Programma Onderwijs

Informatie Programma Onderwijs (klik hier)

Algemeen

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Tubbergen verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Tubbergen hebben we ca. 1.960 leerlingen in het basisonderwijs en in totaal negen basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Tubbergen.

Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderopvangcentra.

Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Tubbergen onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters.

Kengetallen

Binnen het programma Onderwijs maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Oppervlakte schoolgebouwen                                                                   12.800 m²
  • Gemiddelde score Centrale eindtoets (CET) (DUO - '18-'19):   536,2 (t.o.v. 532,4 Nederland)
  • Kinderdagverblijven, aantal locaties (LRKP, 2019):                                16

 

Leerlingenprognose groei t.o.v. 2018 (DUO - Onderwijdata): 

 

Actuele ontwikkelingen

In het kader van Mijn Dorp 2030 zijn zowel in Fleringen als in Manderveen plannen om de school te verplaatsen naar het Kulturhus. Voor beide kleine kernen is dit belangrijk om de leefbaarheid van het dorp te behouden.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Onderwijs (bedragen x €1.000) Lasten Baten Saldo
Openbaar basisonderwijs 11 0 -11
Onderwijshuisvesting | O.a. onderwijsgebruik sportaccommodaties, huisvesting bijzonder basisonderwijs en huisvesting voortgezet onderwijs. 740 0 -740
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvervoer, leerplichtwerkzaamheden en onderwijsachterstandenbeleid.  1.119 69 -1.050
Begroot totaal Programma Onderwijs  1.869 69 -1.800

Denkrichtingen

Onderwijsachterstandenbeleid en leerlingenvervoer

In totaliteit geven wij ongeveer € 800.000 uit aan onderwijsachterstandenbeleid en leerlingenvervoer. Gezien de omvang van dit budget en de noodzaak om structurele begrotingsruimte te vinden, hebben we in de perspectiefnota aangegeven ook hier te onderzoeken of er mogelijkheden voor besparingen zijn. Uiteraard houden wij hierbij rekening met de relatie die er ligt met het interventieplan. Zonder beleidsinhoudelijk aanpassingen te hoeven doen zien we de mogelijkheid om het uitgaafbudget voor onderwijsachterstandenbeleid met € 15.000 terug te brengen, met name omdat dit ruimte betreft voor incidentele uitgaven. Daarnaast is in het uitvoeringsplan sociaal domein de interventie toegevoegd om het leerlingenvervoer te onderzoeken gezien de ontwikkeling van deze kosten. We verwachten hiermee een besparing van € 15.000 structureel te behalen, echter is dit wel onder voorbehoud van het onderzoek dat nog uitgevoerd gaat worden.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x €1.000)

Jaarcijfers 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma Onderwijs

-1.622 -1.742 -1.800

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk.