Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Een duurzaam aanbod van niet vrij toegankelijke voorzieningen dat aansluit op de vrij toegankelijke voorzieningen

Een duurzaam aanbod van niet vrij toegankelijke voorzieningen dat aansluit op de vrij toegankelijke voorzieningen

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 21-09-2015

Nieuw Twents Model voor maatwerkvoorzieningen Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp (Jeugdwet)

De maatwerkvoorzieningen Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp worden nu op regionaal niveau ingekocht op activiteitenniveau. Bijvoorbeeld het inkopen van een aantal dagdelen per week voor dagbesteding. De activiteiten zijn een middel om het resultaat te bereiken. Om nog meer te focussen op het te behalen  resultaat, zoals dat ook wordt vastgelegd in het zorgplan  van de inwoner, willen wij in samenwerking met de overige Twentse gemeenten de inkoop, aanbesteding  en werkwijze bij toekenning van zorg met ingang van 2019 anders vorm geven. Nog meer dan voorheen zal de ondersteuningsbehoefte en het te behalen resultaat van de inwoner centraal staan. De zorg kan daardoor nog meer integraal ingezet worden, waarbij recht wordt gedaan aan inwoners en gezinnen waarbij sprake is van een zorgvraag op meerdere ondersteuningsgebieden. Het inkoopsysteem stimuleert zorgaanbieders om hun dienstverlening efficiënter en innovatiever vorm te geven. De financiële middelen kunnen daardoor nog gerichter ingezet worden, onder andere door vereenvoudiging van het systeem en administratieve lastenverlichting voor aanbieders en gemeenten.

De verdere uitwerking van het inkoopmodel en implementatie in de organisatie vraagt aanvullend ambtelijke inzet in 2018: De tijdelijke uitbreiding van formatie is gericht op projectleiderschap en coördinatie bij de uitwerking van het inkoopmodel en vertaling van de  lokale projectopdracht implementatie inkoop naar een vastgesteld implementatieplan (fase 1) en de uitvoering van het implementatieplan (fase 2). De implementatie raakt vele organisatieonderdelen en vraagt activiteiten op zowel uitvoeringsniveau als systeemniveau.  Bij de begroting 2017 is door beide gemeenten reeds een bedrag beschikbaar gesteld. Dit bedrag  wordt middels het 2e Programmajournaal 2017 overgeheveld naar 2018.  Op basis van de verdere uitwerking van het nieuwe inkoopmodel maken wij eind 2017 een eerste berekening van de financiële effecten. De uitkomsten hiervan zullen wij in het 1e programmajournaal 2018 in de begroting verwerken.

OZJT (Organisatie Zorg en Jeugdhulp in Twente) continueert in 2018 de dienstverlening en biedt onder andere ondersteuning bij inkoop, opdrachtgeverschap aan Veilig Thuis Twente én reflectie op zorgconsumptie voor de 14 Twentse gemeenten. Eind 2017 wordt de evaluatie over het functioneren van OZJT verwacht.Toelichting

G
Kwaliteit

Nieuw Twents Model voor maatwerkvoorzieningen Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp (Jeugdwet)

De inkoop van het Twents model is succesvol afgerond door de Twentse gemeenten en de werkwijze is per 1-1-2019 van kracht. Met het project implementatie inkoop hebben we in 2018 de nodige voorbereidingen getroffen in de interne organisatie en naar buiten toe, om inwoners met een ondersteuningsbehoefte te kunnen bedienen met de nieuwe werkwijze én om de bedrijfsvoering van Noaberkracht hierop in te richten.

 

Met het Twents model beogen we beter maatwerk te bieden aan de inwoners dan voorheen in het traject van indicatiestelling, toewijzing en ontvangen van zorg en ondersteuning. De behoefte aan zorg en/of ondersteuning matcht door het nieuwe Twentse model beter met het aanbod. Niet het product van aanbieders staat centraal, maar de behoefte van de inwoner. De consulenten van Team Zorg starten het traject en volgen de voortgang ervan om te toetsen of de afgesproken resultaten worden behaald.

 Filmpje Tukker

G
Tijd

Uitvoering verloopt volgens planning. De  implementatie van het Twents Model loopt door in 2019.

G
Geld

De implementatie van het Twents Model verloopt binnen de gestelde financiële kaders en loopt door in 2019.