Werk aan de winkel

Inleiding Werk aan de winkel

Inleiding

De gemeente Tubbergen behoort tot de arbeidsmarktregio Twente, 1 van de 35 regio’s in Nederland. Daarin hebben we 1 gemeenschappelijk Werkplein met 3 vestigingen.

De arbeidsmarkt is op dit moment goed voor werkzoekenden. Binnen de gemeente Tubbergen is er in verhouding tot de rest van Nederland sprake van een lage werkloosheid. Wel is er qua arbeidsmarkt een lagere hoeveelheid vacatures per werkzoekende dan gemiddeld, dat betekent dat veel mensen uit Tubbergen dus buiten de eigen gemeente werken. Er is spanning op de arbeidsmarkt door een mismatch van vraag en aanbod. Waardoor vacatures lang open blijven staan en mensen met een niet courante opleiding langer werkloos blijven. Vorig jaar is het beleidsplan arbeidsmarkt 2.0 ingezet en daarmee wil de gemeente deze mismatch aanpakken.

Met de invoering van de Participatiewet en de quotumwet is sociaal ondernemen een ander aandachtspunt. Meer mensen met een beperking (geestelijk of fysiek) moeten een plek krijgen op de arbeidsmarkt. Ook daarin is de gemeente actief.  Regionaal er een Werkbedrijf dat de invulling van deze laatste wet monitort.

Door een verhoogde instroom van asielzoekers hebben we als gemeente meer statushouders die moeten integreren en dus ook een plek op de arbeidsmarkt moeten krijgen. Dat vergt een specifieke aanpak en begeleiding. Binnen deze ambitie zien wij de volgende thema’s:

 • Arbeidsparticipatie
 • Ondernemen
 • Vrijetijdseconomie

Leren

Wat willen we bereiken?

 • Vergroting van de bewustwording bij jongeren waar hun talenten liggen, ze behouden voor de regio, arbeidsparticipatie te bevorderen. Tegelijkertijd het faciliteren van het bedrijfsleven om met kennis van jong talent vanuit zowel middelbaar onderwijs als hoger onderwijs (van MBO tot Universitair) te groeien en te innoveren.
 • Verbinden van ondernemers, onderwijs en overheid.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020? 
Versterken van de relatie en samenwerking met het middelbaar en hoger onderwijs. De gemeente faciliteert al in financiële zin en in de vorm van (denk)capaciteit. Andere initiatieven worden (mede) gefaciliteerd door de gemeente. Uitbouwen van de samenwerking met onderwijs, ook buiten regio (denk aan Windesheim). Verder faciliteren van samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers middels de kennis- en innovatiemakelaar. Faciliteren en stimuleren Reguliere uren
Het vergroten van de kennis van bestaande, en succesvolle, initiatieven om een sneeuwbaleffect te creëren (denk aan Innovatiehub en Schemerlampjes project). Ondernemers, Gemeente In de AgroHUB kunnen agrarische ondernemingen met hun vraagstukken terecht en wordt verbinding gelegd met onderwijsinstellingen. Verder wordt middels de kennis- en innovatiemakelaar wordt op individuele basis en op basis van behoefte de verbinding gelegd tussen het vraagstuk van de ondernemer en kennis en kunde binnen verschillende onderwijsinstellingen.  Faciliteren en stimuleren Reguliere uren
Het meer inzetten van studenten binnen gemeentelijke projecten of het laten uitvoeren van onderzoek over vraagstukken binnen de gemeente. Noaberkracht Ook in 2020 worden weer onderzoeken uitgevoerd samen met onderwijs en zetten we opnieuw in op zijn van een aantrekkelijke plek voor afstudeerders en stagiairs. Faciliteren en stimuleren Reguliere uren
Faciliteren van techniekdagen. Onderwijs, Ondernemers, Gemeente  Organiseren van techniekdagen samen met onze partners en stakeholders. Faciliteren en stimuleren Reguliere uren
Samen met agrarische ondernemers, LTO en onderwijsinstellingen innovatie aanjagen in deze sector. Ondernemers, Gemeente 2020 zal vooral in het teken staan van doorontwikkeling en verbreden van de AgroHUB. Vooral inzet op communicatie en "vermarkten" van de hub staat centraal. We willen meer agrarische ondernemers de kans geven er gebruik van te maken. Er wordt gekeken of dit ook op Noord Oost Twentse (NOT) schaal kan gaan gebeuren. Faciliteren en stimuleren Reguliere uren

Wat is er in 2020 extra voor nodig?

In de kernoverstijgende agenda Leren en Talent is onder het thema leren het versterken van de relatie en samenwerking met het middelbaar en hogere onderwijs benoemd. Aangegeven is dat een werkbudget van € 50.000 noodzakelijk is om  initiatieven te ondersteunen en te faciliteren.  Dekking hiervoor kan gevonden worden in de reserve jeugdwerkloosheid (actieplan arbeidsmarkt). Feitelijk betreft het hier een financieel technische afwikkeling van een maatregel/inspanning waartoe in het oorspronkelijke MAT reeds is besloten.

Ondernemen

Wat willen we bereiken?

 • Tubbergen heeft  een goed ondernemersklimaat waarbij ondernemers en gemeente als partners opereren.
 • Compacte toekomstbestendige winkelleefgebieden (centra) in de drie verzorgingskernen  (Albergen, Geesteren en Tubbergen) waar de eerste levensbehoeften verkrijgbaar zijn.
 • Goed vestigingsklimaat voor start ups/nieuwe bedrijven en bestaande bedrijven creëren.
 • Gemeente als regievoerder  op ontwikkeling van bedrijventerreinen (grondbeleid)  in alle kernen.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020 Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?

Ondernemers en gemeenten stellen samen  een  Visie op Ondernemen op waarin in ieder geval de volgende onderdelen een plek krijgen:

 • Dienstverlening en samenwerking, met o.a. 
  - Operationele en strategische gesprekspartner
  - Beleid onder de loep nemen (schrapsessies)
 • Focus op eigen kracht en identiteit (mogelijke verkenning hoe maakindustrie te promoten om hiermee nieuwe bedrijvigheid te trekken).
  Gestart wordt met verkenning (eerste resultaat) om een gedragen opdracht te formuleren met kaders, randvoorwaarden en uitgangspunten.
Ondernemers  Gemeente Afspraak: twee keer per jaar gezamenlijk om tafel om te bespreken waarop ingezet wordt.  Inzetten op blijvend communiceren werkwijze gemeente (bestaan bedrijfsconsulent en OST). Bijeenkomst faciliteren Binnen reguliere uren
Verder doorontwikkelen van de ingezette lijn t.a.v. bedrijvenconsulentschap en dienstverlening door de ingezette ‘frisse houding’ nog meer in het hele ambtelijke apparaat door te zetten.  Gemeente Continue aandacht voor frisse houding binnen ambtelijk apparaat; ook vanuit bestuurders.   Binnen reguliere uren
Samenwerking tussen ondernemersverenigingen, de  ondernemers en de gemeente verbeteren waarbij de gemeente de rol van aanjager op zich neemt om deze behoefte verder te verkennen en vorm te geven. Gemeente 2x per jaar gezamenlijk om tafel.    Binnen reguliere uren
Positieve grondhouding bij vragen en verzoeken van starters voor vestiging en/of bestaande ondernemers voor uitbreiding. Gemeente/ondernemers Continue aandacht voor frisse houding binnen ambtelijk apparaat; ook vanuit bestuurders. Meedenken Reguliere uren
Bevorderen bewustzijn inwoners kernen onder het motto: ‘ koop in je eigen kern als je dit ook in de toekomst wilt blijven kunnen doen’. Ondernemers/ inwoners Wellicht vervolg geven aan uitkomsten inzet gebiedsregisseur en aanbevelingen die hieruit komen.    1. Inzet gebiedsregisseur (bewustwording vergroten over toekomst na te denken; herverkavelingsmogelijkheden onderzoeken; nieuwe zaken aantrekken inclusief bekendheid geven dat de gebiedsregisseur er is en bereikbaar is voor ondernemers)) € 65.000 in 2019 beschikbaar gesteld; en ambtelijke uren (binnen reguliere begroting).

Afhankelijk van de uitkomsten vervolg bepalen.
Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen)  voor aantrekken nieuwe  (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten. Gemeente Uitvoering geven aan stimuleringsregeling detailhandel vouchers.    Binnen reguliere uren
Mogelijkheden onderzoeken van een ‘winkeliersHUB’ (verbinden jonge toekomstige ondernemers aan ondernemers zonder opvolging). Onderwijs Afhankelijk uitkomsten Geesteren contact opnemen met Saxion voor vervolgstap.  Aanjagen en faciliteren Eerste stap binnen reguliere uren bedrijfsconsulent

Vervolg nog niet bekend. Afhankelijk uitkomsten.  
Mogelijkheden onderzoeken om, ten behoeve van het creëren van compacte (koop)centra,  als gemeente actief te opereren in  de vastgoedmarkt. Gemeentelijke herverkaveling. Gemeente Nu nog niet bekend.  Onderzoeker Eerste stap binnen reguliere uren bedrijfsconsulent

Vervolg nog niet bekend. Afhankelijk uitkomsten. 
Onderzoeken op welke wijze de gemeente en ondernemers het vestigingsklimaat voor startups en bestaande bedrijven kunnen verbeteren.  De gemeente zet in op een maximale benutting van de beleidsruimte en wet- regelgeving.  Gemeente Eventueel vervolg geven aan idee 'startershuis' op bedrijventerrein.  Initiator gesprek Eerste stap binnen reguliere uren bedrijfsconsulent

Vervolg nog niet bekend. Afhankelijk uitkomsten. 
De rol van de gemeente bij het grondbeleid bedrijventerreinen, samen met de partners,  opnieuw onder de loep nemen en indien gewenst de huidige aanpak wijzigen. (Als gemeente regie nemen en een actieve rol innemen ten aanzien van grondbeleid om bedrijven te kunnen behouden in de kernen van de gemeente. Grondrisico, eventueel gedeeld met ondernemers, mag.) Concrete behoefte regelmatig in kaart brengen. (bijv. behoefteonderzoek onder start ups, uitbreiders en zzp'ers). Gemeente Indien er concrete behoefte is aan uitbreiding bedrijventerrein actie nemen.  Initiator gesprek Eerste stap binnen reguliere uren bedrijfsconsulent

Vervolg nog niet bekend. Afhankelijk uitkomsten. 

Financiële kaders uit begroting 2019

In de begroting 2019 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor:

 • De inzet van de gebiedsregisseur voor het scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden voor het aantrekken van nieuwe (centrum) ondernemers.
 • Procesgeld voor het thema Ondernemen (voor vier jaar). 

Vrijetijdseconomie

Wat willen we bereiken?

 • Een vitale en toekomstbestendige vrijetijdssector.
 • Kwalitatief goed toeristisch voorzieningenniveau.
 • Strategische samenwerking op regionaal niveau (Twente).
 • Het bevorderen van cultuurparticipatie onder jongeren.
 • Het versterken van de culturele netwerkvorming.
 • Het stimuleren van culturele deskundigheidsbevordering

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
Een  gemeentebrede toekomstbestendige vrijetijdseconomische strategie,  gebaseerd op: trends/ontwikkelingen, vraag/aanbod en de gewenste profilering- en marketingactiviteiten voor gemeente Tubbergen.  Gemeente met ondersteuning van stakeholders Strategie formuleren in samenwerking met ondernemers, inwoners en marktpartijen (TwenteMarketing en Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen). Initiatienemer schrijft strategie Reguliere uren
Een kwalitatieve verbetering aanbrengen binnen de toeristische voorzieningen waaronder het aanbrengen van fysieke informatielocaties (1)  en het thematisch ontwikkelen van de bestaande routenetwerken (2) (fietsen, wandelen, paardrijden en mountainbiken). Gemeente in samenwerking met stakeholders Opstellen kwaliteitsverbeteringsplan in samenwerking met Routenetwerken Twente (Regio), Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen en dorpen.  Faciliteren en adviseren € 40.000 
Reguliere uren
Het vrijetijdseconomisch product van Tubbergen maakt onderdeel uit van Twente. Gemeente Tubbergen zet de samenwerking met de andere 13 Twentse gemeenten op structurele basis voort. Gemeente Medewerking verlenen aan het vrijetijdseconomische uitvoeringsbeleid Twente. Faciliteren en adviseren Reguliere uren en middelen
Uitvoering ‘Cultuurprofiel 2017-2020’. Gemeente Tubbergen ontvangt over de periode 2017 t/m 2020 subsidie van Provincie Overijssel. Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden. De voorwaarden zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan 2017 t/m 2021 cultuurprofiel Tubbergen ‘de weg naar één glashelder cultureel netwerk’. In het meerjarenbeleidsplan staan activiteiten benoemd die bijdragen aan de genoemde doelen (wat willen we bereiken). Gemeente en culturele organisaties die momenteel verenigd zijn binnen het ‘cultuurplatform in wording’ Ondersteuning van de cultuurcoach bij inzet van middelen / subsidie. Faciliteren en (deels) uitvoerend Binnen reguliere uren

Werk aan de winkel - financieel

Financiële kaders Ambitie Werk aan de winkel

Financiële kaders uit de begroting 2019 (bedragen × € 1.000) begroot
Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor aantrekken nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten, inzet van de gebiedsregisseur. 65
Procesgeld thema Ondernemersklimaat (voor vier jaar). 60
Het beeldmerk 'Glinsterend Tubbergen': financieel bijdragen aan Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen als marketingorganisatie voor gemeente Tubbergen t.b.v. de vermarkting van gemeente Tubbergen haar belangrijkste culturele, historische en natuurlijke waarden, evenementen en haar ondernemers (verblijfsrecreatie, dagrecreatie, culinair aanbod en streekproducten). 80

We verantwoorden de stand van zaken van de budgetten in de reguliere P&C cyclus.

In 2020 zijn geen aanvullende uren of middelen benodigd voor de ambitie "Werk aan de winkel". 

Voor het thema leren is een werkbudget van € 50.000 noodzakelijk om initiatieven te ondersteunen en te faciliteren.  Dekking hiervoor kan gevonden worden in de reserve jeugdwerkloosheid (actieplan arbeidsmarkt). Feitelijk betreft het hier een financieel technische afwikkeling van een maatregel/inspanning waartoe in het oorspronkelijke MAT reeds is besloten.