Programma Economie

Informatie Programma Economie (klik hier)

Algemeen

Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening creeren wij een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal kan worden ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends.   

De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale acquisitie). 

Kengetallen

Binnen het programma Economie maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Aantal verkooppunten (Locatus: 2019):                           304

 

Leegstand winkelvloeroppervlak (Locatus: 2012-2019):

Actuele ontwikkelingen

In onze gemeente hebben zich vier ondernemers verenigd door samen een Innovatiehub te starten. Met de hub bieden de bedrijven uitdagende innovatievraagstukken aan en zorgen zij, middels een verbinding met het onderwijs, voor een structurele frisse wind in de bedrijfsvoering. In 2018 zijn de allereerste studenten binnen Innovatiehub Tubbergen begonnen aan hun stage- of afstudeeropdracht. Het eindresultaat is prachtig, namelijk drie stagiaires die hun stageperiode succesvol hebben afgerond en vijf afstudeerders die zijn geslaagd voor hun opleiding.

Begroting 2020 - overzicht baten en lasten

Programma Economie (bedragen x €1.000) Lasten Baten Saldo
Economische ontwikkeling | Versterking economische structuur. 66 0 -66
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Grondexploitatie bedrijven terreinen. 202 210 9
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Weekmarkten en standplaatsen, bedrijven- en ondernemersloket en stimulering lokale winkelstructuur kern Tubbergen. 139 1 -137
Economische promotie | O.a. volksfeesten en –evenementen, promotie toerisme, toeristenbelasting en forensenbelasting. 111 248 137
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 517 460 -58
Mutaties reserves 9 0 -9
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 526 460 -66

Denkrichtingen

Bijdrage Regio Twente

Zie toelichting onder het programma Bestuur & middelen.

 

Evenementen

Wij gaan met de organisatoren van de verschillende evenementen in gesprek over de gemeentelijke bijdrage. Het budget van € 46.000 wordt met € 5.000  verlaagd.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x €1.000)

Jaarcijfers 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma Economie

-101 -92 -66

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk.