Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Doorontwikkeling Noaberkracht

Doorontwikkeling Noaberkracht

Noaberkracht ondersteunt sinds 2013 de gemeentebesturen van Tubbergen en Dinkelland bij het realiseren van de ambities op het gebied van dienstverlening (het leveren van producten en diensten) en bij het realiseren van maatschappelijke effecten. Noaberkracht staat daarbij midden in de samenleving. Bij alles wat Noaberkracht doet, is de focus gericht op resultaat (de goede dingen doen en de dingen goed doen).

De omstandigheden waarbinnen Noaberkracht functioneert, zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Ook is het takenpakket van Noaberkracht met onder meer de decentralisaties in het sociaal domein fors uitgebreid. Daarnaast hebben ook de verwachtingen vanuit de samenleving jegens de gemeente zich verder ontwikkeld. Daarom is nu een natuurlijk moment aangebroken om een brede en extern begeleide evaluatie van Noaberkracht uit te laten voeren, temeer nu daarover in de afgelopen periode ook met de gemeenteraad is gesproken. Het bestuur van Noaberkracht heeft daartoe inmiddels een principebesluit genomen en heeft de directie van Noaberkracht  gevraagd om hiervoor een opdracht te formuleren. De opdrachtformulering zal ook aan de gemeenteraad voor input worden voorgelegd, waarna het bestuur van Noaberkracht een besluit zal nemen op opdrachtformulering. Naar verwachting zal de evaluatie in 2017/2018 worden uitgevoerd. De resultaten van de evaluatie zullen worden gebruikt om Noaberkracht zich verder te kunnen laten doorontwikkelen tot een nog meer toekomstbestendige ambtelijke organisatie.Toelichting

Het bestuur van Noaberkracht heeft begin 2018 adviesbureau BMC opdracht gegeven om in de vorm van een brede evaluatie terug te blikken op de oorspronkelijke uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de start van Noaberkracht en mede op basis daarvan te komen tot aanbevelingen die kunnen bijdragen aan de doorontwikkeling van Noaberkracht. Omdat de opdracht gaat over de oorspronkelijke uitgangspunten zoals deze zijn vastgesteld door de gemeenteraden van Tubbergen en Dinkelland bij de totstandkoming van Noaberkracht, zijn beide gemeenteraden in de gelegenheid gesteld vragen en aandachtspunten als input mee te geven aan de onderzoekers. Dit heeft plaatsgevonden op 24 januari 2018 (gemeenteraad Tubbergen) en 25 januari 2018 (gemeenteraad Dinkelland).

 

BMC heeft de resultaten van haar onderzoek neergelegd in het rapport “De kracht, balans en kansen van samen”. Op 11 september 2018 heeft het bestuur van Noaberkracht besloten dit evaluatierapport inclusief de daarin geformuleerde aanbevelingen integraal over te nemen. De conclusies uit het rapport bevestigen het bestuur van Noaberkracht in de keuze van zes jaar geleden voor de ambtelijke samenwerking tussen Tubbergen en Dinkelland. De aanbevelingen van BMC dragen bij aan de doorontwikkeling van Noaberkracht om ook in de toekomst een betekenisvolle organisatie te blijven voor de beide gemeentebesturen en samenlevingen.  Tijdens de informatiebijeenkomst van 1 oktober 2018 heeft BMC haar rapport aan de beide gemeenteraden toegelicht en zijn zij ingegaan op de vragen en aandachtspunten die door de beide gemeenteraden zijn ingebracht. Voorts heeft het bestuur van Noaberkracht aangegeven op welke wijze een vervolg aan de conclusies en aanbevelingen wordt gegeven. Hierbij rekening houdend met de twee rollen van de beide gemeenten die voor Noaberkracht van belang zijn, het werken vanuit haar rol als overheid en haar rol als nevenheid.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld