Werk aan de winkel

Inleiding Werk aan de winkel

Inleiding

De gemeente Tubbergen behoort tot de arbeidsmarktregio Twente, 1 van de 35 regio’s in Nederland. Daarin hebben we 1 gemeenschappelijk Werkplein met 3 vestigingen.

 

De arbeidsmarkt is op dit moment goed voor werkzoekenden. Binnen de gemeente Tubbergen is er in verhouding tot de rest van Nederland sprake van een lage werkloosheid. Wel is er qua arbeidsmarkt een lagere hoeveelheid vacatures per werkzoekende dan gemiddeld, dat betekent dat veel mensen uit Tubbergen dus buiten de eigen gemeente werken. Er is spanning op de arbeidsmarkt door een mismatch van vraag en aanbod. Waardoor vacatures lang open blijven staan en mensen met een niet courante opleiding langer werkloos blijven. Vorig jaar is het beleidsplan arbeidsmarkt 2.0 ingezet en daarmee wil de gemeente deze mismatch aanpakken.

 

Met de invoering van de participatiewet en de quotumwet is sociaal ondernemen een ander aandachtspunt. Meer mensen met een beperking (geestelijk of fysiek) moeten een plek krijgen op de arbeidsmarkt. Ook daarin is de gemeente actief.  Regionaal er een Werkbedrijf dat de invulling van deze laatste wet monitort.

 

Door een verhoogde instroom van asielzoekers hebben we als gemeente meer statushouders die moeten integreren en dus ook een plek op de arbeidsmarkt moeten krijgen. Dat vergt een specifieke aanpak en begeleiding. Binnen deze ambitie zien wij de volgende thema’s:

 • Arbeidsparticipatie
 • Ondernemen

Arbeidsparticipatie

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

 • Betere aansluiting van opleiding en vacatures.
 • Stimuleren van sociaal ondernemen.
 • Integreren statushouders op de arbeidsmarkt (alsmede de maatschappij als geheel).
 • Nieuwe doelgroep participatiewet in beeld houden en op maat ondersteunen richting of op de arbeidsmarkt.
 • Re-integratie stimuleren en ondersteunen.

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?
1. We willen voorkomen dat mensen uitvallen. Daarom willen we door middel van een doorlopende leerlijn vanuit het onderwijs mensen begeleiden naar een voor hun passende dagactiviteit. Hierbij denken we aan arbeidsmatige dagbesteding, vrijwilligerswerk en/of scholing. De lokale aanpak van de ‘Twentse Belofte’ sluit hierbij aan. Inwoners, Onderwijs, Soweco MO, Werkplein, gemeente Almelo, TOZ, arbeids-organisaties, samenleving (verenigingen ed.). 1. Verder uitwerken door-lopende leerlijn en aanpassen huidige organisatievorm i.s.m. Gemeente Almelo, Werkplein, Soweco MO en TOZ Gemeente Tubbergen. Regievoeren, Faciliteren, Toezicht houden
2. Arbeidsmatige dagbesteding binnen Soweco MO. Wij moeten voorkomen dat mensen die toch arbeidsvermogen hebben (ontwikkeld) in de dagbesteding blijven. Daarom moet er bij de begeleiding van deze mensen constant aandacht zijn voor de ontwikkeling richting reguliere arbeidsmarkt. Wij starten hiervoor initiatieven op de grens van Wmo (Ondersteuning Maatschappelijke Deelname) en Participatiewet (arbeidsmatige dagbesteding of werkzaamheden met loonwaarde). Inwoners, Onderwijs, Soweco MO, Werkplein, gemeente Almelo, TOZ, arbeids-organisaties, samenleving (verenigingen ed.)  2. Actief aanjagen inrichting arbeidsmatige dagbesteding tussen WMO consulenten TOZ, Werkplein en Soweco MO. Regievoeren, Faciliteren, Toezicht houden
3. Projectgerichte financiering werkgeversdienstverlening vanuit Werkplein i.p.v. structureel inclusief versterken intake, begeleiding en verdere intensivering van casemanagement. Inwoners, Onderwijs, Soweco MO, Werkplein, gemeente Almelo, TOZ, arbeids-organisaties, samenleving (verenigingen ed.). 3. Organiseren PSU en definiëren  projectmatige aanpak doelgroepen. Regievoeren, Faciliteren, Toezicht houden
4. Verhoging gebruik werkplekken infrastructuur Soweco MO door PW doelgroep. Inwoners, Onderwijs, Soweco MO, Werkplein, gemeente Almelo, TOZ, arbeids-organisaties, samenleving (verenigingen ed.).  4. Structureel plaatsen PW doelgroep bij Soweco MO. Regievoeren, Faciliteren, Toezicht houden
Actief inzetten op bereikbaarheid en mogelijkheden instrumentenkoffer Werkplein. En daarbij meenemen vrijwillige inzet in samenspraak met het Werkplein. Gemeenten, Werkplein, Ondernemers Actualiseren instrumenten-koffer en opstarten implementatieplan. Aanjager
Het laten opleiden en begeleiden van medewerkers binnen bedrijven gericht op jobcoaching en begeleiden mensen met afstand tot arbeidsmarkt. Werkplein, Soweco Verkennen behoefte, potentiële aanbieders en uitwerking kosten inclusief implementatie. Initiërend, faciliterend

