Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Deelname aan proces voor een nieuw regionaal investeringsprogramma (Agenda voor Twente)

Deelname aan proces voor een nieuw regionaal investeringsprogramma (Agenda voor Twente)

Medio 2017 is aan alle Twentse gemeenteraden een voorstel voorgelegd over deelname aan een nieuw meerjarig regionaal sociaal-economisch investeringsprogramma (2018-2022): de Agenda voor Twente. De raad van de gemeente Tubbergen heeft besloten om deel te nemen aan de nieuwe Agenda voor Twente en om hier financiële middelen beschikbaar voor te stellen. Bij het opstellen van de concept begroting 2018 hebben nog niet alle Twentse raden positief beslist over deelname aan de Agenda voor Twente. In de loop van 2017 zal worden bezien hoe de Agenda voor Twente verder inhoud kan worden gegeven en nader kan worden geconcretiseerd. Vanaf 2018 wordt jaarlijks een programma opgesteld, waarin concrete projecten zullen worden uitgewerkt die vorm en inhoud geven aan de regionaal geformuleerde doelstellingen. De raad van de gemeente Tubbergen heeft de wens uitgesproken om nauw betrokken te blijven bij de verdere uitwerking van de Agenda voor Twente. Toelichting

G
Kwaliteit

De agenda van Twente had een looptijd tot en met 2017.  De raad heeft op 27 juni 2017 besloten om in te stemmen met de ambities van nieuwe Agenda voor Twente (2018-2022). De Agenda voor Twente kan verbinden, versnellen, denkkracht creëren en financiële ondersteuning bieden. In 2018 is geïnvesteerd in de basisinfrastructuur van Twente, is gestart met gesprekken om het uitvoeringsprogramma verder gestalte te geven. Dit alles via de vier themalijnen: techniek als motor, arbeidsmarkt & talent, bereikbaarheid & vestigingsklimaat, circulaire economie & duurzaamheid.  Mineral Valley Twente is een van de projecten van de Agenda voor Twente die financiële ondersteuning heeft gehad.

 

Tevens is de Agenda voor Twente een belangrijke onderlegger in het kader van de Regiodeals. Het Rijk heeft geld gereserveerd (€30 miljoen) voor Twente, waarbij de Agenda voor Twente ook als cofinanciering fungeert.

G
Tijd

Conform gestelde planning.

G
Geld

Conform gemaakte financiële afspraken. Er is geen beroep gedaan op de reservering van €5 per inwoner.