2. Nota van aanbieding

Indeling jaarstukken

Indeling jaarstukken

Het college biedt hierbij de jaarstukken 2019 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Met de aanbieding van de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer in 2019. Uitgangspunt hiervoor is het leveren van een gedegen kwaliteit waarbij het verkrijgen van een goedkeurende verklaring, ook voor de rechtmatigheid, een voorwaarde is. 

 

De in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) genoemde jaarstukken bestaan uit:

 

De jaarstukken zijn het sluitstuk van de Planning & Control-cyclus. In het eerste gedeelte, het jaarverslag, staat het gevoerde beleid centraal. In het jaarverslag wordt de indeling van de begroting 2019 gevolgd en wordt de realisatie van de doelstellingen uit de ambitiebegroting en basisbegroting nader beschouwd. In het tweede gedeelte, de jaarrekening, worden de cijfers gepresenteerd. 

Resultaat en analyse

Resultaat

Verloop resultaten producten Planning & Control op begrotingsbasis 2019

Verloop resultaten producten Planning & Control op begrotingsbasis 2019
P&C cyclus 2019 (Bedragen x € 1.000)
Saldo primitieve begroting (tekort) -1.008
Saldo 1e programmajournaal (tekort) -260
Saldo 2e programmajournaal (overschot) 370
Saldo financiële rapportage (overschot) 97
Saldo 2019 op begrotingsbasis (tekort) ten laste van de algemene reserve en reserve incidenteel beschikbare algemene middelen -801

Verloop begroting 2019 versus jaarstukken 2019

Naast de specifieke verantwoording, zoals u die in het vervolg van jaarrekening zult aantreffen gaan wij in dit algemene deel in hoofdlijnen in op de financiële uitkomsten. Onderstaand een opbouw van het uiteindelijke resultaat, zowel vóór bestemming als na bestemming.

(Bedragen x € 1.000) Raming 2019 vóór wijziging Raming 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten 41.639 44.972 45.589
Lasten -43.499 -46.640 -44.914
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -1.860 -1.668 675
Ontrekking aan reserves 2.679 2.280 2.384
Toevoeging aan reserves -818 -612 -664
Het gerealiseerde resultaat 0 0 2.396

Analyse

Analyse verschillen reserves

Onder de programma’s en in de staat van reserves (en voorzieningen) wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende mutaties betreffende de reserves (en voorzieningen). Ook wordt verderop in deze nota van aanbieding nog een nadere toelichting gegeven op het (ontstaan van het) totaal van onze reserves (en voorzieningen). Voor een verklaring van het resultaat voor bestemming (dus zonder de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves) in relatie tot het resultaat na bestemming wordt ook hier even kort stilgestaan bij de verschillen tussen de raming en de realisatie betreffende de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves.

 

De hogere toevoeging aan de reserves heeft voor het overgrote deel te maken met de winst- en verliesnemingen binnen het grondbedrijf  welke leiden tot een hogere storting in de reserve grondbedrijf. De dotatie in de reserve fonds kwaliteitsimpuls maakt tevens onderdeel uit van deze stijging. Tevens zijn er lagere onttrekkingen aan de reserves welke te maken hebben met werkzaamheden die in 2019 niet of niet volledig zijn uitgevoerd en in 2020 verder worden opgepakt. Zie hiervoor ook het voorstel met betrekking tot budgetoverheveling.

 

Analyse uitkomsten op hoofdlijnen na bestemming

Hierna wordt ter verklaring van het voordelig resultaat (na bestemming) een analyse op hoofdlijnen gegeven. Vergeleken zijn de werkelijke baten en lasten met de ramingen na verwerkte begrotingswijzigingen.

 

In globale lijnen luidt het overzicht als volgt:

omschrijving voordeel nadeel
(Bedragen x € 1.000)
Programma ambitiedeel
Stimuleringsfonds 111
Nieuw gebouw voor o.a. basisonderwijs te Geesteren 25
Een gezamelijke maatschappelijke accommodatie te Langeveen 44
Onderzoek naar concrete woningbehoefte 28
Procesgeld duurzaamheid 25
Procesgeld wonen en ruimte 35
Programma basisdeel
Algemene uitkering 527
Teruggave BTW 564
Taakmutaties algemene uitkering 78
Voorziening pensioenen wethouders 187
Eigen risico en uitkeringen aansprakelijkheidsverzekering 45
Organisatieondersteuning 38
Onroerendezaakbelasting 37
Ondermijning 22
Wegen 34
Openbare verlichting 61
Kunstwerken 33
Verkeer 63
Schikking aanbesteding reclamedisplay's 45
Toeristenbelasting 23
Huisvesting bijzonder onderwijs 50
Plan van aanpak toegankelijkheid gehandicapten 25
Vergunninghouders 32
Beleid en uitvoering Inkomensregelingen 24
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 75
Hulpmiddelen 28
Beleid en uitvoering Maatwerkdienstverlening 18+ 106
Huishoudelijke ondersteuning 228
Wmo ondersteuning individueel 124
Wmo ondersteuning groep 282
Jeugdzorg 142
Eigen bijdrage/abonnementstarief Wmo 66
Beleid en uitvoering Volksgezondheid 50
Kosten bodemonderzoek 94
Omgevingsvergunningen en bestemmingsplanwijzigingen 40
Overige mee- en tegenvallers 134
Totaal 2.904 508

Zoals uit het overzicht blijkt wordt het voordelige resultaat over het jaar 2019 ten bedrage van €2.396.000 voor het overgrote deel veroorzaakt door het stimuleringsfonds (€111.000), teruggave van btw (€564.000), het sociaal domein (€972.000) en de algemene uitkering (€572.000). De overige verschillen betreffen veelal afwijkingen die betrekking hebben op de reguliere taken. Deze worden nader verklaard en toegelicht in het jaarverslag en de toelichting op de jaarrekening onder de programma’s.

 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dus dat de jaarstukken 2019 met een positief saldo van €2.396.000 is afgesloten. Dit positieve saldo is voor een deel (€487.000) ontstaan omdat budgetten in 2019 niet volledig zijn aangewend.  We stellen voor deze budgetten over te hevelen naar 2020.

Over te hevelen budgetten 2019
t.l.v. t.l.v. alg.
(Bedragen x € 1.000) Totaal reserves middelen
Tubbergen het Papendal van Twente 104 104 0
Kwaliteitsplan openbare orde 74 74 0
Interventieplan sociaal domein 249 249 0
Projectbudget POH 34 34 0
Projectgeld Wijk GGD 3 3 0
Uitvoering plan van aanpak Vitaal Geesteren 27 27 0
Procesgeld vrijliggend fietspad tussen Manderveen en Tubbergen 95 95 0
Herinrichting Almeloseweg Mariaparochie 41 41 0
Samen redzaam, gezond meedoen 109 109 0
Toekomstbestendige exploitatie en beheer SSRT 28 28 0
Behoud cultureel en materieel erfgoed 11 11 0
Uitwerken doorlopende leerlijn en aanpassen huidige organisatievorm 38 38 0
Compacte toekomstbestendige winkelleffgebieden 65 65 0
Procesgeld werk aan de winkel 60 60 0
Structureel plaatsen PW doelgroep bij Soweco MO 11 11 0
Inzet op beeldmerk Glinsterend Tubbergen 40 40 0
Innovatieve agro- en foodsector 15 15 0
Toekomstgerichte erven (buitengebied) 20 20 0
Samenwerken aan biodiversiteit 20 20 0
Procesgeld bereikbaar en aantrekkelijk 20 20 0
Procesgeld bereikbaarheid en aantrekkelijk landelijk gebied 100 100 0
Uitvoeringsplan duurzaamheid gemeentelijke gebouwen 47 47 0
Duurzame energietransitie 621 621 0
Maatschappelijk vastgoed irt demografie 1.747 1.747 0
Van uitbreiding naar inbreiding 792 783 9
Stimuleringsregeling binnenstedelijke herontwikkeling 339 339 0
Stimuleringsfonds 221 194 26
Marketingplan Vasse 36 36 0
MijnDorp2030, faciliteiten en communicatie(K) 40 0 40
Huiskamer Manderveen 434 434 0
Tubbergen Bruist 288 288 0
Borgen integraliteit ambities 5 5 0
Besluitvormingsproces aansluiten nieuwe manier van werken 4 4 0
Procesgeld ondersteuning via menselijke toolkit 112 112 0
Financiering experimenten 8 8 0
Besturing herijking uitgangspuntennotitie 4 4 0
Instrumentenkoffer inzicht in de processen 6 6 0
Bodemonderzoek Vickenweg 94 0 94
Taakmutatie maatschappelijke begeleiding 33 0 33
Taakmutatie verhoging taalniveau statushouders 25 0 25
Taakmutatie sportakkoorden 15 0 15
Taakmutatie participatiwet 5 0 5
Plan van aanpak toegankelijkheid gehandicapten 25 0 25
Actieplan Arbeidsmarkt 23 23 0
Circulaire inkoop 4 4 0
Onderzoek naar de concrete woningbehoefte 28 0 28
Nieuw gebouw voor o.a. basisonderwijs te Geesteren 25 0 25
Gezamelijke maatschappelijke accommodatie te langeveen 44 0 44
Procesgeld wonen en ruimte 35 0 35
Procesgeld duurzaamheid 25 0 25
Maatregelen klimaat-proof tbv Vasse 10 0 10
Opstellen bedrijventerreinvisie 15 15 0
Procesgeld MijnDorp2030 31 0 31
Communicatie out of pocket bedrag 13 0 13
Fleringen, behoud van kwalitatief goed onderwijs 4 0 4
Te storten in reserve verplichtingen voorgaande jaren 6.320 5.832 487

Na deze storting in de reserve bedraagt het positieve saldo €1.909.000 (€2.396.000 minus €487.000)Daarnaast zijn er middelen nodig  die bij de resultaatbestemming gedoteerd dienen te worden aan de reserves. Hierover is door de raad nog geen besluit genomen. Het gaat hierbij om de volgende mutaties:

Bestemming resultaat 2019
(Bedragen x € 1.000)
Omschrijving Totaal
Stelpost klimaatmiddelen Transitievisie Warmte 200
Stelpost Wijkaanpak 10
Stelpost Energieloketten 25
Stelpost Kerkenvisie 25
1) Te storten in de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 260
Totale mutatie te bestemmen resultaat 260

Het Rijk heeft in juni 2019 het Klimaatakkoord vastgesteld. Dit betekent dat op landelijk niveau €150 miljoen ter beschikking wordt gesteld aan gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. Voor Tubbergen betekent dit eenmalig extra geld via de algemene uitkering ter hoogte van €260.000 voor een viertal zaken. Zoals te doen gebruikelijk met extra geld via de algemene uitkering ramen we hiervoor stelposten in afwachting van te ontwikkelen beleid. 

 

Na besluit van de raad worden voorgenoemde bedragen gedoteerd aan de desbetreffende reserve. Het positieve saldo bedraagt dan €1.649.000 (€1.909.000 minus €260.000) en  wordt conform bestendige gedragslijn gedoteerd aan de algemene reserve. In de perspectiefnota komen wij terug op de actuele stand van de reserves en het eventueel vrij te besteden bedrag in de reserves. Dit alles rekening houdend met de benodigde weerstandscapaciteit.

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

In samenvattende vorm geven wij onderstaand een overzicht van de mutaties in de reserves en voorzieningen.  

Saldo 1-1-2019 Saldo 31-12-2019 Mutatie
(Bedragen x € 1.000)
Algemene reserve 1.998 4.543 2.545
Bestemmingsreserves 19.984 18.745 -1.239
Reserves grondexploitatie 3.828 0 -3.828
Totaal reserves 25.810 23.288 -2.522
Voorzieningen algemeen 4.449 4.349 -100
Totaal voorzieningen 4.449 4.349 -100
ALGEHEEL TOTAAL 30.259 27.637 -2.622

De afname van de reserves en voorzieningen voor een bedrag van €2.622.000 wordt deels veroorzaakt door dotatie van het resultaat van 2018 van €856.000 en door mutaties in het grondbedrijf ten bedrage van €165.000. Onttrekkingen worden veroorzaakt resultaatnemingen van de begroting en tussentijdse rapportages ten bedrage van €801.000. Tevens is er ter dekking van de ambitiebegroting een bedrag onttrokken van €781.000. Verdere onttrekkingen zijn voor uitvoering van het generatiepact €327.000, wegen en kunstwerken € 200.000, sociaal domein €304.000, vennootschapsbelasting €85.000 en afval €211.000. Voor een bedrag van €5.832.000 werd er nog geen beroep gedaan op de reserves (zie budgetoverheveling). 

 

In de toelichting op de jaarrekening is een overzicht van alle mutaties van reserves en voorzieningen opgenomen, met daaraan toegevoegd een overzicht van alle mutaties per reserve en voorziening. Verder verwijzen wij tevens naar de paragraaf weerstandsvermogen. Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat in bovenstaande opstelling van de reserves en voorzieningen (nog) geen rekening is gehouden met de voorgestelde toevoegingen op grond van de resultaatbestemming 2019.

Financiële positie en bestemming resultaat

Beoordeling financiële positie

Bij het beoordelen van de financiële positie dienen wij ook naar financiële vooruitzichten, met daarin opgenomen een weging van de risico's van de gemeente, te kijken. Verder is de reservepositie evenals de aanwendbaarheid daarvan van belang en speelt de hoogte en (onbenutte) belastingcapaciteit een belangrijke rol. De beoordeling op deze plek houden wij beperkt omdat ook in de separaat aan de orde zijnde meerjarenbegroting 2020-2023 wordt ingegaan op de vooruitzichten voor 2020 e.v.

 

De jaarstukken kunnen met een batig saldo (voor bestemming) worden afgesloten. Zoals ook uit de rechtmatigheidsverklaring van de accountant blijkt zijn de begrotingsposten niet substantieel en ontoelaatbaar overschreden. 

Bestemming resultaat

Het positieve eindresultaat na besluit van de raad bedraagt €1.649.000. Dit positieve eindresultaat is een resultante van de in deze nota van aanbieding genoemde voorstellen. Dat wil zeggen dat de rekening een gerealiseerd resultaat kent van €2.396.000. Daarnaast stellen wij uw raad voor om dit als volgt te bestemmen:

a) Toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar €487.000.

b) Toevoeging reserve incidenteel beschikbare algemene middelen €260.000.

 

Uiteindelijk blijft het hiervoor genoemde positief resultaat over van €1.649.000. Conform bestaand beleid wordt dit bedrag gedoteerd aan de algemene reserve.