Wat is er in 2019 extra voor nodig?

Wat gaan we er voor doen? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is er voor nodig? (uren/middelen)
1. We willen voorkomen dat mensen uitvallen. Daarom willen we door middel van een doorlopende leerlijn vanuit het onderwijs mensen begeleiden naar een voor hun passende dagactiviteit. Hierbij denken we aan arbeidsmatige dagbesteding, vrijwilligerswerk en/of scholing. De lokale aanpak van de ‘Twentse Belofte’ sluit hierbij aan. 1. Verder uitwerken doorlopende leerlijn en aanpassen huidige organisatievorm i.s.m. Gemeente Almelo, Werkplein, Soweco MO en TOZ Gemeente Tubbergen. 1. Regulier werk + 540 uur extra ambtelijke inzet (lokaal en regionaal).
4. Verhoging gebruik werkplekken infrastructuur Soweco MO door PW doelgroep. 4. Structureel plaatsen PW doelgroep bij Soweco MO. 4. 150 uur extra ambtelijke inzet.
Het laten opleiden en begeleiden van medewerkers binnen bedrijven gericht op jobcoaching en begeleiden mensen met afstand tot arbeidsmarkt. Verkennen behoefte, potentiele aanbieders en uitwerking kosten inclusief implementatie. Regulier werk + 100 uur extra ambtelijke inzet (lokaal en regionaal). Opgenomen in interventieplan Sociaal Domein

 

Bovenstaand resulteert in de volgende financiële vertaling:

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Eén inclusieve samenleving: verder uitwerken van de doorlopende leerlijn en aanpassen van de huidige organisatievorm i.s.m. gemeente Almelo, Werkplein, Soweco MO en TOZ gemeente Tubbergen. -38 0 -38
Structurele plaatsing van PW doelgroep bij Soweco MO. -10 0 -10
Eindtotaal -8 0 -48

Ondernemen

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

Ondernemers zijn erg belangrijk voor de gemeente Tubbergen. Het gaat hierbij niet alleen om werkgelegenheid. Ondernemers dragen ook substantieel bij in het leefbaar houden van de kernen, zo sponsoren ze bijvoorbeeld verenigingen en dragen bij aan de organisatie van evenementen.

 

Het is een uitdaging om in de gemeente Tubbergen toekomstbestendige levendige centra in de drie grote kernen (Tubbergen, Geesteren en Albergen) te behouden. Daarnaast willen we graag de bestaande bedrijven in al onze kernen behouden. Waar mogelijk willen we nieuwe bedrijvigheid aantrekken in Albergen, Geesteren en Tubbergen en faciliteren we uitbreiding op basis van concrete behoefte in de overige kernen. Het is hierbij een uitdaging om tijdig voldoende uitgeefbaar bedrijventerrein te hebben. Zo leeft bij de ondernemers in Harbrinkhoek al enkele jaren de wens de Krön uit te breiden.

 

Verder is het een uitdaging om de ondernemers in de gemeente Tubbergen bij elkaar te brengen zodat er meer samengewerkt kan en gaat worden, hetgeen meerwaarde heeft.

 

Het behouden van talent voor onze gemeente is ook een uitdaging. Net als het verbinden van onze ondernemers aan onderwijs en arbeidsmarkt. Onze ondernemers kampen nu en in de toekomst met een tekort aan goed opgeleid personeel. Hoe kunnen we zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt?

 

De gemeente Tubbergen heeft de bezoeker veel te bieden en toerisme biedt kansen. Nu al is een substantieel percentage werkzaam in de toeristische sector. Door onze gemeente meer en beter te vermarkten en focus aan te brengen, kunnen we nog meer profijt halen uit de toeristische sector. Hierbij willen we een vervolg geven aan de uitgesproken ambities Toeristisch Tubbergen (Glinsterend Tubbergen).  

Wat willen we bereiken?

 • Tubbergen heeft  een goed ondernemersklimaat waarbij ondernemers en gemeente als partners opereren.
 • Compacte toekomstbestendige winkelleefgebieden (centra) in de drie verzorgingskernen  (Albergen, Geesteren en Tubbergen) waar de eerste levensbehoeften verkrijgbaar zijn.
 • Goed vestigingsklimaat voor start ups/nieuwe bedrijven en bestaande bedrijven creëren.
 • Gemeente als regievoerder  op ontwikkeling van bedrijventerreinen (grondbeleid)  in alle kernen.
 • Een vitale en toekomstbestendige vrijetijdssector
 • Kwalitatief goed toeristisch voorzieningenniveau
 • Structurele inzet op het beeldmerk ‘Glinsterend Tubbergen’ voor marketing, promotie en productontwikkeling

Wat doen we er al voor (stand van zaken)?

In 2014 zijn we gestart met het verbeteren van het ondernemersklimaat. We hebben alle ondernemers uitgenodigd bij Erve Deperman en het zogenoemde zoet en zuur opgehaald. We hebben ook aan de aanwezige ondernemers gevraagd wie er mee wilde doen om samen het ondernemersklimaat te verbeteren. Met de ondernemers die zijn opgestaan, hebben we een heel proces doorlopen en hier is de klankbordgroep Onderneem! uit ontstaan. Een aantal ondernemers, ambtenaren en de wethouder komt maandelijks, informeel, bij elkaar om over zaken te sparren die ondernemers en gemeente aangaan. We staan nu voor een volgende stap: het verder optimaliseren van het partnerschap tussen gemeente en ondernemers.  

 

Via het proces van MijnDorp2030 Geesteren zijn we in Geesteren gestart met een onderzoek naar mogelijke stedelijke herverkaveling. Hier willen we het komende jaar een vervolg aan geven.

 

In Tubbergen speelt het proces Tubbergen Bruist waarbij al diverse stappen zijn gezet.

 

Enkele jaren geleden is de reclamebelasting in Tubbergen ingevoerd waarmee een ondernemersfonds gevoed wordt waarmee onder andere evenementen bekostigd worden.

 

We zijn in overleg met het bestuur van OV Harbrinkhoek Mariaparochie over uitbreiding van de Krön.

 

Verschillende mogelijkheden zijn op hoofdlijnen besproken. In verband met eigendom situaties hebben we de ontwikkeling niet in eigen hand hetgeen lastig werken is.

 

Vanuit Harbrinkhoek Mariaparochie en Albergen hebben ondernemers aangegeven dat ze willen dat de gemeente een actief grondbeleid gaat voeren.

 

De Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen is opgericht en wordt vanuit de gemeente ondersteund. Hier willen we structureel op blijven inzetten de komende tijd.

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?

1. Ondernemers en gemeenten stellen samen  een  Visie op Ondernemen op waarin in ieder geval de volgende onderdelen een plek krijgen:

 • Dienstverlening en samenwerking, met o.a.: operationele en strategische gesprekspartner en beleid onder de loep nemen (schrapsessies).
 • Focus op eigen kracht en identiteit (mogelijke verkenning hoe maakindustrie te promoten om hiermee nieuwe bedrijvigheid te trekken). 

