Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Tubbergen Bruist (Gebiedsontwikkeling 3.0)

Tubbergen Bruist (Gebiedsontwikkeling 3.0)

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 30-12-2014

In 2018 continueren we het proces ‘Tubbergen Bruist’ in samenwerking met een kernteam van lokaal betrokken inwoners en ondernemers. Doelstelling is te werken aan een sociaal-economisch krachtige kern Tubbergen, voor een toekomstbestendig en leefbaar dorp, met een voorzieningenniveau dat aansluit bij de centrale rol voor de hele gemeente. Het kansenplan - dat medio juli 2017 door de raad is vastgesteld, en het daaruit voortvloeidende handelingskader vormt de basis voor de verdere uitwerking van het proces Tubbergen Bruist. Het kansenplan geeft richting aan de gewenste functies en thema's op verschillende locaties in het centrum en vormt een richtinggevend kader voor  gesprekken met eigenaren en initiatiefnemers .

'De nieuwe rol voor het gemeentehuis’ en 'herontwikkeling locatie Verdegaalhal' zijn belangrijke deelprojecten in 2018. In 2018 geven we in aansluiting op basis van de uitkomsten van de marktconsultatie concreet invulling aan het definitief concept voor het gemeentehuis en worden waar mogelijk nieuwe partijen in het gemeentehuis verwelkomd. Voor de locatie Verdegaalhal worden scenario's uitgewerkt inclusief stedenbouwkundige uitwerking op basis waarvan een voorkeurscenario gekozen wordt.

Naast deze projecten wordt verder uitvoering gegeven aan de overige ontwikkelingslocaties conform het handelingskader Tubbergen Bruist. Tevens wordt uitvoering gegeven aan een aantal concrete initiatieven te weten het groenplan en de verlichte hardlooproute. In overleg met ondernemers en het kernteam Tubbergen Bruist onderzoeken we de mogelijkheden en wenselijkheden voor het realiseren van free-wifi in het centrum van Tubbergen.

Zie ook:

Tubbergen Bruist

Gemeentehuis te huurToelichting

G
Kwaliteit

In 2018 is verder uitwerking gegeven aan het proces Tubbergen Bruist en de uitvoering van deelprojecten, waaronder de 'nieuwe rol gemeentehuis' en de 'herontwikkeling locatie Verdegaalhal'.

 

Nieuwe rol gemeentehuis Tubbergen

Op basis van de aanmeldingen en de vastgestelde criteria voor het gemeentehuis is in maart 2018 het definitief concept en het vlekkenplan vastgesteld. Op 29 maart 2018 zijn intentieovereenkomsten getekend met tien partijen. De basis voor het concept ligt in drie pleinen: een maatschappelijk plein, een kunst- en cultuurplein en een horeca/ondernemersplein. De kruisbestuiving tussen de verschillende functies in de pleinen maken het concept sterk. Met de partijen is vanaf medio 2018 gewerkt aan het opstellen van een programma van eisen en een concept businesscase. Medio maart 2019 dienen deze gereed te zijn.

 

Herontwikkeling locatie Verdegaalhal in relatie tot onderzoek mogelijkheden schaalvergroting supermarkten

De locatie Verdegaalhal biedt mogelijkheden voor publiekstrekkende functies die het centrum versterken, mogelijk in combinatie met woningbouw. Op basis van de vastgestelde  kansenkaart is aangegeven nader te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor niet alleen de Verdegaalhal maar ook het omliggende gebied om daarmee de relatie met het centrum te versterken. Voordat verder invulling is gegeven aan de scenario’s voor de locatie Verdegaalhal is eerst een besluit genomen in de koers ten aanzien van de noodzakelijke schaalvergroting van supermarkten in Tubbergen onder meer in relatie tot de mogelijkheden op de locatie Verdegaalhal. Dit besluit is op 26 november 2018 door de gemeenteraad genomen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is besloten een marktvraag uit te doen voor de invulling van locatie Verdegaalhal.

 

Aangezien de ontwikkelingen voor een permanente invulling tijd nodig hebben en de locatie Verdegaalhal per september 2018 vrij kwam is besloten de locatie tijdelijk in te vullen. Met SoccerInside is een overeenkomst gesloten voor twee jaar. SoccerInside heeft in september intrek genomen in het pand en vult deze voornamelijk in met binnensport- en groepsactiviteiten. Daarmee wordt niet alleen leegstand voorkomen maar tegelijkertijd een functie in het centrum toegevoegd die een versterkende werking heeft op het centrum. 

 

Naast bovengenoemde ontwikkelingen is een aantal concrete initiatieven in uitvoering gegaan, te weten het groenplan (realisatie van de boombakken op het plein) en de verlichte hardlooproute. De plannen voor de locaties Netwerk en de Delle zijn in een vergevorderd stadium. Tevens is een Masterplan opgesteld voor locatie Eeshof / Vlaskoel ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Voor uitvoering van het masterplan is een subsidie beschikbaar gesteld vanuit de provincie.

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Voor het programma Tubbergen Bruist heeft de provincie een subsidie beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad aanvullende middelen beschikbaar gesteld.  Ook is er lokaal aanvullende co-financiering gevonden. Huidige uitgaven worden binnen dit budget opgevangen.