1. Inleiding jaarstukken

Inleiding

Inleiding jaarstukken 2019

Voor u ligt de jaarverantwoording 2019. Het document waarin wij verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Het jaar 2019 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de uitvoering van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT). Dit Maatschappelijk Akkoord Tubbergen is in 2018 opgesteld en is betrokken bij het opstellen van de begroting 2019. Zo kent de begroting 2019 eenzelfde opbouw als het MAT te weten een deel dat gaat over de kernagenda's en een deel dat gaat over de kern overstijgende agenda's. Deze beide agenda's vormen het ambitiedeel van de begroting 2019. Daarnaast kennen we met ingang van het jaar 2019 een onderdeel in onze begroting dat bestaat uit de zogenaamde basisbegroting. In dit deel komen de reguliere, jaarlijkse terugkerende taken die de gemeente uitvoert terug. Over de uitvoering van beide delen hebben we middels de beide programmajournaals verslag gedaan. Zowel voor wat betreft de inhoudelijke als ook de financiële voortgang. 

De uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. Het COVID-19 (corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Voor een verdere inhoudelijke en financiële toelichting op het jaar 2019 verwijzen wij u naar de verschillende onderdelen van deze  jaarstukken 2019.