Gestart wordt met verkenning (eerste resultaat) om een gedragen opdracht te formuleren met kaders, randvoorwaarden en uitgangspunten 

2. Verder doorontwikkelen van de ingezette lijn t.a.v. bedrijvenconsulentschap en dienstverlening door de ingezette  ‘frisse houding’ nog meer in het hele ambtelijke apparaat door te zetten.

3. Samenwerking tussen ondernemersverenigingen, de  ondernemers en de gemeente verbeteren waarbij de gemeente de rol van aanjager op zich neemt om deze behoefte verder te verkennen en vorm te geven.

4. Ondernemers zelf binding met eigen achterban versterken.

5. Positieve grondhouding bij vragen en verzoeken van starters voor vestiging en/of bestaande ondernemers voor uitbreiding.

1. Ondernemers  Gemeente

2. Gemeente

3. Gemeente

4. Ondernemers  

5. Ondernemers  Gemeente

1. Bijeenkomst met bestuursleden alle ondernemersverenigingen om behoefte en invulling van samenwerking te verkennen. Tevens wens voor een Visie op Ondernemen bespreken 

1. Bijeenkomst faciliteren. 

5. Meedenken

1. Bevorderen bewustzijn inwoners kernen onder het motto: ‘ koop in je eigen kern als je dit ook in de toekomst wilt blijven kunnen doen’.

2. Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen)  voor aantrekken nieuwe  (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten.

3. Mogelijkheden onderzoeken van een ‘winkeliersHUB’ (verbinden jonge toekomstige ondernemers aan ondernemers zonder opvolging).

4. Mogelijkheden onderzoeken om, ten behoeve van het creëren van compacte (koop)centra,  als gemeente actief te opereren in  de vastgoedmarkt. Gemeentelijke herverkaveling.

1. Ondernemers/ inwoners

2. Gemeente

3. Onderwijs

4. Gemeente

3. Contact leggen met o.a. Saxion om het idee van de winkeliersHUB te bespreken.

4. Informatie verzamelen / voorbeelden of en hoe elders in Nederland omgegaan wordt met het aantrekken van nieuwe (centrum) ondernemers. 

3. Aanjagen en faciliteren 

4. Onderzoeker

Onderzoeken op welke wijze de gemeente en ondernemers het vestigingsklimaat voor start-ups en bestaande bedrijven kunnen verbeteren. De gemeente zet in op een maximale benutting van de beleidsruimte en wet- regelgeving.  Gemeente Met ondernemers in gesprek hoe zij dit zien (verdieping). Initiator gesprek
De rol van de gemeente bij het grondbeleid bedrijventerreinen, samen met de partners,  opnieuw onder de loep nemen en indien gewenst de huidige aanpak wijzigen. (Als gemeente regie nemen en een actieve rol innemen ten aanzien van grondbeleid om bedrijven te kunnen behouden in de kernen van de gemeente. Grondrisico, eventueel gedeeld met ondernemers, mag.) Concrete behoefte regelmatig in kaart brengen. (bijv. behoeftenonderzoek onder start ups, uitbreiders en zzp-ers). Gemeente Met ondernemers in gesprek over dit onderwerp. Initiator gesprek

Stimuleren van WIFI In centrumgebieden.

Tubbergen: indienen van een aanvraag.

Overige kernen: positieve grondhouding bij aanvraag
Gemeente in samenwerking met ondernemers.

Voor Tubbergen ligt een aanvraag voor subsidie klaar.

College heeft positieve grondhouding bij aanvragen en kijkt naar kansen in andere kernen. Het college volgt op dit moment de technologische ontwikkelingen en ziet daar vooralsnog meer kansen.
Initiatiefnemer
Proces evenementenvergunningen onder de loep nemen en kijken waar vereenvoudiging/deregulering mogelijk is waarbij het waarborgen van de veiligheid voorop staat. Daarnaast ambtelijke ondersteuning bij het indienen van aanvragen verlenen. Gemeente Huidige proces evenementen-vergunning kritisch bekijken en inzichtelijk maken waar deregulering mogelijk is (via evenementenconsulent). Initiatiefnemer
VRIJETIJDSECONOMIE      
Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?
Een  gemeentebrede toekomstbestendige vrijetijdseconomische strategie,  gebaseerd op: trends/ontwikkelingen, vraag/aanbod en de gewenste profilerings- en marketingactiviteiten voor gemeenteTubbergen.  Gemeente met ondersteuning van stakeholders Strategie formuleren in samenwerking met ondernemers, inwoners en marktpartijen (TwenteMarketing en Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen). Initiatiefnemer/schrijft strategie
Een kwalitatieve verbetering aanbrengen binnen de toeristische voorzieningen waaronder het aanbrengen van fysieke informatielocaties (1)  en het thematisch ontwikkelen van de bestaande routenetwerken (2) (fietsen, wandelen, paardrijden en mountainbiken). Gemeente in samenwerking met stakeholders Opstellen kwaliteitsverbeteringsplan in samenwerking met Routenetwerken Twente (Regio), Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen en dorpen.  Faciliteren en adviseren

Het beeldmerk ‘Glinsterend Tubbergen’ wordt de komende jaren op twee manieren door gemeente Tubbergen gefaciliteerd (waarvan deel hieronder als ambitie is opgenomen):

1. Financiële bijdrage Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen (marketingorganisatie gemeente Tubbergen) t.b.v.  de vermarkting van gemeente Tubbergen haar belangrijkste culturele, historische en natuurlijke waarden,  evenementen en haar ondernemers (verblijfsrecreatie, dagrecreatie, culinair aanbod, streekproducten).

2. Op projectbasis financieel bijdragen aan de vrijetijdseconomische productontwikkeling passend bij het beeldmerk ‘Glinsterend Tubbergen’.
 

1. Gemeente en ondernemers

2. Gemeente

1. Evaluatie pilot-fase (2017-2018) Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen in januari 2019. Gelijktijdig besluitvorming vaststelling meerjarenplan Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen.

2. Handhaven post ‘resereve middelen toeristenbelasting’ conform voorgaande coallitieperiode.

Op basis van de geformuleerde  vrije tijd economische strategie deze middelen beschikbaar stellen t.b.v. doorvertaling ‘Glinsterend Tubbergen’. Initiatieven kunnen aangedragen worden door inwoners, ondernemers en organisaties. De Raad besluit op basis van een goed plan over de inzet van de middelen.

 

1. Faciliteren en adviseren  

2. Faciliteren en adviseren  

Het vrijetijdseconomisch product van Tubbergen maakt onderdeel uit van Twente. Gemeente Tubbergen zet de samenwerking met de andere 13 Twentse gemeenten op structurele basis voort. Gemeente Medewerking verlenen aan het vrijetijdseconomische uitvoeringsbeleid Twente. Faciliteren en adviseren

Financiële kaders uit begroting 2018/overdrachtsdocument 2018-2019

Vanuit de begroting 2018 / overdrachtsdocument zijn de volgende middelen beschikbaar:

 • Voor Tubbergen Bruist is een bedrag van €600.000 aan projectgeld en een bedrag van €300.000 aan procesgeld beschikbaar.
 • In de begroting 2018 is besloten de functie van bedrijfsconsulent van structurele dekking te voorzien.
 • In de begroting 2018 van de Regio Twente is een bedrag van € 1 per inwoner per jaar opgenomen voor vrijetijdseconomie. Dit komt voor de gemeente Tubbergen neer op een structureel bedrag van €19.460.

Wat is er in 2019 extra voor nodig?

Wat gaan we er voor doen? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is er voor nodig? (uren/middelen)

1. Bevorderen bewustzijn inwoners kernen onder het motto: ‘ koop in je eigen kern als je dit ook in de toekomst wilt blijven kunnen doen’.

2. Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen)  voor aantrekken nieuwe  (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten. 

3. Mogelijkheden onderzoeken van een ‘winkeliersHUB’ (verbinden jonge toekomstige ondernemers aan ondernemers zonder opvolging).

4. Mogelijkheden onderzoeken om, ten behoeve van het creëren van compacte (koop)centra,  als gemeente actief te opereren in  de vastgoedmarkt. Gemeentelijke herverkaveling.

3. Contact leggen met o.a. Saxion om het idee van de winkeliersHUB te bespreken.

4. Informatie verzamelen/voorbeelden of en hoe elders in Nederland omgegaan wordt met het aantrekken van nieuwe (centrum) ondernemers. 

