Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

7. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn verbonden.

(bedragen x €1.000)

raming begrotingsjaar  voor wijziging

raming begrotingsjaar  na wijziging

realisatie begrotingsjaar

verschil realisatie versus  begroting na wijziging

Baten        
A. Lokale heffingen 4.285 4.230 4.202 -28
B. Algemene uitkeringen 24.937 25.396 25.400 32
C. Dividend 825 869 988 118
D. Saldo financieringsfunctie 18 18 31 13
E. Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0
F. Overhead 30 30 30 0
G. Vennootschapsbelasting 0 0 0 0
H. Onvoorzien 0 0 0 0
Totaal baten 30.095 30.516 30.652 135
Lasten        
A. Onroerende zaak belasting -426 -427 -423 -4
B. Algemene uitkeringen -25 -25 -25 0
C. Dividend -6 -6 -6 0
D. Saldo financieringsfunctie 153 166 108 -57
E. Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0
F. Overhead -5.070 -4.970 -4.930 -40
G. Vennootschapsbelasting 0 0 49 -49
H. Onvoorzien -20 0 0 0
Totaal lasten -5.395 -5.262 -5.227 -36
Saldo van baten en lasten 24.701 25.254 25.425 171
Mutaties reserves -35 1.143 1.119 -23
Resultaat van baten en lasten 24.665 26.396 26.544 148

Analyse op hoofdlijnen

Een analyse op hoofdlijnen wordt hieronder weergegeven. Vergeleken zijn de werkelijke baten en lasten met de ramingen na verwerkte begrotingswijzigingen.

 

Dividenden (€ 118.000 voordeel)

De dividendopbrengst van Twence bedroeg in 2018 € 84.000. Dit is fors hoger dan het ontvangen dividend van Twence in 2017. In onze begroting is geen rekening gehouden met dit goede jaar van Twence waardoor een voordeel is ontstaan.

De dividendopbrengst van de BNG was in 2018 fors hoger dan de voorgaande jaren. Waar in 2016 nog € 31.000 ontvangen werd en in 2017 € 49.200, was de uitkering in 2018 € 76.000. In de begroting was een bedrag geraamd van € 40.000.

Voor de aandelen van Enexis is een rente aandeelhouderslening tranche D uitbetaald ter hoogte van € 6.000, deze was niet begroot. Samen levert dit een voordeel op van € 118.000.

 

Mutaties reserves

Reserve grondexploitatie

De hogere onttrekking uit deze reserve heeft grotendeels betrekking op de niet geraamde last voor de vennootschapsbelasting.

Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar de analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de realisatie die – conform artikel 28 van de BBV – opgenomen is in de toelichting op de programmarekening.

Overzicht beleidsindicatoren

Voor het thema 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien' maken we gebruik van de volgende indicatoren.

Indicatoren
Eenheid Waarde 2017 Waarde 2018
Overhead Percentage van de totale lasten   14,47 10,61