.
 • Er is gestart met een verdere planuitwerking.

Gezondheid

 • De gemeente Tubbergen heeft door middel van een opdracht aan Wijzoud in samenwerking met het SWTD het startschot gegeven voor de 'Vitale beweging Fleringen'.

 

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Financiële kaders

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

Begroting 2019

In de begroting 2019 zijn op diverse thema's aanvullende uren of middelen beschikbaar gesteld voor de kern Fleringen.

 

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Fleringen van school naar Kulturhus: de eerste stap is het komen tot de uitwerking van de scenario's. -5 0 -5
Een visie voor de dorpsentree waarin de belangen/wensen van alle inwoners zo goed mogelijk zijn meegenomen. De gemeentelijke bijdrage is met name gericht op verkeersveiligheid.  0 -100 -100
Eindtotaal -5 -100 -105
 • Voor het thema "Woningbouw" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Fleringen. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte".
 • Voor het thema "Gezondheid" zijn eveneens aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Fleringen. Ook dit is een terugkerende behoefte in alle kernen en deze uren zijn daarom opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Samen redzaam, gezond meedoen", onder het thema "Zelfredzaamheid en zorg".
 • De overige ambities voor 2019 voor de kern Fleringen zijn uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren. 

 

Programmajournaal 1

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Programmajournaal 2

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Jaarstukken

Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MAT worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van vier jaar. 

Geesteren

Wat is er in 2019 gedaan?

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema:

Bereikte mijlpaal:

Sportief Geesteren

 • De scenario's voor de open club en het toekomstbestendig vastgoed inclusief bewegingsonderwijs is opgesteld en gepresenteerd op een kernavond. 
 • Na keuze voor de locatie van de school in het centrum en het beperken van de gemeentelijke investering op enkel bewegingsonderwijs is de werkgroep gestaakt. Hiermee is dit thema in deze opzet ook gestopt. De vastgoedeigenaren (Stevo, SMAS en Ransuil) hebben samen een doorstart gemaakt.

Vitaal Geesteren

 • De subsidiebeschikking is afgegeven.
 • Er zijn twee thematische activiteiten geweest.
 • Maandelijks vinden er wandelingen plaats.
 • Het onderzoek door studenten is afgerond.

Regionomisch Geesteren

 • Afwijking: Werkzaamheden ten aanzien van een compact centrum zijn in afwachting van de gebiedsontwikkeling van de schoollocatie.
 • Geesteren gaat concrete behoefte inventariseren voor een winkeliershub. 

Muziek en Cultuur

 • Podium openluchtvoorziening is aangepast  (fysiek gedraaid).
 • De cultuurmakelaar / muziekcoach is gestart.
 • Gesprekken over strippenkaart tussen MijnGeesteren en Cultuurmakelaar zijn gestart. De haalbaarheid wordt onderzocht.

Voorzieningen (Wonen)

 • Er zijn twee bijeenkomsten geweest over wonen voor jongeren in Geesteren.
 • Planvorming voor Hutten fase 2 is gestart.

Voorzieningen (basisschool)

 • Het besluit over de locatie van een nieuwe school is genomen door gemeenteraad en de scenario's zijn uitgewerkt voor een school in het centrum en gepresenteerd op een kernavond. Dit  is een belangrijk aandachtspunt voor de verdere uitwerking van de gebiedsontwikkeling Geesteren.

 

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Financiële kaders

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

Begroting 2019

In de begroting 2019 zijn op diverse thema's aanvullende uren of middelen beschikbaar gesteld voor de kern Geesteren. 

 

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Basisschool Geesteren: de gezamenlijke ambitie van de gemeente en Geesteren is om zo spoedig mogelijk een nieuw gebouw te bouwen waar basisonderwijs kan plaatsvinden. De volgende stappen zijn afhankelijk van de resultaten van het locatieonderzoek in 2018. Daarna zal een besluit moeten worden genomen over welke locatie het wordt, waarna de uitwerking van die locatie kan starten. -25 0 -25
Uitvoering van het plan van aanpak Vitaal Geesteren. -37 0 -37
Eindtotaal -62 0 -62
 • Voor het thema "Regionomisch Geesteren" zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld. De behoefte aan aanvullende middelen voor het scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor het aantrekken van nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten, evenals de inzet van de gebiedsregisseur, is in meerdere kernen naar voren gekomen. Daarom zijn deze middelen meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Werk aan de winkel", onder het thema "Ondernemersklimaat".
 • Voor het thema "Voorzieningen (wonen)" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Geesteren. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte".
 • De overige ambities voor 2019 voor de kern Geesteren zijn uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren. 

 

Programmajournaal 1

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Programmajournaal 2

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Jaarstukken

Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MAT worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van vier jaar.

Harbrinkhoek/Mariaparochie

Wat is er in 2019 gedaan?

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema:

Bereikte mijlpaal:

Duurzaamheid

 • Er is een mail uitgegaan naar de bewoners met betrekking tot zonnepanelen. De bewoners kunnen een offerte opvragen voor de plaatsing van zonnepanelen.
 • Het project Duurzaamheid is opgestart.
 • Essenkracht is in uitvoering.

Herinrichting

 • Er zijn nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot De Krön.  Bij de ontwikkeling van dit industrieterrein wordt, voor wat betreft de ontsluiting van de Krön, eerst gekeken om de ontsluiting via de Almeloseweg te laten plaatsvinden.  
 • Het speel- en ontmoetingsplein is op 11 april 2019 officieel geopend.
 • Er is een Markesteen geplaatst.

Woonconcepten

 • De woonbehoefte is op een rijtje gezet evenals de mogelijke opties op bestaande locaties. Er is behoefte aan kleinere duurzame levensbestendige woningen.

Zorg

 • Er is een bord geplaatst in de Haambrink waarop de activiteiten die in Harbrinkhoek/Mariaparochie plaatsvinden, kenbaar gemaakt kunnen worden. De verenigingen en de bedrijven zijn hierover ingelicht.
 • In de Haambrink is een boekenhoek gerealiseerd.

 

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Financiële kaders

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

Begroting 2019

In de begroting 2019 zijn op diverse thema's aanvullende uren of middelen beschikbaar gesteld voor de kern Harbrinkhoek/Mariaparochie. 

 

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Herinrichting Almeloseweg: de werkgroep Herinrichting houdt zich in Harbrinkhoek/Mariaparochie bezig met het veiliger en leefbaar maken van de Almeloseweg en het verbinden van de dorpen. Er wordt een onderzoek uitgevoerd door een adviesbureau om tot een gezamenlijk plan te komen met aandacht voor het draagvlak. -41 0 -41
Eindtotaal -41 0 -41
 • Voor het thema "Woonconcepten" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Harbrinkhoek/Mariaparochie. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte".
 • Daarnaast is er een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen ingesteld met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds is gemeentebreed ingesteld en is daarom meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Duurzaamheid".
 • De overige ambities voor 2019 voor de kern Harbrinkhoek/Mariaparochie zijn uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren. 

 

Programmajournaal 1

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Programmajournaal 2

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Jaarstukken

Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MAT worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van vier jaar.

Langeveen

Wat is er in 2019 gedaan?

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema:

Bereikte mijlpaal:

Wonen/Voorzieningen/ Bereikbaarheid

 • De enquête, uitgevoerd door Overijsselse Vereniging voor Krachtige Kernen in opdracht van provincie met betrekking tot de behoefte starterswoningen, is afgerond. Er is een vervolgafspraak met jongeren op 1 april 2019 geweest en vanuit deze sessie wordt nu concreet naar (inbreiding)bouwlocaties gezocht. 

Verkeersveiligheid

 • Verharding van de Veldboersweg is gerealiseerd.
 • Bij het vaststellen van de begroting 2019 is een amendement ingediend voor het plaatsen van verlichting aan de Veldboersweg. In overleg met de bewoners van Langeveen is echter besloten om geen verlichting te plaatsen langs de Veldboer.

Economie en Recreatie

 • We hebben gesprekken gevoerd met de werkgroep toerisme voor Langeveen over promotie van culturele en maatschappelijke waarden (bijvoorbeeld Natura2000, gebied Engbertsdijkvenen).

Samenvoeging maatschappelijk vastgoed

 • Wij zijn aangehaakt bij het haalbaarheidsonderzoek over de exploitatie van een gezamenlijke maatschappelijke accommodatie voor sport, onderwijs en gemeenschappelijke voorzieningen.

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Financiële kaders

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

Begroting 2019

In de begroting 2019 zijn op diverse thema's aanvullende uren of middelen beschikbaar gesteld voor de kern Langeveen.

 

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000)

procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Samenvoegen maatschappelijk vastgoed Langeveen: uitvoering geven aan het haalbaarheidsonderzoek op locatie(s) inclusief het in kaart brengen en meenemen van de aangegeven knelpunten. -44 0 -44
Verbetering van de verkeersveilige situatie/de verharding van de Veldboersweg (richting Knooperf) 0 -106 -106
Eindtotaal -44 -106 -150
 • Voor het thema "Wonen/Voorzieningen/Bereikbaarheid" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Langeveen. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte".
 • Daarnaast is er een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen ingesteld met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds is gemeentebreed ingesteld en is daarom meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Duurzaamheid".
 • De overige ambities voor 2019 voor de kern Langeveen zijn uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren. 

 

Programmajournaal 1

Bij het vaststellen van de begroting 2019 is een amendement ingediend voor het plaatsen van verlichting aan de Veldboersweg. In overleg met de bewoners van Langeveen is echter besloten om geen verlichting te plaatsen langs de Veldboersweg. De raming voor de verlichting is komen te vervallen. Hiermee zijn de benodigde middelen van €106.000 teruggebracht naar €100.000.

 

Programmajournaal 2

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Jaarstukken

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Manderveen

Wat is er in 2019 gedaan?

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema:

Bereikte mijlpaal:

Proces Mijn Dorp 2030 Manderveen

 • Dorpsraad heeft uitbreiding gevonden en ontwikkelt zich door.

Huiskamer

 • Onderhandelingen tussen gemeente en huidige eigenaar zijn afgerond. Werkgroep werkt aan subsidieaanvragen en verdere uitwerking van het plan. Voorbereidingen bestemmingsplan zijn opgestart.

Fietspad

 • In februari 2019 is een inloopbijeenkomst gehouden, voor grondeigenaren, aanwonenden en inwoners van Manderveen over het ontwerp. Traject grondaankopen loopt, offerte voor de ruimtelijke ordening (RO) procedure is afgerond.

Duurzaamheid

 • Manderveen is ook aangesloten bij Essenkracht. De gemeente heeft zich bij Cogas aangemeld als pilotgemeente, om de mogelijkheden van de inzet van waterstof (H²) als vervanger van aardgas te onderzoeken. Dat onderzoek is uitgevoerd in het dorp Manderveen.

Woningbouw

 • Het overleg tussen gemeente en dorpsraad heeft plaatsgevonden. De dorpsraad gaat de behoefte peilen in Manderveen. Uit deze peiling is gebleken dat de lopende plannen vooralsnog voldoende zijn voor Manderveen. Tijdens de realisatie Huiskamer en voor de sloop van de school wil Manderveen de woonwensen inventariseren.

Gezondheid

 • De dorpsraad Manderveen heeft aangegeven dat ze nu te druk zijn om dit onderwerp op te pakken. Wellicht als de Huiskamer wat verder is, kan dit thema opgepakt worden als onderdeel van de Huiskamer.

 

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Financiële kaders

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

Begroting 2019

In de begroting 2019 zijn op diverse thema's aanvullende uren of middelen beschikbaar gesteld voor de kern Manderveen. 

 

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Huiskamer Manderveen: de eerste stap is het voeren van gesprekken en onderhandelingen met de huidige eigenaar van het plangebied. -28 0 -28
Fietspad Manderveen: informeren van aanwonenden en grondeigenaren over het genomen besluit,  het ontwerp uitwerken en starten met de processen voor de grondverwerving, het wijzigen van het bestemmingsplan en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. -105 -750 -855
Eindtotaal -133 -750 -883
 • Voor het thema "Woningbouw" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Manderveen. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte". 
 • Voor het thema "Gezondheid" zijn eveneens aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Manderveen. Ook dit is een terugkerende behoefte in alle kernen en deze uren zijn daarom opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Samen redzaam, gezond meedoen", onder het thema "Zelfredzaamheid en zorg".
 • Daarnaast is er een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen ingesteld met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds is gemeentebreed ingesteld en is daarom meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Duurzaamheid".
 • De overige ambities voor 2019 voor de kern Manderveen is uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren.

