Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing laten we zien hoe de risico's zich verhouden tot het weerstandsvermogen: de saldireserve. Bij die ontwikkeling houden we niet alleen rekening met datgene wat in de begrotingsadministratie is opgenomen maar ook met verwachtingen en claims waar we nu  zicht op hebben.


In dit deel geven we inzicht in de stand van de reserves en voorzieningen zoals die nu in de administratie is opgenomen.

Toelichting per reserve / voorziening

 

Algemene reserve

Doel

Buffer om toekomstige incidentele financiële tegenvallers en risico’s op te vangen om de continuïteit van de gemeente te waarborgen. De algemene reserve vormt het beschikbare weerstandsvermogen.

 

Reserve kwaliteitsimpuls – wordt reserve kernenfonds

Doel

Deze reserve wordt ingezet voor aanpassingen in de ruimtelijke kwaliteit. Inmiddels heeft een nadere specificatie van deze reserve plaatsgevonden in een kernenfonds en een landschap fonds. De oude reserve (reserve kwaliteitsimpuls) werd gevoed vanuit de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving  (KGO) en anterieure overeenkomsten (kernen). De nieuwe reserve (reserve kernenfonds) beperkt zich tot bijdragen uit anterieure overeenkomsten (grootschalige woningbouwontwikkelingen van derden).De KGO (onderdeel landelijk gebied) heeft niet het karakter van een reserve.

 

Reserve evenementensponsoring

Doel

Stimuleren van grootschalige evenementen.

 

Toelichting

De gemeente Tubbergen slaat met het beeldmerk ‘Glinsterend Tubbergen’ een toekomstbestendige weg in aangaande vrijetijd economische (toeristisch/recreatieve) ontwikkeling van de gemeente Tubbergen. Het doel van het beeldmerk is het realiseren van meer toeristische overnachtingen en dag recreatieve bestedingen als economisch spin-off voor de gemeente. Inmiddels is besloten om op basis van het meerjarenplan 2019-2023 van Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen een jaarlijkse subsidie aan Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen te verlenen van € 31.250,- voor de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 afkomstig uit de reservemiddelen toeristenbelasting genaamd 'reserve evenementensponsoring', waarbij toeristische ondernemers verantwoordelijk zijn voor het leveren van cofinanciering. Hierna is deze reserve uitgeput en kan deze komen te vervallen.

 

Reserve bevordering jeugdwerkgelegenheid en tegengaan jeugdwerkloosheid

Doel

Het bevorderen van de jeugdwerkgelegenheid en het verminderen van jeugdwerkloosheid. Gemeente is gelijkwaardige partner die wil stimuleren en faciliteren om gezamenlijk het probleem van jeugdwerkeloosheid op te lossen.

 

Reserve transitiekosten Wsw

Doel

Deze reserve is bedoeld om de transitiekosten van de herstructurering van de Sociale Werkvoorziening te dekken.

 

Toelichting

Het afronden van deze transitie staat gepland voor 2021. Na afronding hiervan kan deze reserve komen te vervallen.

 

 

Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

Doel

Doel van de reserve is om planmatig “groot onderhoud” en “vervangingsinvesteringen” gelijkmatig over de begrotingsjaren te verdelen. De gemeentelijke gebouwen dienen een adequaat niveau van onderhoud te hebben.

 

Toelichting

Jaarlijks wordt €125.000 gedoteerd aan deze reserve. De onttrekkingen zijn gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan (MOP) dat door de raad is vastgesteld. In 2019 wordt een nieuw geactualiseerd Mop opgesteld. Aan de hand hiervan worden de jaarlijkse dotaties en de jaarlijkse onttrekkingen opnieuw vastgesteld. 

 

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

Doel

De middelen in de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen hebben (nog) geen bestemming of besteding meegekregen. Ze zijn (nog) vrij besteedbaar. Het doel van deze reserve is vooral het in beeld hebben en houden van de beschikbare incidentele algemene middelen, de vrije incidentele ruimte.

 

Reserve majeure projecten

Doel

Deze reserve wordt ingezet voor het realiseren van majeure projecten uit het collegeprogramma (Mijn Dorp 2030)

 

Toelichting

Rekening houdend met de besluitvorming uit de begroting 2019 (met name het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen) resteert een bedrag van € 1.715.000 in deze reserve. Deze herziene stand van deze reserve kan in de loop van het MAT worden ingezet voor concrete projecten. Gezien de eerdere besluitvorming door de gemeenteraad is deze reserve uitdrukkelijk bedoeld voor concrete projecten en niet voor procesgeld.  

