Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening

Informatie Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening (klik hier)

Algemeen

Als gemeente is van het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een goed woon en leefklimaat is gegarandeerd. Het woningaanbod moet zowel een kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de samenleving. Er moet echter ook ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste. De inrichting van de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook alle agenda's  die zijn opgenomen in het koersdocument.

Kengetallen

Binnen het programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Woningvoorraad                                                   8.490 (2018)
  • Gemiddeld bouwjaar woningvoorraad    1978 (2018)
  • Mediane vraagprijs woningen                       €317.951 (jul-2018; t.o.v. NL: €293.968)

Aantal aangeboden woningen:

Actuele ontwikkelingen

De trend van meer plannen ontwikkelen in samenspraak met de samenleving wordt doorgezet, ook in de ruimtelijke planvorming. Daarnaast speelt de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Bij mogelijke aanpassingen van bestaand beleid of het opzetten nieuw beleid wordt afgewogen  hoe dit in licht van de nieuwe Omgevingsvisie past. Hierbij vindt een nauwe samenwerking plaats met de participatieprocessen.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Gemiddelde WOZ waarde (duizend euro) 244,0 257,0 257,0
Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen) 4,4 7,8 7,8
Demografische druk (percentage) 75,2 76,2 76,2
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro's) 696,0 654,0 654,0
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's) 774,0 684,0 684,0

Begroting 2019 - overzicht baten en lasten

Programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Lasten

Baten

Saldo

Ruimtelijke ordening

O.a. adviezen gemeentelijk kwaliteitsteam, bestemmingsplanwijzigingen op verzoek, basisregistratie grootschalige topografie, geo-informatie, Mijn dorp 2030.

-523

56

-467

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

Grondexploitatie woningbouw.

-1.012

1.637

625

Wonen en bouwen

Basisregistratie adressen en gebouwen, startersleningen, omgevingsvergunningen, toezicht/handhaving bouwen en slopen en woonwagenstandplaatsen en –huisvesting.

-680

445

-235

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

-2.215

2.138

-77

Mutaties in de reserves

-626

0

-626

Begroot  totaal resultaat (na reserve mutaties)

-2.841

2.138

-703

Nieuw beleid

Er komt nieuw beleid voor deregulering van planregels. Dit project loopt door in 2019. Daarnaast wordt, mede in het kader van het project Omgevingswet, beoordeeld welke beleidsnota's geactualiseerd dienen te worden. Ook continueren we de starterslening en stellen we een subsidieverordening en regeling voor de blijverslening op. 

Wat gaan we in 2019 doen?

Wat gaan we ervoor doen/inspanning (bedragen x €1.000) Wat is de eerste/volgende stap jr 2019 jr 2020 jr 2021 jr 2022
We continueren de starterslening en stellen een subsidieverordening en regeling blijverslening op. - -7 -7 -7 -7
Totaal   -7 -7 -7 -7

Meerjarig finanacieel beeld: vooruitkijken

(bedragen x € 1.000)

Jaarcijfers 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

-1.503

-2.436

-702

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met eerdere jaren niet mogelijk, zie ook hetgeen bij de algehele inleiding aangegeven. De financiële gevolgen van de intensivering betreffende het voortzetten van de startersleningen en het opstellen van een subsidieverordening en regeling blijversleningen zijn met ingang van het jaar 2019 verantwoord in dit programma.

 

In de begroting 2018 is een incidenteel bedrage van € 1,610 miljoen  beschikbaar gesteld voor de uitdaging inbreiding voor uitbreiding. Dit verklaart de hogere incidentele kosten in het jaar 2018.