Duurzaam leven

Inleiding Duurzaam leven

Inleiding

Wij zetten ons in om alle kernen aantrekkelijk te houden op het gebied van wonen en leven en willen de gevolgen van klimaatverandering beperken.

Binnen deze ambitie zien wij de volgende twee thema's:

 • Duurzaamheid
 • Wonen en Ruimte

Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

 • Door meer vormen van duurzame energieopwekking toe te passen gaan we het gebruik van fossiele brandstoffen beëindigen. Duurzame opwekking staat synoniem voor gebruik maken van wind, zon, bodemwarmte, biogas en technieken die nog in ontwikkeling zijn.
 • We streven naar een afvalloos Tubbergen in 2030.
 • Eind 2022 is zoveel mogelijk van de asbestdaken gesaneerd.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet?

ENERGIENEUTRAAL
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is daarin de rol van de gemeente? Wat is er voor nodig in 2020?
Het brede draagvlak/bewustzijn voor duurzame energieopwekking moet omhoog. Lokale coöperaties kunnen hierbij een instrument zijn. Gemeente/ Werkgroepen kernen Maandelijks overleg met Kernen en Essenkracht en Essenkracht sluit vanaf 2019 aan bij bestuurlijk NOT overleg. Initiator en participeren Reguliere uren
De informatievoorziening en communicatie moeten worden geïntensiveerd. Gemeente Gemeente en Essenkracht

NOT +
Eigenaar en trekker Reguliere uren
We ondersteunen de samenwerking en partnership met Essenkracht. Daar waar mogelijk haken aan bij het uitgangspunt: lusten en lasten lokaal.  Gemeente/ Essenkracht Maandelijks overleg met Kernen en Essenkracht en Essenkracht sluit vanaf 2019 aan bij bestuurlijk NOT overleg. Participeren en samenwerken Reguliere uren
Via externe partijen onze inwoners ondersteunen met advies, duurzaamheidsvragen etc. (Duurzaam Thuis Twente, Energieloket, Stichting Energieke Regio). De verenigingen vormen hierbij een aandachtspunt. Gemeente Inrichten energieloket 3.0. Eigenaar € 40.000 per jaar reeds beschikbaar gesteld.
Binnen reguliere uren.
AFVAL
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is daarin de rol van de gemeente? Wat is er voor nodig in 2020?
De communicatie en educatie worden geïntensiveerd zodat de gedragsverandering wordt doorgezet. Zonder inzet van de inwoners lukt het niet. Gemeente (voor alle onderdelen) Past binnen gemaakte afspraken met ROVA. Uitvoering grondstoffencommunicatieplan  "Terugwinnaars". Gemeente beleidseigenaar Regulieren uren
Zodra de regelgeving dit mogelijk maakt,  gaan we het goede voorbeeld geven door binnen Noaberkracht afvalstromen maximaal te scheiden en waar mogelijk te hergebruiken Gemeente (voor alle onderdelen) Implementatie van de gekozen oplossing om intern afval apart in te zamelen en laten verwerken. Wellicht op basis van een aanbesteding. Gemeente beleidseigenaar Reguliere uren
Daar waar mogelijkheden zijn tot scheiding van afval voor maatschappelijke organisaties wordt hierover in gesprek gegaan. Gemeente (voor alle onderdelen) Lobby richting de landelijke politiek. Gemeente beleidseigenaar Reguliere uren
Daar waar mogelijkheden zijn tot gratis inzameling van afval voor maatschappelijke organisaties wordt hierover in gesprek gegaan. Gemeente (voor alle onderdelen) Lobby richting de landelijke politiek. Gemeente beleidseigenaar Reguliere uren
ASBEST
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is daarin de rol van de gemeente? Wat is er voor nodig in 2020?
Voorlichting en informatie over verwijderen asbest. 1. Gemeente In verband met het uitblijven van het verbod voorlopig geen andere communicatie dan gratis wegbrengen particulieren. Samenwerken en participeren Reguliere uren
Stimuleren dat de vervanging daar waar mogelijk gekoppeld wordt aan plaatsen zonnepanelen. 2. Gemeente Doorverwijzen naar duurzaamheidsfonds. Samenwerken en participeren Reguliere uren
Gratis wegbrengen asbest particulieren. 5. Gemeente Continu tot 2024. Samenwerken en participeren Reguliere uren
Verkenning samenwerking met Provincie Overijssel om daken voor 2024 asbestvrij te krijgen. 6. Provincie  In verband met het uitblijven van het landelijk verbod op asbestdaken per 2025, is het nu (15 juli 2019) onduidelijk hoe het verder gaat in 2020. Voorlopig is de gemeentelijke versnellingsaanpak vertraagd totdat er meer duidelijkheid is over het plan van de staatssecretaris, over het wel/niet doorgaan van het landelijke fonds, dan wel een eventueel provinciale fonds, en de TNO rapporten met betrekking tot gezondheidsrisico's bij asbestsanering.  Samenwerken en participeren Reguliere uren
CIRCULAIRE INKOOP
Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is daarin de rol van de gemeente? Wat is er voor nodig in 2020?
Beleid en actieplan maken voor circulaire inkoop.

Gemeente (voor alle onderdelen). Basisinventarisatie en verkenning; inhuur expertise en procesgeld. 

Vaststellen beleidsnotitie circulaire inkoop.
Gemeente beleidseigenaar Binnen reguliere uren
Voor advies is € 10.000 subsidie beschikbaar gesteld.

Wonen en ruimte

Wat willen we bereiken?

 • We willen bereiken dat de woningmarkt in Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte. We willen dat elke toevoeging aan de markt ‘raak’ is.
 • We willen plannen ontwikkelen die niet alleen op de korte termijn voorzien in actuele, concrete behoefte, maar ook op de middellange termijn verstandig zijn.
 • We houden aandacht voor differentiatie per kern en willen samen met de kernen het gesprek (blijven) aangaan om invulling te geven aan de woonprogrammering.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?
 1. Onderzoek naar de concrete woningbehoefte ook door middel van keukentafelgesprekken.
 2. Onderzoek naar de motieven van vertrekkers.
 3. Onderzoek mogelijke locaties voor woningbouw. Per kern is een aantal mogelijke locaties genoemd.
 4. Onderzoek naar mogelijkheden voor  flexibel en tijdelijk wonen in de kernen.
 5. Onderzoek naar kleinere kavels, sociale woningbouw en kangoeroewoningen  in de kernen.
 6. Bouwen  voor de concrete behoefte van jong en oud; zoals bijvoorbeeld betaalbare huurwoningen, kleinere woningen en in een gezonde mix op de juiste locaties.
 7. Waar mogelijk promotie voor huren.
 8. Vernieuwing in bestaande bouw.
 9. Bij inbreiding zo mogelijk kansen tot verschuiving van maatschappelijk vastgoed naar woningen benutten.
 10. Zorg dat voorzieningen bij elkaar worden gebracht door  voorzieningen te verplaatsen naar centra waar reeds voorzieningen zijn.
 11. Er moet gebouwd blijven worden. Zo nodig door middel van nieuwbouwkavels door bestemmingsplannen in uitleggebieden vast te stellen, indien sprake is van een concrete behoefte op langere termijn.
 • Gemeente met Mijn Dorp 2030 en woningstichting
 • Inventariseren te verplaatsen voorzieningen
Gesprek continueren en plannen van aanpak met de ‘Mijn Dorpen’ om per kern te komen tot locaties met concrete bouwplannen die zijn afgestemd op de concrete behoefte van de desbetreffende kern.  Aanjagende rol.
Primaire inzet op kwalitatieve toedeling.

Mogelijkheid tot inzet middelen uit stimuleringsfonds daar waar nodig.

Zo nodig actieve grondpolitiek (innemen strategische grondpositie).

Maatwerk per kern.

Ten behoeve van de aanjagende rol  zijn extra manuren nodig in 2020.

Hiervoor wordt het budget inbreiding/uitbreiding opgehoogd. Per jaar moet bekeken worden wat de inspanning is.
Kosten voor enquêtes en onderzoek worden ook gedekt uit de middelen voor inbreiding (stimuleringsregeling).

Proces: voortzetten ingezette lijn, we zijn op de helft.

Financiële kaders uit begroting 2019

In 2019 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het onderzoeken van de concrete woonbehoefte in alle kernen. Het restant van dit budget wordt in 2020 toegevoegd aan het procesgeld inbreiding voor uitbreiding. 

Daarnaast is procesgeld beschikbaar gesteld voor het thema "Wonen en ruimte" (voor vier jaar). 

Maatschappelijk vastgoed

Wat willen we bereiken?

 • Gezamenlijk met de dorpen een gemeenschappelijke visie vormen op basis waarvan we een handreiking kunnen opstellen over hoe om te gaan met clustering van maatschappelijk vastgoed.
 • Nieuwe afspraken toekomstbestendige exploitatie en beheer SSRT.
 • Robuuste sportstructuur.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat hebben we in 2018 afgesproken? Wat gaan we in 2020 doen?
Wat gaan we ervoor doen? Wie is aan zet? Wat is de volgende stap voor 2020? Wat is de rol van de gemeente daarin? Wat is er voor nodig in 2020?

We gaan gezamenlijk met de dorpen een handreiking opstellen waarin wij aanknopingspunten opnemen voor een succesvolle clustering voorzieningen. We gaan nadrukkelijk in op:

 1. Wat is goed voor het dorp?
 2. In welke zin in het clusteren van vastgoed van toegevoegde waarde voor een dorp? Ervaringen van dorpen zelf.
 3. Wat is het onderscheid tussen een vastgoedopgave en een maatschappelijke opgaven.
 4. Hoe zorgen we voor maatschappelijk rendement?
 5. Welke opgaven liggen er in het sociale domein, algemeen en specifiek voor/in het dorp zelf?
 6. Hoe zorg je voor "samenkomen, treffen, ontmoeten"?
 7. Wanneer kun je spreken over een gezonde exploitatie van het vastgoed?
Gemeente samen met de dorpen. Gemeente initieert. 1. Definitie opstellen. Wat verstaan we onder maatschappelijk vastgoed? School, MFA, sport? Onderscheid privaat, publiek.

2. Handreiking opstellen en ervaringen ophalen in dorpen

3. Rolneming: wanneer kan de gemeente een initiatief wel ondersteunen en wanneer niet, ook financieel? 
Initiatiefnemer Voor de uitwerking van dit plan zijn ambtelijke uren nodig. Deze worden meegenomen en waar nodig bekostigd vanuit het budget Maatschappelijk Vastgoed. 
Ondersteunen bij het tot stand komen van een toekomstbestendige exploitatie en beheer van SSRT.  Gemeente. Afspraken maken over samenwerking, huurcontract, kostenstructuur, bijdragen, relatie gemeente. Initiatiefnemer. Daarna gelijkwaardige samenwerking met SSRT. Voor de uitwerking van dit plan zijn ambtelijke uren nodig. Deze worden meegenomen en waar nodig bekostigd vanuit het budget Maatschappelijk Vastgoed. 
We gaan een robuuste sportstructuur opzetten als platform waarin wij discussies over en rondom sport, accommodaties en verenigingen agenderen. Wij willen lange termijn afspraken maken met de stakeholders in dit speelveld. Gemeente 1. Startoverleg initiëren met onze stakeholders. Bespreken problematiek en oplossingsrichtingen. Procesafspraken maken.

2. Lokaal sportakkoord opstellen. Vloeit voort uit punt 1.
Initiatiefnemer en facilitator. Daarna zullen ook verenigingen en andere stakeholders aan zet zijn. Voor de uitwerking van dit plan zijn ambtelijke uren nodig. Deze worden meegenomen en waar nodig bekostigd vanuit het budget Maatschappelijk Vastgoed. 

Wat is er in 2020 extra voor nodig?

In 2020 zijn aanvullende uren benodigd voor de volgende inspanningen: 

 • Gezamenlijk met de dorpen een gemeenschappelijke visie vormen op basis waarvan we een handreiking kunnen opstellen over hoe om te gaan met clustering van maatschappelijk vastgoed. 
 • Robuuste sportstructuur opzetten als platform waarin wij discussies over en rondom sport, accommodaties en verenigingen agenderen. 

Voor het opzetten van een kernoverstijgende beleidslijn op beide inspanningen en voor het oppakken van diverse vragen uit de kernen op dit gebied is incidenteel € 85.000 benodigd, dit wordt toegevoegd aan het project- en procesgeld Maatschappelijk vastgoed. 

Duurzaam leven - financieel

Financiële kaders Ambitie Duurzaam leven

Financiële kaders uit de begroting 2019 (bedragen × € 1.000) begroot
We willen dat de woningmarkt in de gemeente Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte. We willen plannen ontwikkelen die zowel op de korte termijn voorzien in actuele, concrete behoefte, als ook op de middellange termijn verstandig zijn. We houden aandacht voor differentiatie per kern en willen samen met de kernen het gesprek (blijven) aangaan om invulling te geven aan de woonprogrammering. We gaan bouwlocaties aanwijzen n.a.v. de woningbehoefte. 28
Procesgeld thema Duurzaamheid (voor vier jaar) 32
Procesgeld thema Wonen en ruimte (voor vier jaar) 40

We verantwoorden de stand van zaken van de budgetten in de reguliere P&C cyclus.

 

Voor de uitdaging met betrekking tot de clustering van maatschappelijk vastgoed en het opzetten van de robuuste sportstructuur zijn in 2020 aanvullende middelen benodigd. 

Wat gaat het in 2020 extra kosten? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Procesbudget voor de ambitie/uitdaging maatschappelijk vastgoed 85 0 85
Totaal 85 0 85