Programma Sport & accommodaties

Informatie Programma Sport & accommodaties (klik hier)

Algemeen

Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten.

 Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving.

De gemeente Tubbergen is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Met het jaarlijkse  Sportgala, worden onze  sporters uitbundig in het zonnetje gezet. 

In de gemeente Tubbergen zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Sport en accommodaties (bedragen x €1.000) Lasten Baten Saldo
Sportbeleid en activering | Sportgala en sportondersteuning. 598 55 -543
Sportaccommodaties | Sporthallen Tubbergen en zwembad. 752 60 -693
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 1.350 114 -1.236
Mutaties reserves 0 29 29
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 1.350 144 -1.207

 

Gemeentelijke bijdrage 2020

De gemeentelijke bijdrage aan sport voor 2020  begroot € 1.207.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Samenvatting sport (bedragen in €) Begroting 2020, jaarschijf 2020 toelichting
Uitgaven   % van de totale uitgaven
Personeel  64.000 5%
Belastingen en verzekeringen 23.000 2%
Onderhoud   34.000 3%
Subsidies aan derden    877.000 65%
Kapitaallasten        350.000 26%
Overige uitgaven         2.000 0%
totaal uitgaven  1.350.000 100%
Inkomsten    
verhuur van sportaccommodaties  -114.000  
onttrekking reserve MJOP -29.000  
totaal inkomsten    -143.000  
saldo      1.207.000  

 

Verschil begroting 2020, jaarschijf 2020 en begroting 2019 , jaarschijf 2020

In de begroting 2019, jaarschijf 2020 waren de uitgaven voor sport geraamd op € 1.197.000. Per saldo is dus de begroting 2020, jaarschijf 2020 gestegen met een extra bedrag van € 10.000 als gevolg van een aantal kleinere prijsstijgingen

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x € 1.000)

Jaarcijfers 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma Sport en accommodaties

-1.345 -1.218 -1.207

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk.