Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Omgevingsdienst Twente

Omgevingsdienst Twente

Als gevolg van een wijziging van de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving moet de bestaande Regionale Uitvoeringsdienst Twente (netwerk RUD Twente) vóór 1 januari 2018 worden omgevormd tot een fysieke Omgevingsdienst Twente. De raad heeft in 2017 toestemming verleend tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente. Binnen het regionale bestuurlijke overleg van de Omgevingsdienst Twente is inmiddels overeenstemming bereikt over het aan de Omgevingsdienst Twente over te dragen takenpakket. Overgedragen zal worden het zogenaamde basistakenpakket, aangevuld met milieutaken. De formatieve en organisatorische effecten hiervan voor Noaberkracht worden thans in beeld gebracht. Daarnaast moet nog afrondende besluitvorming plaatsvinden over de  toedeling van overheadkosten van de Omgevingsdienst Twente. Nu het niet realistisch is om de Omgevingsdienst Twente vanaf 1 januari 2018 operationeel te laten zijn, is ervoor gekozen om de Omgevingsdienst uiterlijk 1 januari 2019 van start te laten gaan. Omdat er bij het opstellen van de begroting 2018 nog geen finaal inzicht bestond in de toedeling van kosten van de Omgevingsdienst Twente wordt in deze begroting vooralsnog rekening gehouden met de kostentoedeling die was opgenomen in het oorspronkelijke conceptbedrijfsplan van de Omgevingsdienst Twente.Toelichting

G
Kwaliteit

Omdat het niet realistisch is gebleken om de Omgevingsdienst Twente (OD Twente) per 1 januari 2018 operationeel te laten zijn, is eind 2017 besloten, door de veertien Twentse gemeenten en Provincie, om de Omgevingsdienst uiterlijk 1 januari 2019 van start te laten gaan. In 2018 is gewerkt aan het vormgeven van de Omgevingsdienst en het treffen van maatregelen om voorbereid te zijn op de nieuwe situatie.

 

Naast de overgang van medewerkers naar de Omgevingsdienst zijn interne maatregelen getroffen om een goede afstemming tussen Noaberkracht en de Omgevingsdienst te waarborgen.

 

Per 1 januari 2019 is de Omgevingsdienst Twente van start gegaan.

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.