1. Inzet gebiedsregisseur (bewustwording vergroten over toekomst na te denken; herverkavelingsmogelijkheden onderzoeken; nieuwe zaken aan-trekken inclusief bekendheid geven dat de gebiedsregisseur er is en bereikbaar is voor ondernemers): €65.000, ambtelijke uren binnen reguliere capaciteit. 

VRIJETIJDSECONOMIE    
Wat gaan we er voor doen? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is er voor nodig? (uren/middelen)
Een kwalitatieve verbetering aanbrengen binnen de toeristische voorzieningen waaronder het aanbrengen van fysieke informatielocaties (1)  en het thematisch ontwikkelen van de bestaande routenetwerken (2) (fietsen, wandelen, paardrijden en mountainbiken). Opstellen kwaliteitsverbeteringsplan in samenwerking met Routenetwerken Twente (Regio), Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen en dorpen.  €40.000.

Het beeldmerk ‘Glinsterend Tubbergen’ wordt de komende jaren op twee manieren door gemeente Tubbergen gefaciliteerd (waarvan deel hieronder als ambitie is opgenomen):

1. Financiële bijdrage Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen (marketingorganisatie gemeente Tubbergen) t.b.v. de vermarkting van gemeente Tubbergen haar belangrijkste culturele, historische en natuurlijke waarden,  evenementen en haar ondernemers (verblijfsrecreatie, dagrecreatie, culinair aanbod, streekproducten).

2. Op projectbasis financieel bijdragen aan de vrijetijdseconomische productontwikkeling passend bij het beeldmerk ‘Glinsterend Tubbergen’.

1. Evaluatie pilot-fase (2017-2018) Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen in januari 2019. Gelijktijdig besluitvorming vaststelling meerjarenplan Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen.

2. Handhaven post ‘reservemiddelen toeristenbelasting’ conform voorgaande coalitieperiode.

Op basis van de geformuleerde  vrijetijd economische strategie deze middelen beschikbaar stellen t.b.v. doorvertaling ‘Glinsterend Tubbergen’. Initiatieven kunnen aangedragen worden door inwoners, ondernemers en organisaties. De Raad besluit op basis van een goed plan over de inzet van de middelen.

1. Gevraagd: alvast eenmalig €40.000 reserveren voor 2019 t.b.v Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen. Afhankelijk van evaluatie en planvorming besluiten over structurele inzet. 

 2. €120.000 (nog beschikbaar).

Bovenstaand resulteert in de volgende financiële vertaling:

Wat gaat het in 2019 extra kosten? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor aantrekken nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten, inzet van de gebiedsregisseur. -65 0 -65
Het beeldmerk 'Glinsterend Tubbergen': financieel bijdragen aan Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen als marketingorganisatie voor gemeente Tubbergen t.b.v. de vermarkting van gemeente Tubbergen haar belangrijkste culturele, historische en natuurlijke waarden, evenementen en haar ondernemers (verblijfsrecreatie, dagrecreatie, culinair aanbod en streekproducten). 0 -80 -80
Procesgeld thema "Ondernemersklimaat" (voor vier jaar) -60 0 -60
Eindtotaal -125 -80 -205

Werk aan de winkel - financieel

Financiële kaders Ambitie Werk aan de winkel

Wat gaat het in 2019 extra kosten? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Eén inclusieve samenleving: verder uitwerken van de doorlopende leerlijn en aanpassen van de huidige organisatievorm i.s.m. gemeente Almelo, Werkplein, Soweco MO en TOZ gemeente Tubbergen. -38 0 -38
Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor aantrekken nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten, inzet van de gebiedsregisseur. -65 0 -65
Procesgeld thema Ondernemersklimaat (voor vier jaar). -60 0 -60
Structurele plaatsing van PW doelgroep bij Soweco MO. -10 0 -10

Het beeldmerk 'Glinsterend Tubbergen': financieel bijdragen aan Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen als marketingorganisatie voor gemeente Tubbergen t.b.v. de vermarkting van gemeente Tubbergen haar belangrijkste culturele, historische en natuurlijke waarden, evenementen en haar ondernemers (verblijfsrecreatie, dagrecreatie, culinair aanbod en streekproducten).

0 -80 -80
Eindtotaal -173 -80 -253