Leeswijzer

Leeswijzer

In deze leeswijzer worden een aantal zaken toegelicht zodat u de begroting makkelijker kunt lezen. Allereerst een korte toelichting op de opbouw van de begroting. De begroting bestaat uit de volgende  onderdelen:

 1. Hoe werken we samen: de vertaling naar hoe samenleving en gemeente samen aan de slag voor leefbare dorpen.
 2. Het Maatschappelijk Akkoord (MAT) met daarin de onderdelen:
  • Kernagenda's: in de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in de huidige collegeperiode aan gewerkt gaat worden. Hierbij is aangegeven wat wij als gemeente hier in 2020 aan bij willen en kunnen bijdragen qua geld en capaciteit.
  • Programma's met bijbehorende kernoverstijgende thema's: hierin wordt voor overstijgende beleidsthema’s aangegeven wat er voor de huidige collegeperiode op de agenda staat en welke bijdrage de gemeente in 2020 doet.
 3. Basisbegroting: hierin komen alle reguliere en  jaarlijks terugkerende zaken aan de orde.
 4. De verplichte paragrafen
 5. De financiële begroting
 6. Bijlagen

 

Er is een wederzijds relatie tussen de ambitiebegroting en de basisbegroting. Er zijn namelijk zaken vanuit de basisbegroting die een directe link met de ambitiebegroting hebben en vice versa. 

 • Projecten die voortkomen uit ambities  kunnen na uitvoering en afronding structurele lasten met zich meebrengen in de beheerfase. De financiering van het project vindt plaats vanuit de ambitiebegroting (incidenteel), terwijl de structurele lasten afvloeien naar de basisbegroting en een plek krijgen onder één van de elf programma's.  
 • Activiteiten en inspanningen (reguliere capaciteit en middelen) vanuit de basisbegroting kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelen in de ambitiebegroting. Daarnaast kan ook (reguliere) capaciteit aan de basisbegroting worden onttrokken om te worden ingezet voor de ambities (projecten en processen).

Basisbegroting

In de basisbegroting komen de reguliere, jaarlijks terugkerende zaken aan de orde. Deze basis begroting is opgedeeld in de volgende elf programma’s:

 • Programma Bestuur & middelen
 • Programma Dienstverlening & burgerzaken
 • Programma Veiligheid
 • Programma Openbare ruimte & mobiliteit
 • Programma Economie
 • Programma Onderwijs
 • Programma Sport & accommodaties
 • Programma Cultuur & recreatie
 • Programma Sociaal domein
 • Programma Milieu
 • Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening

De ambities uit het Maatschappelijk Akkoord die eigenlijk een intensivering, uitbreiding of aanscherping van de reguliere taken betreffen, hebben een plek gekregen in de basisbegroting. Evenals de inspanningen die vanuit de ambitiebegroting worden overdragen naar de basisbegroting.