Programma Onderwijs

Informatie Programma Onderwijs (klik hier)

Algemeen

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Tubbergen verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Tubbergen hebben we ca. 2.100 leerlingen in het basisonderwijs en in totaal negen basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Tubbergen.

 

Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderopvangcentra.

 

Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Tubbergen onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters.

Kengetallen

Binnen het programma Onderwijs maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Oppervlakte schoolgebouwen                                                  12.800 m²

Leerlingenprognoses basisonderwijs: 

 

Actuele ontwikkelingen

Door vergrijzing en ontgroening zien wij een verschuiving in de vraag naar de functies die nu in maatschappelijke vastgoedobjecten plaatsvinden. De gesprekken die wij met de dorpen hebben vormgegeven in MijnDorp2030! tonen dat ook in de dorpen deze discussies op gang komen. Er tekenen zich initiatieven af die vragen om eenmalige ondersteuning om transformatie mogelijk te maken. Bijvoorbeeld om vrijstaande ruimte in schoolgebouwen weg te halen of te transformeren, om van twee gebouwen naar één gebouw te gaan. In samenwerking met de TOF worden initiatieven uitgewerkt in het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Dit plan beantwoordt de vraag “Hoe zorgen we ervoor dat ons onderwijs klaar is voor de toekomst?”. Het plan is een samenwerking van het onderwijs en de gemeente Tubbergen.

 

Op dit moment draaien we in de gemeente Tubbergen de pilot GoOV. Dit is een app op een smartphone die mensen met een beperking of autisme helpt om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. GoOV is simpel en intuïtief te gebruiken en begeleidt de reiziger van deur tot deur met looproutes, actuele OV-informatie en een noodknop om, indien nodig, hulp in te schakelen. Klik hier voor een filmpje over GoOV: Zelfstandig reizen met GoOV

 

In het kader van Mijn Dorp 2030 zijn zowel in Fleringen als in Manderveen plannen om de school te verplaatsen naar het Kulturhus. Voor beide kleine kernen is dit belangrijk om de leefbaarheid van het dorp te behouden.

 

Het dak van basisschool de Wiekslag in Tubbergen is ons al jaren een doorn in het oog. Wij blijven op zoek naar mogelijke oplossingen maar worden beperkt door contractuele afspraken die tijdens de bouw zijn gemaakt. Zo heeft inmenging van de kant van de gemeente direct gevolgen voor de aansprakelijkheid. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en van mogelijke vervolgacties.

 

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) 0,0  0,0 0,0
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) 14,0 13,48 13,48
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs) 0,7 0,6 0,6

Begroting 2019 - overzicht baten en lasten

Programma Onderwijs (bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Openbaar basisonderwijs

-11

0

-11

Onderwijshuisvesting

O.a. onderwijsgebruik sportaccommodaties, huisvesting bijzonder basisonderwijs en huisvesting voortgezet onderwijs.

-661

0

-661

Onderwijsbeleid en leerling zaken

Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvervoer, leerplichtwerkzaamheden en onderwijsachterstandenbeleid. 

-957

64

-893

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

-1.629

64

-1.565

Mutaties in de reserves

0

0

0

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

 

-1.629

64

-1.565

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x €1.000)

Jaarcijfers 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Programma Onderwijs

-1.325

-3.310

-1.566

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met eerdere jaren niet mogelijk, zie ook hetgeen bij de algehele inleiding aangegeven. 

 

Daarnaast is in het begrotingsjaar 2018  een incidenteel bedrag van € 2 miljoen beschikbaar voor de uitdaging maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie beschikbaar gesteld en verantwoord. Dit verklaart het  hoge bedrag in het jaar 2018.