Meer
Publicatiedatum: 30-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Financiele begroting

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten per programma inclusief mutaties reserves

Overzicht baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves

Overzicht van baten en lasten per programma

Overzicht van baten en lasten per programma

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

 

Onvoorzien

In de begroting hebben we in het programma Bestuur & middelen meerjarig € 20.000 geraamd voor onvoorziene uitgaven. De post onvoorzien is bestemd voor het oplossen van a-structurele, budgettaire knelpunten.

Staat van incidentele baten en lasten

Staat van incidentele baten en lasten

Structureel begrotingssaldo Tubbergen

Structureel begrotingssaldo Tubbergen

 

Het eerste jaar is het begrotingssaldo negatief, maar het negatieve begrotingssaldo  zal worden gedekt uit de algemene reserve.

 

Vanaf 2021 geldt dat een meerjarig structureel positief sluitend begrotingssaldo kan worden gepresenteerd.

Meerjarenbalans

Meerjarenbalans

De begroting wordt gekenmerkt door verwachte kosten en opbrengsten in de komende jaren. De tegenhanger hiervan is de balans waarin de bezittingen en schulden aan het einde van het jaar worden gepresenteerd. Hoewel de balans centraal staat in de jaarrekening, is deze met de vernieuwing van de verslaggevingsregels nu ook voor de begroting verplicht. Oftewel, wat is de verwachte ontwikkeling van de bezittingen en schulden van de gemeente Tubbergen?

De balans hoeft in de begroting niet hetzelfde detailniveau te kennen als in de jaarrekening. Daarbij is alleen het eerstvolgende jaar voorgeschreven. Om een goed beeld te krijgen kiezen wij ervoor om wél een meerjarig beeld te geven. Daarbij ligt de nadruk op balansposten die een grote omvang hebben en/of meerjarig fluctueren. De belangrijkste bronnen zijn de geplande investeringen in materiële vaste activa ( gebouwen, infrastructuur en riolering) en ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Dit geeft het volgende beeld.

Overzicht taakvelden

Overzicht Taakvelden

Hieronder is de begroting opgenomen naar de voorgeschreven taakvelden vanuit de nieuw BBV regelgeving.