Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

6. Programma Burger & Bestuur

Inleiding

Tekst Begroting 2018:

"Wij willen op een frisse en vernieuwende manier van betekenis zijn voor de ruim 21.000 inwoners van Albergen, Fleringen, Geesteren, Harbrinkhoek/Mariaparochie, Langeveen, Manderveen, Reutum, Tubbergen en Vasse. Negen dorpen die veel met elkaar gemeen hebben, maar die ook elk een eigen identiteit hebben. Negen dorpen met een sterke gemeenschapszin, met veerkracht en een eigen kleur. Wij zien het als een voorrecht om samen met onze inwoners, bedrijven, verenigingen, maatschappelijke organisaties en allerlei andere groeperingen, de kracht van onze dorpen en hun inwoners te gebruiken. Om nieuwe kansen te ontdekken en te benutten, om goede antwoorden te vinden op ontwikkelingen die op ons afkomen en om inwoners die hulp en zorg nodig hebben goed te helpen . We willen dit op verschillende manieren doen, maar met de nadruk op de volgende thema’s:

  • Samenwerking
  • Dienstverlening"

Thema Samenwerking

Thema Samenwerking

Tekst Begroting 2018:

"Samenwerking Noaberkracht

De samenwerking met de gemeente Dinkelland in de vorm van Noaberkracht vormt voor de gemeente Tubbergen een vaste basis. Een verdere doorontwikkeling is afhankelijk van de effecten en de maatschappelijke acceptatie. Andere samenwerkingsverbanden zijn op onderdelen denkbaar, mits het aantoonbare voordelen oplevert. Primair richt Tubbergen zich dan op Noordoost Twente.

 

Verdere regionale samenwerking

Voor andere samenwerkingsvormen dan Noaberkracht geldt voor ons het uitgangspunt: ’lokaal wat kan, bovenlokaal wat moet’.

Voor nieuwe samenwerkingsallianties richten wij ons vooral op Noordoost-Twente en de Twentse plattelandsgemeenten. Wij zetten in op een slanke regio Twente die zich als verlengd lokaal bestuur richt op een efficiënte en effectieve uitvoering van haar kerntaken. Verdere Twente brede samenwerking zien wij vooral in de sfeer van afstemming van en overleg over taken die in eerste aanleg aan gemeentes zijn toebedeeld."

Toelichting

Efficiëntere en effectievere samenwerking in de regio

Tekst Begroting 2018:

"De gemeente Tubbergen voelt zich  verbonden met Twente. De gezamenlijke ambitie is om Twente sociaaleconomisch verder te brengen. De ontwikkeling van Twente wordt in de eerste plaats gemaakt door inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zelf.

 

De overheid draagt bij door haar kerntaken uit te voeren voor de leefbaarheid, de bereikbaarheid en het investeringsklimaat in Twente. De belangrijkste bijdragen leveren individuele gemeenten.

 

Elk lokaal succes draagt bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Twente. Als het nodig is slaan we in Twente de handen ineen en kiezen we voor onderlinge samenwerking. We doen dit als we onze doelen daarmee beter kunnen bereiken en als we concrete voordelen realiseren in kostenbesparing, kwaliteit en de vermindering van kwetsbaarheid."

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begroting na wijziging

Baten 24 0 0 0
Lasten -176 -195 -191 4
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -152 -195 -191 4
Onttrekkingen aan reserves 23 66 66 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -129 -129 -125 4

Er zijn geen bijzonderheden te vermelden over de verschillen met betrekking tot het thema 'Samenwerking'.

Overzicht beleidsindicatoren

Voor het thema 'Samenwerking' maken  we gebruik van de volgende indicatoren.

Indicatoren Eenheid Waarde
Formatie Fte per 1.000 inwoners 6,35
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 6,35
Apparaatskosten Kosten per inwoner 679
Externe inhuur Kosten als percentage van de totale loonsom plus de totale kosten inhuur externen 8,9

Thema Dienstverlening

Inleiding

Tekst Begroting 2018:

"Wij streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner. En waar mogelijk diensten ook digitaal aanbieden als extra optie. Verbeteren van de dienstverlening is onze hoofddoelstelling en dit willen we bereiken door:"

Toelichting

Dienstverlening dichter bij de inwoner

Tekst Begroting 2018:

"De verbetering van de dienstverlening blijft een speerpunt van onze organisatie. Door in gesprek te zijn en te blijven met onze inwoners zijn we in staat steeds beter in te spelen op de behoeftes van die inwoner."

Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begroting na wijziging

Baten 512 281 366 86
Lasten -2.844 -2.872 3.015 -142
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -2.332 -2.592 -2.648 -57
Onttrekkingen aan reserves 0 52 52 0
Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten -2.332 -2.539 -2.596 -57

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

Wethouders pensioen (€ 27.000 nadeel)

We zijn verplicht om ieder jaar bij de jaarverantwoording een herziene berekening van de toekomstige rechten van de wethouders pensioenen op te leveren. Naast fluctuatie in het bestand (mensen die in- en uitstromen) is vooral de rekenrente van invloed.

 

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedrag en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en lasten'.

Overzicht beleidsindicatoren

Voor het thema 'Dienstverlening' maken we geen gebruik van indicatoren.