 

Reserve Agenda van Twente.

Doel

Financiering projecten uit de Agenda van Twente.

 

Toelichting

In de begroting van 2018  is een bedrag van € 800.000 gereserveerd voor de Agenda van Twente voor  ambities en  projecten voor een periode van vijf jaar. Voor 2020 is er een extra dotatie van € 318.000 voor dekking van de bijdragen voor de periode 2020 tot en met 2022.

 

Reserve wegen en kunstwerken

Doel

Doel van de reserve is om planmatig “groot onderhoud” gelijkmatig over de begrotingsjaren te verdelen. Om fluctuaties van de budgetten van wegen en kunstwerken op te vangen is in de begroting van 2017 €1.800.000 beschikbaar gesteld.

 

Toelichting

Van de beschikbaar gestelde € 1,8 miljoen was een bedrag van € 0,8 miljoen bedoeld om gefaseerd toe te groeien naar het structureel benodigde onderhoudsbudget in de meerjarenbegroting. In 2019 wordt voor de laatste keer een beroep gedaan op deze reserve voor dit doel. De middelen die daarna resteren zijn naast de structureel geraamde bedragen in de begroting bedoeld om het meerjarige planmatige onderhoud op grond van de Meerjaren Onderhouds Plannen uit te voeren.

 

Reserve GRP

Doel

Beperken / gefaseerd doorvoeren van de lastenverhoging voor de burgers als gevolg van de noodzakelijke investeringen op grond van de klimatologische ontwikkelingen  

 

Toelichting

In de begroting 2017 en 2018 is er voor een totaal incidenteel bedrag van €3.000.000 beschikbaar gesteld om de gevolgen van de klimatologische omstandigheden (deels) op te vangen. Deze reservering is betrokken bij het opstellen van het nieuwe Gemeentelijke Riolerings Plan met dien verstande dat eerst de (uitkomsten van de) zogenaamde “’stresstests” moeten worden afgewacht. Eind 2019 worden deze uitkomsten verwacht. 

 

Reserve dekking afschrijvingen investeringen majeure projecten

Doel

Dekking van de  jaarlijkse afschrijvingslasten van geactiveerde majeure projecten.

 

Toelichting

De afschrijvingslasten van de volgende, voorzien van een raadsbesluit, geactiveerde majeure projecten komen ten laste van deze reserve:

Fietspad Manderveenseweg                                                     € 1.750.000

Verharding Veldboersweg Langeveen                                 €    100.000

Glashoes                                                                                                 €    722.000

 

Voorziening pensioenen en wachtgelden wethouders

Doel

De gemeente is eigen risicodrager voor de pensioenaanspraken van (oud)wethouders in de toekomst.

(Oud)wethouders kunnen op basis van hun rechtspositie aanspraak maken op een pensioenuitkering. Om deze toekomstige verplichting te kunnen voldoen, is deze voorziening in het leven geroepen.

 

Toelichting

Het uiteindelijke doelvermogen wordt berekend aan de hand van de sterftekans (afhankelijk van geslacht en leeftijd) en een rekenrente.  Jaarlijks worden hiertoe actuariële berekeningen opgesteld. De dotaties betreffen de rekenrente en de pensioenopbouw van de huidige wethouders. De onttrekkingen betreffen pensioenbetalingen aan voormalig wethouders, die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben en wachtgelden.

 

Voorziening riool

Doel

Deze voorziening heeft als doel om ongewenste schommelingen (pieken en dalen) in de tarieven en het resultaat te voorkomen. een egaliserend karakter dus.

 

Toelichting

De dotaties en onttrekkingen betreffen de egalisatie van het verschil tussen de rioolheffing en de lasten van riolering (zowel exploitatielasten als kapitaallasten). 

 

Voorziening afval

Doel

Deze voorziening heeft als doel om ongewenste schommelingen (pieken en dalen) in de tarieven en het resultaat te voorkomen. een egaliserend karakter dus.

 

Toelichting

De dotaties en onttrekkingen betreffen de egalisatie van het verschil tussen de afvalstoffenheffing en de lasten van afvalinzameling en -verwijdering (zowel exploitatielasten als kapitaallasten).

 

Bijlage 2: Vaststellen begroting

Vaststellen begroting

De raad van de gemeente Tubbergen

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ,

gelet op de Gemeentewet;

 

 

B E S L U I T:

De programmabegroting 2020 vast te stellen.

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 11 november 2019,

 

 

De raadsgriffier,                                          De voorzitter,

                                                          

L. Legtenberg                                                drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker