Basisbegroting

Inleiding op de basisbegroting

Ieder programma in de basisbegroting is op eenzelfde wijze opgebouwd en kent de volgende onderdelen:

 • Portefeuillehouder(s)
 • Algemeen: algemene omschrijving van het programma.
 • Vastgestelde beleidsnota's: de beleidsnota's die al zijn vastgesteld en die betrekking hebben op het programma. 
 • Kengetallen: relevante kengetallen per programma.
 • Verbonden partijen: de verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van de doelen binnen het programma.
 • Actuele ontwikkelingen: omschrijving van de ontwikkelingen die spelen binnen het programma.
 • Beleidsindicatoren: de wettelijk verplichte indicatoren volgens het BBV. 
 • Begroting 2020 - overzicht baten en lasten: weergaven van de baten en lasten per taakveld.
 • Denkrichtingen: een nadere uitwerking van de denkrichtingen die zijn aangegeven in de perspectiefnota 2020.
 • Nieuw beleid: nieuw beleid en/of in-en extensivering van bestaand beleid dat voortkomt uit het koersdocument.
 • Meerjarig financieel beeld - terugkijken: realisatie 2018, begroting 2019 en begroting 2020 per programma met een toelichting*
 • Meerjarig financieel beeld - vooruitkijken: begroting 2020 t/m 2023 per programma met een toelichting.

Ondanks de geringe vergelijkbaarheid van de cijfers nemen wij conform de BBV verplichting wel de vergelijkende realisatie cijfers 2018 en begroting 2019 op.