Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

10. Overige gegevens

Controleverklaring

De controleverklaring is afzonderlijk bijgevoegd.

Voorstel en besluit

Voorstel

Wij stellen u voor de jaarstukken 2018 conform vast te stellen en het positieve resultaat van € 1.035.000 als volgt te bestemmen:

 a) toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar € 179.000.

Na verwerking van bovenstaande bestemming blijft het positieve resultaat over van € 856.000 Conform bestaand beleid wordt dit bedrag gedoteerd aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.

 

Tubbergen, 21 mei 2019

 

Burgemeester en Wethouders van Tubbergen,

 

de secretaris,                                                              de burgemeester,

 

 

 

 

Besluit

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tubbergen in zijn openbare vergadering van 24 juni 2019.

 

de griffier,                                                       de voorzitter,