Samen redzaam, gezond meedoen

Inleiding Samen redzaam, gezond meedoen

Inleiding

De komende periode 2019-2022 staat in het teken van de transformatie om de toenemende druk op het Sociaal Domein te verlichten. We willen onze samenleving, onze kernen en onze inwoners in hun kracht te zetten met als doel een positievere gezondheid. Tegelijkertijd willen we de ondersteuning en zorg kwalitatief goed, betaalbaar en bereikbaar houden. Om dit te realiseren werken we de komende periode aan de volgende zaken.

                                                                                        Wat gaan we hiervoor als gemeente doen?                                                                                    Wat willen we bereiken?

Aanpak sociaal domein

 Wat willen we bereiken?

Onze Insteek is de gedachte dat inwoners een goed gevoel van welbevinden hebben. Los van de maatschappelijke waarde die dat heeft, is het zo dat inwoners die zich goed voelen, minder snel een hulpvraag hebben en ondersteuning nodig hebben. Daarom is de onderliggende gedachte dat we als gemeente inzetten op positieve gezondheid.  

Positieve Gezondheid[1] is de uitwerking in 6 dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Dit is te vertalen naar de leefomgeving van inwoners en het faciliteren van positieve gezondheid. Dit doen we door passende algemene voorzieningen en ondersteuning te bieden, een goede leefomgeving in te richten en het leggen van verbindingen in de samenleving. Als gemeente zien wij ook vooral hier onze rol. Onderstaande figuur laat dat mooi zien.

Positieve gezondheid binnen de leefomgeving

De insteek van positieve gezondheid[2] sluit naadloos aan bij de zaken die we als gemeente nastreven namelijk:

 • mensen veel meer in contact te brengen met hun kracht in plaats van ze aan te spreken op hun zwakte,
 • persoonsgerichte zorg te bieden en echt aan te sluiten op persoonlijke behoeften,
 • de regie bij de mensen zelf te laten en ze te helpen hun eigen beslissingen te nemen.

Daarnaast is het van belang de ondersteuning en zorg bereikbaar en betaalbaar te houden. We willen kwalitatieve goede ondersteuning en zorg bieden, vanuit de gedachte 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur voor die inwoners die het nodig hebben.

Wat gaan we hiervoor als gemeente doen?

In het plaatje hieronder is te zien hoe de ondersteuning en zorg rondom een inwoner, is opgebouwd uit een aantal lagen. Per laag wordt er gewerkt aan versterken van de positieve gezondheid van onze inwoners en het bereikbaar en betaalbaar houden van de ondersteuning en zorg.

Ondersteuning en zorg voor inwoners

Om de gestelde ambitie te bereiken is het ook essentieel om meer inzicht en overzicht te krijgen in de interventies  en de resultaten en effecten hiervan. Op dit moment zijn een behoorlijk aantal interventies gestart. We kunnen aangeven wat we doen, echter de effecten van de interventies zijn nog niet altijd inzichtelijk. Besturing van het sociaal domein vraagt hier wel om. Het vraagt continu om te analyseren of we de juiste dingen doen. Leveren de interventies de gewenste resultaten op, vragen veranderingen in het sociaal domein om het bijsturen, versnellen of stoppen van bepaalde interventies? Hiervoor starten we het project Grip op sociaal domein

 

Een ander belangrijk onderdeel is het actief sturen op houding en gedrag. De veranderopgave bestaat voornamelijk uit een veranderende houding en gedrag bij de professional (inclusief gemeente), de inwoner, de mantelzorger en de vrijwilliger. Dit vereist vanuit de onze kant uitleg en coaching op houding en gedrag en heldere communicatie met alle partijen over wat we van elkaar kunnen verwachten. Daarom starten we met werkateliers waarin professionals, inwoners en ambtenaren gezamenlijk na denken over de uitdagingen die er liggen. In de ateliers worden manieren bedacht om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Daarbij wordt ook kritisch gekeken naar hoe zaken nu gaan, hoe we bij kunnen sturen en hoe een ieder daar aan kan bijdragen.


[1]Machteld Huber, Institute for positive health, https://iph.nl/positieve-gezondheid/

[2] https://iph.nl/positieve-gezondheid/wat-brengt-het/

Langer gezond

Wat willen we bereiken?

Meer of gelijk aantal inwoners ervaren een goede gezondheid
Meer of gelijk aantal inwoners bewegen voldoende
Meer kinderen van ouders met een lage opleiding zijn lid van een sportvereniging
Meer kinderen zijn meestal weerbaar
Minder jongeren onder 18 hebben alcohol gedronken de laatste 4 weken

(NB. De staat van de bevolking in Tubbergen is nu al nagenoeg optimaal wanneer dat wordt vergeleken met andere Twentse gemeenten. Het gaat nu vooral om het behouden van de goede staat.)

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? Wat is de eerste / volgende stap?

Sport als middel

1. Sport moet als middel dienen om maatschappelijke doelen te bereiken - vitale sportverenigingen.

2. Verbinding leggen tussen sport en andere doelgroepen en onderwijs.

3. Samenwerking tussen verenigingen onderling, meer omniverenigingen.

 

1. Maatschappelijk Kader wordt verder uitgerold over alle sportverenigingen bij het opstellen van het sportakkoord (met voetbalverenigingen is een begin gemaakt).

2. Onder andere buurtsportcoaches en Wij in de Buurt worden ingezet om verbinden te leggen tussen sport en andere doelgroepen en geven ondersteuning aan sportverenigingen.

3. Blijvend in gesprek met de Sportraad.

 

Uitvoeringsplan met voetbalverenigingen verder vormgeven en implementeren in samenwerking met bijvoorbeeld buurtsportcoaches en Wij in de Buurt. Tevens starten met het opstellen van een sportakkoord met alle sportverenigingen. 

 

We actualiseren de gemeentelijke cultuurvisie

 

Opstellen van een cultuurakkoord waarbij het Maatschappelijk Kader verder wordt uitgerold over alle cultuurverenigingen.

De resultaten uit het cultuurakkoord kunnen effect hebben op de nieuw te sluiten prestatieafspraken met cultuurorganisaties opnieuw bekeken. 

de resultaten van het cultuurakkoord zijn ook van invloed op het behoud van cultureel materieel en immaterieel erfgoed.

Plan van aanpak opstellen voor het opstellen van een cultuurakkoord volgens de werkwijze van het sportakkoord

Samenwerking met het onderwijs verstevigen

1.Betere samenwerking met het onderwijs en verbeteren doorgaande ontwikkellijn.

2. We evalueren het effect van de subsidies voor preventie in het onderwijs.  

Samen met het onderwijs in gesprek blijven over gedeelde uitdagingen a.d.h.v. het maatschappelijk kader.
Onderwijsprogramma vormgeven

 

Kinderen kennis te laten maken met verschillende beroepen om de keuze voor de juiste studie t versterken. Als gemeente willen we kinderen graag kennis laten maken met het werken voor een gemeente. 

Afhankelijk van evaluatie. 

Preventie voor alcohol en drugs krijgt extra aandacht

1. We onderzoeken of het IJslands preventiemodel voor onze gemeenten een werkbaar model is.

2. We stellen een integrale aanpak vast in afstemming met het handhavingsbeleid voor de aanpak van de kampeerfeesten.

We gaan in gesprek met gemeenten die dit model hanteren en onderzoeken of dit model een werkbaar model is.

 

Een gezonde en kansrijke start in de eerste 1.000 dagen van het kind.

We onderzoeken in hoeverre "Kansrijke Start" een instrument voor onze gemeente is.

Verkennen of deze aanpak een meerwaarde heeft.

Fysieke toegankelijkheid en bruikbaarheid van het maatschappelijk vastgoed.

In samenwerking met het gehandicaptenplatform en de seniorenraad onderzoek doen naar de fysieke toegankelijkheid en de bruikbaarheid van het maatschappelijk vastgoed.