 

Programmajournaal 1

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Programmajournaal 2

Het incidentele budget van €28.000 voor de inspanning 'Huiskamer Manderveen: de eerste stap is het voeren van gesprekken en onderhandelingen met de huidige eigenaar van het plangebied.' is niet benodigd geweest, gezien de inspanning heeft plaatsgevonden binnen de reguliere capaciteit. Dit budget is komen te vervallen.

 

In de begroting van 2019 is een bedrag van €105.000 als procesgeld (extra benodigde ambtelijke inzet) en een bedrag van €750.000 als projectgeld beschikbaar gesteld voor het fietspad Manderveen. In het tweede programmajournaal van 2019 is aangegeven dat het procesgeld in 2019 niet (geheel) benodigd is geweest, gezien de inspanning is uitgevoerd binnen de reguliere capaciteit voor ambities waar we dachten extra ambtelijke inzet nodig te hebben. Daarom is een bedrag van €10.500 terug gegaan naar de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Aan procesgeld resteert dus €95.000 voor 2020. 

 

Jaarstukken

Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MAT worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van vier jaar.

Reutum

Wat is er in 2019 gedaan?

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema:

Bereikte mijlpaal:

Wonen

 • Er is een woonenquête uitgevoerd.
 • Er is begonnen met het onderzoek naar mogelijk bouwlocaties.
 • In mei 2019 is een omgevingsvergunning verleend voor realisatie van zeven appartementen. Inmiddels zijn alle appartementen gerealiseerd. Dit project is afgerond.

Behoud voorzieningen

 • Er zijn vanuit de werkgroep gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de Tubbergse Onderwijs Federatie (TOF), het Kulturhus en de locatieraad Reutum, om zicht te krijgen op hoe ze ervoor staan en wat de uitdagingen zijn richting 2030. 

Verenigingen

 • Met de verenigingen zijn overleggen gevoerd om te komen tot een overkoepelende website voor een overzicht van activiteiten en agenda. Inmiddels zijn de verenigingen gestart met het maken van een gezamenlijke (overkoepelde) website. Verder is afgesproken om te komen tot een verdere samenwerking tussen de verenigingen.

 

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Financiële kaders

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

Begroting 2019

In de begroting 2019 zijn op diverse thema's aanvullende uren of middelen beschikbaar gesteld voor de kern Reutum. 

 • Voor het thema "Wonen " zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Reutum. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte".
 • Daarnaast is er een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen ingesteld met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds is gemeentebreed ingesteld en is daarom meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Duurzaamheid".
 • Voor de thema's "Gezondheid" en "Verenigingen" zijn eveneens aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Reutum. Ook dit is een terugkerende behoefte in alle kernen en deze uren zijn daarom opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Samen redzaam, gezond meedoen", onder het thema "Zelfredzaamheid en zorg".
 • De overige ambities voor 2019 voor de kern Reutum zijn uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren. 

 

Programmajournaal 1

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Programmajournaal 2

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Jaarstukken

Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MAT worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van vier jaar.

Tubbergen

Wat is er in 2019 gedaan?

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema:

Bereikte mijlpaal:

Wonen

 • Overleggen hebben plaatsgevonden voor het in kaart brengen van de woonbehoefte en mogelijkheden in Tubbergen.  De enquête voor de woonbehoefte is uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan wordt bekeken of hier actie op ondernomen moet worden.
 • Concrete stappen zijn gezet bij de volgende inbreidingslocaties: De Marke, De Esch en Weleveld. Stand van zaken is:
  • De Marke is in uitvoering.
  • De Esch is in procedure.
  • Weleveld is in procedure.
  • De Oranjestraat is gerealiseerd.
 • Het onderhouden van woonwijken (zowel groen als bestrating)  wordt meegenomen in het Kwaliteitsplan Openbaar Groen.

Persberichten:

februari 2019: wonen op De Esch weer een stap dichterbij

juli 2019: start CPO bouw zicht voor toekomstige bewoners De Marke

september 2019: vaststelling bestemmingsplan Tubbergen De Esch

Sport een verbindende factor

 • De hardlooproute is aangelegd.
 • De wandelhardlooproute is aangelegd en hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt.
 • Openbare ruimte rondom Vlaskoel is aangepast voor kwaliteitsslag.
 • De koers ten aanzien van het Masterplan de Eeshof is bepaald (samen met de stakeholders wordt in 2020 tot uitwerking van het plan overgegaan).

Een sterk centrum

 • Het Programma van eisen en het concept van de businesscase voor het Glashoes zijn gereed. De Raad heeft ingestemd met de plannen en de voorkeur uitgesproken voor het scenario nieuwbouw.  Na het raadsbesluit is verdere uitwerking gegeven aan de vervolgstappen, zoals het opstellen van de definitieve business, voorbereiding architectenselectie en het beheerplan.
 • Voorstel voor het Plan van Aanpak  voor de herontwikkeling Verdegaalhal is opgesteld .
 • Een centrummanager is actief en verbindt. Met behulp van de stimuleringsvouchers detailhandel zijn twee nieuwe ondernemers aangetrokken. Er wordt ingezet op 'beleving'.
 • Het groenplan is met het plaatsen van de boombakken met glinsterstenen in de Grotestraat afgerond.
 • Oriënterende gesprekken zijn gevoerd. Maatschappelijk vastgoedeigenaren zijn aan zet, waarbij de gemeente de faciliterende rol pakt daar waar dat nodig is.

Vervolg Proces Tubbergen Bruist/ MijnTubbergen2030

 • Tubbergen Bruist heeft de huidige rol geëvalueerd in relatie tot kernagenda Tubbergen en proces mijn Dorp. Op basis daarvan is een voorzet gemaakt voor een nieuwe werkwijze, met een kernteam en daaraan verbonden werkgroepen gerelateerd aan de thema’s uit de kernagenda. Overleggen met dorpsraad Tubbergen hebben plaatsgevonden over hun rol en positie in het proces. 
 • Tubbergen heeft inmiddels vijf werkgroepen gevormd en gaat in 2020 'Tubbergen breed' aan de slag.

Duurzaamheid

 • Essenkracht en kernteam Tubbergen Bruist hebben eind 2019 besloten om samen op te gaan trekken.

 

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Financiële kaders

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

Begroting 2019

In de begroting 2019 zijn op diverse thema's aanvullende uren of middelen beschikbaar gesteld voor de kern Tubbergen. 

 

Wat gaat het in 2019 extra kosten? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Uitwerking van het masterplan de Eeshof: overleg met betrokken partijen, grondeigenaren en aanvraag subsidie. -4 -100 -104
Totaal -4 -100 -104

 

 • Voor het thema "Wonen" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Tubbergen. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte".
 • Voor het thema "Een sterk centrum" zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld. De behoefte aan aanvullende middelen voor het scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor het aantrekken van nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten, evenals de inzet van de gebiedsregisseur, is in meerdere kernen naar voren gekomen. Daarom zijn deze middelen meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Werk aan de winkel", onder het thema "Ondernemersklimaat".
 • Voor de thema's "Gezondheid" en "Verbinden in Tubbergen" zijn eveneens aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Tubbergen. Ook dit is een terugkerende behoefte in alle kernen en deze uren zijn daarom opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Samen redzaam, gezond meedoen", onder het thema "Zelfredzaamheid en zorg".
 • Daarnaast is er een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen ingesteld met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds is gemeentebreed ingesteld en is daarom meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Duurzaamheid".
 • De overige ambities voor 2019 voor de kern Tubbergen zijn uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren. 

 

Programmajournaal 1

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Programmajournaal 2

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

 

Jaarstukken

Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MAT worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van vier jaar.

Vasse

Wat is er in 2019 gedaan?

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen:

 

Thema:

Bereikte mijlpaal:

Wonen

 • Het Balkon is gekocht door een particuliere ondernemer die hier woningen/-appartementen gaat bouwen (11 wooneenheden), geschikt voor jong en oud.
 • Er is een woonenquête uitgevoerd op basis waarvan nu mogelijke ontwikkellocaties worden verkend.

Zorg, Welzijn & Educatie

 • De Peuterbieb 0-4 jaar is gerealiseerd.

