Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Bestemmingsplannen vaststellen die voorzien in woningbouwlocaties en de woningbouwprogrammering beter afstemmen op de behoefte (starters) en demografische ontwikkelingen

Bestemmingsplannen vaststellen die voorzien in woningbouwlocaties en de woningbouwprogrammering beter afstemmen op de behoefte (starters) en demografische ontwikkelingen

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 30-12-2014

Binnen de regionale bestuursafspraken over woningbouwaantallen en de vastgestelde woonvisie, richt onze aandacht zich eerst op bestemmingsplanprocedures voor inbreidingslocaties. Wij zetten ons in om trends in de samenleving tijdig te signaleren en op basis hiervan proactief bij te sturen in het aanbod. In het kader van de woonvisie wordt iedere twee jaar de programmering verantwoord en geactualiseerd. Ook wordt er een kwaliteitskader gebruikt om te beoordelen of bouwplannen van ontwikkelaars goed aansluiten op de vraag van de markt. Zo ontstaat een woningbouwprogramma dat is afgestemd op de vraag van de verschillende doelgroepen in onze gemeente. Wij kiezen voor een vraaggerichte benadering. In elke kern moet voldoende aanbod beschikbaar zijn en continuïteit van bouwplanontwikkeling. In de kernen waar wij via inbreiding niet kunnen voorzien in de behoefte of teveel afhankelijk zijn van projectontwikkelaars, zullen wij een actieve grondpolitiek voeren.Toelichting

G
Kwaliteit

De woningmarkt is ook in 2018 gestegen. Dit is een wenselijke ontwikkeling, maar brengt ook de vraag met zich mee hoe de woningbouwvoorraad en kavelvoorraad er uitziet en of deze nog voldoende is voor de toekomstige vraag. In alle kernen hebben wij onderzocht wat de concrete behoefte is. Dit hebben wij gedaan door in overleg te treden met kernraden en andere vertegenwoordigers.

 

Woonvisie

In de Woonvisie 2016+ is aangegeven dat de woningbouwprogrammering in een tweejaarlijkse Uitvoeringsnota Woningbouw wordt verantwoord en geactualiseerd, inclusief een actueel kwaliteitskader. Dat kwaliteitskader wordt gebruikt om te beoordelen of de plannen van ontwikkelaars goed aansluiten op de marktvraag. Om de kwalitatieve woningbouwprogrammering handen en voeten te geven is aan de Stec-groep gevraagd hierover advies uit te brengen. In 2018 is door Stec de kwalitatieve woonvraag per dorp geïnventariseerd en onderzocht. Daarbij wordt per kern een schets gegeven van de lokale demografische ontwikkeling en verschuiving van de woonbehoefte.

 

Kernenfonds 

Een belangrijk onderdeel voor onze kernen is het benutten van inbreidingslocaties. Om hierin slagvaardig te kunnen handelen, zijn in 2018 gelden beschikbaar gesteld in de vorm van een kernenfonds. In 2018 is dit kernenfonds omgezet tot een "Stimuleringsregeling binnenstedelijke herontwikkelingslocaties", waardoor wij in 2019 de middelen effectief kunnen inzetten.

 

Website kavels in Tubbergen en woonbeurs

De gemeente Tubbergen heeft in 2018 haar website voor woningbouwkavels geactualiseerd (Kavels in Tubbergen).  Ook in 2018 is er weer een woonbeurs georganiseerd met deelname van marktpartijen en corporatie.

G
Tijd

Continu proces.

G
Geld

Conform gestelde financiële kaders.