Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

1. Inleiding jaarstukken

Inleiding

Voor u ligt de jaarverantwoording 2018. Het document waarin wij verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.  Evenals voorgaande jaren heeft het jaar 2018 voor een deel in het teken gestaan van de uitvoering van het coalitieakkoord 2014-2018 'Wat moed. Dat moet'. Via de verschillende tussenrapportages hebben wij u op de hoogte gehouden van de voortgang van de ambities en inspanningen uit dit akkoord.  Naast de verdere uitvoering heeft het jaar 2018 ook in het teken gestaan van  de vorming van een nieuw college, het opstellen van het Tubbergs Akkoord en het opstellen van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen. Hier kijken we als college heel tevreden op terug en we zijn vol goede moed  om samen met u als gemeenteraad en met de inwoners van onze gemeente aan de slag te gaan met de uitvoering van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen. Hierover in de komende  P&C documenten meer, nu eerst de jaarverantwoording 2018.

 

Op verschillende onderdelen hebben we in 2018 voortgang geboekt. Meest in het oog springend zijn; Tubbergen Bruist, Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen, sporthal Tubbergen, de koppeling tussen onderwijs,  ondernemers en overheid, sociaal domein en de verkoop kavels. Voor een verdere inhoudelijke en financiële toelichting op het jaar 2018 verwijzen wij u naar de jaarstukken 2018.