De gehandicaptenraad komt met een plan van aanpak.

 

Inspanningen die zijn gestopt, afgerond, of (nog) niet gestart gaan worden:

 • Wij werken aan een betere uitwerking, verbinding en inzet van Vitaal Twente: Deze inspanning wordt betrokken bij de werkateliers (zie inleiding voor een uitleg van de werkateliers).
 • We sluiten aan bij de landelijke campagne 'Eén tegen eenzaamheid': Deze inspanning komt te vervallen. We richten ons op het creeren van ontmoetingsplekken en via het uitrollen van het maatschappelijk kader krijgt eenzaamheid aandacht.
 • In overleg met de dorpen en culturele instellingen, zoals Heemkunde verenigingen, gezamenlijk het belang van het behoud van cultureel materieel en immaterieel erfgoed bepalen (voorbeelden Marietje Koopmanprijs, combinatie zoeken en verbinden met evenementen):  het starten van deze inspanning is afhankelijk van het nieuw op te stellen cultuurakkoord. 

Nieuwe inspanningen: 

 • We actualiseren de gemeentelijke cultuurvisie. Cultuur is net als sport  een middel om doelen in het sociaal domein te realiseren. Cultuur levert een bijdrage aan het bevorderen van de gezondheid. 

Inspanningen die zijn opgenomen in de basisbegroting zijn:

 • Gemeente Tubbergen ontvangt over de periode 2017 t/m 2020 subsidie van Provincie Overijssel in het kader van het project ‘Cultuur aan de basis’ voor alle basisscholen in Tubbergen. Naast taal en rekenen stimuleert de gemeente de creativiteit en talentontwikkeling op de basisscholen. Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden. De voorwaarden zijn vastgelegd in het ‘Cultuurplan TOF uit de kunst’.
 • De gemeente Tubbergen heeft met de Stichting Federatie van Muziekgezelschappen Tubbergen en Kaliber Kunstenschool Enschede voor de periode 1 januari 2017 tot en met 1 juli 2022 een overeenkomst gesloten tot het verzorgen van muziekonderwijs tot de leeftijd van 21 jaar. Dit betreft een nieuwe ambitieuze vorm en organisatie van muziekonderwijs. Hiervoor is gedurende deze periode een vaste subsidie in de begroting opgenomen. Het is van belang dat de nieuwe vorm van muziekonderwijs goed wordt gecommuniceerd en bekendgemaakt.
 • De gemeente Tubbergen heeft met de Stichting Bibliotheek Tubbergen voor de jaren 2017-2021, op basis van de visie ‘De bibliotheek als spil van de samenleving’ afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente met een daaraan gekoppelde vast bedrag in de begroting. Dit betreft ook een ambitieuze nieuwe vorm van bibliotheekwerk met als speerpunten in elke dorp het concept ‘bibliotheek op school’ en een Taalhuis voor de bestrijding van taal-achterstanden bij volwassenen.
 • Met de directie van de Bibliotheek afspraken maken over de inzet in Geesteren van de door de gemeente bij de bibliotheek Tubbergen gesubsidieerde cultuurcoach. In de overige dorpen is de cultuurcoach ook inzetbaar als daar belangstelling voor is.

Versterken sociale basis

Wat willen we bereiken?

We hebben het aantal inwoners met een hulp- of ondersteuningsvraag in beeld welke worden verwezen naar een niet professionele algemene voorziening in plaats van en professionele algemene voorziening, dan wel maatwerkvoorzieningen.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat is de eerste/volgende stap?
De mogelijkheden onderzoeken naar meer algemene voorzieningen die maken dat inwoners minder gebruik hoeven te maken van maatwerkvoorzieningen. Onderzoeken wat de behoefte is van het ontwikkelen en inzetten van algemene voorzieningen. Uitvoering van het onderzoek en analyse van de gegevens.
Iedere kern heeft een passende invulling voor dagbesteding die iedere inwoner van de kern als eerste aangeboden krijgt. het project algemene voorzieningen brengt de behoefte aan voorzieningen in beeld. Op basis daarvan gaan we kijken of en welke dagbesteding per kern nodig is. De eerst stap is afhankelijk van het onderzoek naar de behoefte voor het ontwikkelen en inzetten van algemene voorzieningen.
Een vrijwilligers en verenigingsondersteuning die aansluit bij de behoefte van de verenigingen en inwonersinitiatieven.

1. Ophalen van de behoefte via Mijn Dorp 2030, het sport en cultuurakkoord

2. Een gedragen plan van aanpak uitwerken en implementeren. 

Ophalen van de behoefte via het sport en cultuurakkoord en de behoefte, zo nodig, inventariseren via Mijn Dorp 2030.
Door middel van het stimuleringsfonds stimuleren van inwonersinitiatieven om gelegenheden voor ontmoeting te creëren, zoals open eettafels, koffieochtenden, creatieve middagen en buitenactiviteiten. Evaluatie van het stimuleringsfonds en de initiatieven die zijn ondersteund. Evalueren van de initiatieven uit het stimuleringsfonds. 
Verbreden stimuleringsfonds naar leefbaarheidsfonds Ingericht leefbaarheidsfonds door te starten met het analyseren welke financieringsvormen zijn passend en  wat is de behoefte van de inwonersinitiatieven. Ophalen van de uitkomsten 'financieringsvormen voor de samenleving' (onderdeel van het programma organisatieontwikkeling) en deze input verwerken bij het inrichten van het leefbaarheidsfonds.  

 

De volgende inspanning is nieuw:

 • Iedere kern heeft een passende invulling voor dagbesteding die iedere inwoner van de kern als eerste aangeboden krijgt: Deze inspanning is nieuw toegevoegd omdat we hier kansen zien, maar afhankelijk van de uitkomsten uit het onderzoek naar algemene voorzieningen. 

Zorg meer nabij

Wat willen we bereiken?

De cliënttevredenheid Jeugd is toegenomen (CEO)
De cliënttevredenheid Wmo is toegenomen (CEO)
De bekendheid van cliëntondersteuning is toegenomen (CEO)
 % aantal afgegeven maatwerkvoorzieningen t.o.v. aantal inwoners verminderd (wordt reeds gemonitord)
Het % indicaties afgegeven door een huisarts i.r.t. het totaal aantal jeugdindicaties is lager dan x%.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen? Wat is de eerste/volgende stap?

De samenhang en samenwerking tussen professionele algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen wordt geïntensiveerd door de realisatie van één gemeentelijke toegang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De realisatie van één geïntegreerde toegang.
1a. Verkenning en implementatie één geïntegreerde toegang (o.a. Wij in de Buurt, TOZ, Werkplein) voor hulp- en ondersteuningsvragen.
1b. Bredere uitvraag op basis van leefgebieden door sociaal werker in de rol van cliëntondersteuner.

2. We positioneren de cliëntondersteuning in de communicatie met de inwoner die een ondersteuningsbehoefte heeft.

3.. We vestigen aandacht op passende mantelzorgondersteuning.

4.  Voorliggende voorziening voor individuele ondersteuningsbehoeften (voorheen: ondersteuning zelfstandig leven)

 

1.  Aanpassen subsidieafspraken en uitwerken projectplan

2. Een geïmplementeerde werkinstructie voor Team Ondersteuning & Zorg (TOZ), aangepaste brieven aan inwoners en een jaarlijkse rapportage van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 en Jeugdhulp, over de bekendheid van de cliëntondersteuning onder inwoners. Doorontwikkeling van clientondersteuning is mede afhankelijk van de inrichting één gemeentelijke toegang.

3. Geïmplementeerd plan van aanpak over passende mantelzorgondersteuning in Tubbergen.  Doorontwikkeling van mantelzorgondersteuning is mede afhankelijk van de inrichting één gemeentelijke toegang.

4.  Deze vorm van thuisbegeleiding ligt in het verlengde van de cliëntondersteuning en kan worden ingekocht bij zorgaanbieders. Deze thuisbegeleiding is bedoeld voor kortdurende ondersteuning om mensen net weer dat steuntje in de rug te bieden en het juiste pad op te wijzen. Idee is om niet in te kopen maar als algemene voorziening in te richten. Ontwikkeling is mede afhankelijk van project één toegang en project algemene voorzieningen

Voorlichting over verschil Wmo en Wlz bij thuiszorgorganisaties ( o.a. onafhankelijke clientondersteuning) Thuiszorgorganisaties in stelling brengen Uitwerken aanpak in regionaal verband en vertaling naar lokale situatie maken. Mede afhankelijk van de project één gemeentelijke toegang.
Wij werken aan een integrale schuldenaanpak, waardoor schulden van vele inwoners van de gemeente Tubbergen worden opgelost of worden voorkomen (Menzis project). Geïmplementeerd plan van aanpak integrale schuldenaanpak rondom o.a. vroegsignalering, het oplossen/afbetalen van schulden, inhouden en doorbetalen van rekeningen op eventuele uitkeringen. Uitwerken aanpak in regionaal verband en vertaling naar lokale situatie.  Mede afhankelijk van het project één gemeentelijke toegang
Implementatie integratieproces voor statushouders in de vorm van het Noaberoffensief. Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het rapport Noaberoffensief om de integratie van statushouders te versnellen. Uitwerken plan van aanpak, mede afhankelijk van één gemeentelijke toegang
We starten een pilot 'praktijkondersteuner Jeugd in de huisartsenpraktijk'.

Een pilotplan met in elk geval:

 • Overeenkomst tussen huisartsen, GGD en gemeente.
 • Werkafspraken inzet POH Jeugd.
 • Vastgelegde wijze van monitoring en evaluatie.
Monitoring van de uitvoering.
OJA-aanpak onderzoeken: Jeugdhulp dichter op school organiseren via één toegang en niet via de zorgaanbieder.

Het onderzoeken van de OJA-aanpak:

 • Wat levert het op in de gemeente Enschede?
 • Past het in onze aanpak?
 • Wat zou het in de gemeente Tubbergen kunnen opleveren?
Een gesprek met de gemeente Enschede.
We stimuleren en professionaliseren de vroegtijdige aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de samenwerking met ketenpartners (=meldcode).

1. Vastgesteld actieplan lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

2. Uitgevoerd actieplan.

3. Monitoringsrapportage Veilig Thuis Twente (VTT).

Monitoring van de uitvoering.
We investeren in armoedepreventie. De inzet kan heel divers zijn. We kijken daarbij ook naar armoede onder zelfstandige ondernemers en naar de inzet van ervencoach voor agrariërs. 

1. Onderzoeksrapport.

2. Vastgesteld integrale aanpak.

De uitkomsten van het onderzoeksrappoort armoedepreventieonderzoek (KWIZZ)  analyseren en advies uitbrengen. 
Wasvoorziening in de vorm van een algemene voorziening. Monitoren van de ontwikkelingen bij WaST en onderzoeken op welke wijze WaST als algemene voorziening de komende periode een meerwaarde kan hebben. Opleveren van de monitoring.
Vroegsignalering van personen met verward gedrag. Implementatie van het plan van aanpak WijkGGD. Projectorganisatie inrichten en  de pilot voorbereiden.

 

De volgende inspanning wordt (nog) niet gestart: 

 • Voorliggende thuisbegeleiding als alternatief voor individuele ondersteuningsbehoeften (voorheen: ondersteuning zelfstandig leven): Dit is afhankelijk van het project realisatie van één toegang.

De volgende inspanning is nieuw:

 • Vroegsignalering van personen met verward gedrag: De inspanning implementatie van het plan van aanpak WijkGGD. 

De volgende inspanning is afgerond:

 • We optimaliseren onze signaleringsoverleggen met onze samenwerkingspartners. 

Meer inwoners kunnen meedoen

Wat willen we bereiken?

Er is voor elke inwoner een passende voorziening en/of regeling beschikbaar, waardoor zij zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

Het % Tubbergse inwoners (18+) welke een (zeer) goede gezondheid ervaren blijft gelijk of neemt toe. In 2020 wordt een nieuwe Volwassenen- en ouderenmonitor uitgevoerd.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat is de eerste/volgende stap?
Transformatie arbeidsmarktparticipatie.

Het opleveren van een advies voor de doorontwikkeling binnen de Participatiewet met daarbinnen:

 • Heldere visie op wat we willen bereiken op het gebied van participatie.
 • Vanuit de visie diverse scenario's met voor- en nadelen.
 • Een advies over de positie en taken van Soweco.
 • Een advies over de dienstverlening en eventuele voortzetting van het contract met Almelo voor de uitvoering van de bovengenoemde taken.
 • Een doorkijk naar het vervolg per scenario met oog voor de consequenties van het gekozen scenario en welke stappen op hoofdlijnen gezet moeten worden.
Bespreken en besluit op scenario's.
Twentse belofte

De gemeente heeft in belofte 5 van de Twentse belofte twee taken:

 • Het registreren en monitoren van jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar die geen startkwalificatie hebben en geen actuele schoolinschrijving.
 • Het begeleiden en stimuleren van jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar om zichzelf door te ontwikkelen naar een passende en duurzame positie in de maatschappij.
Uitwerken van de aanpak in regionaal verband en vertaling naar de lokale situatie.
In aanloop naar 2022 onderzoeken wij of en welke vormen van beschermd wonen we kunnen realiseren, zodat inwoners zo dichtbij mogelijk passende ondersteuning kunnen ontvangen. Aanpak implementatie decentralisatie beschermd wonen. Uitwerken van de aanpak in regionaal verband en vertaling naar de lokale situatie.
Door aanstellen van een coördinator externe verwijzingen beter passende maatwerkvoorzieningen voor onze inwoners

Afstemming over de best passende maatwerkvoorziening geïndiceerd via externe verwijzers.

 

Het werven van de coördinator.

Door aanstellen van een coördinator interne verwijzingen beter passende maatwerkvoorzieningen voor onze inwoners

Toetsing van indicaties voor complexere en/of duurdere maatwerkvoorziening.

Het werven van de coördinator.

Wij hanteren het Twents model. Dit betekent dat voor een inwoner met een ondersteuningsbehoefte, eerst wordt gekeken wat diegene zelf, of met behulp van de omgeving kan. Daarna wordt gekeken welke voorzieningen kunnen worden ingezet. Eén gezin, één plan’ is daarbij het leidende principe bij het keukentafelgesprek. Dit geldt binnen de Wmo 2015, Jeugdwet en P-wet.

Monitoring van de uitvoering van het Twents Inkoopmodel:

 • Integraal zorgplan gebaseerd op de ondersteuningsbehoefte op inwonerniveau.
 • Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek.
 • Effectiviteit JGZ maatwerk.
 • Verloop van 18-/18+ overgang..

Uitkomsten monitoring analyseren en voorzien van aanbevelingen.

We werken aan een integrale aanpak rondom de GGZ, waardoor de cliënten en andere betrokken partijen geen schotten meer ervaren tussen de verschillende wet- en regelgeving, het voor iedereen duidelijk is voor welke onderwerpen ze waar terecht kunnen en de doorstroom van zorg en ondersteuning tussen de verschillende wet- en regelgeving soepel verloopt. Een geïmplementeerd plan van aanpak GGZ waarvan onder andere de aanpak personen met verward gedrag een onderdeel is.  Uitwerken van de aanpak in regionaal verband en vertaling naar de lokale situatie.
Wij werken aan een integrale ouderenzorg, waarin cliënten en alle betrokken partijen zoals gemeenten en zorgaanbieders ervaren tussen de verschillende wet- en regelgeving en betrokken organisaties, het voor iedereen duidelijk is voor welke onderwerpen ze waar terecht kunnen en de doorstroom van zorg en ondersteuning tussen de verschillende wet- en regelgeving soepel verloopt.

Een geïmplementeerd plan van aanpak integrale ouderenzorg rondom o.a. crisisopvang, integrale ketensamenwerking (waaronder wijkverpleging en TOZ), doorstroom Wmo-Zvw-Wlz en domein overstijgende cliëntondersteuning.

Uitwerken van de aanpak in regionaal verband en vertaling naar de lokale situatie.

Bewaken en signaleren van ontwikkelingen binnen Samen14 en het project met Menzis en de te volgen koers hierin regionaal.

De regionale agenda en de agenda met Menzis relateren aan de interventies in het uitvoeringsplan.

Verbinden met het uitvoeringsplan.

We werken aan een passend ondersteunings- en zorgaanbod voor verwarde personen op het snijvlak van het sociaal domein en zorg en veiligheid.

Vastgestelde werkafspraken voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

Implementeren werkafspraken

Verkenning van de maatregelen inzake vervoer met betrekking tot kwaliteit, kosten en verschuiving naar algemene voorzieningen.

Inventarisatie op basis van feiten en cijfers inclusief een advies voor een vervolg.

Formuleren van een opdracht naar aanleiding van de analyse.

We werken aan een zelfvoorzienend systeem voor het plannen, boeken, betalen en het reizen voor onze cliënten en uiteindelijk voor al onze inwoners. Met ‘MaaS’ verdwijnen de grenzen tussen het doelgroepenvervoer en het regulier vervoer. (MaaS-project)

Het totale vervoersaanbod, wordt ontsloten via één loket, telefonisch of digitaal met een app.

Gunnen aanbesteding en ontwikkelen platform


Inspanningen die in de uitvoering zitten maar gewijzigd kunnen worden, of (nog) niet worden opgestart, in verband met de afhankelijkheid van de opdracht transformatie arbeidsmarktparticipatie:

 • De dienstverlening en afspraken met het Werkplein worden zo dichtbij mogelijk georganiseerd.
 • Wij geven duidelijke opdrachten aan het Werkplein Twente en de Soweco, zodat onze werkzoekenden de mogelijkheid krijgen om zich op maat te laten begeleiden en zich eventueel om te scholen naar passend werk. Participatiewet afgesproken.
 • We willen voorkomen dat mensen uitvallen. Daarom willen we door middel van een doorlopende leerlijn vanuit het onderwijs mensen begeleiden naar een voor hun passende dagactiviteit. Hierbij denken we aan arbeidsmatige dagbesteding, vrijwilligerswerk en/of scholing. De lokale aanpak van de ‘Twentse Belofte’ sluit hierbij aan.
 • Projectgerichte financiering werkgeverdienstverlening vanuit Werkplein i.p.v. structureel inclusief versterken intake, begeleiding en verdere intensivering van casemanagement.
 • Wij gaan werk/daginvulling vanuit één lokale voorziening laten plaatsvinden, het zgn. Noaberhoes. In dit Noaberhoes wordt een aantal bestaande functies gebundeld waardoor beter op maat gesneden trajecten voor de betrokkenen kunnen worden ingezet. Het voornaamste doel is dat iemand blijvend kan meedoen.
 • Arbeidsmatige dagbesteding binnen Soweco MO. Wij moeten voorkomen dat mensen die toch arbeidsvermogen hebben (ontwikkeld) in de dagbesteding blijven. Daarom moet er bij de begeleiding van deze mensen constant aandacht zijn voor de ontwikkeling richting reguliere arbeidsmarkt. Wij starten hiervoor initiatieven op de grens van Wmo (Ondersteuning Maatschappelijke Deelname) en Participatiewet (arbeidsmatige dagbesteding of werkzaamheden met loonwaarde).
 • Het laten opleiden en begeleiden van medewerkers binnen bedrijven gericht op jobcoaching en begeleiden mensen met afstand tot arbeidsmarkt.
 • Inrichting van de openbare ruimte is het doelgroepenbeleid een speerpunt. In samenwerking met Noaberkracht vindt de inzet van deze doelgroep via re-integratie en leer/werkbedrijf plaats.  We hebben een leer-werktraject in de organisatie van het onderhoud van de openbare ruimte. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen binnen het onderhoud van de openbare ruimte de mogelijkheid voor een goede opstap naar een reguliere baan buiten Noaberkracht. 

Inspanningen die nieuw zijn:

 • Verkenning van de maatregelen inzake vervoer: We zien een stijging aan kosten in het leerlingenvervoer. Daarom een extra interventie om hier zorgvuldig naar te kijken.
 • Aanstellen van coördinatoren interne en externe verwijzingen: 
 • Bewaken en signaleren van ontwikkelingen binnen Samen14 en het project Menzis.

Inspanningen die worden overgedragen naar het programma Sociaal domein in de basisbegroting:

 • In de opdrachten naar derden wordt via SROI daar waar mogelijk, extra inzet van mensen uit de Participatiewet afgesproken.
 • Actief inzetten op de bereikbaarheid en mogelijkheden van de instrumentenkoffer van het Werkplein. En daarbij meenemen vrijwillige inzet in samenspraak met het Werkplein.

Samen redzaam, gezond meedoen - financieel

Financiële kaders Ambitie Samen redzaam, gezond meedoen

In de begroting van 2019 is een incidenteel budget van € 350.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de interventies uit het interventieplan sociaal domein. Dit incidentele budget is bedoeld om interventies op te starten die de structurele uitgaven binnen het sociaal domein laten dalen. Van het incidentele budget is in 2019 reeds een gedeelte uitgegeven of geclaimd voor interventies. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 resteert een budget van € 233.500 dat (nog) niet is geclaimd. Dit wordt ingezet om uitvoering te geven aan het opgestelde uitvoeringsplan sociaal domein.

Daarnaast zijn voor een aantal specifieke inspanningen incidentele budgetten beschikbaar gesteld. Aangezien deze inspanningen worden uitgevoerd binnen het uitvoeringsplan sociaal domein, stellen we voor deze toe te voegen aan het budget voor het uitvoeringsplan sociaal domein. Het gaat om de volgende inspanningen:

 • Project algemene voorzieningen (€ 60.500): Een gedeelte van dit budget is in 2019 ingezet voor het onderzoek naar de behoefte en het ontwikkelen van algemene voorzieningen. Het restant voegen we toe aan het uitvoeringsplan sociaal domein voor de verdere uitvoering van dit project. 
 • Sport als middel (€ 52.000): Dit budget wordt geheel toegevoegd aan het uitvoeringsplan sociaal domein om te stimuleren dat sport en bewegen breder ingezet wordt.
 • Eén geïntegreerde toegang (€ 10.000): Dit budget wordt geheel toegevoegd aan het uitvoeringsplan sociaal domein voor de uitvoering van het project één geïntegreerde toegang.
 • Ontwikkelen doorlopende leerlijn (€ 37.800): Dit budget wordt geheel toegevoegd aan het uitvoeringsplan sociaal domein, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek transformatie arbeidsparticipatie.
 • Structureel plaatsen PW doelgroep bij Soweco (€ 10.000): Dit budget wordt geheel toegevoegd aan het uitvoeringsplan sociaal domein, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek transformatie arbeidsmarktparticipatie.

Daarnaast is in de begroting 2019 € 240.000 beschikbaar gesteld voor het stimuleringsfonds voor het stimuleren van inwonersinitiatieven. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 bedraagt het stimuleringsfonds € 235.000.

Er zijn geen aanvullende middelen benodigd voor de uitvoering van de inspanningen in het jaar 2020. Zoals voorgesteld worden de afzonderlijke incidentele budgetten samengevoegd tot één budget ten behoeve van het uitvoeringsplan sociaal domein, met uitzondering van het stimuleringsfonds.