Programma Sport & accommodaties

Informatie Programma Sport & accommodaties (klik hier)

Algemeen

Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten. Om dit mogelijk te maken is een kwalitatief goed aanbod van gemeentelijke sportaccommodaties belangrijk. In 2018 is het nieuwe sportcentrum De Vlaskoel gerealiseerd en in gebruik genomen. De stichting  Sport en Recreatie Tubbergen (SSRT) gaat de exploitatie van dit sportcentrum op zich nemen. 

 

De gemeente Tubbergen is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Na jarenlange afwezigheid is in 2017 het sportgala Tubbergen teruggekeerd en ook in 2018 is hier invulling aangegeven. Als gemeente vinden we dit een goed platform om onze sporters uitbundig in het zonnetje te zetten.  

Kengetallen

Binnen het programma Sport en accommodaties maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Oppervlakte sportaccommodaties                                5.770 m²

Actuele ontwikkelingen

Per 1 september 2018 is de nieuwe sporthal in Tubbergen in gebruik genomen. Deze nieuwe sporthal vervangt de huidige Burgermeester Verdegaalhaal.

 

Met ingang van 1 januari 2019 is de regeling die zorgde voor een voordeel op de BTW op sportaccommodaties vervallen, omdat deze regeling in strijd is met de Europese regelgeving. Vanuit het Rijk wordt voor een financiële compensatie gezorgd.

Begroting 2019 - overzicht baten en lasten

Programma Sport en accommodaties (bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Sportbeleid en activering

Sportgala en sportondersteuning.

-594

55

-539

Sportaccommodaties

Sporthallen Tubbergen en zwembad.

-715

60

-655

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

-1.309

115

-1.194

Mutaties in de reserves

0

0

0

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

 

-1.309

115

-1.194

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x € 1.000)

Jaarcijfers 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Programma Sport en accommodaties

-1.021

-1.201

-1.194

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met eerdere jaren niet mogelijk, zie ook hetgeen bij de algehele inleiding aangegeven.