Toerisme & Landbouw

 • Binnen het toeristisch plan Vasse worden er acht projecten/initiatieven uitgevoerd. 
 • Binnen het plan landbouw is een subsidieaanvraag ingediend voor de uitvoering van twee projecten.

Sport & Verenigingen

 • Aanschaf vloermatten in sportzaal ’t Eschhoes is gerealiseerd.
 • Plan multifunctionele speelhal bij voetbalveld is ingetrokken in verband met herinrichtingsplannen accommodatie  SV Vasse.

Duurzaamheid

 • Energiecoöperatie Energiek Vasse zoekt aansluiting bij Essenkracht.

 

Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde.

Financiële kaders

Wat was er in 2019 extra voor nodig?

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Noaberhof Vasse: verdere uitwerking door de initiatiefnemers van een Noaberhof in Vasse, dat als inbreiding van woningbouw gerealiseerd zou moeten worden. -7 0 -7
Toeristisch Vasse: Vasse op de kaart zetten en uitwerken van het toeristisch (marketing)plan Vasse door werkgroep Landbouw & Toerisme en Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen. -100 0 -100
Landbouw Vasse: perspectiefvolle maatregelen om Vasse klimaatproof te maken gericht op veehouderij, bodem, energiebesparing en duurzame energieopwekking. -10 0 -10
Eindtotaal -117 0 -117
 • Voor het thema "Wonen en Infrastructuur" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Vasse. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte".
 • Voor het thema "Zorg, welzijn en educatie" zijn eveneens aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Vasse. Ook dit is een terugkerende behoefte in alle kernen en deze uren zijn daarom opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Samen redzaam, gezond meedoen", onder het thema "Zelfredzaamheid en zorg".
 • Daarnaast is er een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen ingesteld met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds is gemeentebreed ingesteld en is daarom meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Duurzaamheid".
 • De overige ambities voor 2019 voor de kern Vasse zijn uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren. 

 

Programmajournaal 1

Voor de inspanning Vasse klimaatproof onder het thema landbouw is in de begroting 2019 €10.000 beschikbaar gesteld voor cofinanciering met de provincie Overijssel. Deze cofinanciering wordt €12.500 in plaats van €10.000. Deze extra €2.500 wordt uit de duurzaamheidsgelden gehaald. 

 

Programmajournaal 2

Het incidentele budget van €7.000 voor de inspanning 'Wonen en infrastructuur: Verdere uitwerking door de initiatiefnemers van een Noaberhof, dat als inbreiding van woningbouw gerealiseerd zou moeten worden.' is niet benodigd geweest, gezien het Balkon is gekocht door een particuliere ondernemer. Dit budget is komen te vervallen.

 

Jaarstukken

Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MAT worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van vier jaar.

Kernagenda's - financieel

Overzicht baten en lasten

 

 

Raming begrotingsjaar voor wijziging Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatie begrotingsjaar Verschil realisatie versus begr. na wijz.
(Bedragen x € 1.000)
Baten 0 0 0 0
Lasten 310 44 -69 113
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -310 -44 69 113
Onttrekkingen aan reserves 310 76 74 -2
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten 0 32 143 111

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

 

Nieuw gebouw voor o.a. basisonderwijs te Geesteren (voordeel €25.000)  

Het incidentele budget van €25.000 voor de inspanning 'Basisschool Geesteren' is in 2019 niet besteed en wordt overgeheveld naar 2020 (zie ook voorstel budgetoverheveling).

 

Een gezamenlijke maatschappelijke accommodatie te Langeveen (voordeel €44.000) 

Het incidentele budget van €44.000 voor de inspanning 'Samenvoegen maatschappelijk vastgoed Langeveen' is in 2019 niet besteed en wordt overgeheveld naar 2020 (zie ook voorstel budgetoverheveling).

 

Onderzoek naar concrete woningbehoefte (voordeel €28.000) 

Het incidentele budget van €50.400 voor de inspanning 'We willen dat de woningmarkt in de gemeente Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte.' is deels niet benodigd geweest, gezien deze inspanning voor een gedeelte heeft plaatsgevonden binnen de reguliere budgetten. Een gedeelte van dit budget (€25.000) is komen te vervallen. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2020 (zie ook voorstel budgetoverheveling).

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2019 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".