Programma Sociaal domein

Informatie Programma Sociaal domein (klik hier)

Algemeen

Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelf redzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners  zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen.

In de gemeente Tubbergen werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties de re-integratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroegsignalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kindpakketten.

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Sociaal domein maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Percentage volledig gevaccineerde inwoners      95,5% (RIVM 2018)
  • Huishoudens met bijstandsuitkeringen                   120 (CBS: feb 2019)
  • Werkloosheidspercentage                                               2,7% (CBS: 2018)

Aandeel (%) huishoudens met een bijstandsuitkering t.o.v. Nederland(CBS: 2012-2018):

 

Verbonden partijen

Binnen het programma Sociaal domein kennen we een aantal verbonden partijen:

  • Regio Twente: op het gebied van publieke gezondheid (GGD Twente) en Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning (waaronder OZJT). Meer informatie over de GGD Twente en het OZJT/Samen 14 is te vinden via de volgende links:  OZJT/Samen14 , GGD Twente.
  • Soweco: een samenwerkingsverband van zes Twentse gemeenten. Soweco voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Meer informatie over Soweco is te vinden via de volgende link:  Soweco.
  • Stadsbank Oost Nederland: een samenwerkingsverband van 22 Twentse en Achterhoekse gemeenten. De Stadsbank is een financieel dienstverlener met ervaring in schulddienstverlening. Meer informatie over de Stadsbank is te vinden via de volgende link:  Stadsbank Oost Nederland.

Actuele ontwikkelingen

Hulpmiddelen en 'roerende voorzieningen' Wlz

Hulpmiddelen voor cliënten die in een Wlz-instelling wonen worden nu vanuit vier regelingen geleverd: de Wlz, de Zvw, de Wmo 2015 en soms ook de WIA. Bovendien verschillen de regels voor cliënten met behandeling en cliënten zonder behandeling in de instelling. Deze ingewikkelde regelgeving wordt vereenvoudigd. 

Vanaf 1 januari 2020:

  • worden de mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015;
  • worden hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen voor algemeen gebruik altijd uit de Wlz betaald. Dit gaat bijvoorbeeld om tilliften en hoog-laagbedden, ook wel 'roerende voorzieningen' genoemd. Nu leveren gemeenten en zorgverzekeraars deze hulpmiddelen soms nog vanuit de Wmo 2015 en Zvw. 

 

Wet verplichte ggz (Wvggz)

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling kan worden verleend. 

 

Ambulantisering ggz

Op 5 juni 2019 is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG ingestemd met het hoofdlijnenakkoord GGZ. In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein.

 

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

De regelgeving voor ondernemers met financiële problemen die een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) wordt met ingang van 1 januari 2020 op een aantal punten aangepast. Dit staat in een algemene maatregel van bestuur die nu voor advies bij de Raad van State ligt. Zo wordt onder andere de aparte regeling waarmee ondernemers van 55 jaar en ouder hun niet-levensvatbare bedrijf met financiële ondersteuning kunnen voortzetten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, afgebouwd. Ook de financieringssystematiek van het Bbz wordt gewijzigd. Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor ondernemers die nu gebruik maken van de Bbz-regeling. De wijzigingen zijn in oktober gepubliceerd in het Staatsblad. Het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert de Bbz-regeling uit voor de gemeente Tubbergen. 

Begroting 2020 -overzicht baten en lasten

Programma Sociaal domein (bedragen x €1.000) Lasten Baten Saldo
Samenkracht en burgerparticipatie | O.a. stimuleringsfonds sociaal domein, kinderopvang, statushouders, heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen. 914 4 -909
Inkomensregelingen | Bijstandsuitkeringen, minimabeleid, bijstandsverlening zelfstandigen en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 2.929 2.569 -360
Begeleide participatie | Sociale werkvoorziening. 2.280 0 -2.280
Arbeidsparticipatie | Participatie en re-integratie. 297 11 -286
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | Hulpmiddelen en gehandicaptenparkeerkaarten. 840 180 -659
Maatwerkdienstverlening 18+ | Huishoudelijke ondersteuning, vervoersdiensten dagbesteding, eigen bijdragen, schuldhulpverlening, ondersteuning vanuit de Wmo. 4.752 175 -4.577
Maatwerkdienstverlening 18- | Ondersteuning vanuit de Jeugdwet, inclusief gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. 4.418 0 -4.418
Geëscaleerde zorg 18+ | Veilig thuis. 134 0 -134
Volksgezondheid | GGD Twente en ondersteuning lokale gezondheidsorganisaties 842 0 -842
Begroot totaal Sociaal domein   17.405 2.940 -14.465

Denkrichtingen

Interventieplan sociaal domein

De oplopende opbrengsten van het interventieplan sociaal domein zijn verwerkt in het herziene meerjarige saldo. Deze opbrengsten lopen op van een bedrag van € 94.000 in 2019 naar een structureel bedrag van € 545.000 in 2022. Wij zijn van mening dat het behalen van deze opbrengsten een stevige opgave is vandaar dat we bij het benoemen van aanvullende denkrichtingen het sociaal domein in eerste instantie buiten beschouwing hebben gelaten. 

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x € 1.000)

Jaarcijfers 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma Sociaal domein

-13.777 -14.764 -14.465

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk.